Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

chuyển bảng mã từ TCVN3 sang UNICODE


 • Please log in to reply
37 replies to this topic

#1 nghiautc

nghiautc

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 14 May 2009 - 10:35 PM

em đã đọc được bài của anh Nguyễn Hoành đổi từ bảng mã VNI và TCVN3 nhưng không có bài nào nói về chuyển từ TCVN3 về UNICODE cả có anh nào có thể giúp em không?( em đã dùng cách chuyển của UNIKEY nhưng cái đó chỉ dùng được với WORD còn CAD lại bị lỗi, em đang dùng cad 2008). đây là file của em em xin cảm ơn trước
http://www.cadviet.c...iles/file_1.dwg
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 14 May 2009 - 11:52 PM

em đã đọc được bài của anh Nguyễn Hoành đổi từ bảng mã VNI và TCVN3 nhưng không có bài nào nói về chuyển từ TCVN3 về UNICODE cả có anh nào có thể giúp em không?( em đã dùng cách chuyển của UNIKEY nhưng cái đó chỉ dùng được với WORD còn CAD lại bị lỗi, em đang dùng cad 2008). đây là file của em em xin cảm ơn trước
http://www.cadviet.c...iles/file_1.dwg

Bạn dùng lệnh T2U (TCVN3 to Unicode)
(defun c:t2u (/ taptext)
(defun chuyenfontstr
(stsua / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)
(setq
tapsua (list
(cons "®" "\U+0110")
(cons "§" "\U+0110")
(cons "µ" "À")
(cons "¸" "Á")
(cons "¶" "\U+1EA2")
(cons "·" "Ã")
(cons "¹" "\U+1EA0")
(cons "©" "Â")
(cons "¢" "Â")
(cons "Ç" "\U+1EA6")
(cons "Ê" "\U+1EA4")
(cons "È" "\U+1EA8")
(cons "É" "\U+1EAA")
(cons "Ë" "\U+1EAC")
(cons "¨" "\U+0102")
(cons "¡" "\U+0102")
(cons "»" "\U+1EB0")
(cons "¾" "\U+1EAE")
(cons "¼" "\U+1EB2")
(cons "½" "\U+1EB4")
(cons "Æ" "\U+1EB6")
(cons "Ì" "È")
(cons "Ð" "É")
(cons "Î" "\U+1EBA")
(cons "Ï" "\U+1EBC")
(cons "Ñ" "\U+1EB8")
(cons "ª" "Ê")
(cons "£" "Ê")
(cons "Ò" "\U+1EC0")
(cons "Õ" "\U+1EBE")
(cons "Ó" "\U+1EC2")
(cons "Ô" "\U+1EC4")
(cons "Ö" "\U+1EC6")
(cons "×" "Ì")
(cons "Ý" "Í")
(cons "Ø" "\U+1EC8")
(cons "Ü" "\U+0128")
(cons "Þ" "\U+1ECA")
(cons "ß" "Ò")
(cons "ã" "Ó")
(cons "á" "\U+1ECE")
(cons "â" "Õ")
(cons "ä" "\U+1ECC")
(cons "«" "Ô")
(cons "¤" "Ô")
(cons "å" "\U+1ED2")
(cons "è" "\U+1ED0")
(cons "æ" "\U+1ED4")
(cons "ç" "\U+1ED6")
(cons "é" "\U+1ED8")
(cons "¬" "\U+01A0")
(cons "¥" "\U+01A0")
(cons "ê" "\U+1EDC")
(cons "í" "\U+1EDA")
(cons "ë" "\U+1EDE")
(cons "ì" "\U+1EE0")
(cons "î" "\U+1EE2")
(cons "ï" "Ù")
(cons "ó" "Ú")
(cons "ñ" "\U+1EE6")
(cons "ò" "\U+0168")
(cons "ô" "\U+1EE4")
(cons "­" "\U+01AF")
(cons "¦" "\U+01AF")
(cons "õ" "\U+1EEA")
(cons "ø" "\U+1EE8")
(cons "ö" "\U+1EEC")
(cons "÷" "\U+1EEE")
(cons "ù" "\U+1EF0")
(cons "ú" "\U+1EF2")
(cons "ý" "Ý")
(cons "û" "\U+1EF6")
(cons "ü" "\U+1EF8")
(cons "þ" "\U+1EF4")
(cons "a" "A")
(cons "b" "B")
(cons "c" "C")
(cons "d" "D")
(cons "e" "E")
(cons "f" "F")
(cons "g" "G")
(cons "h" "H")
(cons "i" "I")
(cons "j" "J")
(cons "k" "K")
(cons "l" "L")
(cons "m" "M")
(cons "n" "N")
(cons "o" "O")
(cons "p" "P")
(cons "q" "Q")
(cons "r" "R")
(cons "s" "S")
(cons "t" "T")
(cons "u" "U")
(cons "v" "V")
(cons "w" "W")
(cons "x" "X")
(cons "y" "Y")
(cons "z" "Z")

