Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

chuyển bảng mã từ TCVN3 sang UNICODE


 • Please log in to reply
37 replies to this topic

#21 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2012 - 12:02 AM

Bạn tìm ứng dụng chuyển đổi của bác Gia_Bach hoặc bác anhcos xem sao

Đã có lisp chuyển đổi từ TCVN3 sang Unicode thì làm ngược lại chắc là được. Hì hì, mỗi tội em chưa biết làm
 • 0

#22 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 April 2012 - 09:02 AM

Đã có lisp chuyển đổi từ TCVN3 sang Unicode thì làm ngược lại chắc là được. Hì hì, mỗi tội em chưa biết làm

Bạn post cái lisp chuyển xuôi lên, xem thử có giúp chuyển ngược cho bạn được không?
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#23 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2012 - 09:24 AM

Chính là cái lisp này nè anh:
http://www.cadviet.c...140_nghia_1.lsp
 • 0

#24 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 April 2012 - 03:08 PM

Chính là cái lisp này nè anh:
http://www.cadviet.c...140_nghia_1.lsp

LIsp này dùng để: Chuyển text trên bản vẽ, từ TCVN3 => UNICODE, và ngược lại, từ UNICODE => TCVN3.

;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 23/4/2012
;Muc dich: Chuyen Text tren ban ve tu TCVN3 => UNICODE, va nguoc lai, tu UNICODE => TCVN3.
;Font Name theo Style Name duoc chon lam mau.
; "µ Ì ß ï ¸ Ð ã ó ¶ Î á ñ · Ï â ò ¹ Ñ ä ô © ª « ­ Ç Ò å õ Ê Õ è ø È Ó æ ö É Ô ç ÷ Ë Ö é ù ¨ × ¬ ú » Ý ê ý ¾ Ø í û ¼ Ü ë ü ½ Þ ì þ ¨ ® î ¦ ¢ § ¤ ¥ ¡ £"
;----- ChuyÓn tõ TCVN3 => UNICODE
(defun C:HAT2U( / entlst sty)
(princ "\nChon cac Text TCVN3 can chuyen sang UNICODE...")
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "TEXT")))))))
(setq sty (cdr (assoc 7 (entget (car (entsel "\nChon Text de lay Font Unicode mau: "))))))
(foreach ent entlst
(entmod (subst (cons 1 (TCVN3-Unicode (cdr (assoc 1 (entget ent))))) (assoc 1 (entget ent)) (entget ent)))
(entmod (subst (cons 7 sty) (assoc 7 (entget ent)) (entget ent))))
(princ))
;----- ChuyÓn tõ UNICODE => TCNN3
(defun C:HAU2T( / entlst sty)
(princ "\nChon cac Text UNICODE can chuyen sang TCVN3...")
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "TEXT")))))))
(setq sty (cdr (assoc 7 (entget (car (entsel "\nChon Text de lay Font TCVN3 mau: "))))))
(foreach ent entlst
(entmod (subst (cons 1 (Unicode-TCVN3 (HEXA3 (HEXA2 (HEXA1 (cdr (assoc 1 (entget ent)))))))) (assoc 1 (entget ent)) (entget ent)))
(entmod (subst (cons 7 sty) (assoc 7 (entget ent)) (entget ent))))
(princ))
;----- Hµm bá ký tù ®· thªm "\" tr­íc khi chuyÓn sang TCVN3.
(defun HEXA3(str)
(setq x 1)
(repeat (strlen str)
(cond ((= "\U+005C" (substr str x 7)) (setq str (vl-string-subst "\\" "\U+005C" str))))
(setq x (1+ x)))
str)
;----- Hµm chuyÓn 20 ký tù (µ, ó,...) tõ Unicode sang Hexa.
(defun HEXA2(str)
(setq x 1)
(repeat (strlen str)
(cond ((= (chr 194) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00C2" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 202) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00CA" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 208) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+0110" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 212) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00D4" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 224) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00E0" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 225) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00E1" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 226) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00E2" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 227) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00E3" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 232) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00E8" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 233) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00E9" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 234) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00EA" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 236) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00EC" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 237) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00ED" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 242) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00F2" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 243) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00F3" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 244) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00F4" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 245) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00F5" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 249) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00F9" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 250) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00FA" (substr str x 1) str) x (+ x 6)))
((= (chr 253) (substr str x 1)) (setq str (vl-string-subst "\U+00FD" (substr str x 1) str) x (+ x 6))))
(setq x (1+ x)))
str)
;----- Hµm gi÷ nguyªn m· Hexa (kh«ng cho chuyÓn qua Unicode).
(defun HEXA1(str)
(setq x 1 moi "")
(repeat (strlen str)
(setq kytu7 (substr str x 7))
(setq x (+ x 1))
(if (= (substr kytu7 1 3) "\\U+")
(setq moi (strcat moi (strcat "\U+005C" (substr kytu7 2 7))) x (+ x 6))
(setq moi (strcat moi (substr kytu7 1 1))))))
;----- ChuyÓn thuËn tõ TCVN --> Unicode.
(defun TCVN3-Unicode (stsua / i stdich chuht chusua)
(TAO_TAPSUA)
(setq i 1 stdich "")
(repeat (strlen stsua)
(setq chuht (substr stsua i 1)
i (1+ i)
chusua (cond ((assoc chuht tapsuax) (cdr (assoc chuht tapsuax))) (t chuht))
stdich (strcat stdich chusua)))
stdich)
;----- ChuyÓn ng­îc tõ Unicode --> TCVN3.
(defun Unicode-TCVN3 (stsua / i stdich chuht)
(TAO_TAPSUA)
(setq i 1)
(repeat (- (strlen stsua) 6)
(setq chuht (substr stsua i 7)
i (1+ i))
(cond ((assoc chuht tapsuan)
(setq stsua (THAY_CONV stsua (car (assoc chuht tapsuan)) (cdr (assoc chuht tapsuan)))))))
(setq stdich stsua))
;----- Hµm con cña chuyÓn ng­îc.
(defun THAY_CONV(str old new / n strpp strtt)
(while (setq n (vl-string-search old str))
(setq strpp (substr str (+ 1 n (strlen old))))
(setq strtt (substr str 1 (- (strlen str) (strlen old) (strlen strpp))))
(setq str (strcat strtt new strpp))))
;----- T¹o 2 danh s¸ch c¬ së ®Ó chuyÓn thuËn vµ ng­îc.
(defun TAO_TAPSUA()
(setq tapsuan '() tapsuax
(list (cons "µ" "\U+00E0") (cons "Ì" "\U+00E8") (cons "ß" "\U+00F2") (cons "ï" "\U+00F9")
(cons "¸" "\U+00E1") (cons "Ð" "\U+00E9") (cons "ã" "\U+00F3") (cons "ó" "\U+00FA")
(cons "¶" "\U+1EA3") (cons "Î" "\U+1EBB") (cons "á" "\U+1ECF") (cons "ñ" "\U+1EE7")
(cons "·" "\U+00E3") (cons "Ï" "\U+1EBD") (cons "â" "\U+00F5") (cons "ò" "\U+0169")
(cons "¹" "\U+1EA1") (cons "Ñ" "\U+1EB9") (cons "ä" "\U+1ECD") (cons "ô" "\U+1EE5")
(cons "©" "\U+00E2") (cons "ª" "\U+00EA") (cons "«" "\U+00F4") (cons "­" "\U+01B0")
(cons "Ç" "\U+1EA7") (cons "Ò" "\U+1EC1") (cons "å" "\U+1ED3") (cons "õ" "\U+1EEB")
(cons "Ê" "\U+1EA5") (cons "Õ" "\U+1EBF") (cons "è" "\U+1ED1") (cons "ø" "\U+1EE9")
(cons "È" "\U+1EA9") (cons "Ó" "\U+1EC3") (cons "æ" "\U+1ED5") (cons "ö" "\U+1EED")
(cons "É" "\U+1EAB") (cons "Ô" "\U+1EC5") (cons "ç" "\U+1ED7") (cons "÷" "\U+1EEF")
(cons "Ë" "\U+1EAD") (cons "Ö" "\U+1EC7") (cons "é" "\U+1ED9") (cons "ù" "\U+1EF1")
(cons "¨" "\U+0103") (cons "×" "\U+00EC") (cons "¬" "\U+01A1") (cons "ú" "\U+1EF3")
(cons "»" "\U+1EB1") (cons "Ý" "\U+00ED") (cons "ê" "\U+1EDD") (cons "ý" "\U+00FD")
(cons "¾" "\U+1EAF") (cons "Ø" "\U+1EC9") (cons "í" "\U+1EDB") (cons "û" "\U+1EF7")
(cons "¼" "\U+1EB3") (cons "Ü" "\U+0129") (cons "ë" "\U+1EDF") (cons "ü" "\U+1EF9")
(cons "½" "\U+1EB5") (cons "Þ" "\U+1ECB") (cons "ì" "\U+1EE1") (cons "þ" "\U+1EF5")
(cons "Æ" "\U+1EB7") (cons "®" "\U+0111") (cons "î" "\U+1EE3") (cons "¦" "\U+01AF")
(cons "¢" "\U+00C2") (cons "§" "\U+0110") (cons "¤" "\U+00D4") (cons "¥" "\U+01A0")
(cons "¡" "\U+0102") (cons "£" "\U+00CA")))
(foreach n tapsuax (setq tapsuan (reverse (cons (cons (cdr n) (car n)) (reverse tapsuan))))))
(prompt "\nL\U+1EC7nh ConVert TCVN3 to UNICODE: HAT2U")
(prompt "\nL\U+1EC7nh ConVert UNICODE to TCVN3: HAU2T")

