Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ sửa lisp


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 San_Mocmoc

San_Mocmoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 07 February 2015 - 11:06 PM

Nhờ các anh chi em sưa giúp lisp phun diem mia. Mình muốn bỏ phần cao độ Z đi

;CHUONG TRINH PHUN DIEM MIA X,Y,Z
;CAC DIEM TRAM MAY CO CODE=1 SE DUOC NOI LAI VOI NHAU
;-------------DINH DANG MAU----------------------
;TENDIEM   X      Y    Z    CODE
;KV1         0      0    0    1
;KV2       10      0    0    1
;1       5      10    0
;2       10      6    0
;KV3       10      10    0    1
(defun c:pdm (/ ms PR FN thunhat tentram caodotram xtram ytram
        htram tentrammay tendh
        )
  (bdau)
  (setq tam ())
  (setq i 0)
 ;  (setq ms 1000)
  (setq
    FN (getfiled "NhËp file nguån : "
         ""
         ""
         4
       )
  )
 (SETQ MS (GETREAL "Nhap vao mau so ty le ban do : "))
(setq ms (* ms 2))
  (progn
    (command "-osnap" "")
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "luprec" 8)
    (setvar "pdmode" 0)          
    (command "-layer" "m" "diem" "c" "red" "" "")
    (command "-layer" "m" "caodo" "c" "cyan" "" "")
    (command "-layer" "m" "sothutu" "c" "magenta" "" "")
    (command "-layer" "m" "khongche" "c" "red" "" "")
    (setq st (/ ms 1000))
    (setq st1 st)
    (command "-style" "diemmia" "txt.shx" st1 "1" "0" "n" "n" "n")
    (setq FN (open FN "r"))
    (while (and (setq PR (read-line FN)) (/= PR ""))
      (progn
        (setq PR (strcat "(" PR ")"))
        (setq PR (read PR))
        (thuchien)
    (if (= (nth 4 PR) 1);neu code= 1 thi ve
    (ve)
        )
      )                    ;end progn
    )                    ;end while
  );end progn
  (close FN)
  (command "zoom" "e")
  (kthuc)
  (princ)
)
(defun thuchien (/ TEN )
  (setq ten (convtostr (nth 0 PR)));chuyen tu symbol sang string
  (setq td (list (nth 2 PR) (nth 1 PR) (nth 3 PR)))
  (setq tam (append tam td));dua toa do diem thu n vao trong list tam
  (command "-layer" "s" "diem" "")
  (command "point" td)
  (command "-style" "diemmia" "txt.shx" st1  "1" "0" "n" "n" "n")
  (command "-layer" "s" "sothutu" "")
  (command "text" td "" ten)
  (command "-style" "diemmia" "txt.shx" st1 "1" "0" "n" "n" "n")
  (command "-layer" "s" "caodo" "")
  (command "text" "tl" td "" (rtos (nth 3 PR) 2 1))
)
(defun ve ()
  (setq diemcuoi td)
  (if (/= i 0)
    (progn
      (command "line" diemdau diemcuoi "")
    )
  )
  (setq diemdau diemcuoi)
  (setq i (+ i 1))
)
;CHUONG TRINH CHUYEN HAI COT X VA Y CHO NHAU
;---------DINH DANG MAU----------
;TEN       X      Y     Z    CODE
;KV1    100.00    50.00    1.5    1
;KV2    200.00    31.00    2.1
(defun c:chuyencot(/ FN FD i ch PR TEN X Y Z CODE TD XUAT)
  (setq
    FN (getfiled "NhËp file nguån : "
         ""
         ""
         4
       )
  )
  (setq i (strlen FN))
  (setq ch "")
     (while (/= ch "\\")
       (setq ch (substr FN i 1))
       (setq i (- i 1))
     )
     (setq xuat (substr FN 1  (+ i 1)))
  (setq FD (getstring "Nhap ten file ket qua : "))
  (setq FD (strcat xuat FD))
  (setq FD (open FD "w"))
  (setq FN (open FN "r"))
  (while (and (setq PR (read-line FN)) (/= PR ""))
      (progn
        (setq PR (strcat "(" PR ")"))
        (setq PR (read PR))
    (setq ten (dd (convtostr (nth 0 PR))))
        (setq x (dd (convtostr (nth 1 PR))))
    (setq y (dd (convtostr (nth 2 PR))))
    (setq z (dd (convtostr (nth 3 PR))))
    (setq code (nth 4 PR))
    (if (/= code nil)
      (setq td (strcat ten y x z (convtostr code)))
      (setq td (strcat ten y x z))
    )
    (write-line td FD)
      )                    ;end progn
    )                    ;end while
  (close FD)
  (close FN)
)

