Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu Lisp] Nội suy cao độ thiết kế tim đường


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 luongtienlanh

luongtienlanh

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 29 January 2015 - 10:48 PM

Vì đo và tính tay rất mất thời gian nên mong các cao thủ viết giúp em lisp này với ạ.

Em tạm nói sơ qua bài toán thế này ạ. biết 2 điểm A, B và cao độ dạng text, nội suy cao độ điểm C nằm trên đường thẳng AB và ghi kết quả ra text.

thứ tự thực hiện tính toán sơ qua thế này ạ:

Lệnh: tcd

pick điểm đầu=> pick điểm cuối=>chọn text cao độ điểm đầu=> chọn text cao độ điểm cuối=> pick điểm cần nội suy cao độ=> xuất giá trị nội suy được ra text

Giúp em tổng quát trong trường hợp điểm cần tính cao độ nằm ngoài đoạn thẳng giữa 2 điểm thì càng tốt ạ.

Xin cám ơn. Chúc các bác vui vẻ! :)


 • 0

#2 luongtienlanh

luongtienlanh

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 29 January 2015 - 10:57 PM

124491_yeu_cau_lisp_1.png


 • 0

#3 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 30 January 2015 - 09:39 AM

Bạn thử dùng xem

(defun c:CLT (/	   CAODO1 CAODO2 CAODO3 CHIEUCAO	D   D1
	   D2   DH	  DHZ	  ITEM1 ITEM2	 PT1	PT2  PT3
	   STT  TDO1  TDO2  TEMP1 TEMP2	 X1	X2   X3
	   Y1   Y2	  Y3	  Z1	 Z2	 Z3	loop
	   )
 (defun *error* (msg)
  (if	Olmode
   (setvar 'osmode Olmode)
  )
  (if	(not (member msg '("*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")))
   (princ (strcat "\nError: " msg))
  )
  (princ)
 )
 (prompt "Made by thanhduan2407")

 (or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
 (setq
  chieucao (getreal (strcat "\nNh\U+1EADp chi\U+1EC1u cao Text <"
			   (rtos *chieucao* 2 2)
			   "> :"
		   )
	   )
 )
 (if (not chieucao)
  (setq chieucao *chieucao*)
  (setq *chieucao* chieucao)
 )
 (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
 (if (not sle)
  (setq sle 2)
 )
 (setq	sle0
	 (getint
	  (strcat
	   "\nS\U+1ED1 l\U+1EBB sau ph\U+1EA7n th\U+1EADp ph\U+00E2n (T\U+1ED1i \U+0111a = 10, t\U+1ED1i thi\U+1EC3u = 0) <"
	   (itoa sle)
	   ">: "
	  )
	 )
 )
 (if sle0
  (progn
   (if (< sle0 0)
	(setq sle0 0)
   )
   (if (> sle0 10)
	(setq sle0 10)
   )
   (setq sle sle0)
  )
 )
 (if (and (setq item1 (entsel "\nCh\U+1ECDn Text th\U+1EE9 nh\U+1EA5t: "))
	  (setq item2 (entsel "\nCh\U+1ECDn Text th\U+1EE9 hai: "))
   )
  (progn
   (progn

	(setq temp1 (entget (car item1)))
	(setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1)))
	(setq Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
	   x1   (car Tdo1)
	   y1   (cadr Tdo1)
	)
	(setq pt1 (list x1 y1))
	(setq z1 (atof Caodo1))