 • 2

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#25 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2012 - 04:12 PM

LIsp này dùng để: Chuyển text trên bản vẽ, từ TCVN3 => UNICODE, và ngược lại, từ UNICODE => TCVN3.

Không ổn rồi anh Hà ơi.
Em dùng cái lisp Nghia.lsp kia thấy ổn nhưng có điều không đổi ngược lại được từ Unicode sang TCVN3
Còn lisp của anh gửi trên đủ 2 chiều nhưng bị lỗi. Ví dụ như đoạn text của em là thế này: "đá hộc không phân loại t=50cm" gõ bằng bảng mã Unicode, em muốn chuyển sang TCVN3. Sau khi dùng lisp của anh thì nó ra thế này:
Hình đã gửi
Anh xem lại giúp em với
 • 0

#26 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 April 2012 - 04:16 PM

Không ổn rồi anh Hà ơi.
Em dùng cái lisp Nghia.lsp kia thấy ổn nhưng có điều không đổi ngược lại được từ Unicode sang TCVN3
Còn lisp của anh gửi trên đủ 2 chiều nhưng bị lỗi. Ví dụ như đoạn text của em là thế này: "đá hộc không phân loại t=50cm" gõ bằng bảng mã Unicode, em muốn chuyển sang TCVN3. Sau khi dùng lisp của anh thì nó ra thế này: "®¸ héc kh«ng ph©n lo¹i t=50cm"
Anh xem lại giúp em với

Bạn đọc kỹ các dòng lệnh! Khi có câu "Chon Text de lay Font TCVN3 mau:" thì bạn phải chọn 1 text được viết bằng TCVN3 để làm style mẫu sẽ chuyển qua. Nếu chưa có nó thì bạn tự tạo ra nó để làm mẫu.
Hỏi thêm: khi bạn dùng lisp nghia thì chuyển xong nó ra font name là gì?
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#27 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2012 - 04:47 PM

@Doan Van Ha: Bạn đọc kỹ các dòng lệnh! Khi có câu "Chon Text de lay Font TCVN3 mau:" thì bạn phải chọn 1 text được viết bằng TCVN3 để làm style mẫu sẽ chuyển qua. Nếu chưa có nó thì bạn tự tạo ra nó để làm mẫu.
Em làm đúng như thế thì nó ra như thế cái hình ở trên kia mà anh. tất nhiên là đã có mẫu sẵn được gõ bằng TCVN3!

