Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ giúp đỡ] sửa lỗi lisp


 • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 08 April 2015 - 01:26 PM

Em có lisp này nhưng chạy không ổn định và báo lỗi
; error: bad argument type: lselsetp 
nil
Mong bác nào có thời gian xem giúp
Cám ơn !
(vl-load-com)
;;;--------------------------------------------------------------------------
; Ham lay chieu dai doi tuong
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))

(defun C:TLN()
;Viet ham tinh toan bo PL thuoc layer

;Chon doi tuong mau de layer tinh chieu dai
(command "UCS" "W")
(setq lay (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\n Chon doi tuong lay layer tinh khoi luong:\n"))))))
(princ (strcat"\nDoi tuong lay layer tinh khoi luong la:" lay "\n"))
(setq txt (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\nChon Text mau de dien khoi luong: "))))))
(princ (strcat"\nHang muc tinh khoi luong la:" txt))
(setq ss3 (ssget "_X" '((0 . "*POLYLINE")(8 . "PLINETNTN"))))
(setq ss4 (ssget "_X" '((0 . "*LINE")(8 . "ENTDAUCO"))))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(8 . "ENTDAUCO")(1 . "Cäc:*"))))
  	(setq n (sslength ss))
  	(setq i 0)
  	(while (< i n)
  	(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq p (cdr (assoc 10 e))	 
x (rtos (car p));Toa do X	 
y (rtos (cadr p)); Toa do Y
)
(Setq A (length1 (ssname ss3 1)))
(Setq A (/ A 2))
(Setq c (length1 (ssname ss4 1)))
(setq p1 (list (- (car p) A ) (- (cadr p) c)))
(setq p2 (list (+ A (car p)) (cadr p)))
(command "zoom" "w" p1 p2)
;------- Tinh tong cac doi tuong
(progn
      (setq l 0.0)
      (repeat (setq j (sslength ss2))
        (setq e1 (ssname ss2 (setq j (1- j)))
           l (+ l (vlax-curve-getdistatparam e1 (vlax-curve-getendparam e1)))
        )
      )
  	(setq e1 (entget(ssname ss1 0)))
  	(setq e1 (subst (cons 1 (rtos l 2 2)) (assoc 1 e1) e1))
  	(entmod e1);; Thay noi dung cua doi tuong
)
  	(setq i (1+ i))
  	);; while

(command "undo" "end")
(princ)
)

Lisp bị lỗi ; error: bad argument type: 

lselsetp nil
Nhờ bác nào rãnh xem giúp. vì nó chạy không ổn định lúc được lúc không :(

 • -1

#2 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 08 April 2015 - 02:47 PM

Lỗi ở chỗ này 

(setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(8 . "ENTDAUCO")(1 . "Cäc:*"))))

vì không có text nào thuộc layer ENTDAUCO và có nội dung như trên.

Tức là ss=nil và (sslength ss) gây ra lỗi.


 • 1

#3 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 08 April 2015 - 03:00 PM

Lỗi ở chỗ này 

(setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(8 . "ENTDAUCO")(1 . "Cäc:*"))))

vì không có text nào thuộc layer ENTDAUCO và có nội dung như trên.

Tức là ss=nil và (sslength ss) gây ra lỗi.

Cám ơn bác. Vậy bác có thể giúp em bẫy lỗi các hàm SSget không ?

Vì nếu (sslength ss)=0 là gây lỗi


 • 0

#4 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 08 April 2015 - 03:06 PM

Đặt nó vào trong 1 cái if.

