Jump to content

Nghị định 42/2009/NĐ-CPVề việc phân loại đô thị, ban hành ngày 7/5/2009. File định dạng doc.

http://www.cadviet.com/upfiles/5/cadviet_nd_42_2009_nd-cp_ve viec phan loai do thi.doc


Thông tin liên quan

Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủnghị định 42 2009 nĐ-cp phân loại đô thị,42 2009 nd-cp,nghi dinh 42 2009,chinh phu,phan loai do thi,dan so do thi,do thi co tinh chat dac thu,xay dung - do thiNGHỊ ĐỊNH. Về việc phân loại đô thị _____ CHÍNH PHỦ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Ngày 07 05 2009,Chính phủ đã ban hành Nghị định 42 2009 NĐ-CP phân loại đô thị Thuộc lĩnh vực Xây dựng - Đô thị và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 02 07 2009Nghị định 42 2017 NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59 2015 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về ... 2009; At ...Nghị định số: 42 2010 NĐ CP . ... khen thưởng đơn vị theo quy định Nghị định số 09 2009 NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 Chính phủ ban ...Nghị định 42 2017 NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59 2015 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực …Nghị định số 92 2009 NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.Nghị định 42 2009 NĐ-CP quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.Nghị định 42 2017 NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59 ... Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182