(defun bdau ()
  (command "_.undo" "begin")
  (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  (setq plwid (getvar "plinewid"))
  (setq elev (getvar "elevation"))
  (setq thick (getvar "thickness"))
  (setq hh (getvar "osmode"))
  (setq clay (getvar "clayer"))
)
(defun kthuc ()
  (command "plinewid" plwid)
  (command "elevation" elev)
  (command "thickness" thick)
  (command "osmode" hh)
  (command "_.undo" "end")
  (command "clayer" clay)
  (command "cmdecho" cmd)
)
(defun ConvtoStr (Sym)
  (setq ftemp "temp.tmp")
  (setq ftmp (open ftemp "w"))
  (princ Sym ftmp)
  (close ftmp)
  (setq ftmp (open ftemp "r"))
  (setq sym (read-line ftmp))
  (close ftmp)
  (princ sym)
)
(defun *error*(msg)
       (princ "\nerror:")
       (princ msg)
(command "osmode" h "")
(command "_.undo" "end")
(command "clayer" clay)
(command "u" "")
(alert          "  - - - - ha ha ha- - - -
<Chaudaubac 0913.167111> ")
    (setq *error* olderr)
(princ)
)
(defun dd (nhap)
  (setq len (strlen nhap))
  (cond ((= len 1)(setq xuat (strcat nhap "        ")))
        ((= len 2)(setq xuat (strcat nhap "       ")))
        ((= len 3)(setq xuat (strcat nhap "      ")))
        ((= len 4)(setq xuat (strcat nhap "     ")))
        ((= len 5)(setq xuat (strcat nhap "    ")))
        ((= len 6)(setq xuat (strcat nhap "   ")))
        ((= len 7)(setq xuat (strcat nhap "  ")))
        ((= len 8)(setq xuat (strcat nhap " ")))
        ((= len 9)(setq xuat (strcat nhap "")))
  )
)
 
________________________________________________

File So Lieu

1    2339097.81    549068.55    1
2    2339127.18    549077.58    2
3    2339131.33    549078.35    3
4    2339135.72    549077.89    4
5    2339139.53    549076.32    5
6    2339142.77    549073.78    6
7    2339302.5    548908.23    7
8    2339294.43    548887.96    8
9    2339402.91    548767.01    9
10    2339273.21    548697.27    10
11    2339253.31    548705.86    11
12    2339231.99    548709.79    12
13    2339210.33    548708.84    13
14    2339175.48    548820.72    14
15    2339172.28    548830.99    15
16    2339114.96    549015.01    16
17    2339106.61    549041.66    17

http://www.cadviet.c...files/4/139428_


 • -1

#2 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 08 February 2015 - 11:31 AM