)
)
(setq
daichuoi (strlen stsua)
index 1
stdich ""
)
(repeat daichuoi
(setq
chuht (substr stsua index 1)
index (1+ index)
chusua
(cond
((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))
(t chuht)
)
stdich (strcat stdich chusua)
)
)
stdich
)

(defun doone(ent / new old tt)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
new (cons 1 (chuyenfontstr (cdr old)))
)
(if (/= new old)
(progn
(setq tt (subst new old tt))
(entmod tt)
(entupd ent)
)
)
)

(setq taptext (ssget '((0 . "TEXT"))))
(sudung doone taptext)

)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)

 • 7

#3 nghiautc

nghiautc

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 15 May 2009 - 12:20 AM

Bạn dùng lệnh T2U (TCVN3 to Unicode)

(defun c:t2u (/ taptext)
(defun chuyenfontstr
(stsua / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)
(setq
tapsua (list
(cons "®" "\U+0110")
(cons "§" "\U+0110")
(cons "µ" "À")
(cons "¸" "Á")
(cons "¶" "\U+1EA2")
(cons "·" "Ã")
(cons "¹" "\U+1EA0")
(cons "©" "Â")
(cons "¢" "Â")
(cons "Ç" "\U+1EA6")
(cons "Ê" "\U+1EA4")
(cons "È" "\U+1EA8")
(cons "É" "\U+1EAA")
(cons "Ë" "\U+1EAC")
(cons "¨" "\U+0102")
(cons "¡" "\U+0102")
(cons "»" "\U+1EB0")
(cons "¾" "\U+1EAE")
(cons "¼" "\U+1EB2")
(cons "½" "\U+1EB4")
(cons "Æ" "\U+1EB6")
(cons "Ì" "È")
(cons "Ð" "É")
(cons "Î" "\U+1EBA")
(cons "Ï" "\U+1EBC")
(cons "Ñ" "\U+1EB8")
(cons "ª" "Ê")
(cons "£" "Ê")
(cons "Ò" "\U+1EC0")
(cons "Õ" "\U+1EBE")
(cons "Ó" "\U+1EC2")
(cons "Ô" "\U+1EC4")
(cons "Ö" "\U+1EC6")
(cons "×" "Ì")
(cons "Ý" "Í")
(cons "Ø" "\U+1EC8")
(cons "Ü" "\U+0128")
(cons "Þ" "\U+1ECA")
(cons "ß" "Ò")
(cons "ã" "Ó")
(cons "á" "\U+1ECE")
(cons "â" "Õ")
(cons "ä" "\U+1ECC")
(cons "«" "Ô")
(cons "¤" "Ô")
(cons "å" "\U+1ED2")
(cons "è" "\U+1ED0")
(cons "æ" "\U+1ED4")
(cons "ç" "\U+1ED6")
(cons "é" "\U+1ED8")
(cons "¬" "\U+01A0")
(cons "¥" "\U+01A0")
(cons "ê" "\U+1EDC")
(cons "í" "\U+1EDA")
(cons "ë" "\U+1EDE")
(cons "ì" "\U+1EE0")
(cons "î" "\U+1EE2")
(cons "ï" "Ù")
(cons "ó" "Ú")
(cons "ñ" "\U+1EE6")
(cons "ò" "\U+0168")
(cons "ô" "\U+1EE4")
(cons "­" "\U+01AF")
(cons "¦" "\U+01AF")
(cons "õ" "\U+1EEA")
(cons "ø" "\U+1EE8")
(cons "ö" "\U+1EEC")
(cons "÷" "\U+1EEE")
(cons "ù" "\U+1EF0")
(cons "ú" "\U+1EF2")
(cons "ý" "Ý")
(cons "û" "\U+1EF6")
(cons "ü" "\U+1EF8")
(cons "þ" "\U+1EF4")
(cons "a" "A")
(cons "b" "B")
(cons "c" "C")
(cons "d" "D")
(cons "e" "E")
(cons "f" "F")
(cons "g" "G")
(cons "h" "H")
(cons "i" "I")
(cons "j" "J")
(cons "k" "K")
(cons "l" "L")
(cons "m" "M")
(cons "n" "N")
(cons "o" "O")
(cons "p" "P")
(cons "q" "Q")
(cons "r" "R")
(cons "s" "S")
(cons "t" "T")
(cons "u" "U")
(cons "v" "V")
(cons "w" "W")
(cons "x" "X")
(cons "y" "Y")
(cons "z" "Z")

