Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Tạo layer khi vẽ hình chữ nhật


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 19 March 2015 - 01:35 PM

Mình sưu tầm được Lisp nay:

Nó vẽ hình chữ nhật khi chọn 3 điểm

Bây giờ muốn bổ sung khi chạy lisp:

1. Tự đông tạo ra Layer có tên CHU_NHAT sau đó các hình chữ nhật vẽ khi chạy Lisp đều mặc định nằm trong Layer CHU_NHAT này,

2. Lisp trên chỉ vẽ hình chữ nhật khi pick 3 điểm (chiều rộng và điểm thư 3 chiều dài) giờ mình muốn bổ sung them chức năng chon chiều dài hình chữ nhật có thể là pick điểm( đã có trong Lisp rồi!) và đanhc hiều dài (10, 15 ... m) thay cho pick điểm thứ 3.

Rất mong các cao thủ chỉ dạy!

 

Đây là Lisp:

 
(defun c:3pr  nil (3p-rec nil)) ;; Standard version
(defun c:3prd nil (3p-rec  t )) ;; Dynamic version
 
;;----------------------------------------------------------------------;;
 
(defun 3p-rec ( dyn / *error* gr1 gr2 lst msg ocs osf osm pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 str tmp vec )
 
    (defun *error* ( msg )
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
        )
        (redraw) (princ)
    )
    
    (if
        (and
            (setq pt1 (getpoint "\nSpecify 1st point: "))
            (setq pt2 (getpoint "\nSpecify 2nd point: " pt1))
            (or   dyn (setq pt3 (getpoint "\nSpecify 3rd point: " pt1)))
            (setq vec (trans (mapcar '- pt2 pt1) 1 0 t)
                  ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
                  pt4 (trans pt1 1 vec)
                  pt5 (trans pt2 1 vec)
            )
            (if dyn
                (progn
                    (setq osf (LM:grsnap:snapfunction)
                          osm (getvar 'osmode)
                          msg "\nSpecify 3rd point: "
                          str ""
                    )
                    (princ msg)
                    (while
                        (progn
                            (setq gr1 (grread t 15 0)
                                  gr2 (cadr gr1)
                                  gr1 (car  gr1)
                            )
                            (cond
                                (   (or (= 5 gr1) (= 3 gr1))
                                    (redraw)
                                    (osf gr2 osm)
                                    (setq pt6 (trans gr2 1 vec))
                                    (mapcar '(lambda ( a b ) (grdraw a b 1 1))
                                        (setq lst
                                            (list pt1 pt2
                                                (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt5)) vec 1)
                                                (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt4)) vec 1)
                                            )
                                        )
                                        (cons (last lst) lst)
                                    )
                                    (= 5 gr1)
                                )
                                (   (= 2 gr1)
                                    (cond
                                        (   (= 6 gr2)
                                            (if (zerop (logand 16384 (setq osm (setvar 'osmode (boole 6 16384 (getvar 'osmode))))))
                                                (princ "\n<Osnap on>")
                                                (princ "\n<Osnap off>")
                                            )
                                            (princ msg)
                                        )
                                        (   (= 8 gr2)
                                            (if (< 0 (strlen str))
                                                (progn
                                                    (princ "\010\040\010")
                                                    (setq str (substr str 1 (1- (strlen str))))
                                                )
                                            )
                                            t
                                        )
                                        (   (< 32 gr2 127)
                                            (setq str (strcat str (princ (chr gr2))))
                                        )
                                        (   (member gr2 '(13 32))
                                            (cond
                                                (   (= "" str) nil)
                                                (   (setq gr2 (LM:grsnap:parsepoint pt1 str))
                                                    (setq osm 16384)
                                                    nil
                                                )
                                                (   (setq tmp (LM:grsnap:snapmode str))
                                                    (setq osm tmp
                                                          str ""
                                                    )
                                                )
                                                (   (setq str "")
                                                    (princ (strcat "\n2D / 3D Point Required." msg))
                                                )
                                            )
                                        )
                                    )
                                )
                            )
                        )
                    )
                    (if (listp gr2)
                        (setq pt6 (trans (osf gr2 osm) 1 vec))
                    )
                )
                (setq pt6 (trans pt3 1 vec))
            )
        )
        (entmake
            (list
               '(000 . "LWPOLYLINE")
               '(100 . "AcDbEntity")
               '(100 . "AcDbPolyline")
               '(090 . 4)
               '(070 . 1)
                (cons 010 (trans pt1 1 ocs))
                (cons 010 (trans pt2 1 ocs))
                (cons 010 (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt5)) vec ocs))
                (cons 010 (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt4)) vec ocs))
                (cons 210 ocs)
            )
        )
    )
    (redraw) (princ)
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:snapfunction ( )
    (eval
        (list 'lambda '( p o / q )
            (list 'if '(zerop (logand 16384 o))
                (list 'if
                   '(setq q
                        (cdar
                            (vl-sort
                                (vl-remove-if 'null
                                    (mapcar
                                        (function
                                            (lambda ( a / b )
                                                (if (and (= (car a) (logand (car a) o)) (setq b (osnap p (cdr a))))
                                                    (list (distance p B) b (car a))
                                                )
                                            )
                                        )
                                       '(
                                            (0001 . "_end")
                                            (0002 . "_mid")
                                            (0004 . "_cen")
                                            (0008 . "_nod")
                                            (0016 . "_qua")
                                            (0032 . "_int")
                                            (0064 . "_ins")
                                            (0128 . "_per")
                                            (0256 . "_tan")
                                            (0512 . "_nea")
                                            (2048 . "_app")
                                            (8192 . "_par")
                                        )
                                    )
                                )
                               '(lambda ( a b ) (< (car a) (car B)))
                            )
                        )
                    )
                    (list 'LM:grsnap:displaysnap '(car q)
                        (list 'cdr
                            (list 'assoc '(cadr q)
                                (list 'quote
                                    (LM:grsnap:snapsymbols
                                        (atoi (cond ((getenv "AutoSnapSize")) ("5")))
                                    )
                                )
                            )
                        )
                        (LM:OLE->ACI
                            (if (= 1 (getvar 'cvport))
                                (atoi (cond ((getenv "Layout AutoSnap Color")) ("117761")))
                                (atoi (cond ((getenv  "Model AutoSnap Color")) ("104193")))
                            )
                        )
                    )
                )
            )
           '(cond ((car q)) (p))
        )
    )
)
 
