Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ hiệu chỉnh lưới trục


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 phamhuy1

phamhuy1

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 82 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 06 August 2014 - 02:47 PM

Em nhờ các bác Lisper chỉnh giùm lisp này cho nó chạy ạ :unsure:

(defun c:ltt (/ ng du pt pt1 pt2 b mm1 mm2 oldlst hg hg1 kh c c1 kc)
(setq oldlst (mapcar 'getvar (list "cmdecho" "osmode")))
(setvar "cmdecho" 0)
  (setq pt (getpoint "\nDiem: ")
b (getreal "\nDoan ria: ")
hg (getreal "\nSo hang: ")
hg1 (1- hg) 
kh (getreal "\nKhoang cach hang: ")
du (* hg1 kh)
c (getreal "\nSo cot: ") c1 (1- c)
kc (getreal "\nKhoang cach cot: ") ng (* c1 kc))
(setq pt1 (polar pt pi b) pt2 (polar pt 0 (+ ng b))) 
(setq pt3 (polar pt (* pi 1.5) b) pt4 (polar pt (* pi 0.5) (+ du b)))
(setvar "osmode" 0)
(command ".line" pt1 pt2 "")
(command "-array" "L" "R" hg "1" kh "")
(command ".line" pt3 pt4 "")
(command "-array" "L" "R" "1" c kc "")
(mapcar 'setvar (list "cmdecho" "osmode") oldlst)
(princ)) 

 


 • 0

#2 ndtnv

ndtnv

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)

Đã gửi 06 August 2014 - 03:08 PM

Bạn sửa đoạn sau:

hg (getint "\nSo hang: ")
hg1 (1- hg)
kh (getreal "\nKhoang cach hang: ")
du (* hg1 kh)
c (getint "\nSo cot: ") c1 (1- c)
kc (getreal "\nKhoang cach cot: ") ng (* c1 kc))
(setq pt1 (polar pt pi b) pt2 (polar pt 0 (+ ng b)))
(setq pt3 (polar pt (* pi 1.5) b) pt4 (polar pt (* pi 0.5) (+ du b)))
(setvar "osmode" 0)
(command ".line" pt1 pt2 "")
(command "-array" "L" "" "R" hg 1 kh)
(command ".line" pt3 pt4 "")
(command "-array" "L" "" "R" 1 c kc)
 

 • 1

#3 phamhuy1

phamhuy1

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 82 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 06 August 2014 - 03:32 PM

Thanks a ndtnv!!!! :D


 • 0