Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ các anh chị giúp 1 đoạn LISP!


 • Please log in to reply
33 replies to this topic

#1 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2014 - 06:34 AM

Nhờ các anh chị có thể viết giúp em một đoạn LISP có chức năng đưa tất cả các chân của dimension có khoảng các bằng 0.

Vì không thể diễn tả được hết ý mong muốn nên phiền các anh chị giúp em thì xem file đính kèm nha!

Cảm ơn!

http://www.cadviet.c...06_drawing1.dwg


 • -1

#2 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 19 July 2014 - 03:18 PM

Có phải ý bạn là muốn đưa chân dim về đầu line có sẵn không?
 • 0

#3 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 06:51 AM

Dạ đúng ah!

Em có viết thử 1 đoạn LISP với sự "tận dụng" lại đoạn LISP cutdim trên diễn đàn nhưng vẫn còn bị lỗi. Mong mọi người xem và chỉnh sửa lại giúp em.

Lỗi như sau:

 -Khi đầu line PT10 thu về đầu line thì dim đó sẽ trả về giá trị 0.

 

;;Keo chan dim ve!
(DEFUN C:DTE (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI PT13I PT14I
        PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11)
	(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
	(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
	(SETQ OLDERR *error*
   *error* myerror)
	(PRINC "Please select dimension object!")
	(SETQ SS (SSGET))
	(SETVAR "CMDECHO" 0)
	(SETQ DEM 0)
	(COMMAND "UCS" "W")
	(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
	(WHILE (< DEM LTH)
		(PROGN
			(SETQ PT (CDR (ASSOC 10 (ENTGET (SSNAME SS DEM)))))
			(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
			(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
			(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
			(IF (= "DIMENSION" KDL)
				(PROGN
					(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
					(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
					(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
					(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
					(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
					(IF (OR (= N70 0) (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
						(PROGN
							(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
							(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
						)
					)
					(SETVAR "OSMODE" 0)
					(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
					(SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2))
					(SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2))
					(SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL))
					(SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL))
					(SETQ O13 (ASSOC 13 DS))
					(SETQ O14 (ASSOC 14 DS))
					(SETQ N13 (CONS 13 PT13N))
					(SETQ N14 (CONS 14 PT14N))
					(SETQ DS (SUBST N13 O13 DS))
					(SETQ DS (SUBST N14 O14 DS))
					(ENTMOD DS)
				)
			)
			(SETQ DEM (+ DEM 1))
		)
	)
	(COMMAND "UCS" "P")
	(SETVAR "CMDECHO" CMD)
	(SETVAR "OSMODE" OSM)
	(setq *error* OLDERR)        ; Restore old *error* handler
	(princ "\nCompleted command!")
	(PRINC)
)

 • 0

#4 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 23 July 2014 - 07:57 AM

Bạn dùng thử cái này. Dùng cho dim dli và dal. Chọn dim trước rồi chọn line.

Đối với dim dal thì nếu dim và line không song song thì trị của dim sẽ đổi.

 
(defun c:kn(/ ss a)
  (prompt "\nChon Dim:")
  (setq ss (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0)))
  a  (car (entsel "\nChon Line:"))
a1 (vlax-curve-getstartpoint a)
a2 (vlax-curve-getendpoint a))
  (foreach obj (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
    (setq  tt13 (cdr (assoc 13 (entget obj)))
  tt10 (cdr (assoc 10 (entget obj)))
  tt14 (cdr (assoc 14 (entget obj)))
  tt50 (+ 1.5708 (cdr (assoc 50 (entget obj))))
  a14 (inters tt14 (polar tt14 tt50 1) a1 a2 nil)
  a13 (inters tt13 (polar tt13 tt50 1) a1 a2 nil))
    (entmod (subst (cons 13 a13) (assoc 13 (entget obj)) (entget obj)))
    (entmod (subst (cons 14 a14) (assoc 14 (entget obj)) (entget obj)))
    (entmod (subst (cons 10 tt10) (assoc 10 (entget obj)) (entget obj)))
  )
)

 • 0

#5 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 08:10 AM

Cảm ơn anh Tot77, nhưng có lẽ cái này chưa giúp nhiều cho em.