 
(defun LM:grsnap:displaysnap ( pnt lst col / scl )
    (setq scl (/ (getvar 'viewsize) (cadr (getvar 'screensize)))
          pnt (trans pnt 1 2)
    )
    (grvecs (cons col lst)
        (list
            (list scl 0.0 0.0 (car  pnt))
            (list 0.0 scl 0.0 (cadr pnt))
            (list 0.0 0.0 scl 0.0)
           '(0.0 0.0 0.0 1.0)
        )
    )
)
 
 
(defun LM:grsnap:snapsymbols ( p / -p -q -r a c i l q r )
    (setq -p (- p) q (1+  p)
          -q (- q) r (+ 2 p)
          -r (- r) i (/ pi 6.0)
           a 0.0
    )
    (repeat 12
        (setq l (cons (list (* r (cos a)) (* r (sin a))) l)
              a (- a i)
        )
    )
    (setq c (apply 'append (mapcar 'list (cons (last l) l) l)))
    (list
        (list 1
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
        )
        (list 2
            (list -r -q) (list 0  r) (list 0  r) (list r -q)
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list 0  p) (list 0  p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list 0  q) (list 0  q) (list -q -q)
        )
        (cons 4 c)
        (vl-list* 8 (list -r -r) (list r r) (list r -r) (list -r r) c)
        (list 16
            (list p 0) (list 0 p) (list 0 p) (list -p 0) (list -p 0) (list 0 -p) (list 0 -p) (list p 0)
            (list q 0) (list 0 q) (list 0 q) (list -q 0) (list -q 0) (list 0 -q) (list 0 -q) (list q 0)
            (list r 0) (list 0 r) (list 0 r) (list -r 0) (list -r 0) (list 0 -r) (list 0 -r) (list r 0)
        )
        (list 32
            (list  r r) (list -r -r) (list  r q) (list -q -r) (list  q r) (list -r -q)
            (list -r r) (list  r -r) (list -q r) (list  r -q) (list -r q) (list  q -r)
        )
        (list 64
            '( 0  1) (list  0  p) (list  0  p) (list -p  p) (list -p  p) (list -p -1) (list -p -1) '( 0 -1)
            '( 0 -1) (list  0 -p) (list  0 -p) (list  p -p) (list  p -p) (list  p  1) (list  p  1) '( 0  1)
            '( 1  2) (list  1  q) (list  1  q) (list -q  q) (list -q  q) (list -q -2) (list -q -2) '(-1 -2)
            '(-1 -2) (list -1 -q) (list -1 -q) (list  q -q) (list  q -q) (list  q  2) (list  q  2) '( 1  2)
        )
        (list 128
            (list (1+ -p) 0) '(0 0) '(0 0) (list 0 (1+ -p))
            (list (1+ -p) 1) '(1 1) '(1 1) (list 1 (1+ -p))
            (list -p q) (list -p -p) (list -p -p) (list q -p)
            (list -q q) (list -q -q) (list -q -q) (list q -q)
        )
        (vl-list* 256 (list -r r)  (list r r) (list -r (1+ r)) (list r (1+ r)) c)
        (list 512
            (list -p -p) (list  p -p) (list -p  p) (list p p) (list -q -q) (list  q -q)
            (list  q -q) (list -q  q) (list -q  q) (list q q) (list  q  q) (list -q -q)
        )
        (list 2048
            (list   -p     -p) (list    p      p) (list   -p      p) (list    p     -p)
            (list (+ p 05) -p) (list (+ p 06) -p) (list (+ p 05) -q) (list (+ p 06) -q)
            (list (+ p 09) -p) (list (+ p 10) -p) (list (+ p 09) -q) (list (+ p 10) -q)
            (list (+ p 13) -p) (list (+ p 14) -p) (list (+ p 13) -q) (list (+ p 14) -q)
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
        )
        (list 8192 (list r 1) (list -r -q) (list r 0) (list -r -r) (list r q) (list -r -1) (list r r) (list -r 0))
    )
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:parsepoint ( bpt str / str->lst lst )
 
