Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
qh2qa06

Xin lisp nội suy cao độ từ 2 điểm (3 điểm nằm trên 1 đoạn thẳng)

Các bài được khuyến nghị

Bình thường mình nội suy cao độ này bằng hàm Trend trong Excel nhưng mất thời gian quá. Nhờ các bạn hỗ trợ bằng lisp. Mình chỉ cần bấm vào các số, sau đó bấm vào text ở vị trí cần nội suy là có kết quả.

Mình gửi kèm File đính kèm sau:

Cảm ơn các bạn!http://www.cadviet.com/upfiles/3/64018_noi_suy_cd_giua_2_diem.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn dùng Lisp này nhé!

(defun c:clt(/ chieucao stt item1 temp1 Tdo1 X1 Y1 Z1 Caodo1 item2 Tdo2 X2 Y2 Z2 Caodo2 pt1 pt2 pt3 X3 Y3 Z3 d1 d2 d dh dhz Caodo3) ;chen lien tiep tu 2 diem 
		(or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
		(setq chieucao (getreal (strcat "\n Chieu cao text <"
					 (rtos *chieucao* 2 2)
					 "> :"
				 )
			 )
		)
		(if (not chieucao) (setq chieucao *chieucao*) (setq *chieucao* chieucao))
 	  (setq stt 1)
 	  (_layer2 "Them_lt" 6)
      (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
 	  
 (progn
      (setq item1 (entsel "\nChon text thu nhat : "))
 	  (setq temp1 (entget (car item1)))
	  (setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1 )))
	  (setq Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
	       x1 (car Tdo1)
	       y1 (cadr Tdo1)
      )
	  (setq pt1 (list x1 y1))
      (setq z1 (atof Caodo1))
 
      (setq item2 (entsel "\nChon text thu hai : "))
 	  (setq temp2 (entget (car item2)))
	  (setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2 )))
	  (setq Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
	       x2 (car Tdo2)
	       y2 (cadr Tdo2)
      )
      (setq pt2 (list x2 y2))
      (setq z2 (atof Caodo2))
  )
      
 (while
     (progn
     (setvar "OSMODE" 512 )
      (setq pt3 (getpoint "\nVi tri chen diem : "))
      (setq x3 (car pt3))
      (setq y3 (cadr pt3))
      (setq d1 (distance pt1 pt3))
      (setq d2 (distance pt2 pt3))
      (setq d (+ d1 d2))
      (setq dh (- z2 z1))
      (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
      (setq z3 (+ z1 dhz))
      (setq Caodo3 (rtos z3 2 3))
      (setq pt3 (list x3 y3 z3))
	  (MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")
	  (setq stt (+ stt 1))
   )
  )
  (setvar "OSMODE" Olmode )
  (princ)
)

;;;Lấy tọa độ chuẩn của Text
(defun TD:Text-Base (ent)
 (setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
 (setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
 (setq X11 (car Ma11))
 (setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent))))
 (setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent))))
 (if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0))
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 3) )
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 5) )
   )
  Ma10
  Ma11
  )
)
;;;;Tạo Layer 
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;;;;Make by Thaistreetz
(defun MakeText (point string Height Ang justify Layer / Lst); Ang: Radial
	(setq Lst (list '(0 . "TEXT")
									(cons 10 point)
									(cons 40 Height)
									(cons 1 string)
								    (cons 50 Ang)
									(cons 8 Layer)
			)
				justify (strcase justify))
	(cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
				((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
				((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
				((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
				((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
				((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))	
				((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
				((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
				((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
	(entmakex Lst)
 )

 

(defun c:clt(/ chieucao  stt  item1 temp1 Tdo1 X1 Y1 Z1 Caodo1 item2 Tdo2 X2 Y2 Z2 Caodo2 pt1 pt2 pt3 X3 Y3 Z3 d1 d2 d dh dhz Caodo3) ;chen lien tiep tu 2 diem 
(or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
(setq chieucao (getreal (strcat "\n Chieu cao text <"
 (rtos *chieucao* 2 2)
"> :"
 )
)
)
(if (not chieucao) (setq chieucao *chieucao*) (setq *chieucao* chieucao))
     (setq stt 1)
     (_layer2 "Them_lt" 6)
            (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
     