	(setq temp2 (entget (car item2)))
	(setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2)))
	(setq Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
	   x2   (car Tdo2)
	   y2   (cadr Tdo2)
	)
	(setq pt2 (list x2 y2))
	(setq z2 (atof Caodo2))
   )
   (setq loop T)
   (while loop
	(setq
	 pt3 (getpoint
		"\nV\U+1ECB tr\U+00ED ch\U+00E8n \U+0111i\U+1EC3m : "
	   )
	)
	(cond
	 (T
	  (if pt3
	   (progn
	    (setvar "OSMODE" 512)
	    (setq x3 (car pt3))
	    (setq y3 (cadr pt3))
	    (setq d1 (distance pt1 pt3))
	    (setq d2 (distance pt2 pt3))
	    (setq d (+ d1 d2))
	    (setq dh (- z2 z1))
	    (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
	    (setq z3 (+ z1 dhz))
	    (setq Caodo3 (rtos z3 2 sle))
	    (setq pt3 (list x3 y3 z3))
	    (entmake	(list (cons 0 "TEXT")
			   (cons 10 pt3)
			   (cons 1 Caodo3)
			   (cons 40 chieucao)
			)
	    )
	   )
	   (setq loop nil)
	  )
	 )
	)

   )

  )
 )
 (setvar "OSMODE" Olmode)
 (princ)
)

(defun TD:Text-Base (ent / MA71 MA72 X11)
 (setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
 (setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
 (setq X11 (car Ma11))
 (setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent))))
 (setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent))))
 (if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0))
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 3))
	 (and (= Ma71 0) (= Ma72 5))
   )
  Ma10
  Ma11
 )
)

 • 0Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#4 luongtienlanh

luongtienlanh

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 30 January 2015 - 10:08 PM

Cám ơn bác thanhduan2407 đã quan tâm.Em đã test và hình như kết quả xuất ra tính theo khoảng cách giữa điểm đặt 2 text phải không ạ. Em muốn kết quả tính ra là theo khoảng cách giữa 2 điểm mình kích nên bác có thể chỉnh lại giúp em như thế này không ạ:kích điểm 1=> chọn text cao độ điểm 1 => kích điểm 2=> chọn text cao độ điểm 2=>kích điểm chèn=> cao độ nội suy. Cao độ nội suy tính căn cứ vào khoảng cách của các đoạn thẳng. Công thức tính cao độ nội suy theo điểm có cao độ cao hơn (giả sử là điểm 1): CD=CD1- {(CD1-CD2)*L1/L}. Trong đó:

CD: là cao độ điểm chèn cần tính; CD1 là cao độ điểm 1(điểm cao hơn); CD2 là cao độ điểm 2; L là khoảng cách giữa 1 và 2; L1 là khoảng cách giữa điểm chèn và 1. Cám ơn bác nhiều ạ!


 • 0

#5 trinhhoanghieu090

trinhhoanghieu090

  Edu level: li8

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 31 January 2015 - 08:45 AM

Châc bác Duan bận mất rồi, bạn gửi file cad ví dụ lên cho mình xem thế nào, cái này có khi giúp đượ
 • 0

#6 luongtienlanh

luongtienlanh

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 01 February 2015 - 01:52 PM

http://www.cadviet.c...y_tim_duong.dwg

đây ạ. bác xem xử lý giúp em nhé. Cám ơn bác :)


 • 0

#7 trinhhoanghieu090

trinhhoanghieu090

  Edu level: li8

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 01 February 2015 - 04:55 PM

(defun c:CLT (/     CAODO1 CAODO2 CAODO3 CHIEUCAO  D   D1
     D2   DH    DHZ    ITEM1 ITEM2   PT1  PT2  PT3
     STT  TDO1  TDO2  TEMP1 TEMP2   X1  X2   X3
     Y1   Y2    Y3    Z1   Z2   Z3  loop
     )
 (defun *error* (msg)
  (if  Olmode
   (setvar 'osmode Olmode)
  )
  (if  (not (member msg '("*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")))
   (princ (strcat "\nError: " msg))
  )
  (princ)
 )
 (prompt "Made by thanhduan2407, Edit By trinhhoanghieu090")