    (defun str->lst ( str / pos )
        (if (setq pos (vl-string-position 44 str))
            (cons (substr str 1 pos) (str->lst (substr str (+ pos 2))))
            (list str)
        )
    )
 
    (if (wcmatch str "`@*")
        (setq str (substr str 2))
        (setq bpt '(0.0 0.0 0.0))
    )           
 
    (if
        (and
            (setq lst (mapcar 'distof (str->lst str)))
            (vl-every 'numberp lst)
            (< 1 (length lst) 4)
        )
        (mapcar '+ bpt lst)
    )
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:snapmode ( str )
    (vl-some
        (function
            (lambda ( x )
                (if (wcmatch (car x) (strcat (strcase str t) "*"))
                    (progn
                        (princ (cadr x)) (caddr x)
                    )
                )
            )
        )
       '(
            ("endpoint"      " of " 00001)
            ("midpoint"      " of " 00002)
            ("center"        " of " 00004)
            ("node"          " of " 00008)
            ("quadrant"      " of " 00016)
            ("intersection"  " of " 00032)
            ("insert"        " of " 00064)
            ("perpendicular" " to " 00128)
            ("tangent"       " to " 00256)
            ("nearest"       " to " 00512)
            ("appint"        " of " 02048)
            ("parallel"      " to " 08192)
            ("none"          ""     16384)
        )
    )
)
 
 
 
(defun LM:OLE->ACI ( c )
    (apply 'LM:RGB->ACI (LM:OLE->RGB c))
)
 
 
 
(defun LM:OLE->RGB ( c )
    (mapcar '(lambda ( x ) (lsh (lsh (fix c) x) -24)) '(24 16 8))
)
 
 
 
(defun LM:RGB->ACI ( r g b / c o )
    (if (setq o (vla-getinterfaceobject (LM:acapp) (strcat "autocad.accmcolor." (substr (getvar 'acadver) 1 2))))
        (progn
            (setq c (vl-catch-all-apply '(lambda ( ) (vla-setrgb o r g B) (vla-get-colorindex o))))
            (vlax-release-object o)
            (if (vl-catch-all-error-p c)
                (prompt (strcat "\nError: " (vl-catch-all-error-message c)))
                c
            )
        )
    )
)
 
 
 
(defun LM:acapp nil
    (eval (list 'defun 'LM:acapp 'nil (vlax-get-acad-object)))
    (LM:acapp)
)
 
;;----------------------------------------------------------------------;;
 
(vl-load-com)
(princ
    (strcat
               (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
               "\n:: \"3PR\" - Standard | \"3PRD\" - Dynamic ::"
    )
)
(princ)
 

 • 0

#2 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 19 March 2015 - 01:38 PM

Mình sưu tầm được Lisp nay:

Nó vẽ hình chữ nhật khi chọn 3 điểm

Bây giờ muốn bổ sung khi chạy lisp:

1. Tự đông tạo ra Layer có tên CHU_NHAT sau đó các hình chữ nhật vẽ khi chạy Lisp đều mặc định nằm trong Layer CHU_NHAT này,

2. Lisp trên chỉ vẽ hình chữ nhật khi pick 3 điểm (chiều rộng và điểm thư 3 chiều dài) giờ mình muốn bổ sung them chức năng chon chiều dài hình chữ nhật có thể là pick điểm( đã có trong Lisp rồi!) và đanhc hiều dài (10, 15 ... m) thay cho pick điểm thứ 3.

Rất mong các cao thủ chỉ dạy!

 

Đây là Lisp:

 
(defun c:3pr  nil (3p-rec nil)) ;; Standard version
(defun c:3prd nil (3p-rec  t )) ;; Dynamic version
 
;;----------------------------------------------------------------------;;
 
(defun 3p-rec ( dyn / *error* gr1 gr2 lst msg ocs osf osm pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 str tmp vec )
 
    (defun *error* ( msg )
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
        )
        (redraw) (princ)
    )
    
