Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
lamngoctien0810

[Nhờ sửa lisp] Đo tổng chiều dài đối tượng trên Autocad 2015

Các bài được khuyến nghị

Chào các bác!

Em dùng các lips đo tổng chiều dài đối tượng từ Autocad 2014 trở xuống thì được, khi dùng các lips đó trên Autocad 2015 thì đều bị lỗi không dùng được.

Lips em đang dùng: http://www.cadviet.com/upfiles/4/40413_lips_do_chieu_dai.rar

 

Báo lỗi:

Command: TG
CADViet.com © 2007
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:
Current length: 3000.0000
Requires numeric distance, two points, or option keyword.
; error: Function cancelled
Specify total length or [Angle] <1.0000>:
Select an object to change or [undo]:

Khi chọn nhiều đoạn thẳng báo lỗi, chọn 1 đoạn thẳng thì được. Và chọn đoạn tiếp theo thì bị xóa.

Mong các bác giúp đỡ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thay (command "lengthen" e_name "") bằng (command-s "lengthen" e_name "" "" "")

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/3778-lisp-tinh-tong-chieu-dai-cac-line-hay-pline/
(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command-s "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)

Thay không được bác à. vẫn đo 1 thằng thôi.

Command: TG
CADViet.com © 2007
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Current length: 500.0000
Specify total length or [Angle] <500.0000>:
Select an object to change or [undo]: *Cancel*

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không đượcc bác à nó video em thử nó trên Autocad 2014 và Autocad 2016 đây ạ.

 

Tim lisp khac thu, luc truoc cung kiem 1 lan roi co lisp chay duoc tren 2015 co lisp ko.

P.S: AutoCAD 2016 moi ra duoc vai bua bac xai thay the nao, minh moi tai ve chua cai thu nua tai may dang xai lam viec chua dam.

P.S: Bo go cua Cadviet cui bap nen go ra ae xai unikey la duoc roi, moi lan go chu tieng viet la con tro lai nhay ve dau dong muon dien cai dau  :angry2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Tim lisp khac thu, luc truoc cung kiem 1 lan roi co lisp chay duoc tren 2015 co lisp ko.

P.S: AutoCAD 2016 moi ra duoc vai bua bac xai thay the nao, minh moi tai ve chua cai thu nua tai may dang xai lam viec chua dam.

P.S: Bo go cua Cadviet cui bap nen go ra ae xai unikey la duoc roi, moi lan go chu tieng viet la con tro lai nhay ve dau dong muon dien cai dau  :angry2:

Mình cũng cài song song cả bản 2014 và 2016 thấy 2016 với 2015 không khác gì nhau

PS: Mình mới cài có 2 hôm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cad 2015 rắc rối thật, tự nhiên thêm chữ s. Mình thấy trong Arx cũng bị như vậy. Chắc phải nhận ra phiên bản để líp tự động dùng command hay command-s chứ chẵn lẽ làm 2 cái líp khác nhau rất bất tiện. Bác nào biết biến hệ thống nào phân biệt đc phiên bản cad cập nhật luôn cho anh em đỡ khổ. Cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể thử cái này.

(if (>= (atoi (vla-get-Version (vlax-get-acad-object))) 20)
 (command-s "lengthen" e_name "" "" "")
 (command "lengthen" e_name "")
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thật ra topic này là để giải thích tại sao có những lisp xài ngon lành trên cad 2014 về trước lại gặp trục trặc trên cad 2015.

Đó là do cad 2015 thay đổi một số tham số của lệnh (không riêng gì lệnh lengthen), cho nên nếu muốn xài lệnh thì phải sửa lại.

Còn nếu xài thuần lisp như bác Hạ thì không có vấn đề gì, cad nào cũng dùng tốt.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng cài song song cả bản 2014 và 2016 thấy 2016 với 2015 không khác gì nhau

PS: Mình mới cài có 2 hôm.

 

Trước mắt thấy có nhiều tính năng đáng giá đó:

https://designandmotion.net/autodesk/autocad/drawing-circles-around-the-competition-with-autocad-2016/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 Bác Tot77 cho em hỏi luôn với. Đó là lệnh tg còn đối với lips calline [CL] em có chỉnh sửa theo kiểu lips tại sao lại không được bác nhỉ. Mong bác giúp đỡ nốt..