; (or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
; (setq
;  chieucao (getreal (strcat "\nNh\U+1EADp chi\U+1EC1u cao Text <"
;         (rtos *chieucao* 2 2)
;         "> :"
;       )
;     )
; )
; (if (not chieucao)
;  (setq chieucao *chieucao*)
 ;  (setq *chieucao* chieucao)
; )
 (setq Olmode (getvar "OSMODE"))
 (if (not sle)
  (setq sle 2)
 )
 (setq  sle0
   (getint
    (strcat
     "\nChon So Le Thap Phan <"
     (itoa sle)
     ">: "
    )
   )
 )
 (if sle0
  (progn
   (if (< sle0 0)
  (setq sle0 0)
   )
   (if (> sle0 10)
  (setq sle0 10)
   )
   (setq sle sle0)
  )
 )
 (if (and
    (setq tdo1 (getpoint "\nChon Diem Thap:"))
    (setq item1 (entsel "\nChon Text Diem Thap:"))
    (setq tdo2 (getpoint "\nChon Diem Cao:"))
    (setq item2 (entsel "\nChon Text Diem Cao:"))
   )
  (progn
   (progn

  (setq temp1 (entget (car item1)))
;  (setq Tdo1 (TD:Text-Base (car item1)))

  (setq Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
     x1   (car Tdo1)
     y1   (cadr Tdo1)
  )
  (setq pt1 (list x1 y1))
  (setq z1 (atof Caodo1))

  (setq temp2 (entget (car item2)))
;  (setq Tdo2 (TD:Text-Base (car item2)))
  (setq Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
     x2   (car Tdo2)
     y2   (cadr Tdo2)
  )
  (setq pt2 (list x2 y2))
  (setq z2 (atof Caodo2))
   )
   (setq loop T)
   (while loop
  (setq
   pt3 (getpoint
    "\nChon Vi Tri Can Noi Suy Cao Do:"
     )
  )
  (cond
   (T
    (if pt3
     (progn
;      (setvar "OSMODE" 512)
      (setq x3 (car pt3))
      (setq y3 (cadr pt3))
;      (setq d1 (distance pt1 pt3))
;      (setq d2 (distance pt2 pt3))
;      (setq d (+ d1 d2))
;      (setq dh (- z2 z1))
;      (setq dhz (* dh (/ d1 d)))
;      (setq z3 (+ z1 dhz))
      (setq d1 (distance pt1 pt2))
      (setq d2 (distance pt1 pt3))
      (setq dh (- z2 z1))
      (setq dhz (* dh (/ d2 d1)))
      (setq z3 (+ z1 dhz))


      (setq Caodo3 (rtos z3 2 sle))
;     (setq pt3 (getpoint pt3 "\nChon Diem Dat Cao Do:"))
      (setq pt3 (list (car pt3) (cadr pt3) z3))

      (entmake
         (list  
         (cons 0 "TEXT")
         (cons 10 pt3)
         (cons 1 Caodo3)
         (assoc 8 temp1)
         (assoc 7 temp1)
         (assoc 40 temp1)
         (assoc 50 temp1)
          )
          
      )
     )
     (setq loop nil)
    )
   )
  )

   )

  )
 )
 (setvar "OSMODE" Olmode)
 (princ)
)

Tặng bạn, mình đã làm cả cho trường hợp tổng quát nằm phía bên ngoài 2 đầu đoạn thẳng rồi đó (nhưng 3 điểm vẫn phải thẳng hàng thì nội suy mới đúng)


 • 0

#8 trinhhoanghieu090

trinhhoanghieu090

  Edu level: li8

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 01 February 2015 - 09:59 PM

Cái này chuẩn hơn nè

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...ng/#entry332837
(defun c:CLT (/	   CAODO1 CAODO2 CAODO3 CHIEUCAO	D   D1
	   D2   DH	  DHZ	  ITEM1 ITEM2	 PT1	PT2  PT3
	   STT  TDO1  TDO2  TEMP1 TEMP2	 X1	X2   X3
	   Y1   Y2	  Y3	  Z1	 Z2	 Z3
;		 goc1 goc2 hieugoc
	   ) 
 (defun *error* (msg)
  (if	Olmode
   (setvar 'osmode Olmode)
  )
  (if	(not (member msg '("*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")))
   (princ (strcat "\nError: " msg))
  )
  (princ)
 )
 (prompt "Made_By_Thanhduan2407, Edit_By_Trinhhoanghieu090")

