Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

NHờ các cao thủ xem giúp lisp này sao không chạy được


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 26 August 2014 - 08:45 PM

NHờ các cao thủ xem giúp lisp này sao không chạy đượchttp://www.cadviet.c...123341_moc1.lsp

Đây là file số liệu http://www.cadviet.c.../3/123341_g.txt


 • 0

#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 August 2014 - 08:49 PM

Đố ai down được?

Sao chức năng down của CadViet nó chết từ lâu rồi, la cũng nhiều rồi, mà không thấy ai đoái hoài hết trơn vậy ta? ;)


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 26 August 2014 - 08:57 PM

Cảm ơn bạn Hà!

Đây là file lisp

(defun C:shm (/ file f pt X Y tenmoc toadoX toadoY caodoZ osm cmd dmz X_min Y_min X_max Y_max Tyle)
(setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho") dmz (getvar "dimzin")) ;Lay
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") '(0 0 0))
  (command "UNDO" "BE")
    (command "-layer" "m" "Tendiem" "")
    (command "-layer" "m" "Toado" "")

    (setq Tyle 1000)
      (command "LAYOUT" "N" "In")
      (command "LAYOUT" "S" "In")
    (command "MOVE" "ALL" "" (list 0 0) (list 0 300))
  (setq file(getfiled "Chon file .txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
  (if (= file (strcat (vl-filename-base file) (vl-filename-extension file)))
    (setq file(strcat (getvar "dwgprefix") file)))
  (if (/= file nil)
    (progn
      (setq f(open file "R"))
      (setq pt(getpoint "\n Chon diem chen: "))
      (setvar "OSMODE" 0)
      (setq X(car pt))
      (setq Y(cadr pt))
      (while (setq txt(read-line f))
(setq lst(read(strcat "(" txt ")")))
(setq tenmoc(vl-princ-to-string (nth 0 lst)))
(setq toadoX(rtos (nth 1 lst) 2 3))
(setq toadoY(rtos (nth 2 lst) 2 3))
(setq caodoZ(rtos (nth 3 lst) 2 3))
;;;;;(command "INSERT" "khung" (list X (cadr pt)) "" "" "")
;;;;;(command "EXPLODE" (entlast))
(command "LAYER" "S" "tendiem" "")
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    (setq X_min (- toadoX 120.0)
            Y_min (- toadoY 120.0)
            X_max (+ toadoX 120.0)
            Y_max (+ toadoY 120.0))
;;;    (command "LAYOUT" "S" "In")
    (command "ZOOM" "W" (list X_min Y_min) (list X_max Y_max))
;;;    (command "PLINE" (list X_min Y_min) (list X_min Y_max) (list X_max Y_max) (list X_max Y_min))
    (command "_PLINE"
            (list X_min Y_min)
              "W"    (* 0.0005 0) ""            
            (list X_min Y_max)
            (list X_max Y_max)
            (list X_max Y_min)
        "C"    )
;;;    (command "C")
    (command "MOVE" (entlast) "" (list X_min Y_min) (list X 0))
    (command "ZOOM" "W" (list 0 0) (list (+ X 100) 0))
    (command "SCALE" (entlast) "" (list X 0) (/ 1000 tyle))
    (command "MVIEW" "O" (entlast))
    (command "MSPACE")
    (command "ZOOM" (list X_min Y_min) (list X_max Y_max))
    (command "PSPACE")
    (command "MVIEW" "L" "on" (entlast) "")
    (setq X(+ X 90 (/ (- X_max X_min) (/ tyle 1000))))
    (command "ZOOM" "W" (list 0 0) (list (+ X 100) 0))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(command "TEXT" (list (+ X 31) (+ (cadr pt) 217)) "2" "" tenmoc)
(command "LAYER" "S" "toado" "")
(command "TEXT" (list (+ X 31) (+ (cadr pt) 203)) "2" "" toadoX)
(command "TEXT" (list (+ X 74) (+ (cadr pt) 203)) "2" "" toadoY)
(command "TEXT" (list (+ X 114) (+ (cadr pt) 203)) "2" "" caodoZ)
(setq X(+ X 250))
)
      )
    )
  (command "LAYER" "S" "0" "")
  (command "UNDO" "END")
  (mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") (list osm cmd dmz))
  (princ)
  )
 

 

CÒn đây là file số liệu:

GPS1 2509026.518 551378.853 193.764
GPS2 2510278.94 549838.888 192.653
GPS3 2511410.408 547239.545 188.612
GPS4 2511227.265 545263.24 196.144
GPS5 2509271.436 547297.581 198.344
GPS6 2508511.186 550507.204 191.529
NC-KH16 2511459.74 544837.3 207.037
II-1 2509269.271 551381.565 198.008
II-2 2509429.619 551201.399 198.684
II-3 2509443.096 550966.578 197.14
II-4 2509573.575 550782.538 194.938
II-5 2509755.265 550632.166 195.709
II-6 2509959.959 550505.664 195.691
II-7 2510032.534 550270.162 196.396
II-8 2510166.776 550065.913 195.269
II-9 2510374.087 549609.743 192.936
II-10 2510474.305 549393.366 191.778
II-11 2510607.487 549173.908 188.176
II-12 2510653.426 548939.461 188.089
II-13 2510772.956 548688.113 191.492
II-14 2511010.134 548580.415 197.792
II-15 2511185.516 548360.065 199.731
II-16 2511189.328 548146.266 196.037
II-17 2511187.602 547943.159 192.644
II-18 2511183.849 547683.041 193.654
II-19 2511332.288 547479.555 189.998
II-20 2511377.082 547001.867 189.005
II-21 2511373.761 546716.914 194.286
II-22 2511314.336 546553.949 196.813
II-23 2511242.668 546278.027 198.362
II-24 2511172.22 546031.632 195.735
II-25 2511112.177 545804.18 201.956
II-26 2511121.883 545633.673 195.438
II-27 2511221.634 545411.793 193.363
II-28 2511363.57 545071.699 204.01
II-29 2511511.246 544837.736 210.828
II-30 2511643.509 544634.68 203.058
II-31 2508907.511 546349.076 192.908
II-32 2508832.788 546587.293 204.941
II-33 2508965.339 546733.295 200.098
II-34 2509009.586 546938.986 203.752
II-35 2509332.62 547442.321 195.08
II-36 2509080.558 547115.245 203.174
II-37 2509370.875 547603.968 199.453
II-38 2509435.95 547830.229 198.096
II-39 2509529.12 548011.794 196.589
II-40 2509322.805 548830.339 191.446
II-41 2509477.144 548327.457 200.464
II-42 2509411.671 548575.978 198.529
II-43 2509208.31 549020.204 192.567
II-44 2509180.487 549245.182 198.342
II-45 2509110.052 549443.804 203.372
II-46 2508998.107 549646.33 202.132
II-47 2508868.438 549817.748 196.986
II-48 2508734.785 549965.968 194.09
II-49 2508730.389 550183.573 187.902
II-50 2508589.577 550389.722 188.121
II-51 2508300.578 550710.727 191.3
II-52 2508278.874 550991.85 188.063
II-53 2509181.434 548137.058 200.787
II-54 2508970.484 548748.181 200.497
II-55 2509484.396 549081.022 190.631
 


 • 0

#4 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 26 August 2014 - 10:57 PM

Không chạy đc là sao? báo lỗi thế nào?


Khi gửi file lsp nên gói nó vào trong file rar hay zip thì ok thôi, admin bảo thế.
 • 0

#5 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 27 August 2014 - 07:41 AM

Có cao thủ nào xem giúp hộ với!


 • 0