(defun C:TLN()
;Viet ham tinh toan bo PL thuoc layer
 
;Chon doi tuong mau de layer tinh chieu dai
(command "UCS" "W")
(setq lay (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\n Chon doi tuong lay layer tinh khoi luong:\n"))))))
(princ (strcat"\nDoi tuong lay layer tinh khoi luong la:" lay "\n"))
(setq txt (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\nChon Text mau de dien khoi luong: "))))))
(princ (strcat"\nHang muc tinh khoi luong la:" txt))
(setq ss3 (ssget "_X" '((0 . "*POLYLINE")(8 . "PLINETNTN"))))
(setq ss4 (ssget "_X" '((0 . "*LINE")(8 . "ENTDAUCO"))))
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(8 . "ENTDAUCO")(1 . "Cäc:*"))))
(progn
(setq n (sslength ss))
(setq i 0)
(while (< i n)
 (setq e (entget(ssname ss i)))
(setq p  (cdr (assoc 10 e)) 
x  (rtos (car p));Toa do X 
y  (rtos (cadr p)); Toa do Y
)
(Setq A (length1 (ssname ss3 1)))
(Setq A (/ A 2))
(Setq c (length1 (ssname ss4 1)))
(setq p1 (list (- (car p) A ) (- (cadr p) c)))
(setq p2 (list (+ A (car p)) (cadr p)))
(command "zoom" "w" p1 p2)
;------- Tinh tong cac doi tuong
(progn
      (setq l 0.0)
      (repeat (setq j (sslength ss2))
          (setq e1 (ssname ss2 (setq j (1- j)))
                l (+ l (vlax-curve-getdistatparam e1 (vlax-curve-getendparam e1)))
          )
      )
    (setq e1 (entget(ssname ss1 0)))
    (setq e1 (subst (cons 1 (rtos l 2 2)) (assoc 1 e1) e1))
    (entmod e1);; Thay noi dung cua doi tuong
)
  (setq i (1+ i))
);; while
)
)
(command "undo" "end")
(princ)
)

 • 1

#5 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 08 April 2015 - 04:10 PM

(if (setq SS2 (ssget "_C" p1 p2 (list '(0 . "*POLYLINE,*LWPOLYLINE,*LINE") (cons 8 lay))))
(setq ps (vlax-curve-getStartPoint (ssname ss2 1)))


    (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 ps)))
);Close if
Lỗi này do đâu
; error: bad DXF group: (10)

 • 0

#6 ndtnv

ndtnv

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)

Đã gửi 08 April 2015 - 04:19 PM

Vì số đối tượng của ss2 < 2 nên ps = nil


 • 1

#7 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 08 April 2015 - 04:22 PM

Vì số đối tượng của ss2 < 2 nên ps = nil

Trong trương hợp này số đối tượng của ss2 bằng 1 mà ? 


 • 0

#8 ndtnv

ndtnv

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)

Đã gửi 08 April 2015 - 04:25 PM

Nếu vậy thì phải (ssname ss2 0)


 • 1

#9 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 08 April 2015 - 04:26 PM

(if (setq SS2 (ssget "_C" p1 p2 (list '(0 . "*POLYLINE,*LWPOLYLINE,*LINE") (cons 8 lay))))
(setq ps (vlax-curve-getStartPoint (ssname ss2 1)))


    (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 ps)))
);Close if
Lỗi này do đâu
; error: bad DXF group: (10)

thiếu (progn ...) 


 • 1

#10 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 08 April 2015 - 07:55 PM

Xin hỏi các bác lấy center point của text


 • 0

#11 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 09 April 2015 - 08:28 AM

Có phải theo bạn thì center point là điểm giữa của Text, không phải điểm chèn hay điểm canh lề?

Nếu vậy bạn lấy center point như này:

(vla-getBoundingBox (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'minp 'maxp)
(setq bd (mapcar 'vlax-safearray->list (list minp maxp)))
(polar (car bd) (angle (car bd) (last bd)) (* 0.5 (distance (car bd) (last bd))))

 • 1

#12 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 09 April 2015 - 02:19 PM

;Lua chon doi tuong nam trong Windows
(if (setq SS2 (ssget "_C" p1 p2 (list '(0 . "*POLYLINE,*LWPOLYLINE,*LINE") (cons 8 "a"))))
(progn
	(setq ps (trans (vlax-curve-getStartPoint (ssname ss2 0)) 1 0))
	(setq dc (trans (list (- (car ps) 2.5 ) (- (cadr ps) 0)) 0 1))
	(command "._insert" "GPMB" dc 1 1 0 )
	(setq ds (trans (list (- (car p) 0.0 ) (- (cadr p) 3)) 0 1))
	(command "dimlinear" dc ds ds)
)
);Close if

Bản chất của đoạn mã là tìm đối tượng có layer a bằng cách chọn _C. Sau đó chèn block vào điểm cách đối tượng (điểm đầu) này 1 khoảng là -2.5 theo phuong X

Nhung khi thực hiện lệnh đoạn mã không ổn định. lúc thì điểm chèn cách -2.5,-2.45,-2.6...

Không biêt lỗi phát sinh do đâu ?

Cám ơn!


 • 0

#13 pphung183

pphung183

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)

Đã gửi 09 April 2015 - 02:24 PM

Kiểm tra Osmode :)


 • 1

#14 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 09 April 2015 - 04:21 PM

Kiểm tra Osmode :)

Đúng như dự đoán  :)


 • 0