Nhờ các anh chi em sưa giúp lisp phun diem mia. Mình muốn bỏ phần cao độ Z đi

;CHUONG TRINH PHUN DIEM MIA X,Y,Z
;CAC DIEM TRAM MAY CO CODE=1 SE DUOC NOI LAI VOI NHAU
;-------------DINH DANG MAU----------------------
;TENDIEM   X      Y    Z    CODE
;KV1         0      0    0    1
;KV2       10      0    0    1
;1       5      10    0
;2       10      6    0
;KV3       10      10    0    1
(defun c:pdm (/ ms PR FN thunhat tentram caodotram xtram ytram
        htram tentrammay tendh
        )
  (bdau)
  (setq tam ())
  (setq i 0)
 ;  (setq ms 1000)
  (setq
    FN (getfiled "NhËp file nguån : "
         ""
         ""
         4
       )
  )
 (SETQ MS (GETREAL "Nhap vao mau so ty le ban do : "))
(setq ms (* ms 2))
  (progn
    (command "-osnap" "")
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "luprec" 8)
    (setvar "pdmode" 0)          
    (command "-layer" "m" "diem" "c" "red" "" "")
    (command "-layer" "m" "caodo" "c" "cyan" "" "")
    (command "-layer" "m" "sothutu" "c" "magenta" "" "")
    (command "-layer" "m" "khongche" "c" "red" "" "")
    (setq st (/ ms 1000))
    (setq st1 st)
    (command "-style" "diemmia" "txt.shx" st1 "1" "0" "n" "n" "n")
    (setq FN (open FN "r"))
    (while (and (setq PR (read-line FN)) (/= PR ""))
      (progn
        (setq PR (strcat "(" PR ")"))
        (setq PR (read PR))
        (thuchien)
    (if (= (nth 4 PR) 1);neu code= 1 thi ve
    (ve)
        )
      )                    ;end progn
    )                    ;end while
  );end progn
  (close FN)
  (command "zoom" "e")
  (kthuc)
  (princ)
)
(defun thuchien (/ TEN )
  (setq ten (convtostr (nth 0 PR)));chuyen tu symbol sang string
  (setq td (list (nth 2 PR) (nth 1 PR) (nth 3 PR)))
  (setq tam (append tam td));dua toa do diem thu n vao trong list tam
  (command "-layer" "s" "diem" "")
  (command "point" td)
  (command "-style" "diemmia" "txt.shx" st1  "1" "0" "n" "n" "n")
  (command "-layer" "s" "sothutu" "")
  (command "text" td "" ten)
  (command "-style" "diemmia" "txt.shx" st1 "1" "0" "n" "n" "n")
  (command "-layer" "s" "caodo" "")
  (command "text" "tl" td "" (rtos (nth 3 PR) 2 1))
)
(defun ve ()
  (setq diemcuoi td)
  (if (/= i 0)
    (progn
      (command "line" diemdau diemcuoi "")
    )
  )
  (setq diemdau diemcuoi)
  (setq i (+ i 1))
)
;CHUONG TRINH CHUYEN HAI COT X VA Y CHO NHAU
;---------DINH DANG MAU----------
;TEN       X      Y     Z    CODE
;KV1    100.00    50.00    1.5    1
;KV2    200.00    31.00    2.1
(defun c:chuyencot(/ FN FD i ch PR TEN X Y Z CODE TD XUAT)
  (setq
    FN (getfiled "NhËp file nguån : "
         ""
         ""
         4
       )
  )
  (setq i (strlen FN))
  (setq ch "")
     (while (/= ch "\\")
       (setq ch (substr FN i 1))
       (setq i (- i 1))
     )
     (setq xuat (substr FN 1  (+ i 1)))
  (setq FD (getstring "Nhap ten file ket qua : "))
  (setq FD (strcat xuat FD))
  (setq FD (open FD "w"))
  (setq FN (open FN "r"))
  (while (and (setq PR (read-line FN)) (/= PR ""))
      (progn
        (setq PR (strcat "(" PR ")"))
        (setq PR (read PR))
    (setq ten (dd (convtostr (nth 0 PR))))
        (setq x (dd (convtostr (nth 1 PR))))
    (setq y (dd (convtostr (nth 2 PR))))
    (setq z (dd (convtostr (nth 3 PR))))
    (setq code (nth 4 PR))
    (if (/= code nil)
      (setq td (strcat ten y x z (convtostr code)))
      (setq td (strcat ten y x z))
    )
    (write-line td FD)
      )                    ;end progn
    )                    ;end while
  (close FD)
  (close FN)
)

