Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Cad có lênh này không?


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 kiendai_hs

kiendai_hs

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 April 2009 - 03:01 PM

2 đường thẳng cắt nhau, mà mún làm đứt liên kết giữa 2 đường thì làm thế nào ạ, k fải lệnh trim??? thank!
 • 0

#2 haanh

haanh

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2972 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)

Đã gửi 19 April 2009 - 03:44 PM

2 đường thẳng cắt nhau, mà mún làm đứt liên kết giữa 2 đường thì làm thế nào ạ, k fải lệnh trim??? thank!


Trên điễn đàn có lisp chia đất tức là chia đôi hai thửa đất của bác Ssg. hình như cũng có lisp chặt đôi đoạn thẳng, sẽ tìm kiếm giúp bác.

Muốn làm đứt liên kết chỉ có cách vẽ đè lên hai đoạn thẳng đó 4 đường line xuất phát từ điểm giao cắt rồi quẳng hai đường thẳng cắt nhau lên trời!
 • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#3 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 22 April 2009 - 05:44 PM

2 đường thẳng cắt nhau, mà mún làm đứt liên kết giữa 2 đường thì làm thế nào ạ, k fải lệnh trim??? thank!

* Với AutoCAD thì dùng Break at point có trên thanh Modify:
+ Chọn đối tượng
+ Chọn giao điểm
* Với LISP:
+ Lệnh SCISSORS
+ Chọn giao điểm
+ Chọn đối tượng
(Bác nào có thể giúp sửa Lisp này để có thể select được nhiều đối tượng. Thx)
Lisp sưu tầm:
(defun C:SCISSORS( / pt1 bpt1 bpt2 ss1 dist1 ent1 centrecercle)
;;make it quiet
(setvar "cmdecho" 0)

;;first, get the breaking point
(setq pt1 (getpoint "Give me the break point... ")) ;;point where to break

;;now, check if there's more than one object under that point
(setq ss1 (selectfrompoint pt1))

;;if there's more than 1 object under point, ask to select, else use existing point
(if (> (sslength ss1) 1)
(progn ;;then
(princ "DISAMBIGUATION : pick the object to break...")
(setq ent1 (entsel))
(setq ent1n (car ent1)) ;; e-name of ent1
(setq bpt1 (cadr ent1)) ;; point on ent to break
)
(progn ;;else
(setq ent1n (ssname ss1 0));;store into an entity (can be useful further)
(setq bpt1 pt1) ;; point on ent to break
)
)

;;but if it's a circle (thus usually unbreakable)...
(if
(= (cdr (assoc 0 (entget ent1n))) "CIRCLE")
;;then replace the circle by 2 arcs joining at the break point
(progn
(princ "It's a circle !")
(setq centrecercle (cdr (assoc 10 (entget ent1n))))
(command "_arc" "_c" centrecercle pt1 "_a" "180")
(command "_arc" "_c" centrecercle pt1 "_a" "-180")
(entdel ent1n)
)
;;else perform a normal break
(progn
(command "_break" bpt1 "_f" pt1 pt1)
)
)

;;restore cmdecho
(setvar "cmdecho" 1)
;;end quietly
(princ)
)

;;--- this function makes a selection set of entities beneath a point
(defun selectfrompoint (bpt1 / dist1 ss1)
(setq dist1 (/ (getvar "viewsize") 200)) ;; set a distance equal to 1/200-th of view height
(setq ss1 ;;select by fence around point
(ssget "_F"
(list
(list (+ (car bpt1) dist1) (+ (cadr bpt1) dist1) 0)
(list (- (car bpt1) dist1) (- (cadr bpt1) dist1) 0)
)
)
);; setq ss1
ss1
)

 • 0

#4 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 25 April 2009 - 08:15 AM

* Với AutoCAD thì dùng Break at point có trên thanh Modify:
+ Chọn đối tượng
+ Chọn giao điểm
* Với LISP:
+ Lệnh SCISSORS
+ Chọn giao điểm
+ Chọn đối tượng
(Bác nào có thể giúp sửa Lisp này để có thể select được nhiều đối tượng. Thx)
Lisp sưu tầm:

(defun C:SCISSORS( / pt1 bpt1 bpt2 ss1 dist1 ent1 centrecercle)
;;make it quiet
(setvar "cmdecho" 0)

;;first, get the breaking point
(setq pt1 (getpoint "Give me the break point... ")) ;;point where to break

;;now, check if there's more than one object under that point
(setq ss1 (selectfrompoint pt1))

;;if there's more than 1 object under point, ask to select, else use existing point
(if (> (sslength ss1) 1)
(progn ;;then
(princ "DISAMBIGUATION : pick the object to break...")
(setq ent1 (entsel))
(setq ent1n (car ent1)) ;; e-name of ent1
(setq bpt1 (cadr ent1)) ;; point on ent to break
)
(progn ;;else
(setq ent1n (ssname ss1 0));;store into an entity (can be useful further)
(setq bpt1 pt1) ;; point on ent to break
)
)