 (if (not sle)
  (setq sle 2)
 )
 (setq	sle0
	 (getint
	  (strcat
	   "\nChon So Le Thap Phan <"
	   (itoa sle)
	   ">: "
	  )
	 )
 )
 (if sle0
  (progn
   (if (< sle0 0)
	(setq sle0 0)
   )
   (if (> sle0 10)
	(setq sle0 10)
   )
   (setq sle sle0)
  )
 )
 (if (and 
		(setq tdo1 (getpoint "\nChon Diem Thap:"))
		(setq item1 (entsel "\nChon Text Diem Thap:"))
		(setq tdo2 (getpoint "\nChon Diem Cao:"))
	  (setq item2 (entsel "\nChon Text Diem Cao:"))
   )
  (progn
   (progn

	(setq temp1 (entget (car item1)))


	(setq Caodo1 (cdr (assoc 1 temp1))
	   x1   (car Tdo1)
	   y1   (cadr Tdo1)
	)
	(setq pt1 (list x1 y1))
	(setq z1 (atof Caodo1))

	(setq temp2 (entget (car item2)))

	(setq Caodo2 (cdr (assoc 1 temp2))
	   x2   (car Tdo2)
	   y2   (cadr Tdo2)
	)
	(setq pt2 (list x2 y2))
	(setq z2 (atof Caodo2))
   )

	(while
		(setq pt3 (getpoint "\nChon Vi Tri Can Noi Suy Cao Do:"))
		
		(setq	goc1	(* 180.0 (angle pt1 pt2) (/ 1.0 pi))
				goc2	(* 180.0 (angle pt1 pt3) (/ 1.0 pi))
				hieugoc (rem (+ goc1 (- goc2) 360.0) 360.0)
		)
	  (if
			(or (equal hieugoc 0.0 0.0001) 
				(equal hieugoc 180.0 0.0001)
				(equal hieugoc 360.0 0.0001)
			)

	   (progn
	    (setq x3 (car pt3))
	    (setq y3 (cadr pt3))
	    (setq d1 (distance pt1 pt2))
	    (setq d2 (distance pt1 pt3))
	    (setq dh (- z2 z1)) 
	    (setq dhz (* dh (/ d2 d1)))
		  (if	(equal hieugoc 180.0 0.0001)
				(setq dhz (- dhz))
			)
	    (setq z3 (+ z1 dhz))


	    (setq Caodo3 (rtos z3 2 sle))
;		  (setq pt3 (getpoint pt3 "\nChon Diem Dat Cao Do:"))
	    (setq pt3 (list (car pt3) (cadr pt3) z3))

	    (entmake
				 (list	
         (cons 0 "TEXT")
			   (cons 10 pt3)
			   (cons 1 Caodo3)
				 (assoc 8 temp1)
				 (assoc 7 temp1)
			   (assoc 40 temp1)
				 (assoc 50 temp1)
					)
					
	    )
	   ); end progn
		 (alert "\Ban Da Pick Diem Khong Thang Hang")
	  ); end if
  ) ; end while

  )
 )
 (princ)
) • 1

#9 luongtienlanh

luongtienlanh

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 02 February 2015 - 12:43 AM

tuyệt vời! Cám ơn bác trinhhoanghieu090 nhiều nhé!


 • 0

#10 bEan

bEan

  Edu level: ab10, ai6

 • Members
 • PipPip
 • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 March 2017 - 11:46 PM

Bác có thể chính 1 chút là lúc lấy cao độ điểm thấp hoặc điểm cao thì chọn đc cả đối tượng text trong block thuộc tính ko

Em cám ơn bác


 • 0