)
)
(setq
daichuoi (strlen stsua)
index 1
stdich ""
)
(repeat daichuoi
(setq
chuht (substr stsua index 1)
index (1+ index)
chusua
(cond
((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))
(t chuht)
)
stdich (strcat stdich chusua)
)
)
stdich
)

(defun doone(ent / new old tt)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
new (cons 1 (chuyenfontstr (cdr old)))
)
(if (/= new old)
(progn
(setq tt (subst new old tt))
(entmod tt)
(entupd ent)
)
)
)

(setq taptext (ssget '((0 . "TEXT"))))
(sudung doone taptext)

)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)


em đã load máy báo thành công nhưng khi đánh lệnh máy không hiểu lệnh t2u là gì? em cho thêm câu lệnh
(defun c:fff () (command "line"))
vào đầu thì máy vẫn sử dụng được lệnh fff chứng tỏ lisp đã load thành công. anh xem lai ho em
 • 1

#4 foudremars

foudremars

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2009 - 12:43 AM

Hay quá! Lần đầu tiên em thấy đc sự kỳ diệu cùa Lisp. Nghe nói nhiều về Lisp rồi mà giờ mới tận mắt chứng kiến. Các bác còn Lisp nào chuyển qua lại giữa 3 bảng mã Unicode, TCVN và VNI thì cho em xin luôn thể? Cảm ơn các bác nhiều!
 • 0

#5 foudremars

foudremars

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2009 - 01:02 AM

À, em hỏi thêm chút nữa. Lisp này chỉ áp dụng đc với Text thôi phải không bác? Mtext thì không đc thì phải?
 • 0

#6 nghiautc

nghiautc

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 15 May 2009 - 05:40 AM

À, em hỏi thêm chút nữa. Lisp này chỉ áp dụng đc với Text thôi phải không bác? Mtext thì không đc thì phải?

co anh n có bảng mã UNICODE tiếng việt không để em chỉnh lại cái lisp theo ý em cái,lis của anh nó convert thành chữ hoa hết cả, em muốn chỉnh cho nó thành chữ thường . Thứ 2 anh có lệnh nâo thêm vào lisp để cho nó có thể xử lí được ca Mtext ko ? em cam on
 • 0

#7 nghiautc

nghiautc

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 15 May 2009 - 10:52 PM

em đã đọc được bài của anh Nguyễn Hoành đổi từ bảng mã VNI và TCVN3 nhưng không có bài nào nói về chuyển từ TCVN3 về UNICODE cả có anh nào có thể giúp em không?( em đã dùng cách chuyển của UNIKEY nhưng cái đó chỉ dùng được với WORD còn CAD lại bị lỗi, em đang dùng cad 2008). đây là file của em em xin cảm ơn trước
http://www.cadviet.c...iles/file_1.dwg

em đã đối lisp của anh cho phù hợp hơn ? nhưng chỉ chọn được text anh có thể bổ sung câu lệnh để chọn được luôn mtext kô ??
http://www.cadviet.c...files/NGHIA.lsp
có anh nào bít cách để cho lisp này có thể chọn được cả mtext được không ?? giờ nó chỉ chọn được text. em cam ơn
http://www.cadviet.c...files/NGHIA.lsp
 • 0

#8 nghiautc

nghiautc

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 16 May 2009 - 10:57 AM

em đã đối lisp của anh cho phù hợp hơn ? nhưng chỉ chọn được text anh có thể bổ sung câu lệnh để chọn được luôn mtext kô ??
http://www.cadviet.c...files/NGHIA.lsp
có anh nào bít cách để cho lisp này có thể chọn được cả mtext được không ?? giờ nó chỉ chọn được text. em cam ơn
http://www.cadviet.c...files/NGHIA.lsp

có anh nào bít cách để cho lisp này có thể chọn được cả mtext được không ?? giờ nó chỉ chọn được text. em cam ơn
http://www.cadviet.c...files/NGHIA.lsp
 • 0