    (if
        (and
            (setq pt1 (getpoint "\nSpecify 1st point: "))
            (setq pt2 (getpoint "\nSpecify 2nd point: " pt1))
            (or   dyn (setq pt3 (getpoint "\nSpecify 3rd point: " pt1)))
            (setq vec (trans (mapcar '- pt2 pt1) 1 0 t)
                  ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
                  pt4 (trans pt1 1 vec)
                  pt5 (trans pt2 1 vec)
            )
            (if dyn
                (progn
                    (setq osf (LM:grsnap:snapfunction)
                          osm (getvar 'osmode)
                          msg "\nSpecify 3rd point: "
                          str ""
                    )
                    (princ msg)
                    (while
                        (progn
                            (setq gr1 (grread t 15 0)
                                  gr2 (cadr gr1)
                                  gr1 (car  gr1)
                            )
                            (cond
                                (   (or (= 5 gr1) (= 3 gr1))
                                    (redraw)
                                    (osf gr2 osm)
                                    (setq pt6 (trans gr2 1 vec))
                                    (mapcar '(lambda ( a b ) (grdraw a b 1 1))
                                        (setq lst
                                            (list pt1 pt2
                                                (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt5)) vec 1)
                                                (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt4)) vec 1)
                                            )
                                        )
                                        (cons (last lst) lst)
                                    )
                                    (= 5 gr1)
                                )
                                (   (= 2 gr1)
                                    (cond
                                        (   (= 6 gr2)
                                            (if (zerop (logand 16384 (setq osm (setvar 'osmode (boole 6 16384 (getvar 'osmode))))))
                                                (princ "\n<Osnap on>")
                                                (princ "\n<Osnap off>")
                                            )
                                            (princ msg)
                                        )
                                        (   (= 8 gr2)
                                            (if (< 0 (strlen str))
                                                (progn
                                                    (princ "\010\040\010")
                                                    (setq str (substr str 1 (1- (strlen str))))
                                                )
                                            )
                                            t
                                        )
                                        (   (< 32 gr2 127)
                                            (setq str (strcat str (princ (chr gr2))))
                                        )
                                        (   (member gr2 '(13 32))
                                            (cond
                                                (   (= "" str) nil)
                                                (   (setq gr2 (LM:grsnap:parsepoint pt1 str))
                                                    (setq osm 16384)
                                                    nil
                                                )
                                                (   (setq tmp (LM:grsnap:snapmode str))
                                                    (setq osm tmp
                                                          str ""
                                                    )
                                                )
                                                (   (setq str "")
                                                    (princ (strcat "\n2D / 3D Point Required." msg))
                                                )
                                            )
                                        )
                                    )
                                )
                            )
                        )
                    )
                    (if (listp gr2)
                        (setq pt6 (trans (osf gr2 osm) 1 vec))
                    )
                )
                (setq pt6 (trans pt3 1 vec))
            )
        )
        (entmake
            (list
               '(000 . "LWPOLYLINE")
               '(100 . "AcDbEntity")
               '(100 . "AcDbPolyline")
               '(090 . 4)
               '(070 . 1)
                (cons 010 (trans pt1 1 ocs))
                (cons 010 (trans pt2 1 ocs))
                (cons 010 (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt5)) vec ocs))
                (cons 010 (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt4)) vec ocs))
                (cons 210 ocs)
            )
        )
    )
    (redraw) (princ)
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:snapfunction ( )
    (eval
        (list 'lambda '( p o / q )
            (list 'if '(zerop (logand 16384 o))
                (list 'if
                   '(setq q
                        (cdar
                            (vl-sort
                                (vl-remove-if 'null
                                    (mapcar
                                        (function
                                            (lambda ( a / b )
                                                (if (and (= (car a) (logand (car a) o)) (setq b (osnap p (cdr a))))
                                                    (list (distance p B) b (car a))
                                                )
                                            )
                                        )
                                       '(
                                            (0001 . "_end")
                                            (0002 . "_mid")
                                            (0004 . "_cen")
                                            (0008 . "_nod")
                                            (0016 . "_qua")
                                            (0032 . "_int")
                                            (0064 . "_ins")
                                            (0128 . "_per")
                                            (0256 . "_tan")
                                            (0512 . "_nea")
                                            (2048 . "_app")
                                            (8192 . "_par")
                                        )
                                    )
                                )
                               '(lambda ( a b ) (< (car a) (car B)))
                            )
                        )
                    )
                    (list 'LM:grsnap:displaysnap '(car q)
                        (list 'cdr
                            (list 'assoc '(cadr q)
                                (list 'quote
                                    (LM:grsnap:snapsymbols
                                        (atoi (cond ((getenv "AutoSnapSize")) ("5")))
                                    )
                                )
                            )
                        )
                        (LM:OLE->ACI
                            (if (= 1 (getvar 'cvport))
                                (atoi (cond ((getenv "Layout AutoSnap Color")) ("117761")))
                                (atoi (cond ((getenv  "Model AutoSnap Color")) ("104193")))
                            )
                        )
                    )
                )
            )
           '(cond ((car q)) (p))
        )
    )
)
 
 
(defun LM:grsnap:displaysnap ( pnt lst col / scl )
    (setq scl (/ (getvar 'viewsize) (cadr (getvar 'screensize)))
          pnt (trans pnt 1 2)
    )
    (grvecs (cons col lst)
        (list
            (list scl 0.0 0.0 (car  pnt))
            (list 0.0 scl 0.0 (cadr pnt))
            (list 0.0 0.0 scl 0.0)
           '(0.0 0.0 0.0 1.0)
        )
    )
)
 