Khi em load trên Autocad 2016 thì báo lỗi

Command: CL

  Còn cad 2015 thì cũng không đo được như các lips em đã đăng ở trên video trên.
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/763-routine-tinh-tong-chieu-dai-cac-doi-tuong/
;Form chuong trinh va cac thao tac
(DEFUN CALLINE(/ DCL_ID_CALLINE cd_temp ID_ha ss) 
 (setq DCL_ID_CALLINE (load_dialog "CALLINE.DCL"))
 (if (not(new_dialog "CALLINE" DCL_ID_CALLINE)) (exit)) 
 (start_list "La_CL") 
 (mapcar 'add_list LiLa)
 (end_list) 
 (Setvalue_CL)
 (action_tile "Sele_CL" "(Getvalue_CL) (done_dialog 2)")
 (action_tile "Info" "(ABOUT)")
 (action_tile "ChkLa_CL" "(IsChkLa_CL)")
 (setq RES (start_dialog)) 
 (if (= RES 2)
	(progn	 
	 (prompt "Chon doi tuong:")
	 (setq la_name (LANAME LiLa (atoi la_CL)))	 
	 (if (= chk_CL "1")	
	(setq ss (ssget (List (cons 8 la_name))))
	(setq ss (ssget))
	 )
	 (if (/= ss Nil)
	(progn
	 (setq n (sslength ss))
		 (setq i 0)
		 (While (< i n)
			(setq dt (ssname ss i))
		(if (OR (= (TENDOITUONG dt) "LINE")
				(= (TENDOITUONG dt) "LWPOLYLINE")
								(= (TENDOITUONG dt) "POLYLINE")
				(= (TENDOITUONG dt) "SPLINE")
				(= (TENDOITUONG dt) "ARC")
				(= (TENDOITUONG dt) "CIRCLE"))
		 (progn	 
			(setq ID_ha (ID_HANDLE dt))
			(if (IsNotExist ID_ha)
			 (progn		
				(setq List_obj (Append List_obj (List ID_ha)))
				(setq cd_temp (CDAIOBJ dt))
				(setq chieudai_CL (+ chieudai_CL cd_temp))
			 )
			 (alert "Doi tuong nay da duoc chon")
			)	 
		 )
		) 
			(setq i (+ 1 i))					  
		 )
	) 
	(alert "Khong co doi tuong nao duoc chon!")
	 )
	 (CALLINE)
	)
 ) 
 (unload_dialog DCL_ID_CALLINE) 
)
;Khoi dong
(DEFUN CALINIT()
 (CREALILA)
 (if (Null La_CL)
	(setq la_CL "0")
 ) 
 (setq chieudai_CL 0)
 (if (Null chk_CL)
	(setq chk_CL "0")
 )
 (setq List_obj Nil)
)
;Cai dat cac gia tri
(DEFUN Setvalue_CL()
 (set_tile "L_CL" (rtos chieudai_CL 2 2))
 (set_tile "La_CL" la_CL)
 (set_tile "ChkLa_CL" chk_CL)
 (IsChkLa_CL)
)
;Nhan gia tri
(DEFUN Getvalue_CL()
 (setq chk_CL (get_tile "ChkLa_CL"))
 (setq chieudai (atof (get_tile "L_CL")))
 (setq la_CL (get_tile "La_CL"))
)
;Nhan handle
(DEFUN ID_HANDLE (obj / idha)
 (setq idha (CDR (ASSOC 5 (ENTGET obj)))) 
 idha
)
;Thay doi trang thai
(DEFUN IsChkLa_CL ()
 (if (= (get_tile "ChkLa_CL") "1")
	(mode_tile "La_CL" 0)
	(mode_tile "La_CL" 1)
 )
)
;Kiem tra ton tai
(DEFUN IsNotExist (id / l in IsOK id_temp)
 (setq IsOK T)
 (setq l (length List_obj))
 (If (= l 0)
	(setq IsOK T)
	(progn
	 (setq in 0)
	 (while (< in l)
	(setq id_temp (nth in List_obj))
	(If (= id id_temp)
	 (setq IsOK Nil)
	)
	(setq in (1+ in))
	 )
	)
 )
 IsOK
)
;Ham thong tin
(DEFUN ABOUT(/ DCL_ID_ABOUT)
 (setq DCL_ID_ABOUT (load_dialog "CALLINE.DCL"))
 (if (not(new_dialog "ABOUT" DCL_ID_ABOUT))(exit)) 
 (start_list "aboutme")
 (add_list " ") 
 (add_list " VO KIEN CUONG - Bachelor of IT")
 (add_list " =====================================================")
 (add_list " Email : vkcuong_23@yahoo.com")
 (add_list " Mobile: 0983616182 - 0977352125")
 (add_list " CAD developer (LISP, DCL, VBA for AutoCad, ObjectARX...)") 
 (add_list " ")
 (end_list)
 (start_dialog)
 (unload_dialog DCL_ID_ABOUT)
)
;Ham thuc thi chuong trinh
(DEFUN C:CL()
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (CALINIT) 
 (CALLINE)
 (setvar "CMDECHO" 1)
)
;Ham lai chieu dai
(DEFUN CDAIOBJ(obj / cdai)
 (command "LENGTHEN" obj "")
 (setq cdai (getvar "PERIMETER"))
 cdai
)
;ham lay ten doi tuong
(DEFUN TENDOITUONG (obj / name)
 (setq name (CDR (ASSOC 0 (ENTGET obj)))) 
 name 
)
;Ham tao danh sach layer
(DEFUN CREALILA (/ NL)
 (setq LiLa (List))
 (setq NL (tblnext "LAYER" T)) 
 (while NL	
	(setq LiLa (append LiLa (list (cdr (assoc 2 NL)))))
	(setq NL (tblnext "LAYER"))
 )
 (setq LiLa (Acad_strlsort LiLa))
)
;Ham lay layer
(DEFUN LANAME(LiLa index / la)
 (setq la (nth index LiLa))
 la
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thì cũng giống như #4 thôi. Kiếm dòng (command "LENGTHEN" obj "")  và thay bằng

