Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
hainguyen2014

Nhờ Viêt Lisp Di Chuyển Đối Tượng Với Khoảng Cách Đều

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các anh viết giúp mình Lisp để di chuyển các đối tượng thẳng hàng và cách đều nhau như hình. Cảm ơn!

 

Yêu cầu:

- Chọn nhóm đối tượng donut cần xếp

- Di chuyển các đối tượng về thẳng hàng theo phương của 2 đối tượng đầu và cuối. Các đối tượng ở giữa cách đều nhau.

 

2251976_Untitled.jpg

 

File đính kèm:

http://www.cadviet.com/upfiles/5/139246_file_mau.dwg

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

Nhờ các anh viết giúp mình Lisp để di chuyển các đối tượng thẳng hàng và cách đều nhau như hình. Cảm ơn!

 

Yêu cầu:

- Chọn nhóm đối tượng donut cần xếp

- Di chuyển các đối tượng về thẳng hàng theo phương của 2 đối tượng đầu và cuối. Các đối tượng ở giữa cách đều nhau.

 

2251976_Untitled.jpg

 

File đính kèm:

http://www.cadviet.com/upfiles/5/139246_file_mau.dwg

Hề hề hề,

Vấn đề là bạn cần phải xác định đâu là đối tượng đầu và đâu là đối tượng cuối.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
anti lazy    27

Thay vì lười biếng, xin xỏ  thì hãy động não và chịu khó search 1 tí.
Xóa các đối tượng rồi dùng lisp rải đối tượng theo đường dẫn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn các anh đã phản hồi!

 

Ở trường hợp của mình thì các đối tượng có sẳn, nó được tạo ra bởi phần mềm khác chạy trên AutoCAD. Vì thế nó chỉ có thể Move và Copy chứ không được xóa.

 

Để xác định đối tượng ở đầu và cuối thì theo mình chọn đối tượng cao nhất và thấp nhất theo 2 trục X, Y (trong tập lựa chọn)

 

Mình cũng đã tìm kiếm nhưng do ko rành về lisp nên nhờ các anh hỗ trợ giúp!

 

Thân!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
quansla    232

bạn có thể dùng thử


(defun c:cadviet(/ A ANG B DELTA DI DT

DT_CUOI DT_DAU K LST N P1 P2 R SS)

(vl-load-com)

(setvar "cmdecho" 0)

(defun trongtam_Donut(dt)

(setq ent (entget dt))

(setq ls10 (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x)10)) ent))

(mapcar '(lambda(x y)

(* 0.5 (+ x y)))

(cdr (car ls10))(cdr (last ls10))))

 

(setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")(70 . 1)(90 . 2))))

(setq lst (vl-sort (acet-ss-to-list ss)

'(lambda (x y)

(if (not (equal

(car (setq Gx (trongtam_Donut x)))

(car (setq Gy (trongtam_Donut y)))

1E-3))

(< (cadr Gx) (cadr Gy))

(< (car Gx) (car Gy))

)

)

))

(setq dt_dau (car lst)

dt_cuoi (last lst)

N (- (length lst) 1)

di (distance (trongtam_Donut dt_dau)(trongtam_Donut dt_cuoi))

ang (angle (trongtam_Donut dt_dau)(trongtam_Donut dt_cuoi))

delta (/ di N 1.000)

r '()

k -1)

(foreach dt lst

(setq r (append r (list

(list

dt

(trongtam_Donut dt)

(polar (trongtam_Donut dt_dau) ang (* (setq k (1+ k)) delta))

)))))

(setq dt (car r))

(command "undo" "begin")

(foreach dt r

(command "move" (car dt) "" "_non" (cadr dt) "_non" (last dt)))

(command "undo" "end")

(setvar "cmdecho" 1)

(princ)

)

Chỉnh sửa theo quansla
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn anh quansla đã code giúp! Mình đã dùng thử được kết quả như hình. 

 

Untitled81ebb.jpg

 

Nhờ anh chỉnh lại cho nó sắp xếp theo phương của đối tượng đầu và đối tượng cuối.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Cảm ơn anh đã code giúp! Mình đã dùng thử được kết quả như hình. 

 

Untitled81ebb.jpg

 

Nhờ anh chỉnh lại cho nó sắp xếp theo phương của đối tượng đầu và đối tượng cuối.

chắc là thế này :

(defun c:cadviet(/ A ANG B DELTA DI DT DT_CUOI DT_DAU K LST N P1 P2 R SS)
(vl-load-com)
;;;(setvar "cmdecho" 0)
 (defun trongtam_Donut(dt)
  (setq ent (entget dt))
  (setq ls10 (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x)10)) ent))
  (mapcar '(lambda(x y)
	    (* 0.5 (+ x y)))
	  (cdr (car ls10))(cdr (last ls10))))

