Auto Lisp free download

 • Tính tổng chiều dài các đối tượng 9_Tinh_t_7893_ng_chi_7873_u_dai_cac_273_7889_i_t_432_7907_ng.html
  Tính tổng chiều dài của các đối tượng được chọn.
 • convert anonymous block to normal block 10_convert_anonymous_block_to_normal_block.html
  AutoCAD không cho chỉnh sửa block anonymous (là block có tên đầu bằng *, vd *U123). May thay, tìm kiếm...
 • Xoay thuộc tính trong block 11_Xoay_thu_7897_c_tinh_trong_block.html
  Lệnh XO của lisp dưới đây sẽ xoay góc nghiêng của Attribute Block về 0.
 • Thống kê tấm ốp 12_Th_7889_ng_ke_t_7845_m_7889_p.html
  Khi phải làm một công việc nhàm chán trong AutoCAD là đếm xem trên mặt đứng của một ngôi nhà,...
 • Đánh cốt trên mặt cắt tự động 13_272_anh_c_7889_t_tren_m_7863_t_c_7855_t_t_7921_273_7897_ng.html
  v?i lisp này, b?n ch? c?n gõ l?nh dc, ch??ng trình s? h?i b?n ?i?m b?n c?n ?ánh c?t, sau ?ó ch??ng trình s? chèn ký hi?u c?t vào ?úng v? trí và...
 • Move 1 đối tượng text vào chính giữa 1 rectang 14_Move_1_273_7889_i_t_432_7907_ng_text_vao_chinh_gi_7919_a_1_rectang.html
  Lệnh này di chuyển một đối tượng text cân vào giữa một hình rectangle.
 • Vẽ 3D thang bằng lisp 15_V_7869_3D_thang_b_7857_ng_lisp.html
  Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp? Hãy để lisp tính...
 • Nối Line, Arc, Pline thành Pline 16_N_7889_i_Line_Arc_Pline_thanh_Pline.html
  Khi dùng lệnh nn, chỉ cần pick 1 trong các line, arc, pline nào đó là nó tự tìm các đoạn liên kết...
 • Lisp vẽ tường 26_Lisp_v_7869_t_432_7901_ng.html
  Có 3 l?nh d??i ?ây th?c hi?n các ch?c n?ng: 1. l?nh CVT: v? t??ng cân t? m?t line ho?c pline. ??u vào: ??i t??ng (poly)line, chi?u dày t??ng. 2. l?nh...
 • Thay text theo định dạng 27_Thay_text_theo_273_7883_nh_d_7841_ng.html
  Lệnh RTF của chương trình dưới đây sẽ thực hiện thay text theo cấu trúc. Ví dụ:...
 • Đếm số lần xuất hiện của một cụm từ trong các text được chọn 28_272_7871_m_s_7889_l_7847_n_xu_7845_t_hi_7879_n_c_7911_a_m_7897_t_c_7909_m_t_7915_trong_cac_text_273_432_7907_c_ch_7885_n.html
  Lisp yêu cầu nhập cụm từ sau đó nhập điểm chèn trên màn hình, hiện ra kết quả là...
 • Dàn khoảng cách các hàng dim đều nhau 29_Dan_kho_7843_ng_cach_cac_hang_dim_273_7873_u_nhau.html
  Tự động căn chỉnh khoảng cách các dòng dim bằng nhau. ví dụ:- có 3 hàng dim (dim mặt bằng, có...
 • Là đối tượng có Z khác 0 về 0 30_La_273_7889_i_t_432_7907_ng_co_Z_khac_0_v_7873_0.html
  Khi vẽ một bản vẽ mà các đối tượng không nằm trên một mặt phẳng. lệnh SUPERIRON...
 • Merge Hatch 164_Merge_Hatch.html
  Lisp trộn các đối tượng hatch rời rạc trở thành một đối tượng hatch đơn...
 • Explode Line có thickness 211_Explode_Line_co_thickness.html
  Explode Line có thickness được xem như là một mặt face. Lệnh EXPL chuyển đường line này thành...
 • Explode 3DFace thành Line 319_Explode_3DFace_thanh_Line.html
  Phá 3DFace thành 4 line biên
 • ADDLEN 329_ADDLEN.html
  Tổng chiều dài của các đối tượng được chọn: arc, circle, ellipse, line, polyline, spline.
 • SafeX 334_SafeX.html
  Explode một block có chứa attributes và thay attribute bằng đối tượng text chứa giá trị ban...
 • AngX 336_AngX.html
  Xoay đối tượng bằng cách pick một line với góc cố định.
 • Au 337_Au.html
  Thêm phía trước text được chọn giá trị %%u và phía sau giá trị

Trang:

123456789101112131415161718

add item