(defun bdau ()
  (command "_.undo" "begin")
  (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  (setq plwid (getvar "plinewid"))
  (setq elev (getvar "elevation"))
  (setq thick (getvar "thickness"))
  (setq hh (getvar "osmode"))
  (setq clay (getvar "clayer"))
)
(defun kthuc ()
  (command "plinewid" plwid)
  (command "elevation" elev)
  (command "thickness" thick)
  (command "osmode" hh)
  (command "_.undo" "end")
  (command "clayer" clay)
  (command "cmdecho" cmd)
)
(defun ConvtoStr (Sym)
  (setq ftemp "temp.tmp")
  (setq ftmp (open ftemp "w"))
  (princ Sym ftmp)
  (close ftmp)
  (setq ftmp (open ftemp "r"))
  (setq sym (read-line ftmp))
  (close ftmp)
  (princ sym)
)
(defun *error*(msg)
       (princ "\nerror:")
       (princ msg)
(command "osmode" h "")
(command "_.undo" "end")
(command "clayer" clay)
(command "u" "")
(alert          "  - - - - ha ha ha- - - -
<Chaudaubac 0913.167111> ")
    (setq *error* olderr)
(princ)
)
(defun dd (nhap)
  (setq len (strlen nhap))
  (cond ((= len 1)(setq xuat (strcat nhap "        ")))
        ((= len 2)(setq xuat (strcat nhap "       ")))
        ((= len 3)(setq xuat (strcat nhap "      ")))
        ((= len 4)(setq xuat (strcat nhap "     ")))
        ((= len 5)(setq xuat (strcat nhap "    ")))
        ((= len 6)(setq xuat (strcat nhap "   ")))
        ((= len 7)(setq xuat (strcat nhap "  ")))
        ((= len 8)(setq xuat (strcat nhap " ")))
        ((= len 9)(setq xuat (strcat nhap "")))
  )
)
 
________________________________________________

File So Lieu

1    2339097.81    549068.55    1
2    2339127.18    549077.58    2
3    2339131.33    549078.35    3
4    2339135.72    549077.89    4
5    2339139.53    549076.32    5
6    2339142.77    549073.78    6
7    2339302.5    548908.23    7
8    2339294.43    548887.96    8
9    2339402.91    548767.01    9
10    2339273.21    548697.27    10
11    2339253.31    548705.86    11
12    2339231.99    548709.79    12
13    2339210.33    548708.84    13
14    2339175.48    548820.72    14
15    2339172.28    548830.99    15
16    2339114.96    549015.01    16
17    2339106.61    549041.66    17

http://www.cadviet.c...files/4/139428_

Hề hề hề,

Nhắc bạn chủ thớt lần sau nên cho mã lisp vào codebox. Lần này mình làm giúp, nếu lần sau bạn không tự làm thì e rằng bài viết sẽ bị xóa đấy.


 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#3 San_Mocmoc

San_Mocmoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 08 February 2015 - 03:02 PM

"Nhắc bạn chủ thớt lần sau nên cho mã lisp vào codebox. Lần này mình làm giúp, nếu lần sau bạn không tự làm thì e rằng bài viết sẽ bị xóa đấy". Quả thật là mình cũng chưa biết cách vào codebox. Mong bạn phamthanhbinh sửa giup mình với. Xin cảm ơn


 • 0

#4 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 09 February 2015 - 03:11 PM

"Nhắc bạn chủ thớt lần sau nên cho mã lisp vào codebox. Lần này mình làm giúp, nếu lần sau bạn không tự làm thì e rằng bài viết sẽ bị xóa đấy". Quả thật là mình cũng chưa biết cách vào codebox. Mong bạn phamthanhbinh sửa giup mình với. Xin cảm ơn

Hề hề hề,

Bạn hãy đọc kỹ phần hướng dẫn sử dụng của forum.

Việc đưa code vào trong codebox chỉ đơn giản là nhập thêm các mã quy định của forum vào trước và sau đoạn mã code của bạn mà thôi. 

Cụ thể mã trước là

và mã sau là

Bạn hãy thử làm xem sao.

Về cái lisp của bạn do người viết làm trên cơ sở file dữ liệu có cấu trúc khác với file dữ liệu mà bạn đã post, do vậy để sửa theo file dữ liệu của bạn có khi còn lâu hơn là viết code mới cho file dữ liệu này. Vấn đề là ở chỗ chưa rõ yêu cầu fun điểm mia của bạn có giống với các yêu cầu mà file lisp đã post thực hiện hay không nên chưa thể viết được bạn ạ. Giá như bạn có gửi kèm file Cad có mô tả cái kết quả bạn cần thì có lẽ mình đã có thể giúp bạn được.


 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.