Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Listp bảng tọa độ vn2000


 • Please log in to reply
86 replies to this topic

#21 M se

M se

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 10 October 2014 - 03:11 PM

Lỗi anh nhoc ơi, sau khi lsp yêu cầu chọn tâm thửa xong. không thực hiện lệnh tiếp theo nữa. hicc  :P


 • 0

#22 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 October 2014 - 04:00 PM

không phải lỗi đâu do ko tạo đc font đó, cái này liên quan đến win rùi hơi khó nói, bạn làm thử 1 bản nháp thủ công nhoc xem, bạn thich dùng mấy loại style, style đó có font là gì, text nào gắn với style nào, để nhoc lường trước


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#23 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 October 2014 - 05:10 PM

@@- ek ý nhoc là file giống như sau khi lsp chạy rùi đó 

- giờ vậy đi hen, text đánh số thứ tự điểm trên ranh đất bạn thik nó thuộc style tên gì, style đó có tên font là gì, chữ thường, đậm hay nghiêng

- tương tự, text trên bảng tọa độ mấy tiêu đề và text nội dung bên dưới như thế nào.

- hay đơn giản hơn bạn tạo trước các style bạn dùng, và các đối tượng text do lsp tạo ra bạn thik nó thuộc style nào, nhoc sẽ chỉnh riêng 1 lsp chỉ chạy trên máy bạn và có trước nhưng style đó, nếu ko có những style đó thì lsp ko chạy ^^, đem máy khác xài trước khi chạy lsp cũng phải tạo các style đó trước


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#24 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 October 2014 - 10:00 PM

- Mấy bạn test hộ nhoc lần cuối, nhoc đã cố gắng mò mẫn, mót nhặt, chắp vá, đông tây y kết hợp ^^ để cố gắng ko lỗi nữa :)

- nhoc đổi lại thứ tự xíu là pick tâm thửa xong mới chọn điểm bắt đầu hen, để ý ko nhầm ^^

- nếu vấn đề chọn điểm bắt đầu rùi chạy tọa độ các bạn thấy ok, nhoc sẽ xử tiếp phần style font của text ^^

(defun *error* (msg)
 (princ "error: ")
 (princ msg)
 (princ)
)
;;;;;;;;;;;============================================================
(defun Makepline (listpoint closed Layer Linetype LTScale xdata / Lst)
	(setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	'(100 . "AcDbPolyline")
	(cons 90 (length listpoint))
	(cons 70 (if closed 1 0))))
	(foreach PP listpoint	(setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP)))))
	(if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata))))))
	(entmakex Lst))
	;end;=================================
;;;;------------------------------------------
;;ham tao text 2
(defun mktext (point height string justify layer textstyle / lst)
(setq lst (list '(0 . "TEXT")
               (cons 10 point)
							 (cons 40 height)
							 (cons 1 string)
							 (cons 8 layer)
							 (cons 7 textstyle)
							 
			)
			justify (strcase justify))
		(cond  ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point)))))
		    ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
				((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
				((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
				)
	(entmakex Lst)
 )	;end mktext
;;--------------------------------------
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;;;;;;;;;;-------------------------------------------
(defun dieukientimdiem (Pchon lstpoint / i kq tiep toadop)

	(setq tiep T)
 	(setq i 0)
 	(while (and tiep (< i (length lstpoint)))
	 (setq toadop (nth i lstpoint))	 
	 (if (equal Pchon toadop 0.001)
	  (progn
	   (setq tiep nil)	  
	   (setq kq "1")
	   )
	  )
	 (setq i (+ i 1))
	 )
kq 
)
;==============================================---------------------
;loai bo phan tu giong nhau va bat dau bat = phantu cho truoc ( du lieu kieu point) (thuan kim dong ho)
(defun khoi (start myList / lay newList)
  