;;but if it's a circle (thus usually unbreakable)...
(if
(= (cdr (assoc 0 (entget ent1n))) "CIRCLE")
;;then replace the circle by 2 arcs joining at the break point
(progn
(princ "It's a circle !")
(setq centrecercle (cdr (assoc 10 (entget ent1n))))
(command "_arc" "_c" centrecercle pt1 "_a" "180")
(command "_arc" "_c" centrecercle pt1 "_a" "-180")
(entdel ent1n)
)
;;else perform a normal break
(progn
(command "_break" bpt1 "_f" pt1 pt1)
)
)

;;restore cmdecho
(setvar "cmdecho" 1)
;;end quietly
(princ)
)

;;--- this function makes a selection set of entities beneath a point
(defun selectfrompoint (bpt1 / dist1 ss1)
(setq dist1 (/ (getvar "viewsize") 200)) ;; set a distance equal to 1/200-th of view height
(setq ss1 ;;select by fence around point
(ssget "_F"
(list
(list (+ (car bpt1) dist1) (+ (cadr bpt1) dist1) 0)
(list (- (car bpt1) dist1) (- (cadr bpt1) dist1) 0)
)
)
);; setq ss1
ss1
)

Đây là Lisp Tue_nv đã viết và chỉnh sửa lại một chút :
- Lệnh Brt
- Chọn đường cắt bằng cách chọn 2 điểm
- Chọn đối tượng
- Lisp sẽ break tại điểm giao của đường cắt với đối tượng
Giống như cách chọn đối tượng theo kiểu F(Fence)
(Defun c:brt(/ aL bL cL dL eL sL ss n i)
(vl-load-com)
(prompt "\n Chon duong cat bang cach chon diem thu nhat va diem thu hai :")
(setq aL (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq bL (getpoint aL "\n Chon diem thu hai :"))

(Prompt "\n Chon doi tuong Line can break tai 1 diem :")
(Setq ss (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))))
(Setq n (sslength ss)
i 0)
(while (< i n)
(setq sL (ssname ss i))
(setq cL (vlax-curve-getStartPoint sL))
(setq dL (vlax-curve-getEndPoint sL))

(setq eL (inters aL bL cL dL T))

(if (= eL nil) (setq i (1+ i)))
(if (/= eL nil)
(progn
(Command "_Break" sL eL "@")
(setq i (1+ i))
)
)
)
(sssetfirst ss ss)
(Princ)
)
Các bạn có thể tham khoả thêm bài viết : Hoi ve lenh Break
Chúc thành công :(
 • 1

#5 yeuvietnam

yeuvietnam

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 36 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 28 February 2015 - 02:51 PM

Cho mình hỏi hơi ngu. ngu. 
Việc dùng Lisp cad trong trường hợp này , như hướng dẫn của Tue_NV thì ko nhanh hơn dùng Break at Point đúng ko?
Vậy Lisp cad nó là gì? phải có người viết rồi mình mới dùng được. Trên thế giới có vô số Lisp cad phải ko?
Cuối cùng :: có nên dùng lisp cad ko
 


 • 0

#6 hoavienquang

hoavienquang

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 16 August 2017 - 09:07 AM

Đây là Lisp Tue_nv đã viết và chỉnh sửa lại một chút :
- Lệnh Brt
- Chọn đường cắt bằng cách chọn 2 điểm
- Chọn đối tượng
- Lisp sẽ break tại điểm giao của đường cắt với đối tượng
Giống như cách chọn đối tượng theo kiểu F(Fence)

(Defun c:brt(/ aL bL cL dL eL sL ss n i)

(vl-load-com) 

(prompt "\n Chon duong cat bang cach chon diem thu nhat va diem thu hai :")

(setq aL (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))

(setq bL (getpoint aL "\n Chon diem thu hai :"))(Prompt "\n Chon doi tuong Line can break tai 1 diem :")

(Setq ss (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))))

(Setq n (sslength ss) 

i 0)

(while (< i n)

(setq sL (ssname ss i))

(setq cL (vlax-curve-getStartPoint sL))

(setq dL (vlax-curve-getEndPoint sL))(setq eL (inters aL bL cL dL T))(if (= eL nil) (setq i (1+ i)))

(if (/= eL nil) 

(progn

(Command "_Break" sL eL "@")

(setq i (1+ i))

)

)

)

(sssetfirst ss ss)

(Princ)

)
Các bạn có thể tham khoả thêm bài viết : Hoi ve lenh Break
Chúc thành công sad.gif

 

chào bạn. mình đang cần lisp cắt tất cả các các line, plne, arc, circle, tại tất cả các điểm giao nhau, bạn sửa lisp giúp nhé! 


 • 0

#7 dinhvantrang

dinhvantrang

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 54 (tàm tạm)

Đã gửi 16 August 2017 - 09:15 AM

Mình sưu tầm được, lệnh MyBreak nhé, Oánh lệnh để rõ hơn tác dụng. Bản thân mình thấy rất okie

http://www.cadviet.c...5_breaklisp.lsp


 • 0

Series video hướng dẫn lập trình VBA cho Autocad & Excel

https://www.youtube....m54mGak6O9YSmfT