  (progn
            (setq item1 (entsel "\nChon text thu nhat : "))
     (setq temp1  (entget (car item1)))
   (setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1 )))
   (setq  Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
             x1 (car Tdo1)
             y1 (cadr Tdo1)
            )
   (setq pt1 (list x1 y1))
            (setq  z1 (atof Caodo1))
  
            (setq item2 (entsel "\nChon text thu hai : "))
     (setq temp2  (entget (car item2)))
   (setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2 )))
   (setq  Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
             x2 (car Tdo2)
             y2 (cadr Tdo2)
            )
            (setq pt2 (list x2 y2))
            (setq z2 (atof Caodo2))
    )
            
  (while
         (progn
         (setvar "OSMODE" 512 )
            (setq pt3 (getpoint "\nVi tri chen diem : "))
            (setq x3 (car pt3))
            (setq y3 (cadr pt3))
            (setq d1 (distance pt1 pt3))
            (setq d2 (distance pt2 pt3))
            (setq d (+ d1 d2))
            (setq dh (- z2 z1))
            (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
            (setq z3 (+ z1 dhz))
            (setq Caodo3 (rtos z3 2 3))
            (setq pt3 (list x3 y3 z3))
   (MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")
  (setq stt (+ stt 1))
      )
   )
   (setvar "OSMODE" Olmode )
   (princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn dùng Lisp này nhé!

(defun c:clt(/ chieucao stt item1 temp1 Tdo1 X1 Y1 Z1 Caodo1 item2 Tdo2 X2 Y2 Z2 Caodo2 pt1 pt2 pt3 X3 Y3 Z3 d1 d2 d dh dhz Caodo3) ;chen lien tiep tu 2 diem 
		(or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
		(setq chieucao (getreal (strcat "\n Chieu cao text <"
					 (rtos *chieucao* 2 2)
					 "> :"
				 )
			 )
		)
		(if (not chieucao) (setq chieucao *chieucao*) (setq *chieucao* chieucao))
 	  (setq stt 1)
 	  (_layer2 "Them_lt" 6)
      (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
 	  
 (progn
      (setq item1 (entsel "\nChon text thu nhat : "))
 	  (setq temp1 (entget (car item1)))
	  (setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1 )))
	  (setq Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
	       x1 (car Tdo1)
	       y1 (cadr Tdo1)
      )
	  (setq pt1 (list x1 y1))
      (setq z1 (atof Caodo1))
 
      (setq item2 (entsel "\nChon text thu hai : "))
 	  (setq temp2 (entget (car item2)))
	  (setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2 )))
	  (setq Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
	       x2 (car Tdo2)
	       y2 (cadr Tdo2)
      )
      (setq pt2 (list x2 y2))
      (setq z2 (atof Caodo2))
  )
      
 (while
     (progn
     (setvar "OSMODE" 512 )
      (setq pt3 (getpoint "\nVi tri chen diem : "))
      (setq x3 (car pt3))
      (setq y3 (cadr pt3))
      (setq d1 (distance pt1 pt3))
      (setq d2 (distance pt2 pt3))
      (setq d (+ d1 d2))
      (setq dh (- z2 z1))
      (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
      (setq z3 (+ z1 dhz))
      (setq Caodo3 (rtos z3 2 3))
      (setq pt3 (list x3 y3 z3))
	  (MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")
	  (setq stt (+ stt 1))
   )
  )
  (setvar "OSMODE" Olmode )
  (princ)
)

;;;Lấy tọa độ chuẩn của Text
(defun TD:Text-Base (ent)
 (setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
 (setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
 (setq X11 (car Ma11))
 (setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent))))
 (setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent))))
 (if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0))
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 3) )
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 5) )
   )
  Ma10
  Ma11
  )
)
;;;;Tạo Layer 
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;;;;Make by Thaistreetz
(defun MakeText (point string Height Ang justify Layer / Lst); Ang: Radial
	(setq Lst (list '(0 . "TEXT")
									(cons 10 point)
									(cons 40 Height)
									(cons 1 string)
								    (cons 50 Ang)
									(cons 8 Layer)
			)
				justify (strcase justify))
	(cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
				((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
				((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
				((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
				((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
				((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))	
				((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
				((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
				((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
	(entmakex Lst)
 )

