Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[nhờ sữa lips] lips tính diện tích


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 hoanghaile86

hoanghaile86

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 May 2014 - 07:32 AM

Em có 1 lips như sau:

(defun DXF (code elist)
 (cdr (assoc code elist))
);dxf

(defun c:dt(/ dtl dtcon pt1 pt2 ss et oslast vsize)
 (if (= tl nil) (progn
  (setq tl (getreal "\n Ti le ban ve (don vi ban ve la m thi nhap ti le la 1000): "))
;  (setq ntl (/ 1000 tl))
;  (setq tl2 (* ntl ntl))
  )
 )
 (setq dtl 0)
 (setq ss (ssadd))
 (setq oslast (getvar "OSMODE"))
 (command "osnap" "")
  (setq ntl (/ 1000 tl))
  (setq tl2 (* ntl ntl))

 (print)
 (print)
 (setq pt1 (getpoint "\nchon diem bat ki trong hinh: "))
 (while (/= pt1 nil)
  (command "-boundary" pt1 "")
  (setq et (entlast))
  (ssadd et ss)
  (command "area" "e" "last")
  (setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 5))
  (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
  (setq et (entlast))
  (ssadd et ss)
  (setq dtcon (/ (getvar "AREA") tl2))
  (setq dtl (+ dtcon dtl))
  (prompt (strcat "\ntong dien tich hinh ban chon : " (rtos dtcon 2 2)))
  (print)
  (print)
  (setq pt1 (getpoint "\nChon tiep hinh nao nua khong?: "))
 )
 (command "setvar" "OSMODE" oslast)
 (command "erase" ss "")
 (setq ss nil)
 (command "redraw")
; (setq dtl (/ (/ dtl tl2) 2)) 
; (setq dtl (/ dtl 2)) 
 (print)
 (prompt (strcat "\ntong dien tich cac hinh ban da chon : " (rtos dtl 2 2)))
 (print)
 (setq pt2 (getpoint "\nDiem dat dien tich: "))
 (if (/= 0 (DXF 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
  (command "text" pt2 "0" (rtos dtl 2 2))
  (command "text" pt2 "0.4" "0" (rtos dtl 2 2))
 );if
 (princ)
);defun dt
;------------------------------------------------------------------------

kết quả đo diện tích chỉ có 2 số lẽ. E muốn kết quả là 3 số lẽ thì phải sữa lips như thế nào. em cảm ơn nhìu

http://www.cadviet.c...7_dien_tich.lsp


 • 0

#2 BKTen

BKTen

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 02 May 2014 - 08:23 AM


; (rtos dtl 2 2) Bạn thay số 2 cuối của tất cả các dòng thành số 3 cụ thể là: ;(rtos dtl 2 3)
; Hoặc Coppy đoạn code trên lưu thành file *.lsp
; chuong trinh tinh dien tich

(defun DXF (code elist)
 (cdr (assoc code elist))
);dxf

(defun c:tdt(/ dtl dtcon pt1 pt2 ss et oslast vsize)
 (if (= tl nil) (progn
  (setq tl (getreal "\n Ti le ban ve (don vi ban ve la m thi nhap ti le la 1000): "));khong can nhap cung duoc
  (if tl null (setq tl 1000))
;  (setq ntl (/ 1000 tl))
;  (setq tl2 (* ntl ntl))
  )
 )
 (setq dtl 0)
 (setq ss (ssadd))
 (setq oslast (getvar "OSMODE"))
 (command "osnap" "")
  (setq ntl (/ 1000 tl))
  (setq tl2 (* ntl ntl))

 (print)
 (print)
 (setq pt1 (getpoint "\nchon diem bat ki trong hinh: "))
 (while (/= pt1 nil)
  (command "-boundary" pt1 "")
  (setq et (entlast))
  (ssadd et ss)
  (command "area" "e" "last")
  (setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 5))
  (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
  (setq et (entlast))
  (ssadd et ss)
  (setq dtcon (/ (getvar "AREA") tl2))
  (setq dtl (+ dtcon dtl))
  (prompt (strcat "\ntong dien tich hinh ban chon : " (rtos dtcon 2 3)))
  (print)
  (print)
  (setq pt1 (getpoint "\nChon tiep hinh nao nua khong?: "))
 )
 (command "setvar" "OSMODE" oslast)
 (command "erase" ss "")
 (setq ss nil)
 (command "redraw")
; (setq dtl (/ (/ dtl tl2) 2))
; (setq dtl (/ dtl 2))
 (print)
 (prompt (strcat "\ntong dien tich cac hinh ban da chon : " (rtos dtl 2 3)))
 (print)
 (setq pt2 (getpoint "\nDiem dat dien tich: "))
 (if (/= 0 (DXF 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
  (command "text" pt2 "0" (rtos dtl 2 3))
  (command "text" pt2 "0.4" "0" (rtos dtl 2 3))
 );if
 (princ)
);defun dt
;------------------------------------------------------------------------

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi BKTen: 03 May 2014 - 10:33 AM

 • 0

Muốn làm bạn với AutoLisp. Mong được đàn anh Pro Chỉ dạy.


#3 hoanghaile86

hoanghaile86

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 May 2014 - 08:35 AM

(rtos dtl 2 2)  Bạn thay số 2 cuối của tất cả các dòng thành số 3  cụ thể là: (rtos dtl 2 3)

Hoặc Coppy đoạn code trên lưu thành file *.lsp

(defun DXF (code elist)
  (cdr (assoc code elist))
);dxf

(defun c:tdt(/ dtl dtcon pt1 pt2 ss et oslast vsize)
  (if (= tl nil) (progn
    (setq tl (getreal "\n Ti le ban ve (don vi ban ve la m thi nhap ti le la 1000): "));khong can nhap cung duoc
    (if tl null (setq tl 1000))
;    (setq ntl (/ 1000 tl))
;    (setq tl2 (* ntl ntl))
    )
  )
  (setq dtl 0)
  (setq ss (ssadd))
  (setq oslast (getvar "OSMODE"))
  (command "osnap" "")
   (setq ntl (/ 1000 tl))
   (setq tl2 (* ntl ntl))

  (print)
  (print)
  (setq pt1 (getpoint "\nchon diem bat ki trong hinh: "))
  (while (/= pt1 nil)
    (command "-boundary" pt1 "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (command "area" "e" "last")
    (setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 5))
    (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (setq dtcon (/ (getvar "AREA") tl2))
    (setq dtl (+ dtcon dtl))
    (prompt (strcat "\ntong dien tich hinh ban chon : " (rtos dtcon 2 3)))
    (print)
    (print)
    (setq pt1 (getpoint "\nChon tiep hinh nao nua khong?: "))
  )
  (command "setvar" "OSMODE" oslast)
  (command "erase" ss "")
  (setq ss nil)
  (command "redraw")
;  (setq dtl (/ (/ dtl tl2) 2))
;  (setq dtl (/ dtl 2))
  (print)
  (prompt (strcat "\ntong dien tich cac hinh ban da chon : " (rtos dtl 2 3)))
  (print)
  (setq pt2 (getpoint "\nDiem dat dien tich: "))
  (if (/= 0 (DXF 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
    (command "text" pt2  "0" (rtos dtl 2 3))
    (command "text" pt2 "0.4" "0" (rtos dtl 2 3))
  );if
  (princ)
);defun dt
;------------------------------------------------------------------------

cam on ban nhiu nhe


 • 0