Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
duongsatdn

Sướng quá, trúng thưởng rồi!

Các bài được khuyến nghị

duongsatdn    762

Tôi vừa nhận được một cái thư điện tử... thông báo trúng thưởng. Sướng quá, post lên đây cho mọi người thưởng lãm.

:s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big:

Ha ha ha .... cười vỡ bụng!

 

Microsoft Award Team

15 Mently Drive,

London Mw10

United Kingdom

FILE REF: TN/7855/05/07/DINS

BATCH: KP23/857/NDL5 /EU

2009 MICROSOFT AND AOL ANNIVERSARY NOTIFICATION.

Dear Lucky Winner,

It is obvious that this notification will come to you as a surprise but please find time to read it carefully as we congratulate you over your success in the following official publication of results of the E-mail electronic online Sweepstakes organized by Microsoft and AOL Corporation, in conjunction with the foundation for the promotion of software products, (F.P.S.) held this May 2009,in London UK.

Participants for the draws were randomly selected and drawn from a wide range of web hosts which we enjoy their patronage. Your email address as indicated was drawn and attached to ticket number 94857390735 with serial numbers GPT/97846565392/08 and drew the lucky numbers 70-35-15-18-21-70 which subsequently won you 450,000.00 GBP (four fifty Thousand Great Britain Pounds) as one of the jackpot winners in his draw. You have therefore won the entire winning sum of 450,000.00GBP (Four Hundred and Fifty Thousand Great Britain Pounds). These are your identification numbers:KVP-9078/145

CATEGORY NO.OF WINNERS WINNING PRIZES

1st. 2 ? 450,000.00 pounds each

2nd. 8 ? 350.000.00 pounds each

3rd. 13 ? 250,000.00 pounds each

4th. 27 ? 170,000.00 pounds each

 

CLAIMS REQUIREMENTS:

1. Full names:

2. Residential address:

3. Phone number:

4. Fax number:

5. Occupation:

6. Sex:

7. Age:

8. Nationality:

9. Present Country:

10.Next of kin name/address:

11.How Do you Feel As winner:

 

Mode Of Price Remittance/Mode Of Collection.

(1)Through A Courier Delivery Of Your Certified Winning Cheque Name And Other.

Winning Documents Safely To You.

(2) Come To Our Headquarter In UK For Pick-Up Of Your Winning Cheque.

 

CONTACT:

********************************************************

FOREIGN TRANSFER MANAGER

Mr. MARK COLE.

MICROSOFT SECURITY DEPARTMENT (UK).

PHONE: +4470-359-653-16

PHONE: +4470-359-667-59

FAX: +44 704 579 5477

E-mail: mark-cole@msn.com

E-mail: mark-cole@msn.com

*******************************************************

 

The Microsoft Internet E-mail lottery Awards is sponsored by our CEO/Chairman, Bill Gates and a consortium of software promotion companies. The Intel Group, Toshiba, Dell Computers and other International Companies. The Microsoft internet E-mail draw is held periodically and is organized to encourage the use of the Internet and promote computer literacy worldwide.

Note: This message will be identified as junk for your safety, this indicates that this message is from Microsoft and AOL Corporation.

 

Once again on behalf of all our staff,

CONGRATULATIONS!

Yours Sincerely,

Sindel Patterson,

M.S.PRO.ZONAL COORDINATOR.

NOTE: Do not tell people about your Prize Award until your money is successfully handed over to you to avoid disqualification that may arise from double claim.

You may also receive similar e-mails from people portraying to be other Organizations or Microsoft Corporation. This is solely to collect your personal information from you and lay claim over your notification letter that was sent to you, Kindly forward a copy to us and delete it from your mail box and give no further correspondence to such person or body. Microsoft shall not be held responsible for any loss of fund arising from the above mentioned.

2009 MICROSOFT AND AOL LOTTERY BOARD OF DIRECTORS.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ph168xd    310
Tôi vừa nhận được một cái thư điện tử... thông báo trúng thưởng. Sướng quá, post lên đây cho mọi người thưởng lãm.