(command-s "LENGTHEN" obj "" "" "")

Chú ý là có 3 dấu "" sau chu obj.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em thay đoạn mã vào nhưng khi load lips vẫn báo lỗi.

Command: CL
; error: quit / exit abort
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/763-routine-tinh-tong-chieu-dai-cac-doi-tuong/
;Form chuong trinh va cac thao tac
(DEFUN CALLINE(/ DCL_ID_CALLINE cd_temp ID_ha ss) 
 (setq DCL_ID_CALLINE (load_dialog "CALLINE.DCL"))
 (if (not(new_dialog "CALLINE" DCL_ID_CALLINE)) (exit)) 
 (start_list "La_CL") 
 (mapcar 'add_list LiLa)
 (end_list) 
 (Setvalue_CL)
 (action_tile "Sele_CL" "(Getvalue_CL) (done_dialog 2)")
 (action_tile "Info" "(ABOUT)")
 (action_tile "ChkLa_CL" "(IsChkLa_CL)")
 (setq RES (start_dialog)) 
 (if (= RES 2)
	(progn	 
	 (prompt "Chon doi tuong:")
	 (setq la_name (LANAME LiLa (atoi la_CL)))	 
	 (if (= chk_CL "1")	
	(setq ss (ssget (List (cons 8 la_name))))
	(setq ss (ssget))
	 )
	 (if (/= ss Nil)
	(progn
	 (setq n (sslength ss))
		 (setq i 0)
		 (While (< i n)
			(setq dt (ssname ss i))
		(if (OR (= (TENDOITUONG dt) "LINE")
				(= (TENDOITUONG dt) "LWPOLYLINE")
								(= (TENDOITUONG dt) "POLYLINE")
				(= (TENDOITUONG dt) "SPLINE")
				(= (TENDOITUONG dt) "ARC")
				(= (TENDOITUONG dt) "CIRCLE"))
		 (progn	 
			(setq ID_ha (ID_HANDLE dt))
			(if (IsNotExist ID_ha)
			 (progn		
				(setq List_obj (Append List_obj (List ID_ha)))
				(setq cd_temp (CDAIOBJ dt))
				(setq chieudai_CL (+ chieudai_CL cd_temp))
			 )
			 (alert "Doi tuong nay da duoc chon")
			)	 
		 )
		) 
			(setq i (+ 1 i))					  
		 )
	) 
	(alert "Khong co doi tuong nao duoc chon!")
	 )
	 (CALLINE)
	)
 ) 
 (unload_dialog DCL_ID_CALLINE) 
)
;Khoi dong
(DEFUN CALINIT()
 (CREALILA)
 (if (Null La_CL)
	(setq la_CL "0")
 ) 
 (setq chieudai_CL 0)
 (if (Null chk_CL)
	(setq chk_CL "0")
 )
 (setq List_obj Nil)
)
;Cai dat cac gia tri
(DEFUN Setvalue_CL()
 (set_tile "L_CL" (rtos chieudai_CL 2 2))
 (set_tile "La_CL" la_CL)
 (set_tile "ChkLa_CL" chk_CL)
 (IsChkLa_CL)
)
;Nhan gia tri
(DEFUN Getvalue_CL()
 (setq chk_CL (get_tile "ChkLa_CL"))
 (setq chieudai (atof (get_tile "L_CL")))
 (setq la_CL (get_tile "La_CL"))
)
;Nhan handle
(DEFUN ID_HANDLE (obj / idha)
 (setq idha (CDR (ASSOC 5 (ENTGET obj)))) 
 idha
)
;Thay doi trang thai
(DEFUN IsChkLa_CL ()
 (if (= (get_tile "ChkLa_CL") "1")
	(mode_tile "La_CL" 0)
	(mode_tile "La_CL" 1)
 )
)
;Kiem tra ton tai
(DEFUN IsNotExist (id / l in IsOK id_temp)
 (setq IsOK T)
 (setq l (length List_obj))
 (If (= l 0)
	(setq IsOK T)
	(progn
	 (setq in 0)
	 (while (< in l)
	(setq id_temp (nth in List_obj))
	(If (= id id_temp)
	 (setq IsOK Nil)
	)
	(setq in (1+ in))
	 )
	)
 )
 IsOK
)
;Ham thong tin
(DEFUN ABOUT(/ DCL_ID_ABOUT)
 (setq DCL_ID_ABOUT (load_dialog "CALLINE.DCL"))
 (if (not(new_dialog "ABOUT" DCL_ID_ABOUT))(exit)) 
 (start_list "aboutme")
 (add_list " ") 
 (add_list " VO KIEN CUONG - Bachelor of IT")
 (add_list " =====================================================")
 (add_list " Email : vkcuong_23@yahoo.com")
 (add_list " Mobile: 0983616182 - 0977352125")
 (add_list " CAD developer (LISP, DCL, VBA for AutoCad, ObjectARX...)") 
 (add_list " ")
 (end_list)
 (start_dialog)
 (unload_dialog DCL_ID_ABOUT)
)
;Ham thuc thi chuong trinh
(DEFUN C:CL()
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (CALINIT) 
 (CALLINE)
 (setvar "CMDECHO" 1)
)
;Ham lai chieu dai
(DEFUN CDAIOBJ(obj / cdai)
 (command-s "LENGTHEN" obj "" "" "")
 (setq cdai (getvar "PERIMETER"))
 cdai
)
;ham lay ten doi tuong
(DEFUN TENDOITUONG (obj / name)
 (setq name (CDR (ASSOC 0 (ENTGET obj)))) 
 name 
)
;Ham tao danh sach layer
(DEFUN CREALILA (/ NL)
 (setq LiLa (List))
 (setq NL (tblnext "LAYER" T)) 
 (while NL	
	(setq LiLa (append LiLa (list (cdr (assoc 2 NL)))))
	(setq NL (tblnext "LAYER"))
 )
 (setq LiLa (Acad_strlsort LiLa))
)
;Ham lay layer
(DEFUN LANAME(LiLa index / la)
 (setq la (nth index LiLa))
 la
)