 
(defun LM:grsnap:snapsymbols ( p / -p -q -r a c i l q r )
    (setq -p (- p) q (1+  p)
          -q (- q) r (+ 2 p)
          -r (- r) i (/ pi 6.0)
           a 0.0
    )
    (repeat 12
        (setq l (cons (list (* r (cos a)) (* r (sin a))) l)
              a (- a i)
        )
    )
    (setq c (apply 'append (mapcar 'list (cons (last l) l) l)))
    (list
        (list 1
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
        )
        (list 2
            (list -r -q) (list 0  r) (list 0  r) (list r -q)
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list 0  p) (list 0  p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list 0  q) (list 0  q) (list -q -q)
        )
        (cons 4 c)
        (vl-list* 8 (list -r -r) (list r r) (list r -r) (list -r r) c)
        (list 16
            (list p 0) (list 0 p) (list 0 p) (list -p 0) (list -p 0) (list 0 -p) (list 0 -p) (list p 0)
            (list q 0) (list 0 q) (list 0 q) (list -q 0) (list -q 0) (list 0 -q) (list 0 -q) (list q 0)
            (list r 0) (list 0 r) (list 0 r) (list -r 0) (list -r 0) (list 0 -r) (list 0 -r) (list r 0)
        )
        (list 32
            (list  r r) (list -r -r) (list  r q) (list -q -r) (list  q r) (list -r -q)
            (list -r r) (list  r -r) (list -q r) (list  r -q) (list -r q) (list  q -r)
        )
        (list 64
            '( 0  1) (list  0  p) (list  0  p) (list -p  p) (list -p  p) (list -p -1) (list -p -1) '( 0 -1)
            '( 0 -1) (list  0 -p) (list  0 -p) (list  p -p) (list  p -p) (list  p  1) (list  p  1) '( 0  1)
            '( 1  2) (list  1  q) (list  1  q) (list -q  q) (list -q  q) (list -q -2) (list -q -2) '(-1 -2)
            '(-1 -2) (list -1 -q) (list -1 -q) (list  q -q) (list  q -q) (list  q  2) (list  q  2) '( 1  2)
        )
        (list 128
            (list (1+ -p) 0) '(0 0) '(0 0) (list 0 (1+ -p))
            (list (1+ -p) 1) '(1 1) '(1 1) (list 1 (1+ -p))
            (list -p q) (list -p -p) (list -p -p) (list q -p)
            (list -q q) (list -q -q) (list -q -q) (list q -q)
        )
        (vl-list* 256 (list -r r)  (list r r) (list -r (1+ r)) (list r (1+ r)) c)
        (list 512
            (list -p -p) (list  p -p) (list -p  p) (list p p) (list -q -q) (list  q -q)
            (list  q -q) (list -q  q) (list -q  q) (list q q) (list  q  q) (list -q -q)
        )
        (list 2048
            (list   -p     -p) (list    p      p) (list   -p      p) (list    p     -p)
            (list (+ p 05) -p) (list (+ p 06) -p) (list (+ p 05) -q) (list (+ p 06) -q)
            (list (+ p 09) -p) (list (+ p 10) -p) (list (+ p 09) -q) (list (+ p 10) -q)
            (list (+ p 13) -p) (list (+ p 14) -p) (list (+ p 13) -q) (list (+ p 14) -q)
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
        )
        (list 8192 (list r 1) (list -r -q) (list r 0) (list -r -r) (list r q) (list -r -1) (list r r) (list -r 0))
    )
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:parsepoint ( bpt str / str->lst lst )
 
    (defun str->lst ( str / pos )
        (if (setq pos (vl-string-position 44 str))
            (cons (substr str 1 pos) (str->lst (substr str (+ pos 2))))
            (list str)
        )
    )
 
    (if (wcmatch str "`@*")
        (setq str (substr str 2))
        (setq bpt '(0.0 0.0 0.0))
    )           
 
    (if
        (and
            (setq lst (mapcar 'distof (str->lst str)))
            (vl-every 'numberp lst)
            (< 1 (length lst) 4)
        )
        (mapcar '+ bpt lst)
    )
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:snapmode ( str )
    (vl-some
        (function
            (lambda ( x )
                (if (wcmatch (car x) (strcat (strcase str t) "*"))
                    (progn
                        (princ (cadr x)) (caddr x)
                    )
                )
            )
        )
       '(
            ("endpoint"      " of " 00001)
            ("midpoint"      " of " 00002)
            ("center"        " of " 00004)
            ("node"          " of " 00008)
            ("quadrant"      " of " 00016)
            ("intersection"  " of " 00032)
            ("insert"        " of " 00064)
            ("perpendicular" " to " 00128)
            ("tangent"       " to " 00256)
            ("nearest"       " to " 00512)
            ("appint"        " of " 02048)
            ("parallel"      " to " 08192)
            ("none"          ""     16384)
        )
    )
)
 
 
 
(defun LM:OLE->ACI ( c )
    (apply 'LM:RGB->ACI (LM:OLE->RGB c))
)
 
 
 
(defun LM:OLE->RGB ( c )
    (mapcar '(lambda ( x ) (lsh (lsh (fix c) x) -24)) '(24 16 8))
)
 
 
 