:s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big: :s_big:

Ha ha ha .... cười vỡ bụng!

 

 

Hơ hơ, mình không hiểu tiếng anh, đọc buồn cưòi quá, :s_big: Ối ối

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn    762
Hơ hơ, mình không hiểu tiếng anh, đọc buồn cưòi quá, :s_big: Ối ối

Này này bác ph168xd, mấy hôm nữa em nhận tiền xong, mời anh em một bữa túy lúy xem bác có cười không nhá!

:s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mr.vui    152
Hơ hơ, mình không hiểu tiếng anh, đọc buồn cưòi quá, :s_big: Ối ối
Nhóm giải thưởng của Microsoft

15 Mently Drive,

Luân Đôn Mw10

Vương quốc Anh

Tập tin REF: TN/7855/05/07/DINS

Batch: KP23/857/NDL5 / Châu Âu

Microsoft và AOL-2009 THÔNG BÁO Kỷ Niệm.

Kính gửi Lucky Winner,

Đó là thông báo rõ ràng rằng việc này sẽ đến với bạn như là một bất ngờ, nhưng hãy tìm thời gian để đọc cẩn thận khi chúng tôi congratulate bạn trên sự thành công của bạn trong các ấn phẩm chính thức của các kết quả của các e-mail đã tổ chức rút thăm trúng thưởng điện tử trực tuyến của Microsoft và AOL, Công ty cùng với các nền tảng để phát triển các sản phẩm phần mềm, (FPS) được tổ chức này tháng năm 2009, ở London Vương quốc Anh.

Cho người tham gia đã rút ra được lựa chọn ngẫu nhiên và rút ra từ một loạt các trang web lưu trữ mà chúng tôi được hưởng của họ patronage. Địa chỉ email của bạn như đã được chỉ định và rút ra kèm theo vé số 94857390735 với số drew GPT/97846565392/08 và những con số may mắn sau đó 70-35-15-18-21-70 mà bạn đạt 450,000.00 GBP (năm mươi bốn ngàn Great Britain Pounds ) là một trong những người trúng thưởng trong jackpot vẽ. Do vậy, bạn đã đoạt được toàn bộ số tiền giải thưởng của 450,000.00 GBP (bốn trăm năm mươi ngàn và Great Britain Pounds). Đây là những số điện thoại của bạn xác định: KVP-9078/145

CATEGORY NO.OF người trúng thưởng giải thưởng Giải thưởng

1.. 2? 450,000.00 pounds mỗi

2.. 8? 350.000.00 pounds mỗi

3.. 13? 250,000.00 pounds mỗi

4.. 27? 170,000.00 pounds mỗi

 

KHỞI KIỆN YÊU CẦU:

1. Họ và tên:

2. Khu dân cư địa chỉ:

3. Số điện thoại:

4. Số fax:

5. Nghề nghiệp:

6. Giới Tính:

7. Tuổi:

8. Quốc gia:

9. Hiện tại Quốc gia:

10.Next của kin tên / địa chỉ:

11.How Bạn có cảm thấy như là người chiến thắng:

 

Trong chế độ chuyển tiền Giá / Chế độ Trong Bộ sưu tập.

(1) Thông qua Đáp Courier Phân Phối Trong Winning nhận chi phiếu của bạn Tên Và khác.

Để thắng thế Văn bản Safely Bạn.

(2) Hãy đến trụ sở của chúng tôi Để Trong Đối với Vương quốc Anh Pick-Up Trong Winning chi phiếu của bạn.

 

LIÊN HỆ:

************************************************** ******

NGOẠI CHUYỂN MANAGER

Ông MARK Cole.

MICROSOFT SECURITY DEPARTMENT (Vương quốc Anh).