Bác xem có cách nào không ah.

PS: Em dùng trên AutoCAD 2016.

Thank bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu bạn dùng cái lsp trên thì phải kiếm cái file Calline.dcl gửi lên để tạo thành file Calline.vlx mới.

Còn nếu dùng cái Calline.vlx trong #1 thì vẫn báo lỗi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu bạn dùng cái lsp trên thì phải kiếm cái file Calline.dcl gửi lên để tạo thành file Calline.vlx mới.

Còn nếu dùng cái Calline.vlx trong #1 thì vẫn báo lỗi.

Dạ đây em gửi bác

http://www.cadviet.com/upfiles/4/40413_calline.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

File lsp bạn sửa như vậy là đúng rồi, nhưng lỗi là do nó không tìm thấy file calline.dcl (mặc dù có thể bạn để file này ngay bên cạnh). Nếu bạn muốn dùng file lsp chứ ko dùng vlx thì bạn nên bỏ file calline.dcl vào trong support của cad 2015 / 2016. Khi đó chỉ cần AP file lsp là chạy tốt.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bác rất nhiều, lips chạy ngon trên cad 2015 và 2016.

bạn chi minh với

minh cung lam nhu huong dan van khong được

mình cũng download file ở dưới về cung van không được

chỉ đo được 1 thằng thôi con cách nào khác không các bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

 

Lisp này xài tốt nè, hoặc là xài file .vlx hoặc là add folder chứa .lsp .dcl vào support path.

Nhưng mình vẫn thích lisp TDL trong bộ ACV hơn, chỉ đơn giản là gõ lệnh TDL rồi quét line nó popup ra kết quả theo m luôn.

Còn lisp CL này xài mệt hơn nhiều, gõ lệnh CL rồi phải click vô Chọn đối tượng rồi quét line mới hiện kết quả, mà kết quả vẫn còn là mm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×