#9 hugo3d

hugo3d

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 July 2010 - 03:55 PM

Thanks các anh Nguyen Hoanh và nghiautc đã gởi các lisp.
Mình không rành lắm về Autolisp, mình đang cần chuyển từ Vni sang Unicode, mình định ghép 2 lisp v2t và t2u không biết có được không?
Tuy nhiên phần mã của ký tự đang không bằng nhau (Vni đang ít hơn Unicode), không biết mình tìm mã bổ sung ở đâu.
Mong các anh giúp.
Thanks all,
Hugo3d
 • 0

#10 fetfet003

fetfet003

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 July 2010 - 11:19 AM

anh Hoành ơi cho em xin cái Lisp chuyển từ Unicode sang TCVN được không anh?
Cảm ơn anh trước nha!
 • 0

#11 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 14 July 2010 - 02:03 PM

anh Hoành ơi cho em xin cái Lisp chuyển từ Unicode sang TCVN được không anh?
Cảm ơn anh trước nha!

Đây bạn: Bài số #2 nhé
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#12 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 21 April 2012 - 04:15 PM

Đây bạn: Bài số #2 nhé

Đây là chuyển từ TCVN3 sang Unicode mà. Anh xem lại đi. Hì hì!
 • 0

#13 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 April 2012 - 04:25 PM

Đây là chuyển từ TCVN3 sang Unicode mà. Anh xem lại đi. Hì hì!

Unicode và TCVN3: chuyển text, chuyển file, hay chuyển gì vậy bạn? Bạn có thể nói rõ hơn không?
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#14 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 21 April 2012 - 04:31 PM

Hì hì.
@fetfet003: anh Hoành ơi cho em xin cái Lisp chuyển từ Unicode sang TCVN được không anh?
Cảm ơn anh trước nha!
@HoangSon614:Đây bạn: Bài số #2 nhé
Nhưng bài số #2 là chuyển từ TCVN3 sang Unicode mà. Hơn nữa em cũng đang cần lisp chuyển bảng mã từ Unicode sang TCVN3
Hề hề. ThankS!
 • 0

#15 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 April 2012 - 04:38 PM

Hì hì.
@fetfet003: anh Hoành ơi cho em xin cái Lisp chuyển từ Unicode sang TCVN được không anh?
Cảm ơn anh trước nha!
@HoangSon614:Đây bạn: Bài số #2 nhé
Nhưng bài số #2 là chuyển từ TCVN3 sang Unicode mà. Hơn nữa em cũng đang cần lisp chuyển bảng mã từ Unicode sang TCVN3
Hề hề. ThankS!

Tôi hỏi mà bạn chưa trả lời. Tôi có lisp chuyển qua lại giữa chúng nhưng không biết có đúng y/c của bạn không? Bạn có thể nói rõ?
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#16 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 21 April 2012 - 04:47 PM

Unicode và TCVN3: chuyển text, chuyển file, hay chuyển gì vậy bạn? Bạn có thể nói rõ hơn không?

Chuyển text anh ơi. Hì hì
 • 0

#17 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 April 2012 - 04:52 PM

Chuyển text anh ơi. Hì hì

Text đó nằm ở đâu?
Lisp của tôi chuyển các string. Các string này được nhập hoặc paste vào dialoge, sau đó chuyển, tạo thành 1 string trong dialoge
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#18 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 21 April 2012 - 05:00 PM

Hix
Trong CAD bình thường thôi. Một đoạn text được gõ bằng bảng mã Unicode, font Unicode. Bây h em muốn chuyển sang bảng mã TCVN3 để khi chuyển font không bị lỗi font.
Thanks anh!
 • 0

#19 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 April 2012 - 05:23 PM

Bạn tìm ứng dụng chuyển đổi của bác Gia_Bach hoặc bác anhcos xem sao
 • 0

#20 vietthuong89

vietthuong89

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 April 2012 - 12:27 PM

Bạn dùng lệnh T2U (TCVN3 to Unicode)