 (setq
  lay nil
  newList nil
 )
 (foreach x myList
  (if (ssGanDung x start)
   (setq lay T)
  )
  (if lay
   (setq newList (append newList (list x)))
  )
 )
 (setq lay T)
 (foreach x (cdr myList)
  (if (ssGanDung x start)
   (setq lay nil)
  )
  (if lay
   (setq newList (append newList (list x)))
  )
 )
 (setq newList (append (list (car newList)) (reverse (cdr newList))))
)
(defun ssGanDung (x y)
 (if (equal x y 0.001)
  T
  nil
 )
)
;;-----------------------------------
(defun Wdis (p1 p2 / dis ang point point1)
 (setq dis (distance p1 p2))
 (setq ang (angle p1 p2))
 (if (and (> ang (/ Pi 2)) (< ang (* Pi 1.5)) )
  (progn
   (setq ang (+ Ang Pi)) 
   (setq Point (polar p2 ang (/ dis 2.0)))
   (setq Point1 (polar point (+ (/ pi 2) ang) (* 0.25 (/ TileBdHT 500))))

  )
	(progn
  (setq Point (polar p1 ang (/ dis 2.0)))
  (setq Point1 (polar point (+ (/ pi 2) ang) (* 0.25 (/ TileBdHT 500))))
	)
 )
 (command "Text" "S" "vaptimn" "c" point1 (/ TileBdHT 500) (* (/ ang Pi) 180) (rtos dis 2 2))
)
;--------------------------------------------------------------------------
(defun pointpl (name t2 k / namem i bien t1 p1 diem)
	(setq namem name)
	(setq i 1)
	(while (<= i k)
	(progn
		(setq bien (assoc t2 namem))
		(setq t1 (member bien namem))
		(setq p1 (car t1))
		(setq namem (cdr t1))
		(setq diem (cdr p1))
		(setq i (+ 1 i))
	)
	)
	diem
);;;-----------------------------------------------------------------------------
(defun Rf_slstart (start myList / lay newList)
 (setq
  lay nil
  newList nil
 )
 (foreach x myList
  (if (equal x start 0.001)
   (setq lay T)
  )
  (if lay
   (setq newList (append newList (list x)))
  )
 )
 (setq lay T)
 (foreach x (cdr myList)
  (if (equal x start 0.001)
   (setq lay nil)
  )
  (if lay
   (setq newList (append newList (list x)))
  )
 )
 newList
)
;hàm tạo textstyle
(defun emk_style (MyStyle MyFont)
(entmake (list  (cons 0 "STYLE")  
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")  
(cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")  
(cons 2 MyStyle)  (cons 3 MyFont)  
(cons 70 0))))
;;;;
(defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata)
	(entmakex (list '(0 . "LINE")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
	(cons -3 (if xdata (list xdata) nil))))) 
;;;;;;--------------------------------------------------------------------------------------------
(prompt "LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THU DAT, LENH: DKK")
;;----------------------------------------------------------------------------------------------
(defun c:dkk (/ p tam i f k lst dk lst1 lst2 lst_new pt11 i kk m luuxy pt old canh p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13 p14 x x1 y y1 toado toado0 toado1 pyy pxx psh pgc t0 t1 t2 t3 t4 y tsh txx tyy tgc)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
;-----------------------------------------------------
(if (null (tblsearch "style" "vaptimn"))
		(emk_style "vaptimn" "vavon.ttf"))
	(if (null (tblsearch "style" "vhelveb"))