(defun LM:RGB->ACI ( r g b / c o )
    (if (setq o (vla-getinterfaceobject (LM:acapp) (strcat "autocad.accmcolor." (substr (getvar 'acadver) 1 2))))
        (progn
            (setq c (vl-catch-all-apply '(lambda ( ) (vla-setrgb o r g B) (vla-get-colorindex o))))
            (vlax-release-object o)
            (if (vl-catch-all-error-p c)
                (prompt (strcat "\nError: " (vl-catch-all-error-message c)))
                c
            )
        )
    )
)
 
 
 
(defun LM:acapp nil
    (eval (list 'defun 'LM:acapp 'nil (vlax-get-acad-object)))
    (LM:acapp)
)
 
;;----------------------------------------------------------------------;;
 
(vl-load-com)
(princ
    (strcat
            (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
               "\n:: \"3PR\" - Standard | \"3PRD\" - Dynamic ::"
    )
)
(princ)
 

 • 0

#3 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 19 March 2015 - 01:39 PM

Mình sưu tầm được Lisp nay:

Nó vẽ hình chữ nhật khi chọn 3 điểm

Bây giờ muốn bổ sung khi chạy lisp:

1. Tự đông tạo ra Layer có tên CHU_NHAT sau đó các hình chữ nhật vẽ khi chạy Lisp đều mặc định nằm trong Layer CHU_NHAT này,

2. Lisp trên chỉ vẽ hình chữ nhật khi pick 3 điểm (chiều rộng và điểm thư 3 chiều dài) giờ mình muốn bổ sung them chức năng chon chiều dài hình chữ nhật có thể là pick điểm( đã có trong Lisp rồi!) và đanhc hiều dài (10, 15 ... m) thay cho pick điểm thứ 3.

Rất mong các cao thủ chỉ dạy!

 

Đây là Lisp:


 • 0

#4 DanKhaosat

DanKhaosat

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 19 March 2015 - 01:43 PM

Mình sưu tầm được Lisp nay:

Nó vẽ hình chữ nhật khi chọn 3 điểm

Bây giờ muốn bổ sung khi chạy lisp:

1. Tự đông tạo ra Layer có tên CHU_NHAT sau đó các hình chữ nhật vẽ khi chạy Lisp đều mặc định nằm trong Layer CHU_NHAT này,

2. Lisp trên chỉ vẽ hình chữ nhật khi pick 3 điểm (chiều rộng và điểm thư 3 chiều dài) giờ mình muốn bổ sung them chức năng chon chiều dài hình chữ nhật có thể là pick điểm( đã có trong Lisp rồi!) và đanhc hiều dài (10, 15 ... m) thay cho pick điểm thứ 3.

Rất mong các cao thủ chỉ dạy!

 

Đây là Lisp:

ADMin thế nào không dưa được file lên nhỉ!http://www.cadviet.c...3precv110_1.lsp

 
(defun c:3pr  nil (3p-rec nil)) ;; Standard version
(defun c:3prd nil (3p-rec  t )) ;; Dynamic version
 
;;----------------------------------------------------------------------;;
 
(defun 3p-rec ( dyn / *error* gr1 gr2 lst msg ocs osf osm pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 str tmp vec )
 
    (defun *error* ( msg )
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
        )
        (redraw) (princ)
    )
    