 

(defun c:clt(/ chieucao  stt  item1 temp1 Tdo1 X1 Y1 Z1 Caodo1 item2 Tdo2 X2 Y2 Z2 Caodo2 pt1 pt2 pt3 X3 Y3 Z3 d1 d2 d dh dhz Caodo3) ;chen lien tiep tu 2 diem 
(or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
(setq chieucao (getreal (strcat "\n Chieu cao text <"
 (rtos *chieucao* 2 2)
"> :"
 )
)
)
(if (not chieucao) (setq chieucao *chieucao*) (setq *chieucao* chieucao))
     (setq stt 1)
     (_layer2 "Them_lt" 6)
            (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
     
  (progn
            (setq item1 (entsel "\nChon text thu nhat : "))
     (setq temp1  (entget (car item1)))
   (setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1 )))
   (setq  Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
             x1 (car Tdo1)
             y1 (cadr Tdo1)
            )
   (setq pt1 (list x1 y1))
            (setq  z1 (atof Caodo1))
  
            (setq item2 (entsel "\nChon text thu hai : "))
     (setq temp2  (entget (car item2)))
   (setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2 )))
   (setq  Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
             x2 (car Tdo2)
             y2 (cadr Tdo2)
            )
            (setq pt2 (list x2 y2))
            (setq z2 (atof Caodo2))
    )
            
  (while
         (progn
         (setvar "OSMODE" 512 )
            (setq pt3 (getpoint "\nVi tri chen diem : "))
            (setq x3 (car pt3))
            (setq y3 (cadr pt3))
            (setq d1 (distance pt1 pt3))
            (setq d2 (distance pt2 pt3))
            (setq d (+ d1 d2))
            (setq dh (- z2 z1))
            (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
            (setq z3 (+ z1 dhz))
            (setq Caodo3 (rtos z3 2 3))
            (setq pt3 (list x3 y3 z3))
   (MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")
  (setq stt (+ stt 1))
      )
   )
   (setvar "OSMODE" Olmode )
   (princ)
)

Cảm ơn bạn đã giúp nhưng mấy lisp bạn đưa mình đều không dùng được. Dùng lisp đầu tiên báo lỗi như sau:

Chieu cao text <1.00> : ; error: no function definition: _LAYER2

 

Mình cần một lisp hỗ trợ tính như file sau:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/64018_cd_diem_can_noi_suy.doc

File CAD mình đã up ở đầu topic!

Nhờ các bạn giúp đỡ! Cảm ơn nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bạn đã giúp nhưng mấy lisp bạn đưa mình đều không dùng được. Dùng lisp đầu tiên báo lỗi như sau:

Chieu cao text <1.00> : ; error: no function definition: _LAYER2

 

Mình cần một lisp hỗ trợ tính như file sau:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/64018_cd_diem_can_noi_suy.doc

File CAD mình đã up ở đầu topic!

Nhờ các bạn giúp đỡ! Cảm ơn nhiều!

Bạn Copy tất cả các LISP thành 1. LISP đầu tiên là lisp chính, các cái sau là hàm con.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn Copy tất cả các LISP thành 1. LISP đầu tiên là lisp chính, các cái sau là hàm con.

Copy tất cả mấy cái thành 1 thì dùng được rồi. Cảm ơn bạn!

Bạn sửa giúp mình là cao độ tính ra viết vào bản vẽ canh lề trái và khi dùng lisp clt này thì không ảnh hưởng đến chế độ truy bắt điểm (Osnap) đang bật của mình được không?

 

Mình muốn xin thêm một lisp nữa, nhập giá trị cao độ y thì tính ra vị trí x của cao độ như trong file word, bạn giúp mình được không?