		(emk_style "vhelveb" "vhelven.TTF"))
	(if (null (tblsearch "layer" "sohieu_diem"))
		(_layer2 "sohieu_diem" 2))
  (if (null (tblsearch "layer" "canh"))
		(_layer2 "canh" 3))
	(if (null (tblsearch "layer" "bang_toado"))
		(_layer2 "bang_toado" 7))
	(if (null (tblsearch "layer" "Ranh_dat"))
		(_layer2 "Ranh_dat" 6))
	(if (not r1) (setq r1 500))
	(setq TileBdHT (getreal (strcat "\nMau So Ti Le Cua BDHT" "(" (rtos r1 2 0) "):")))
	(if (= TileBdHT nil)
		(setq TileBdHT r1))
;--------------------------------------------------------------------------
(setvar "osmode" 0)
(setq p (getpoint "\npick tam thua:"))
(command "-Boundary" p "")
(setq tam (entget (entlast)))
(setq kk (cdr (assoc 90 tam)))
(setq lst (acet-geom-vertex-list (cdr (assoc -1 tam))))
(setvar "osmode" 33)
(setq pt11 (getpoint "\nchon diem bat dau:"))
(setq dk (dieukientimdiem pt11 lst))
(if (and (/= dk nil) (eq dk "1"))
;------------------------------------------==========================================---------------------------------
(progn
;;====================-----------------------------======================================-----------------------
(if lst
(progn
;------------------------===============================--------------------------------------
(setq bit (cond (bit) ("T")))
(initget "T N")
(setq	Tmp (strcat "\nBan muon chay Thuan hay Ngich chieu dong ho [T/N] <" bit ">: ")
	  bit (cond ((getkword Tmp)) (bit)))
(if (eq bit "T")
(setq lst_new (khoi pt11 lst))
(setq lst_new (Rf_slstart pt11 lst))
)
;---------------------------------==============================-----------------------------------
(Makepline lst_new 1 "Ranh_dat" nil nil nil)
;----------------------------=========================================--------------------------
)
)
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(setq luuxy (entget (entlast)))
(setvar "osmode" 0)
	(setq pt (getpoint "\n Diem dat bang toa do :"))
	(setq k (cdr (assoc 90 luuxy)))
	(if (/= pt nil)
		(progn
			(setq p01 pt)
			(setq p02 (mapcar '+ pt '(10.0 0.0 0.0)))
			(setq p03 (mapcar '+ pt '(22.5 -2.5 0.0)))
			(setq p04 (mapcar '+ pt '(35.0 0.0 0.0)))
			(setq p05 (mapcar '+ pt '(45.0 0.0 0.0)))
			(setq p06 (mapcar '+ pt '(0.0 -5.0 0.0)))
			(setq p07 (mapcar '+ pt '(10.0 -2.5 0.0)))
			(setq p08 (mapcar '+ pt '(35.0 -2.5 0.0)))
			(setq p09 (mapcar '+ pt '(45.0 -5.0 0.0)))
			(if (<= k 10)			
				(progn
					(setq p10 (mapcar '+ pt '(0.0 -40.0 0.0)))
					(setq p11 (mapcar '+ pt '(10.0 -40.0 0.0)))
					(setq p12 (mapcar '+ pt '(22.5 -40.0 0.0)))
					(setq p13 (mapcar '+ pt '(35.0 -40.0 0.0)))
					(setq p14 (mapcar '+ pt '(45.0 -40.0 0.0)))
				)
				(progn
					(setq ty (* -1 (+ 10.0 (* k 3))))
					(setq t0 (list 0.0 ty 0.0))
					(setq t1 (list 10.0 ty 0.0))
					(setq t2 (list 22.5 ty 0.0))
					(setq t3 (list 35.0 ty 0.0))
					(setq t4 (list 45.0 ty 0.0))
					(setq p10 (mapcar '+ pt t0))
					(setq p11 (mapcar '+ pt t1))
					(setq p12 (mapcar '+ pt t2))
					(setq p13 (mapcar '+ pt t3))
					(setq p14 (mapcar '+ pt t4))
				)
			)
			