    (if
        (and
            (setq pt1 (getpoint "\nSpecify 1st point: "))
            (setq pt2 (getpoint "\nSpecify 2nd point: " pt1))
            (or   dyn (setq pt3 (getpoint "\nSpecify 3rd point: " pt1)))
            (setq vec (trans (mapcar '- pt2 pt1) 1 0 t)
                  ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
                  pt4 (trans pt1 1 vec)
                  pt5 (trans pt2 1 vec)
            )
            (if dyn
                (progn
                    (setq osf (LM:grsnap:snapfunction)
                          osm (getvar 'osmode)
                          msg "\nSpecify 3rd point: "
                          str ""
                    )
                    (princ msg)
                    (while
                        (progn
                            (setq gr1 (grread t 15 0)
                                  gr2 (cadr gr1)
                                  gr1 (car  gr1)
                            )
                            (cond
                                (   (or (= 5 gr1) (= 3 gr1))
                                    (redraw)
                                    (osf gr2 osm)
                                    (setq pt6 (trans gr2 1 vec))
                                    (mapcar '(lambda ( a b ) (grdraw a b 1 1))
                                        (setq lst
                                            (list pt1 pt2
                                                (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt5)) vec 1)
                                                (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt4)) vec 1)
                                            )
                                        )
                                        (cons (last lst) lst)
                                    )
                                    (= 5 gr1)
                                )
                                (   (= 2 gr1)
                                    (cond
                                        (   (= 6 gr2)
                                            (if (zerop (logand 16384 (setq osm (setvar 'osmode (boole 6 16384 (getvar 'osmode))))))
                                                (princ "\n<Osnap on>")
                                                (princ "\n<Osnap off>")
                                            )
                                            (princ msg)
                                        )
                                        (   (= 8 gr2)
                                            (if (< 0 (strlen str))
                                                (progn
                                                    (princ "\010\040\010")
                                                    (setq str (substr str 1 (1- (strlen str))))
                                                )
                                            )
                                            t
                                        )
                                        (   (< 32 gr2 127)
                                            (setq str (strcat str (princ (chr gr2))))
                                        )
                                        (   (member gr2 '(13 32))
                                            (cond
                                                (   (= "" str) nil)
                                                (   (setq gr2 (LM:grsnap:parsepoint pt1 str))
                                                    (setq osm 16384)
                                                    nil
                                                )
                                                (   (setq tmp (LM:grsnap:snapmode str))
                                                    (setq osm tmp
                                                          str ""
                                                    )
                                                )
                                                (   (setq str "")
                                                    (princ (strcat "\n2D / 3D Point Required." msg))
                                                )
                                            )
                                        )
                                    )
                                )
                            )
                        )
                    )
                    (if (listp gr2)
                        (setq pt6 (trans (osf gr2 osm) 1 vec))
                    )
                )
                (setq pt6 (trans pt3 1 vec))
            )
        )
        (entmake
            (list
               '(000 . "LWPOLYLINE")
               '(100 . "AcDbEntity")
               '(100 . "AcDbPolyline")
               '(090 . 4)
               '(070 . 1)
                (cons 010 (trans pt1 1 ocs))
                (cons 010 (trans pt2 1 ocs))
                (cons 010 (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt5)) vec ocs))
                (cons 010 (trans (list (car pt6) (cadr pt6) (caddr pt4)) vec ocs))
                (cons 210 ocs)
            )
        )
    )
    (redraw) (princ)
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:snapfunction ( )
    (eval
        (list 'lambda '( p o / q )
            (list 'if '(zerop (logand 16384 o))
                (list 'if
                   '(setq q
                        (cdar
                            (vl-sort
                                (vl-remove-if 'null
                                    (mapcar
                                        (function
                                            (lambda ( a / b )
                                                (if (and (= (car a) (logand (car a) o)) (setq b (osnap p (cdr a))))
                                                    (list (distance p B) b (car a))
                                                )
                                            )
                                        )
                                       '(
                                            (0001 . "_end")
                                            (0002 . "_mid")
                                            (0004 . "_cen")
                                            (0008 . "_nod")
                                            (0016 . "_qua")
                                            (0032 . "_int")
                                            (0064 . "_ins")
                                            (0128 . "_per")
                                            (0256 . "_tan")
                                            (0512 . "_nea")
                                            (2048 . "_app")
                                            (8192 . "_par")
                                        )
                                    )
                                )
                               '(lambda ( a b ) (< (car a) (car B)))
                            )
                        )
                    )
                    (list 'LM:grsnap:displaysnap '(car q)
                        (list 'cdr
                            (list 'assoc '(cadr q)
                                (list 'quote
                                    (LM:grsnap:snapsymbols
                                        (atoi (cond ((getenv "AutoSnapSize")) ("5")))
                                    )
                                )
                            )
                        )
                        (LM:OLE->ACI
                            (if (= 1 (getvar 'cvport))
                                (atoi (cond ((getenv "Layout AutoSnap Color")) ("117761")))
                                (atoi (cond ((getenv  "Model AutoSnap Color")) ("104193")))
                            )
                        )
                    )
                )
            )
           '(cond ((car q)) (p))
        )
    )
)
 
 
(defun LM:grsnap:displaysnap ( pnt lst col / scl )
    (setq scl (/ (getvar 'viewsize) (cadr (getvar 'screensize)))
          pnt (trans pnt 1 2)
    )
    (grvecs (cons col lst)
        (list
            (list scl 0.0 0.0 (car  pnt))
            (list 0.0 scl 0.0 (cadr pnt))
            (list 0.0 0.0 scl 0.0)
           '(0.0 0.0 0.0 1.0)
        )
    )
)
 