Yêu cầu công việc của em là phải kéo tất cả các chân dim ấy về đầu line. Nên em cần 1 đoạn LISP chỉ cần chọn tất cả các dim ấy và enter là hoàn thành luôn.

Có thể yêu cầu này không cần với đa số nhưng với em thì lại rất cần, mong mọi người giúp!


 • 0

#6 ndtnv

ndtnv

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)

Đã gửi 23 July 2014 - 09:53 AM

Bạn dùng thử cái này. Dùng cho dim dli và dal. Chọn dim trước rồi chọn line.

Đối với dim dal thì nếu dim và line không song song thì trị của dim sẽ đổi.

 

 
(defun c:kn(/ ss a)
  (prompt "\nChon Dim:")
  (setq ss (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0)))
  a  (car (entsel "\nChon Line:"))
a1 (vlax-curve-getstartpoint a)
a2 (vlax-curve-getendpoint a))
  (foreach obj (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
    (setq  tt13 (cdr (assoc 13 (entget obj)))
  tt10 (cdr (assoc 10 (entget obj)))
  tt14 (cdr (assoc 14 (entget obj)))
  tt50 (+ 1.5708 (cdr (assoc 50 (entget obj))))
  a14 (inters tt14 (polar tt14 tt50 1) a1 a2 nil)
  a13 (inters tt13 (polar tt13 tt50 1) a1 a2 nil))
    (entmod (subst (cons 13 a13) (assoc 13 (entget obj)) (entget obj)))
    (entmod (subst (cons 14 a14) (assoc 14 (entget obj)) (entget obj)))
    (entmod (subst (cons 10 tt10) (assoc 10 (entget obj)) (entget obj)))
  )
)

Bạn Tot77 tuy lập trình nhiều nhưng code rất tùy tiện và ít tiếp thu nhận xét của các thành viên khác.

dxf 15 trong help: Definition point for diameter, radius, and angular dimensions (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point

Code trên chọn cả Ordinate Dimension và các dim angular, diameter, radius trong các trường hợp trong bản vẽ sau:

http://www.cadviet.c...9626_select.dwg

 

Tôi có viết 1 bài về cách filter dim ở đây:

http://www.cadviet.c...t-filter-lists/


 • 2

#7 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 23 July 2014 - 10:00 AM

Bạn nói hơi khó hiểu "Khi đầu line PT10 thu về đầu line thì dim đó sẽ trả về giá trị 0."

Bạn đưa file nào mà cái lisp dte chạy lỗi mới biết được. File trên chạy bình thường.


 • 0

#8 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 23 July 2014 - 10:04 AM

Bạn Tot77 tuy lập trình nhiều nhưng code rất tùy tiện và ít tiếp thu nhận xét của các thành viên khác.

dxf 15 trong help: Definition point for diameter, radius, and angular dimensions (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point

Code trên chọn cả Ordinate Dimension và các dim angular, diameter, radius trong các trường hợp trong bản vẽ sau:

http://www.cadviet.c...9626_select.dwg

 

Tôi có viết 1 bài về cách filter dim ở đây:

http://www.cadviet.c...t-filter-lists/

Cái này có người gọi là "quick code" đấy bạn à, tuỳ tiện hay không thì miễn sao người dùng sử dụng được là ok rồi. Còn chuyện tiếp thu hay không thì bạn chứng minh xem.