			(makeline p01 p05 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p01 p10 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p02 p11 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p03 p12 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p04 p13 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p05 p14 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p07 p08 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p06 p09 "bang_toado" nil nil nil)
			(makeline p10 p14 "bang_toado" nil nil nil)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(mktext (mapcar '+ pt '(22.5 2.0 0.0)) 1.25 "BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH" "M" "bang_toado" "vhelveb")
(mktext (mapcar '+ pt '(5.0 -1.5 0.0)) 1.15 "Soá hieäu" "M" "bang_toado" "vhelveb")
(mktext (mapcar '+ pt '(5.0 -3.5 0.0)) 1.15 "ñieåm" "M" "bang_toado" "vhelveb")
(mktext (mapcar '+ pt '(22.5 -1.25 0.0)) 1.15 "Toïa ñoä" "M" "bang_toado" "vhelveb")
(mktext (mapcar '+ pt '(16.25 -3.75 0.0)) 1.15 "X(m)" "M" "bang_toado" "vhelveb")
(mktext (mapcar '+ pt '(28.75 -3.75 0.0)) 1.25 "Y(m)" "M" "bang_toado" "vhelveb")
(mktext (mapcar '+ pt '(40.0 -2.5 0.0)) 1.25 "Caïnh" "M" "bang_toado" "vhelveb")
;-------------------====================--------------------------------------------------------------------------
		)
	)
	(setq i 1)
	(while (<= i k)
		(progn
			(setq toado (pointpl luuxy 10 i))
			(setq x (rtos (car toado) 2 2))
			(setq y (rtos (cadr toado) 2 2))
			(setq doi (list (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) 0.0))
			(mktext (mapcar '+ toado doi) (/ TileBdHT 500) (itoa i) "L" "sohieu_diem" "vaptimn")
      (command "-layer" "s" "sohieu_diem" "")			
			(command ".donut" 0 (* 0.25 (/ TileBdHT 500)) toado "")			
			(setq tsh (list 5.0 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
			(setq txx (list 16.25 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
			(setq tyy (list 28.75 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
			(setq tgc (list 40.0 (- (* -3 i) 3.0) 0.0))
			(setq psh (mapcar '+ pt tsh))
			(setq pxx (mapcar '+ pt txx))
			(setq pyy (mapcar '+ pt tyy))
			(setq pgc (mapcar '+ pt tgc))
			(if (= i 1)
				(progn
					(setq toado1 toado)
					(setq x1 (rtos (car toado1) 2 2))
					(setq y1 (rtos (cadr toado1) 2 2))
				)
			)
			(if (>= i 2)
(progn
	(setq canh (distance toado0 toado))
	(mktext pgc 1.2 (rtos canh 2 2) "M" "bang_toado" "vaptimn")
	(setvar "clayer" "canh")
	(wdis toado0 toado)
)
			)
			(mktext psh 1.2 (itoa i) "M" "bang_toado" "vaptimn")
			(mktext pxx 1.2 y "M" "bang_toado" "vaptimn")
			(mktext pyy 1.2 x "M" "bang_toado" "vaptimn")
			
			(setq toado0 toado)
			(setq i (+ i 1))
		)
	)
	(setvar "clayer" "canh")
	(wdis toado toado1)
	(setq canh (distance toado toado1))
			(setq tsh (list 5.0 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
			(setq txx (list 16.25 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
			(setq tyy (list 28.75 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
			(setq tgc (list 40.0 (- (* -3 (+ k 1)) 3.0) 0.0))
			(setq psh (mapcar '+ pt tsh))
			(setq pxx (mapcar '+ pt txx))
			(setq pyy (mapcar '+ pt tyy))
			(setq pgc (mapcar '+ pt tgc))
	(mktext pgc 1.2 (rtos canh 2 2) "M" "bang_toado" "vaptimn")
	(mktext psh 1.2 "1" "M" "bang_toado" "vaptimn")
	(mktext pxx 1.2 y1 "M" "bang_toado" "vaptimn")
	(mktext pyy 1.2 x1 "M" "bang_toado" "vaptimn")
	
);end progn
(alert "ban chua chon dung dinh thua dat\nban chay lai lenh tu dau hen thong cam ^^!!")
); end if
  (entdel (cdr (assoc -1 tam)))
	(setvar "clayer" "0")
	(setvar "osmode" old)
  (setvar "cmdecho" 1)
	(princ "\n")
	(princ)
)

P/s: thanks các anh đã nhiệt tình giúp đở nhoc ^^, giờ đi ăn cơm cái đói rùi ^^


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#25 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 October 2014 - 10:25 PM

-ek bạn Mse mún làm y chang file hả @@, font TCVN3 không, đánh dấu điểm = block nữa @@

- hi hay là chạy ra như lsp thui hen, mí cái kia bạn chịu khó autotay hen ^^.

