Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
mitalead_kirk

[Nhờ Chỉnh Sửa] Lisp Đo Chiều Dài Và Ghi Text

Các bài được khuyến nghị

Mình đã tìm được lisp tính tổng chiều dài bằng cách pick liên tục nhiều điểm. Nhưng mình không muốn thay thế text mà ghi thành text mới theo stype có sẵn. Chiều dài được để ở giữa "L = .... m". Cảm ơn mọi người giúp đỡ.
http://www.cadviet.com/upfiles/5/146380_tinhtong_1.lsp

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/64116-yeu-cau-lisp-do-tong-khoang-cach-ab-cd-nam-tren-2-duong-pline-khac-nhau/
(defun c:tinhtong (/ L p1 p2 ll s1 olay)
(vl-load-com)
(setq olay (getvar "clayer"))
(setvar "clayer" "defpoints")
(setvar "cmdecho" 0)
(setq p1 (getpoint "chon diem")
L 0
ll (list p1))
(while (setq p2 (getpoint p1 "chon diem"))
(setq L ( + L (distance p1 p2)))
(setq ll (append ll (list p2)))
(setq p1 p2))
(acet-pline-make (list ll))
L
(entmod(subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 (setq dt(entget(car(entsel "chontext"))))) dt))
(initget 1 "Y N")
(setq s1 (strcase(getkword "Co Xoa bo PL vua tao[Y,N]")))
(if (or (= s1 "")(= s1 "Y")) (entdel (entlast)))
(setvar "clayer" olay)
(setvar "cmdecho" 1)
)
 • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tr.CongSon    41

Mình đã tìm được lisp tính tổng chiều dài bằng cách pick liên tục nhiều điểm. Nhưng mình không muốn thay thế text mà ghi thành text mới theo stype có sẵn. Chiều dài được để ở giữa "L = .... m". Cảm ơn mọi người giúp đỡ.

 

Không biết cái "Stype" của anh kiểu gì  nên tạm sửa lại như vậy ^^

 

;; free lisp from cadviet.com

;;; this lisp was downloaded from

;;; http://www.cadviet.com/forum/topic/150157-nha-cha-nh-sa-a-lisp-o-chia-u-da-i-va-ghi-text/

;; free lisp from cadviet.com

 

;;; this lisp was downloaded from

;;; http://www.cadviet.com/forum/topic/64116-yeu-cau-lisp-do-tong-khoang-cach-ab-cd-nam-tren-2-duong-pline-khac-nhau/

 

(defun c:tinhtong (/ L epline p1 p2 ll s1 olay)

(vl-load-com)

(setvar "cmdecho" 0)

(setq olay (getvar "clayer"))

 

(if (not (tblsearch "Layer" "Defpoints"))

(progn

(entmakex (list (cons 0 "POINT")

(cons 8 "Defpoints")

(cons 10 '(0.0 0.0 0.0))

)

)

(entdel (entlast))

)

)

(setvar "clayer" "defpoints")

 

(setq p1 (getpoint "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m: ")

 

L 0

 

ll (list p1)

)

 

(while (setq p2 (getpoint p1 "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m: "))

 

(setq L (+ L (distance p1 p2)))

 

(setq ll (append ll (list p2)))

 

(setq p1 p2)

)

(acet-pline-make (list ll))

(setq epline (entlast))

(defun wtxt (txt p / sty d h)

(setq

sty (getvar "textstyle")

d (tblsearch "style" sty)

h (cdr (assoc 40 d))

)

(entmake (list (cons 0 "TEXT")

(cons 7 sty)

(cons 1 txt)

(cons 10 p)

(if (> h 0)

(cons 40 h)

(assoc 40 d)

)

(assoc 41 d)

)

)

)

(wtxt (strcat "L =" (rtos L 2 2) "m") (getpoint "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m ch\U+00E8n Text: "))

(initget 1 "Y N")

(setq s1 (strcase (getkword "\nC\U+00F3 x\U+00F3a b\U+1ECF Pline v\U+1EEBa t\U+1EA1o kh\U+00F4ng? [Y,N]")))

(if (or (= s1 "") (= s1 "Y"))

(entdel epline)

)

(setvar "clayer" olay)

(setvar "cmdecho" 1)

(princ)

)

 

Chúc vui !

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×