 
(defun LM:grsnap:snapsymbols ( p / -p -q -r a c i l q r )
    (setq -p (- p) q (1+  p)
          -q (- q) r (+ 2 p)
          -r (- r) i (/ pi 6.0)
           a 0.0
    )
    (repeat 12
        (setq l (cons (list (* r (cos a)) (* r (sin a))) l)
              a (- a i)
        )
    )
    (setq c (apply 'append (mapcar 'list (cons (last l) l) l)))
    (list
        (list 1
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
        )
        (list 2
            (list -r -q) (list 0  r) (list 0  r) (list r -q)
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list 0  p) (list 0  p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list 0  q) (list 0  q) (list -q -q)
        )
        (cons 4 c)
        (vl-list* 8 (list -r -r) (list r r) (list r -r) (list -r r) c)
        (list 16
            (list p 0) (list 0 p) (list 0 p) (list -p 0) (list -p 0) (list 0 -p) (list 0 -p) (list p 0)
            (list q 0) (list 0 q) (list 0 q) (list -q 0) (list -q 0) (list 0 -q) (list 0 -q) (list q 0)
            (list r 0) (list 0 r) (list 0 r) (list -r 0) (list -r 0) (list 0 -r) (list 0 -r) (list r 0)
        )
        (list 32
            (list  r r) (list -r -r) (list  r q) (list -q -r) (list  q r) (list -r -q)
            (list -r r) (list  r -r) (list -q r) (list  r -q) (list -r q) (list  q -r)
        )
        (list 64
            '( 0  1) (list  0  p) (list  0  p) (list -p  p) (list -p  p) (list -p -1) (list -p -1) '( 0 -1)
            '( 0 -1) (list  0 -p) (list  0 -p) (list  p -p) (list  p -p) (list  p  1) (list  p  1) '( 0  1)
            '( 1  2) (list  1  q) (list  1  q) (list -q  q) (list -q  q) (list -q -2) (list -q -2) '(-1 -2)
            '(-1 -2) (list -1 -q) (list -1 -q) (list  q -q) (list  q -q) (list  q  2) (list  q  2) '( 1  2)
        )
        (list 128
            (list (1+ -p) 0) '(0 0) '(0 0) (list 0 (1+ -p))
            (list (1+ -p) 1) '(1 1) '(1 1) (list 1 (1+ -p))
            (list -p q) (list -p -p) (list -p -p) (list q -p)
            (list -q q) (list -q -q) (list -q -q) (list q -q)
        )
        (vl-list* 256 (list -r r)  (list r r) (list -r (1+ r)) (list r (1+ r)) c)
        (list 512
            (list -p -p) (list  p -p) (list -p  p) (list p p) (list -q -q) (list  q -q)
            (list  q -q) (list -q  q) (list -q  q) (list q q) (list  q  q) (list -q -q)
        )
        (list 2048
            (list   -p     -p) (list    p      p) (list   -p      p) (list    p     -p)
            (list (+ p 05) -p) (list (+ p 06) -p) (list (+ p 05) -q) (list (+ p 06) -q)
            (list (+ p 09) -p) (list (+ p 10) -p) (list (+ p 09) -q) (list (+ p 10) -q)
            (list (+ p 13) -p) (list (+ p 14) -p) (list (+ p 13) -q) (list (+ p 14) -q)
            (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
            (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
        )
        (list 8192 (list r 1) (list -r -q) (list r 0) (list -r -r) (list r q) (list -r -1) (list r r) (list -r 0))
    )
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:parsepoint ( bpt str / str->lst lst )
 
    (defun str->lst ( str / pos )
        (if (setq pos (vl-string-position 44 str))
            (cons (substr str 1 pos) (str->lst (substr str (+ pos 2))))
            (list str)
        )
    )
 
    (if (wcmatch str "`@*")
        (setq str (substr str 2))
        (setq bpt '(0.0 0.0 0.0))
    )           
 
    (if
        (and
            (setq lst (mapcar 'distof (str->lst str)))
            (vl-every 'numberp lst)
            (< 1 (length lst) 4)
        )
        (mapcar '+ bpt lst)
    )
)
 
 
 
(defun LM:grsnap:snapmode ( str )
    (vl-some
        (function
            (lambda ( x )
                (if (wcmatch (car x) (strcat (strcase str t) "*"))
                    (progn
                        (princ (cadr x)) (caddr x)
                    )
                )
            )
        )
       '(
            ("endpoint"      " of " 00001)
            ("midpoint"      " of " 00002)
            ("center"        " of " 00004)
            ("node"          " of " 00008)
            ("quadrant"      " of " 00016)
            ("intersection"  " of " 00032)
            ("insert"        " of " 00064)
            ("perpendicular" " to " 00128)
            ("tangent"       " to " 00256)
            ("nearest"       " to " 00512)
            ("appint"        " of " 02048)
            ("parallel"      " to " 08192)
            ("none"          ""     16384)
        )
    )
)
 
 
 
(defun LM:OLE->ACI ( c )
    (apply 'LM:RGB->ACI (LM:OLE->RGB c))
)
 
 
 
(defun LM:OLE->RGB ( c )
    (mapcar '(lambda ( x ) (lsh (lsh (fix c) x) -24)) '(24 16 8))
)
 
 
 
(defun LM:RGB->ACI ( r g b / c o )
    (if (setq o (vla-getinterfaceobject (LM:acapp) (strcat "autocad.accmcolor." (substr (getvar 'acadver) 1 2))))
        (progn
            (setq c (vl-catch-all-apply '(lambda ( ) (vla-setrgb o r g B) (vla-get-colorindex o))))
            (vlax-release-object o)
            (if (vl-catch-all-error-p c)
                (prompt (strcat "\nError: " (vl-catch-all-error-message c)))
                c
            )
        )
    )
)
 
 
 
(defun LM:acapp nil
    (eval (list 'defun 'LM:acapp 'nil (vlax-get-acad-object)))
    (LM:acapp)
)
 
;;----------------------------------------------------------------------;;
 
(vl-load-com)
(princ
    (strcat
            (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
               "\n:: \"3PR\" - Standard | \"3PRD\" - Dynamic ::"
    )
)
(princ)
 

 • 0