Cảm ơn bạn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Copy tất cả mấy cái thành 1 thì dùng được rồi. Cảm ơn bạn!

Bạn sửa giúp mình là cao độ tính ra viết vào bản vẽ canh lề trái được không?

 

Mình muốn xin thêm một lisp nữa, nhập giá trị cao độ y thì tính ra vị trí cao độ như trong file word, bạn giúp mình được không?

Cảm ơn bạn!

1. Đỏ: Bạn tìm dòng này trong Lisp đầu tiên, thay chữ "C" thành chữ "L"

(MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")

Thành 

(MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "L" "Them_lt")

2. Màu xanh mình ko hiểu ý bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài của bạn rất khó làm. Theo ý của mình. Đường thẳng của bạn phải là đường 3D polyline chứ không phải là đường line (3D polyline mới xuất ra được tọa độ điểm đầu điểm cuối được). Sau đó mới tìm được giá trị cần tìm. 

Gửi lại bạn file mình đã làm. Liên hệ với mình để mình gửi lisp cho bạn. hungmining@gmail.com

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1. Đỏ: Bạn tìm dòng này trong Lisp đầu tiên, thay chữ "C" thành chữ "L"

(MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")

Thành 

(MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "L" "Them_lt")

2. Màu xanh mình ko hiểu ý bạn

Mình đã sửa được thành căn lề trái.

Bạn hướng dẫn cho mình để bỏ chế độ truy bắt điểm của Lisp này, nó cứ tắt hết cả chế độ truy bắt hiện tại và chuyển sang truy bắt Nearest. Mỗi lần dùng lệnh, mình phải bật lại truy bắt điểm vì mình thường dùng truy bắt Endp, Intersection, Insertior.

 

Dòng 2 là mình xin một lisp nữa, tính ra vị trí điểm khi biết cao độ, nhưng Lisp này ít dùng hơn, mình lại dùng Excel cũng được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã sửa được thành căn lề trái.

Bạn hướng dẫn cho mình để bỏ chế độ truy bắt điểm của Lisp này, nó cứ tắt hết cả chế độ truy bắt hiện tại và chuyển sang truy bắt Nearest. Mỗi lần dùng lệnh, mình phải bật lại truy bắt điểm vì mình thường dùng truy bắt Endp, Intersection, Insertior.

 

Dòng 2 là mình xin một lisp nữa, tính ra vị trí điểm khi biết cao độ, nhưng Lisp này ít dùng hơn, mình lại dùng Excel cũng được.

Bạn tìm 3 dòng có chữ "OSMODE", delete 3 dòng đó đi.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn tìm 3 dòng có chữ "OSMODE", delete 3 dòng đó đi.

Cảm ơn bạn! Mình đã có lisp như ý!

Lần sau có gì sẽ xin chỉ bảo tiếp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1. Đỏ: Bạn tìm dòng này trong Lisp đầu tiên, thay chữ "C" thành chữ "L"

(MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")

Thành 

(MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "L" "Them_lt")

2. Màu xanh mình ko hiểu ý bạn

Bạn ơi mình muốn sửa cao độ nội suy ra thì text đó có cao độ Z=0. Hiện cao độ nội suy ra có cao độ bằng đúng cao độ mà lisp tính được, ảnh hưởng đến tính khoảng cách từ điểm này đến các điểm khác vì chênh cao độ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hihi rãnh rãnh nhóc nghịch chơi, ko pit có làm hư lsp ko mình test so sánh chưa sữa với sữa cũng đúng cao độ text in ra và thỏa yêu cầu cho properties text có z=0 của bạn, còn số hiển thị trên text vẫn đúng cao độ cần tìm ^^

