Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
DanKhaosat

NHờ các cao thủ xem giúp lisp này sao không chạy được

Các bài được khuyến nghị

Đố ai down được?

Sao chức năng down của CadViet nó chết từ lâu rồi, la cũng nhiều rồi, mà không thấy ai đoái hoài hết trơn vậy ta? ;)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bạn Hà!

Đây là file lisp

(defun C:shm (/ file f pt X Y tenmoc toadoX toadoY caodoZ osm cmd dmz X_min Y_min X_max Y_max Tyle)
(setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho") dmz (getvar "dimzin")) ;Lay
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") '(0 0 0))
  (command "UNDO" "BE")
    (command "-layer" "m" "Tendiem" "")
    (command "-layer" "m" "Toado" "")

    (setq Tyle 1000)
      (command "LAYOUT" "N" "In")
      (command "LAYOUT" "S" "In")
    (command "MOVE" "ALL" "" (list 0 0) (list 0 300))
  (setq file(getfiled "Chon file .txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
  (if (= file (strcat (vl-filename-base file) (vl-filename-extension file)))
    (setq file(strcat (getvar "dwgprefix") file)))
  (if (/= file nil)
    (progn
      (setq f(open file "R"))
      (setq pt(getpoint "\n Chon diem chen: "))
      (setvar "OSMODE" 0)
      (setq X(car pt))
      (setq Y(cadr pt))
      (while (setq txt(read-line f))
(setq lst(read(strcat "(" txt ")")))
(setq tenmoc(vl-princ-to-string (nth 0 lst)))
(setq toadoX(rtos (nth 1 lst) 2 3))
(setq toadoY(rtos (nth 2 lst) 2 3))
(setq caodoZ(rtos (nth 3 lst) 2 3))
;;;;;(command "INSERT" "khung" (list X (cadr pt)) "" "" "")
;;;;;(command "EXPLODE" (entlast))
(command "LAYER" "S" "tendiem" "")
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    (setq X_min (- toadoX 120.0)
            Y_min (- toadoY 120.0)
            X_max (+ toadoX 120.0)
            Y_max (+ toadoY 120.0))
;;;    (command "LAYOUT" "S" "In")
    (command "ZOOM" "W" (list X_min Y_min) (list X_max Y_max))
;;;    (command "PLINE" (list X_min Y_min) (list X_min Y_max) (list X_max Y_max) (list X_max Y_min))
    (command "_PLINE"
            (list X_min Y_min)
              "W"    (* 0.0005 0) ""            
            (list X_min Y_max)
            (list X_max Y_max)
            (list X_max Y_min)
        "C"    )
;;;    (command "C")
    (command "MOVE" (entlast) "" (list X_min Y_min) (list X 0))
    (command "ZOOM" "W" (list 0 0) (list (+ X 100) 0))
    (command "SCALE" (entlast) "" (list X 0) (/ 1000 tyle))
    (command "MVIEW" "O" (entlast))
    (command "MSPACE")
    (command "ZOOM" (list X_min Y_min) (list X_max Y_max))
    (command "PSPACE")
    (command "MVIEW" "L" "on" (entlast) "")
    (setq X(+ X 90 (/ (- X_max X_min) (/ tyle 1000))))
    (command "ZOOM" "W" (list 0 0) (list (+ X 100) 0))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(command "TEXT" (list (+ X 31) (+ (cadr pt) 217)) "2" "" tenmoc)
(command "LAYER" "S" "toado" "")
(command "TEXT" (list (+ X 31) (+ (cadr pt) 203)) "2" "" toadoX)
(command "TEXT" (list (+ X 74) (+ (cadr pt) 203)) "2" "" toadoY)
(command "TEXT" (list (+ X 114) (+ (cadr pt) 203)) "2" "" caodoZ)
(setq X(+ X 250))
)
      )
    )
  (command "LAYER" "S" "0" "")
  (command "UNDO" "END")
  (mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") (list osm cmd dmz))
  (princ)
  )
 

 

CÒn đây là file số liệu:

GPS1 2509026.518 551378.853 193.764
GPS2 2510278.94 549838.888 192.653
GPS3 2511410.408 547239.545 188.612
GPS4 2511227.265 545263.24 196.144
GPS5 2509271.436 547297.581 198.344
GPS6 2508511.186 550507.204 191.529
NC-KH16 2511459.74 544837.3 207.037
II-1 2509269.271 551381.565 198.008
II-2 2509429.619 551201.399 198.684
II-3 2509443.096 550966.578 197.14
II-4 2509573.575 550782.538 194.938
II-5 2509755.265 550632.166 195.709
II-6 2509959.959 550505.664 195.691
II-7 2510032.534 550270.162 196.396
II-8 2510166.776 550065.913 195.269
II-9 2510374.087 549609.743 192.936
II-10 2510474.305 549393.366 191.778
II-11 2510607.487 549173.908 188.176
II-12 2510653.426 548939.461 188.089
II-13 2510772.956 548688.113 191.492
II-14 2511010.134 548580.415 197.792
II-15 2511185.516 548360.065 199.731
II-16 2511189.328 548146.266 196.037
II-17 2511187.602 547943.159 192.644
II-18 2511183.849 547683.041 193.654
II-19 2511332.288 547479.555 189.998
II-20 2511377.082 547001.867 189.005
II-21 2511373.761 546716.914 194.286
II-22 2511314.336 546553.949 196.813
II-23 2511242.668 546278.027 198.362
II-24 2511172.22 546031.632 195.735
II-25 2511112.177 545804.18 201.956
II-26 2511121.883 545633.673 195.438
II-27 2511221.634 545411.793 193.363
II-28 2511363.57 545071.699 204.01
II-29 2511511.246 544837.736 210.828
II-30 2511643.509 544634.68 203.058
II-31 2508907.511 546349.076 192.908
II-32 2508832.788 546587.293 204.941
II-33 2508965.339 546733.295 200.098
II-34 2509009.586 546938.986 203.752
II-35 2509332.62 547442.321 195.08
II-36 2509080.558 547115.245 203.174
II-37 2509370.875 547603.968 199.453
II-38 2509435.95 547830.229 198.096
II-39 2509529.12 548011.794 196.589
II-40 2509322.805 548830.339 191.446
II-41 2509477.144 548327.457 200.464
II-42 2509411.671 548575.978 198.529
II-43 2509208.31 549020.204 192.567
II-44 2509180.487 549245.182 198.342
II-45 2509110.052 549443.804 203.372
II-46 2508998.107 549646.33 202.132
II-47 2508868.438 549817.748 196.986
II-48 2508734.785 549965.968 194.09
II-49 2508730.389 550183.573 187.902
II-50 2508589.577 550389.722 188.121
II-51 2508300.578 550710.727 191.3
II-52 2508278.874 550991.85 188.063
II-53 2509181.434 548137.058 200.787
II-54 2508970.484 548748.181 200.497
II-55 2509484.396 549081.022 190.631
 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không chạy đc là sao? báo lỗi thế nào?

 

 

Khi gửi file lsp nên gói nó vào trong file rar hay zip thì ok thôi, admin bảo thế.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×