 • 1

#9 genius111

genius111

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 10:40 AM

Bạn Tot77 tuy lập trình nhiều nhưng code rất tùy tiện và ít tiếp thu nhận xét của các thành viên khác.

dxf 15 trong help: Definition point for diameter, radius, and angular dimensions (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point

Code trên chọn cả Ordinate Dimension và các dim angular, diameter, radius trong các trường hợp trong bản vẽ sau:

http://www.cadviet.c...9626_select.dwg

 

Tôi có viết 1 bài về cách filter dim ở đây:

http://www.cadviet.c...t-filter-lists/

chẳng biết tuỳ tiện thế nào nhưng cá nhân mình thấy những lisp Tot77 viết dùm mình rất đúng ý và thuận tiện


 • 0

#10 phamhuy1

phamhuy1

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 82 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 02:43 PM

Cho e hỏi code    (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0)))    như vậy thì có nghĩa là sao ạ?


 • 0

#11 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 03:57 PM

Mọi người xem file này giúp em!http://www.cadviet.c..._drawing1_1.dwg


 • 0

#12 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 23 July 2014 - 06:33 PM

Bạn sai ở cái chỗ (SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))

2 trường hợp trên thì pt10 và pt14 khác nhau cho nên đúng.

Trường hợp cuối thì 2 điểm đó trùng nhau nên góc = 0, đúng ra phải bằng pi/2.

Bạn sửa lại như sau:

(SETQ GOCX (cdr (assoc 50 ds)))

(SETQ GOCY (+ GOCX (/ PI 2)))

(SETQ GOCX (cdr (assoc 50 ds)))
 (SETQ GOCY (+ GOCX (/ PI 2)))

 • 0

#13 phamhuy1

phamhuy1

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 82 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 06:51 PM

Cho e hỏi code    (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0)))    như vậy thì có nghĩa là sao ạ? Theo e hiểu là chọn Dimension, còn (15 0.0 0.0 0.0) thì sao ạ?

Bác Tot77 giải thích giùm e được không ạ? :(


 • 0

#14 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 23 July 2014 - 07:19 PM

(15 0.0 0.0 0.0) là thông số trong cơ sở dữ liệu của cad, nói nôm na là cad gán cho các dim dli, dal và dim ordinate (cái này ít xài) , chỉ có 3 cái đó là giá trị sau 15 là 0 0 0, còn các dim khác thì /= 0.

Bạn xem thêm cái link của bác ndtnv chỉ ra ở trên để tìm hiểu thêm.


 • 0

#15 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 24 July 2014 - 06:32 AM

Sorry anh!

Vẫn còn một trường hợp nữa ah!

http://www.cadviet.c..._drawing1_1.dwg


 • 0

#16 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 24 July 2014 - 07:39 AM

Hôm qua vội quá nên quên, phải sửa như vầy mới đúng:

(PROGN

  (if (member '(100 . "AcDbRotatedDimension") ds)

    (SETQ GOCX (CDR (ASSOC 50 DS))

    (SETQ GOCX (ANGLE PT13 PT14)))

  (SETQ GOCY (+ GOCX (/ PI 2)))

)


 • 0

#17 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 24 July 2014 - 10:21 AM

Nhờ các anh chị có thể viết giúp em một đoạn LISP có chức năng đưa tất cả các chân của dimension có khoảng các bằng 0.

Vì không thể diễn tả được hết ý mong muốn nên phiền các anh chị giúp em thì xem file đính kèm nha!

Cảm ơn!

http://www.cadviet.c...06_drawing1.dwg

Bạn dùng thử cái này. 

(defun C:gs (/ ss ds pt13 pt10 pt13N rot)
 ;; By : Gia_Bach 2014 
 (command "_.undo" "_begin")
 (princ "\nChon kich thuoc :")
 (if (setq ss (ssget "_:L"'((0 . "DIMENSION")(-4 . "<NOT")(-4 . "&")(70 . 7)(-4 . "NOT>"))) )
  (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
   (setq ds (entget e)
	  pt10 (cdr (assoc 10 ds))
	  pt13 (cdr (assoc 13 ds))
	  ds (subst (cons 14 pt10) (assoc 14 ds) ds)
	  rot (cdr (assoc 50 ds))
	  pt13N (inters pt10 (polar pt10 rot 1) pt13 (polar pt13 (+ rot (/ pi 2)) 1)nil)
	  ds (subst (cons 13 pt13N) (assoc 13 ds) ds) )
   (entmod ds) ) )
 (command "_.undo" "_end")
 (princ) )

 • 0

#18 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 24 July 2014 - 11:38 AM

Thanks Gia_bach!