ĐIỆN THOẠI: +4470-359-653-16

ĐIỆN THOẠI: +4470-359-667-59

Số Fax: +44 704 579 5477

E-mail: mark-cole@msn.com

E-mail: mark-cole@msn.com

************************************************** *****

 

Microsoft Internet E-mail Giải thưởng xổ số của chúng tôi được tài trợ của Tổng Giám đốc / Chủ tịch, Bill Gates và một công ty phần mềm của các công ty quảng cáo. Tập đoàn Intel, Samsung, Dell Máy vi tính và các công ty quốc tế. Microsoft Internet E-mail thu hút được tổ chức theo định kỳ và được tổ chức để khuyến khích việc sử dụng Internet và thúc đẩy máy tính đọc, viết trên toàn thế giới.

Lưu ý: Thông báo này sẽ được xác định là junk cho sự an toàn của bạn, điều này cho thấy rằng thông báo này là từ công ty Microsoft và AOL.

 

Một lần nữa thay mặt cho tất cả các nhân viên của chúng tôi,

CONGRATULATIONS!

Yours Sincerely,

Sindel Patterson,

M.S.PRO.ZONAL điều phối viên.

Lưu ý: Không được nói với mọi người về việc của bạn cho đến khi đạt giải thưởng, tiền của quý vị là thành công bàn giao cho bạn để tránh những nguyên nhân mà có thể phát sinh từ các yêu cầu bồi thường gấp đôi.

Bạn cũng có thể nhận được tương tự như e-mail từ những người portraying sẽ được tổ chức khác hoặc các Tập đoàn Microsoft. Đây là chỉ để thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các bạn và yêu cầu bồi thường hơn lay thư thông báo của bạn đã được gửi đến cho bạn, Kindly gửi một bản sao cho chúng tôi và xóa nó từ hộp thư của bạn và cho biết thêm không có thư đến các cá nhân hoặc cơ thể. Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất về vốn đầu tư phát sinh từ việc nêu trên.

2009 Microsoft và AOL hình Xổ số Hội đồng quản trị.

CÓ gì buồn cười đâu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Happyfeet    893

Tình đến bây giờ thì có lẽ Happy nhận được "Congratulation" này tổng là 3 cái (hên ghê chưa) :s_big: .

 

Lần đầu khá bất ngờ, tò mò làm theo chỉ dẫn đủ thứ ^^ . Kết quả...................... chẳng có gì xãi ra :s_big:

 

Các lần sau mình gửi thư lại nhường quà cho "nơi" gửi thư cho mình :s_big: (tốt ghê luôn)

 

PS: Mắc cười nhất là khi đọc đến chỗ này :s_big:

 

NOTE: Do not tell people about your Prize Award until your money is successfully handed over to you to avoid disqualification that may arise from double claim.

You may also receive similar e-mails from people portraying to be other Organizations or Microsoft Corporation.

 

Lưu ý: Không được nói với mọi người về việc của bạn cho đến khi đạt giải thưởng, tiền của quý vị là thành công bàn giao cho bạn để tránh những nguyên nhân mà có thể phát sinh từ các yêu cầu bồi thường gấp đôi.

 

 

 

:s_big:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ph168xd    310
Này này bác ph168xd, mấy hôm nữa em nhận tiền xong, mời anh em một bữa túy lúy xem bác có cười không nhá!

:s_big:

 

ơ, thế có tiền thật àh :s_big:, sao ko nói sớm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mr.vui    152
ơ, thế có tiền thật àh :s_big:, sao ko nói sớm

Bữa em trúng 400000$ mà em có thèm nhận đâu. có bác nào muốn nhận thay thì liên hệ với em. Cái này em trúng miết à

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn    762
Bữa em trúng 400000$ mà em có thèm nhận đâu. có bác nào muốn nhận thay thì liên hệ với em. Cái này em trúng miết à

Có lẽ đề nghị BQT thêm cái biểu tượng "Cười vỡ bụng" như trong YM để xài trong trường hợp này!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gp14    1.123

Có lần mình cũng nhận được thư trúng thưởng, nó còn yêu cầu cho nó số tài khoản và cả pass nữa cơ đấy. :s_big: Khổ cái mình không có tài khoản ở ngân hàng nên đành ngậm ngùi để treo phần thưởng đó lại cho ban tổ chức họ làm từ thiện. Thiện tai!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×