(defun c:t2u (/ taptext) (defun chuyenfontstr	     (stsua / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)                (setq  tapsua (list(cons "®" "\U+0110")(cons "§" "\U+0110")(cons "µ" "À")(cons "¸" "Á")(cons "¶" "\U+1EA2")(cons "·" "Ã")(cons "¹" "\U+1EA0")(cons "©" "Â")(cons "¢" "Â")(cons "Ç" "\U+1EA6")(cons "Ê" "\U+1EA4")(cons "È" "\U+1EA8")(cons "É" "\U+1EAA")(cons "Ë" "\U+1EAC")(cons "¨" "\U+0102")(cons "¡" "\U+0102")(cons "»" "\U+1EB0")(cons "¾" "\U+1EAE")(cons "¼" "\U+1EB2")(cons "½" "\U+1EB4")(cons "Æ" "\U+1EB6")(cons "Ì" "È")(cons "Ð" "É")(cons "Î" "\U+1EBA")(cons "Ï" "\U+1EBC")(cons "Ñ" "\U+1EB8")(cons "ª" "Ê")(cons "£" "Ê")(cons "Ò" "\U+1EC0")(cons "Õ" "\U+1EBE")(cons "Ó" "\U+1EC2")(cons "Ô" "\U+1EC4")(cons "Ö" "\U+1EC6")(cons "×" "Ì")(cons "Ý" "Í")(cons "Ø" "\U+1EC8")(cons "Ü" "\U+0128")(cons "Þ" "\U+1ECA")(cons "ß" "Ò")(cons "ã" "Ó")(cons "á" "\U+1ECE")(cons "â" "Õ")(cons "ä" "\U+1ECC")(cons "«" "Ô")(cons "¤" "Ô")(cons "å" "\U+1ED2")(cons "è" "\U+1ED0")(cons "æ" "\U+1ED4")(cons "ç" "\U+1ED6")(cons "é" "\U+1ED8")(cons "¬" "\U+01A0")(cons "¥" "\U+01A0")(cons "ê" "\U+1EDC")(cons "í" "\U+1EDA")(cons "ë" "\U+1EDE")(cons "ì" "\U+1EE0")(cons "î" "\U+1EE2")(cons "ï" "Ù")(cons "ó" "Ú")(cons "ñ" "\U+1EE6")(cons "ò" "\U+0168")(cons "ô" "\U+1EE4")(cons "­" "\U+01AF")(cons "¦" "\U+01AF")(cons "õ" "\U+1EEA")(cons "ø" "\U+1EE8")(cons "ö" "\U+1EEC")(cons "÷" "\U+1EEE")(cons "ù" "\U+1EF0")(cons "ú" "\U+1EF2")(cons "ý" "Ý")(cons "û" "\U+1EF6")(cons "ü" "\U+1EF8")(cons "þ" "\U+1EF4")(cons "a" "A")(cons "b" "B")(cons "c" "C")(cons "d" "D")(cons "e" "E")(cons "f" "F")(cons "g" "G")(cons "h" "H")(cons "i" "I")(cons "j" "J")(cons "k" "K")(cons "l" "L")(cons "m" "M")(cons "n" "N")(cons "o" "O")(cons "p" "P")(cons "q" "Q")(cons "r" "R")(cons "s" "S")(cons "t" "T")(cons "u" "U")(cons "v" "V")(cons "w" "W")(cons "x" "X")(cons "y" "Y")(cons "z" "Z")        ) )  (setq  daichuoi (strlen stsua)  index  1  stdich  "" ) (repeat daichuoi  (setq   chuht (substr stsua index 1)   index (1+ index)   chusua     (cond      ((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))      (t chuht)     )   stdich (strcat stdich chusua)  ) ) stdich) (defun doone(ent / new old tt)  (setq   tt (entget ent)   old (assoc 1 tt)   new (cons 1 (chuyenfontstr (cdr old)))     )  (if (/= new old)   (progn	(setq tt (subst new old tt))	(entmod tt)	(entupd ent)   )  ) )  (setq	taptext	(ssget '((0 . "TEXT")))) (sudung doone taptext) )(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp) (setq	sodt (cond		(ss (sslength ss))		(t 0)   	)	soapp 0	index 0 ) (repeat sodt  (setq entdt	(ssname ss index) 	index	(1+ index)  )  (if	(ham entdt)   (setq soapp (1+ soapp))  ) ) soapp)

bác nguyenhoanh ơi, co thể cho em xin đc mail hoặc nik yahoo của bác đc không, đẻ có gì em ll với bác cho tiện,cám ơn bác nhiều!
 • 0