@Doan Van Ha: Hỏi thêm: khi bạn dùng lisp nghia thì chuyển xong nó ra font name là gì?
TL: Nó vẫn giữ nguyên font cũ của text đó, nhưng sau khi chuyển thì chưa đọc được, chỉ cần chuyển font là đọc được!
 • 0

#28 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 April 2012 - 09:09 PM

@Doan Van Ha: Bạn đọc kỹ các dòng lệnh! Khi có câu "Chon Text de lay Font TCVN3 mau:" thì bạn phải chọn 1 text được viết bằng TCVN3 để làm style mẫu sẽ chuyển qua. Nếu chưa có nó thì bạn tự tạo ra nó để làm mẫu.
Em làm đúng như thế thì nó ra như thế cái hình ở trên kia mà anh. tất nhiên là đã có mẫu sẵn được gõ bằng TCVN3!
@Doan Van Ha: Hỏi thêm: khi bạn dùng lisp nghia thì chuyển xong nó ra font name là gì?
TL: Nó vẫn giữ nguyên font cũ của text đó, nhưng sau khi chuyển thì chưa đọc được, chỉ cần chuyển font là đọc được!

Bạn post bản vẽ lên cho tôi nhé! Tôi đang không hiểu tại sao lại như thế.
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#29 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 08:42 AM

Bạn post bản vẽ lên cho tôi nhé! Tôi đang không hiểu tại sao lại như thế.

Bản vẽ nào chả được anh, em post tạm bản vẽ mới này cho nhẹ anh nha:
http://www.cadviet.c..._drawing1_1.dwg
 • 0

#30 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 09:05 AM

Bản vẽ nào chả được anh, em post tạm bản vẽ mới này cho nhẹ anh nha: http://www.cadviet.c..._drawing1_1.dwg

Bạn xem lại có bị nhầm không đấy? Tôi test vẫn bình thường trên bản vẽ của bạn.
1). Dòng trên cùng: dùng HAU2T để chuyển từ Unicode sang TCVN3, chọn text trên cùng, chọn 1 style là TCVN3 làm mẫu: OK
2). Dòng dưới cùng: dùng HAT2U để chuyển từ TCVN3 sang Unicode, chọn text dưới cùng, chọn 1 style là Unicode làm mẫu: OK
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#31 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 09:32 AM

Bạn xem lại có bị nhầm không đấy? Tôi test vẫn bình thường trên bản vẽ của bạn.
1). Dòng trên cùng: dùng HAU2T để chuyển từ Unicode sang TCVN3, chọn text trên cùng, chọn 1 style là TCVN3 làm mẫu: OK
2). Dòng dưới cùng: dùng HAT2U để chuyển từ TCVN3 sang Unicode, chọn text dưới cùng, chọn 1 style là Unicode làm mẫu: OK

Em làm thì tại sao lại không được nhỉ, rõ chán! Chữ nào cũng thêm một dấu "#" vào và đuôi là số chứ không phải là chữ.
Em làm đúng như bác: có 2 dòng, dòng trên dùng font Tahoma, bảng mã unicode; dòng 2 font .VnHelvetInsH bảng mã TCVN3
Muốn đổi dòng một giống như dòng 2, em làm như sau:
1/ Gõ lệnh HAU2T, khi select objects thì chọn dòng 1
Command: hau2t

Chon cac Text UNICODE can chuyen sang TCVN3...
Select objects: 1 found

Select objects:
Chon Text de lay Font TCVN3 mau:

Command:
nó được thế này:
Hình đã gửi
2/ Gõ lệnh HAT2U, khi select objects thì chọn dòng 2

Command: hat2u

Chon cac Text TCVN3 can chuyen sang UNICODE...
Select objects: 1 found

Select objects:
Chon Text de lay Font Unicode mau:

Command:
Thi nó được thế này:
Hình đã gửi
 • 0

#32 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 09:38 AM

Em làm thì tại sao lại không được nhỉ, rõ chán! Chữ nào cũng thêm một dấu "#" vào và đuôi là số chứ không phải là chữ.
Em làm đúng như bác: có 2 dòng, dòng trên dùng font Tahoma, bảng mã unicode; dòng 2 font .VnHelvetInsH bảng mã TCVN3
Muốn đổi dòng một giống như dòng 2, em làm như sau:
1/ Gõ lệnh HAU2T, khi select objects thì chọn dòng 1
Command: hau2t

Chon cac Text UNICODE can chuyen sang TCVN3...
Select objects: 1 found

Select objects:
Chon Text de lay Font TCVN3 mau:

Command:
nó được thế này:
Hình đã gửi
2/ Gõ lệnh HAT2U, khi select objects thì chọn dòng 2

Command: hat2u

Chon cac Text TCVN3 can chuyen sang UNICODE...
Select objects: 1 found

Select objects:
Chon Text de lay Font Unicode mau:

Command:
Thi nó được thế này:
Hình đã gửi

2 text để lấy font mẫu của bạn là "thằng" nào? trên bản vẽ không thấy?
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#33 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 09:40 AM

2 text để lấy font mẫu của bạn là "thằng" nào? trên bản vẽ không thấy?

em lấy luôn 2 dòng text đấy để làm mẫu. Lấy thằng dưới làm mẫu nếu muốn đổi thằng trên, và ngược lại. Tất nhiên em copy ra nhiều cái giữ nguyên cái gốc cũ!
 • 0

#34 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 09:51 AM

em lấy luôn 2 dòng text đấy để làm mẫu. Lấy thằng dưới làm mẫu nếu muốn đổi thằng trên, và ngược lại. Tất nhiên em copy ra nhiều cái giữ nguyên cái gốc cũ!

Ngộ nhỉ? Không biết có bị ảnh hưởng bởi biến hệ thống nào không? Tôi tìm chưa ra nguyên nhân.
Bạn chuyển qua dùng cái của bác Gia_bach toàn diện hơn, xem sao nhé!
Link: http://www.cadviet.c...opic=22767&st=0
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#35 dovananh.xd

dovananh.xd

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 09:59 AM

Ngộ nhỉ? Không biết có bị ảnh hưởng bởi biến hệ thống nào không? Tôi tìm chưa ra nguyên nhân.
Bạn chuyển qua dùng cái của bác Gia_bach toàn diện hơn, xem sao nhé!
Link: http://www.cadviet.c...opic=22767&st=0

hì hì. Thanks anh nhiều. Giúp đỡ rất nhiêt tình.
Luôn luôn chia sẻ kiến thức!
 • 0

#36 boy_XDA

boy_XDA

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2012 - 10:00 AM

bác nguyenhoanh ơi, co thể cho em xin đc mail hoặc nik yahoo của bác đc không, đẻ có gì em ll với bác cho tiện,cám ơn bác nhiều!

bạn đừng hỏi điều này mất công, bác ý là ngừoi nổi tiếng , không cho yahoo hay mail 1 cách tùy tiện đâu
 • 0

#37 m4ylove948

m4ylove948

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 26 February 2014 - 03:41 PM

Anh ơi a có list chuyển Menu từ TCVN sang Unicode k á . Tại e có mấy cái List của cơ qan nhưng cài trên WIN 7 k nhận đủ fornt a á . Cám ơn a nhìu....
 • 0

#38 john_ce_na_216

john_ce_na_216

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 May 2014 - 12:31 AM

chào mọi người! mình muốn chỉnh các chữ còn lại có style name giống như chữ "Chốt định vị" và "Bulong cạnh ổ M14". 2 chữ  này có style name là "son". Mình muốn chỉnh các chữ còn lại có style name là "son" thì mình phải làm thế nào để nhanh chóng? Mình mà chỉnh từng chữ một thì lâu lắm. Có cách nào chỉnh cho tất cả các chữ có style name là ''son" nhanh không? Mong mọi người giúp đỡ. thanks!114963_untitled.png


 • 0