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/107133-xin-lisp-noi-suy-cao-do-tu-2-diem-3-diem-nam-tren-1-doan-thang/
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/107133-xin-lisp-noi-suy-cao-do-tu-2-diem-3-diem-nam-tren-1-doan-thang/
;;;L?y t?a d? chu?n c?a Text
(defun TD:Text-Base (ent)
 (setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
 (setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
 (setq X11 (car Ma11))
 (setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent))))
 (setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent))))
 (if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0))
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 3) )
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 5) )
   )
  Ma10
  Ma11
  )
)
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/107133-xin-lisp-noi-suy-cao-do-tu-2-diem-3-diem-nam-tren-1-doan-thang/
;;;;T?o Layer 
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/107133-xin-lisp-noi-suy-cao-do-tu-2-diem-3-diem-nam-tren-1-doan-thang/
;;;;Make by Thaistreetz
(defun MakeText (point string Height Ang justify Layer / Lst); Ang: Radial
	(setq Lst (list '(0 . "TEXT")
									(cons 10 point)
									(cons 40 Height)
									(cons 1 string)
								    (cons 50 Ang)
									(cons 8 Layer)
			)
				justify (strcase justify))
	(cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
				((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
				((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
				((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
				((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
				((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))	
				((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
				((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
				((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
				((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
	(entmakex Lst)
 )(defun c:clt(/ chieucao stt item1 temp1 Tdo1 X1 Y1 Z1 Caodo1 item2 Tdo2 X2 Y2 Z2 Caodo2 pt1 pt2 pt3 X3 Y3 Z3 z4 d1 d2 d dh dhz Caodo3) ;chen lien tiep tu 2 diem 
		(or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
		(setq chieucao (getreal (strcat "\n Chieu cao text <"
					 (rtos *chieucao* 2 2)
					 "> :"
				 )
			 )
		)
		(if (not chieucao) (setq chieucao *chieucao*) (setq *chieucao* chieucao))
 	  (setq stt 1)
 	  (_layer2 "Them_lt" 6)
      (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
 	  
 (progn
      (setq item1 (entsel "\nChon text thu nhat : "))
 	  (setq temp1 (entget (car item1)))
	  (setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1 )))
	  (setq Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
	       x1 (car Tdo1)
	       y1 (cadr Tdo1)
      )
	  (setq pt1 (list x1 y1))
      (setq z1 (atof Caodo1))
 
      (setq item2 (entsel "\nChon text thu hai : "))
 	  (setq temp2 (entget (car item2)))
	  (setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2 )))
	  (setq Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
	       x2 (car Tdo2)
	       y2 (cadr Tdo2)
      )
      (setq pt2 (list x2 y2))
      (setq z2 (atof Caodo2))
  )
      
 (while
     (progn
     (setvar "OSMODE" 512 )
      (setq pt3 (getpoint "\nVi tri chen diem : "))
      (setq x3 (car pt3))
      (setq y3 (cadr pt3))
      (setq d1 (distance pt1 pt3))
      (setq d2 (distance pt2 pt3))
      (setq d (+ d1 d2))
      (setq dh (- z2 z1))
      (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
      (setq z3 (+ z1 dhz))
			(setq z4 0)
      (setq Caodo3 (rtos z3 2 3))
      (setq pt3 (list x3 y3 z4))
	  (MakeText pt3 Caodo3 chieucao 0 "C" "Them_lt")
	  (setq stt (+ stt 1))
   )
  )
  (setvar "OSMODE" Olmode )
  (princ)
)

- ah còn vụ canh lề với osnap bạn tự sữa hen, nhoc tải lsp góc nên làm biếng :)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hihi rãnh rãnh nhóc nghịch chơi, ko pit có làm hư lsp ko mình test so sánh chưa sữa với sữa cũng đúng cao độ text in ra và thỏa yêu cầu cho properties text có z=0 của bạn, còn số hiển thị trên text vẫn đúng cao độ cần tìm ^^

Cái này là mình cố tình cho Z = 0. Muốn nó đúng với nội dung thì đơn giản mà. :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bạn! Lisp đã chỉnh sửa được theo ý mình rồi.

hihi rãnh rãnh nhóc nghịch chơi, ko pit có làm hư lsp ko mình test so sánh chưa sữa với sữa cũng đúng cao độ text in ra và thỏa yêu cầu cho properties text có z=0 của bạn, còn số hiển thị trên text vẫn đúng cao độ cần tìm ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×