- có thời gian mới chỉnh y chang file bạn đưa nổi ^^, bạn thông cảm


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#26 love cad

love cad

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 10 October 2014 - 10:33 PM

Lsp ok lắm rùi nhoc ơi.

Nếu làm cái Font TCVN3 càng tốt.

Thank bạn nhé. :)  


 • 0

#27 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 October 2014 - 10:45 PM

-nếu phần chạy ok, bạn lấy file chạy ra của lsp sữa lại thủ công các text để nhoc pit text nào nằm ở style nào và font của style là gì rùi up lên để nhoc xem rùi set vào lisp hen ^^

- hẹn trong ngày mai xong ^^, nếu mai nhoc ko bận đi dâu nhoc sẽ hoàn thiện sớm :)


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#28 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 10 October 2014 - 10:48 PM

- Sao nhoc chỉnh cái lsp nào cũng phải viết lại gần chục lần mới ra nhỉ kaka ^^ :P

P/s: đúng thổ dân lun


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#29 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 11 October 2014 - 03:04 PM

- Hi chiều này rãnh nhoc thử binh lại gần đúng với file bạn Mse đưa lên, bạn xem thử vừa ý chưa hen, font TCVN3 lun ^^,trong file bạn có cái block để đánh dấu ký hiệu điểm hình vuông, bạn nhớ tạo cái block đó trước khi chạy hen, trong file tên block là KT2, nhoc sữa lại chèn = block tên KT3, hình vẫn vậy thui, kích thước nhoc lấy của bạn làm chuẩn lun, bạn nhớ khi tạo block đó điểm chèn block nên ngay tâm hình ^^ hay thik block hình gì cũng đc miễn tên block là KT3, có thểm lựa chọn nhập tên điểm tọa độ. nhoc up mediafire đỡ lỗi font

http://www.mediafire...2r4knzw/Mse.lsp

thêm cái lsp cho màu mè :P


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#30 M se

M se

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2014 - 09:28 PM

 Sao em tải về, lsp thực hiện tới pic tâm thửa xong, không thực hiện lệnh tiếp theo giống như clip của a nhoc vậy ta. a nhóc vào help cái về mảng cad em không rành lắm... :unsure:


 • 0

#31 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 12 October 2014 - 10:07 PM

-@@ thế bạn đang xài cad version nào nhỉ, bạn thử chạy lại tới bước nào nó ko chạy nữa thoát lun , bạn bật F2 lên copy mấy dòng từ lúc chạy lệnh rùi post lên nhoc xem, mới đoán đc


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#32 M se

M se

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 13 October 2014 - 08:20 AM

cad 2007 anh ơi. http://www.cadviet.c...495_lenh_f2.txt

pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
pick tam thua:
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: mse
 
Command: mse
 
Command: mse
Command: mse
 
Command: mse
 
Command: mse
 
pick tam thua:
 
pick tam thua:
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST

 • 0

#33 tientracdia

tientracdia

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 13 October 2014 - 08:29 AM

Theo mình , bạn viết mse có nhiều cải tiến là thêm tên mốc và thì khá hay đó, nhưng chế thêm block KT3 làm cho phức tạp thêm bạn ơi.

Cứ cho nút tròn số thứ tự điểm là được rồi bạn


 • 0

#34 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 October 2014 - 10:20 AM

cad 2007 anh ơi. http://www.cadviet.c...495_lenh_f2.txt

pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
pick tam thua:
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: mse
 
Command: mse
 
Command: mse
Command: mse
 
Command: mse
 
Command: mse
 
pick tam thua:
 
pick tam thua:
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
 
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST
Command: _appload Mse.lsp successfully loaded.
 