Nó rất hay!

Cảm ơn mọi người!


 • 0

#19 mrphuocvie

mrphuocvie

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: -8 (bình thường)

Đã gửi 31 July 2014 - 06:01 PM

Các anh xem giúp em đoạn Lisp này xíu ah!

(defun C:CTE (/ etname etlist ettype newtext
         et2 etname2 etlist2 ettype2 oldtext)
 (while 
	(if (setq net (nentsel "\nSelect origin text!"))
		(setq
			etname (car net)
			etlist (entget etname)
			ettype (cdr (assoc 0 etlist))
			newtext (cdr (assoc 1 etlist))
		)
	)
	(if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
	(if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
	(if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
	(if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
	(if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
	(if (or (= ettype "TEXT") (= ettype "ATTRIB") (= ettype "MTEXT") (= ettype "DIMENSION"))
		(setq et2 (entsel (strcat "\n" "String <" newtext "> will replace for each text you select!")))
		(setq
			etname2 (car et2)
			etlist2 (entget etname2)
			ettype2 (cdr (assoc 0 etlist2))
			oldtext (assoc 1 etlist2)
		)
		(if (or (= ettype2 "TEXT") (= ettype2 "ATTRIB") (= ettype2 "MTEXT") (= ettype2 "DIMENSION"))
			(progn
				(setq etlist2 (subst (cons 1 newtext) oldtext etlist2))
				(entmod etlist2)
				(entupd etname2)
				(if (setq etname2 (car (cadddr et2)))
				(entupd etname2)
				)
			)
			(prompt (strcat "\n<" ettype2 "> Not a text. Select again!"))
		)
  )
	(Command "ERASE" net)
 )
 (princ)
)

Mong muốn của em:

- Chọn đối tượng 1 (có chứa text)

- Chọn đối tượng 2 (có chứa text)

   Đoạn LISP có chức năng copy nội dung đối tượng 1 dán vào đối tượng 2 và xóa đối tượng 1.

   Vòng lặp đến khi "space" kết thúc lệnh.


 • 0

#20 nguyentuyen6

nguyentuyen6

  biết lệnh chamfer

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)

Đã gửi 01 August 2014 - 01:49 AM

 Sửa nhanh cho bạn

Các anh xem giúp em đoạn Lisp này xíu ah!

Mong muốn của em:

- Chọn đối tượng 1 (có chứa text)

- Chọn đối tượng 2 (có chứa text)

   Đoạn LISP có chức năng copy nội dung đối tượng 1 dán vào đối tượng 2 và xóa đối tượng 1.

   Vòng lặp đến khi "space" kết thúc lệnh.

(defun C:CTE (/ etname  etlist  ettype  newtext
                 et2 etname2 etlist2 ettype2 oldtext net)
  (while
    (if (setq net (nentsel "\nSelect origin text! :"))
        (setq
            etname (car net)
            etlist (entget etname)
            ettype (cdr (assoc 0 etlist))
            newtext (cdr (assoc 1 etlist))
        )
    )
    (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext)))
    (if (or (= ettype "TEXT") (= ettype "ATTRIB") (= ettype "MTEXT") (= ettype "DIMENSION"))
    (progn
        (setq et2 (entsel (strcat "\n" "String <" newtext "> will replace for each text you select!")))
        (setq
            etname2 (car et2)
            etlist2 (entget etname2)
            ettype2 (cdr (assoc 0 etlist2))
            oldtext (assoc 1 etlist2)
        )
                (setq etlist2 (subst (cons 1 newtext) oldtext etlist2))
                (entmod etlist2)
                (entupd etname2)
                (entdel etname)
    );progn
    )
  )
  (princ)
)

 • 0

Lisp In bản vẽ hàng loạt:
http://www.cadviet.c...ndpost&p=139860