Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ Ghép Lisp Đổi Màu Text Khi Sửa


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 hoquangvinh

hoquangvinh

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 172 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 31 October 2015 - 11:22 AM

Hiện nay mình đang dùng 1 lisp đo diện tích rồi và điền giá trị vào text có sẵn bây giờ mình muốn đổi màu các text vừa đổi giá trị mới đó để biết cái nào làm rồi

Mình có 2 đoạn lisp đó rồi nhưng ko biết nối vào thế nào cả, tìm trên diễn đàn cũng chỉ thấy lisp đổi màu riêng rẽ chứ chưa có cái nào ghép lisp với nhau. Mong các cao thủ giúp đỡ với.

 

1. Lisp đo diện tích: của một bác trên diễn đàn mà mình ko nhớ tên có chỉnh sửa 1 tí để dùng cho tiện hơn

 

(defun c:N() ;
  (setvar "MODEMACRO" "------ Edit by HoQuangVinh_TVNA ------")
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "DIMZIN" 0)
(if (= Ty_le nil)
(progn
(setq Ty_le (getreal "\nNhap Ti Le <1000>:"))
(if (= Ty_le nil)(setq Ty_le 1000.00))
)
(progn
(setq khaibaoTy_le (getstring (strcat "\nTi Le = " (rtos Ty_le 2 0) " Co Muon Thay doi Khong ,C:")))
(if (= (strlen khaibaoTy_le) 0) (setq khaibaoTy_le "K"))
(if (or (= khaibaoTy_le "k") (= khaibaoTy_le "K"))
(progn
(princ (strcat "\nTi Le = " (rtos Ty_le 2 0)))
)
(if (or (= khaibaoTy_le "c") (= khaibaoTy_le "C"))
(progn
(setq Ty_le (getreal "\nNhap Ti Le <1000>:"))
(if (= Ty_le nil)(setq Ty_le 1000.00))
)
)
)
)
)
    ;;;(if (= So_Le nil)
    ;;;(progn
    ;;;(setq So_Le (getint "\\nNhap So Le Dien Tich <2>:"))
    ;;;(if (= So_Le nil)(setq So_Le 2))
    ;; ;)
    ;;;(progn
    ;;;(setq khaibaoSo_Le (getstring (strcat "\\nSo Le Dien Tich = " (rtos So_Le 2 0) " Co Muon Thay doi Khong ,C:")))
    ;;;(if (= (strlen khaibaoSo_Le) 0) (setq khaibaoSo_Le "K"))
    ;;;(if (or (= khaibaoSo_Le "k") (= khaibaoSo_Le "K"))
    ;;;(progn
    ;;;(princ (strcat "\\nSo Le Dien Tich = " (rtos So_Le 2 0)))
    ;; ;)
    ;;;(if (or (= khaibaoSo_Le "c") (= khaibaoSo_Le "C"))
    ;;;(progn
    ;;;(setq So_Le (getint "\\nNhËap So Le Dien Tich <2>:"))
    ;;;(if (= So_Le nil)(setq So_Le 2))
    ;; ;)
    ;; ;)
    ;; ;)
    ;; ;)
    ;; ;)
(setq He_so (/ 1000 Ty_le))
(setq He_so2 (* He_so He_so))
(setq dtl 0)
(setq ss (ssadd))
(setq oslast (getvar "OSMODE"))
(command "osnap" "")
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\nChon Vung Kin Tinh Dien Tich : "))
(while (/= pt1 nil)
(command "-boundary" pt1 "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(command "area" "e" "last")
(setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 50 ))
(command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(setq dtcon (getvar "AREA"))
(setq dtl (+ dtcon dtl))
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\nChon Vung Kin Tinh Dien Tich : "))
)
(command "setvar" "OSMODE" oslast)
(command "erase" ss "")
(setq ss nil)
(command "redraw")
(setq dtl (/ (/ dtl He_so2) 1))
  (print dtl)
(setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))
(while (= en nil)
(setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))
)
(setq elst (entget en))
(setq elstold (assoc 1 elst))
  ;(setq elstnew (cons 1 (rtos dtl 2 So_Le)))
  (setq elstnew (cons 1 (rtos dtl 2 2)))
(setq elst (subst elstnew elstold elst))
(entmod elst)
(setq elst nil)
(setq dtl nil)
;(command "_change" en "" "p" "c" "1" "")
(print " Edit by Hoquangvinh-TVNA" )
)

2. Lisp đổi màu text của bác Nguyen Hoanh

(defun c:CTE()

(setq ent (car (entsel "\nVao doi tuong text can sua: ")))

(command ".ddedit" ent "")

(command ".chprop" ent "" "c" "1" "")

(princ)

)

 
 

 • -1

#2 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)

Đã gửi 31 October 2015 - 11:37 AM

Đưa :     (command "_change" en "" "p" "c" "1" "")

lên 8 dòng liền sau (while...)


 • 1

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#3 hoquangvinh

hoquangvinh

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 172 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 31 October 2015 - 02:03 PM

Đưa :     (command "_change" en "" "p" "c" "1" "")

lên 8 dòng liền sau (while...)

 

Mình làm được rồi

thanks bạn

 

PS: Sao mình lại bị trừ điểm nhỉ


 • 0