 
Command: LSP XUAT BANG TOA DO CAC DINH THUA DAT, LENH: MSE
Command:
Command: block
Specify insertion base point:
 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
 
Select objects:
 
Command: mse
 
Nhap ten diem cua dinh thua dat:m
 
Mau So Ti Le Cua BDHT(1000):1000
 
pick tam thua:
Error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST

- hihi nhoc pit tại sao rùi, cái hàm ACET-GEOM-VERTEX-LIST nhoc viết trong code nó đòi hỏi phải có bộ express tool đã đc cài vào autocad, bạn thử vô control pane cài thêm bộ express tool cho cad xem sao, đến hiện tại thì nhoc chưa mót đc cách nào khác thay thế công dụng của hàm đó ^^, bạn thông cảm


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#35 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 October 2014 - 10:29 AM

Theo mình , bạn viết mse có nhiều cải tiến là thêm tên mốc và thì khá hay đó, nhưng chế thêm block KT3 làm cho phức tạp thêm bạn ơi.

Cứ cho nút tròn số thứ tự điểm là được rồi bạn

- cái lsp Mse đó là nhoc viết riêng cho bạn Mse theo file bạn đó đưa lên ấy mà, block đó có thể vẽ trực tiếp lun trong lsp cũng đc, nhoc viết vậy để có khi bạn ấy mún vẽ hình khác chẳng hạn ^^, tên block thì cho cố định dễ gọi, không thì trong lsp lại thêm dòng nhập tên block thì hơi dài dòng


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#36 tientracdia

tientracdia

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 13 October 2014 - 12:03 PM

Xin lỗi, riêng mình có thể nhờ Bạn giúp cho việc bỏ chọn Block, chỉ cần pick vào hình thôi.

Mong bạn giúp


 • 0

#37 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 October 2014 - 12:07 PM

- ^^ ok, nhưng bạn xài font gì để nhoc chỉnh lại, như của bạn Mse thì TCVN3 với tiêu đề bảng tọa dộ hơi dài, tốt nhất bạn gửi file mẫu nhoc xem ^^, và bạn có mún giữ phần thêm tên vào số thứ tự điểm ko hay bỏ ra


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#38 tientracdia

tientracdia

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 13 October 2014 - 02:12 PM

Dùng fonts ABC, nhập tên mốc nếu không nhập thì chỉ thể hiện số, đóng khung theo hết số thứ tụ thể hiện không thừa hoặc thiếu.

 

http://www.cadviet.c...ke_thua_dat.dwg


 • 0

#39 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 October 2014 - 03:05 PM

- ^^ của bạn đây

http://www.mediafire...8f5wvkn/TTD.lsp

p/s: ngứa tay nhoc thêm vô phần ngoài nhập tên điểm, thêm cho nhập số bắt đầu là bao nhiêu, bạn cứ yên tâm, không nhập gì hết sẽ lấy mặc định là 1


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#40 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 October 2014 - 04:59 PM

- theo cảm nhận của nhoc thì tiêu đề và số hiệu điểm nên để chữ đậm cho nổi ^^ ( có thể là do mấy a trong cơ quan chỉ vậy làm quen nên nhoc thik để vậy)

- bạn lovecad ghé qua có nhu cầu thì tải lsp này hen, đã theo font TCVN3, cái này nhoc viết là dành cho việc biên tập biên tập bên layout, nên phần nhập tỉ lệ lúc đầu quyết định ti lệ cách hiển thị các đối tượng, lúc in ra sẽ nhìn vừa mắt, text từ 1.8 - 2.0 mm, còn cái bảng tọa độ nhoc đã xuất đúng chuẩn 1:1 chỉ cần đem qua để trong bản vẽ bên layout lúc in ra là chuẩn nhìn ^^

http://www.mediafire...yyv9npa/XTD.lsp

P/s: bạn tientracdia có thể tải bản này dùng, chỉ sữa font lại thui ^^ 


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^