 (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")(70 . 1)(90 . 2))))
 (setq lst (vl-sort (acet-ss-to-list ss)
		   '(lambda (x y) (< (car (trongtam_Donut x)) (car (trongtam_Donut y)))) ))
 (setq dt_dau (car lst)
	dt_cuoi (last lst)
	N (- (length lst) 1)
	di (distance (trongtam_Donut dt_dau)(trongtam_Donut dt_cuoi))
	ang (angle (trongtam_Donut dt_dau)(trongtam_Donut dt_cuoi))
	delta (/ di N 1.000)
	r '() k -1)
 (foreach dt lst
  (setq r (append r (list(list dt (trongtam_Donut dt)
				 (polar (trongtam_Donut dt_dau) ang (* (setq k (1+ k)) delta)))))))
 (setq dt (car r))
 (command "undo" "begin")
 (foreach dt r
  (command "move" (car dt) "" "_non" (cadr dt) "_non" (last dt)))
 (command "undo" "end")
;;; (setvar "cmdecho" 1)
 (princ))
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
pphung183    425

May mắn là bản vẽ hainguyen2014 có sẵn 2 donut tại đầu và cuối đường dẫn nên  Lisp  đúng trong trường hợp này. Tổng quát hơn chắc phải chọn  đường dẫn rồi mới quét chọn các Donut :) . Từ code có sẵn của bạn quansla, code lại theo ý tưởng đó :D :

(defun c:cadviet (/ cur ss lst n i L lr) (vl-load-com)
(defun trongtam_Donut (dt / ent ls10)
(setq ent (entget dt)) (setq ls10 (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) ent))
(mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y))) (cdr (car ls10)) (cdr (last ls10))) ) 

(command "undo" "be") (setq cur (car (entsel "Chon path curve :")))
(princ "Chon cac Donut :") (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (90 . 2))))
(setq lst (acet-ss-to-list ss) n (length lst) i 0) 
(setq L (vlax-curve-getDistAtPoint cur (vlax-curve-getendpoint cur)))
(foreach dt lst (setq lr (append lr (list (list dt (trongtam_Donut dt) 
(vlax-curve-getPointAtDist cur (/ (* i L) (1- n))) )))) (setq i (1+ i)) )
(foreach x lr (vla-move (vlax-ename->vla-object (car x)) (vlax-3d-point (cadr x)) 
(vlax-3d-point (last x)) ))
(command "undo" "e") (princ))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

chắc là thế này :

(defun c:cadviet(/ A ANG B DELTA DI DT DT_CUOI DT_DAU K LST N P1 P2 R SS)
(vl-load-com)
;;;(setvar "cmdecho" 0)
 (defun trongtam_Donut(dt)
  (setq ent (entget dt))
  (setq ls10 (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x)10)) ent))
  (mapcar '(lambda(x y)
	    (* 0.5 (+ x y)))
	  (cdr (car ls10))(cdr (last ls10))))

 (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")(70 . 1)(90 . 2))))
 (setq lst (vl-sort (acet-ss-to-list ss)
		   '(lambda (x y) (< (car (trongtam_Donut x)) (car (trongtam_Donut y)))) ))
 (setq dt_dau (car lst)
	dt_cuoi (last lst)
	N (- (length lst) 1)
	di (distance (trongtam_Donut dt_dau)(trongtam_Donut dt_cuoi))
	ang (angle (trongtam_Donut dt_dau)(trongtam_Donut dt_cuoi))
	delta (/ di N 1.000)
	r '() k -1)
 (foreach dt lst
  (setq r (append r (list(list dt (trongtam_Donut dt)
				 (polar (trongtam_Donut dt_dau) ang (* (setq k (1+ k)) delta)))))))
 (setq dt (car r))
 (command "undo" "begin")
 (foreach dt r
  (command "move" (car dt) "" "_non" (cadr dt) "_non" (last dt)))
 (command "undo" "end")
;;; (setvar "cmdecho" 1)
 (princ))

 

Cảm ơn anh gia_bach đã giải bài toán này giúp mình. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

May mắn là bản vẽ hainguyen2014 có sẵn 2 donut tại đầu và cuối đường dẫn nên  Lisp  đúng trong trường hợp này. Tổng quát hơn chắc phải chọn  đường dẫn rồi mới quét chọn các Donut :) . Từ code có sẵn của bạn quansla, code lại theo ý tưởng đó :D :

(defun c:cadviet (/ cur ss lst n i L lr) (vl-load-com)
(defun trongtam_Donut (dt / ent ls10)
(setq ent (entget dt)) (setq ls10 (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) ent))
(mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y))) (cdr (car ls10)) (cdr (last ls10))) ) 

(command "undo" "be") (setq cur (car (entsel "Chon path curve :")))
(princ "Chon cac Donut :") (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (90 . 2))))
(setq lst (acet-ss-to-list ss) n (length lst) i 0) 
(setq L (vlax-curve-getDistAtPoint cur (vlax-curve-getendpoint cur)))
(foreach dt lst (setq lr (append lr (list (list dt (trongtam_Donut dt) 
(vlax-curve-getPointAtDist cur (/ (* i L) (1- n))) )))) (setq i (1+ i)) )
(foreach x lr (vla-move (vlax-ename->vla-object (car x)) (vlax-3d-point (cadr x)) 
(vlax-3d-point (last x)) ))
(command "undo" "e") (princ))

 

Cảm ơn anh pphung183 đã trợ giúp. 

Đường dẫn (line) trong file mục đích để kiểm tra thôi, không sử dụng để xác định phương. hi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×