Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

lisp làm giá trị elevation của pl bằng 0


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 vminh_ct

vminh_ct

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 167 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 07 December 2009 - 10:30 PM

nhờ các bác viết hộ em lisp làm cho giá trị elevation của các đưuờng Pl trong bình đồ về 0 nhé. Thanks.
Không biết Giá trị này có nghĩa gì, mong các Bro chỉ giúp.
 • 0
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"

#2 xuantran15

xuantran15

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)

Đã gửi 07 December 2009 - 11:08 PM

Dùng lệnh flatten trong bộ expresstool sẽ được như ý bạn.
 • 1
Hình đã gửi
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......

#3 vminh_ct

vminh_ct

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 167 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 08 December 2009 - 03:18 PM

Cám ơn anh xuân tràn nhiều nhé. THanks, ah không biết Giá trị evalue có ý nghĩa gì nhỉ
 • 0
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"

#4 xuantran15

xuantran15

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)

Đã gửi 23 December 2009 - 11:35 AM

Giá trị elevation là cao độ của pl đó bạn ạ.
 • 0
Hình đã gửi
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......

#5 ToTo08

ToTo08

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 21 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 26 January 2011 - 02:05 PM

Giá trị elevation là cao độ của pl đó bạn ạ.


Mình dùng lệnh flatten xong thì mất luôn đường pline. Làm sao để khắc phục nhỉ.
 • 0

#6 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 26 January 2011 - 02:15 PM

nhờ các bác viết hộ em lisp làm cho giá trị elevation của các đưuờng Pl trong bình đồ về 0 nhé. Thanks.
Không biết Giá trị này có nghĩa gì, mong các Bro chỉ giúp.


Từ AutoCad 2004 trở đi thì có chế độ chọn đối tượng = hộp thoại
Bạn có thể bấm Ctrl+1 : chon các đường đồng mức
Sau đó chỉnh cao độ Z (hoặc Elevation) các đường pline đòng mức về = 0 là OK
nhanh gọn
:s_big:
 • 0

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong


#7 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 January 2011 - 11:06 PM

nhờ các bác viết hộ em lisp làm cho giá trị elevation của các đưuờng Pl trong bình đồ về 0 nhé. Thanks.
Không biết Giá trị này có nghĩa gì, mong các Bro chỉ giúp.


Bài viết cách đây 2 năm r cơ đấy :0
Hì, bạn thử dùng lisp này để đổi cao độ của PL xem. Mình thấy trên mạng có khá nhiều nên cũng bị loạn, lấy tạm cái này cho bạn Toto ^^
Các chức năng của nó:

Program to process of several polylines to simultaneously.
The user can blatently select a group of entites, the program
will filter out non-polylines. The user is then prompted to
select one of the following properties to be manipulated:

Width - change all selected plines to the specified width
Elev - change all selected plines to the specified elev
Layer - change all selected plines to the specified layer
Area - calculate the total area of the selected plines
Color - change all selected plines to the specified color
(use -1 for BYLAYER)
2d - convert 3D plines to 2D plines (all 2D & 3D plines
are set to 0 elev)
3d - convert 2D plines to 3D plines (existing 3D plines
are unaffected)

 (DEFUN ERR_FUN (MSG$)(PRINC "\nError: ")(PRINC MSG$)(SETQ *ERROR* OLDERR) (PRINC)
)(DEFUN HLP_OPT (PROG$)(TEXTPAGE)(SETQ FILE$ (FINDFILE (STRCAT PROG$ ".DOC")))(SETQ I% 1)
(IF (NOT FILE$)(PRINC "\n Chu y : Phien ban da bo file Help \n")(PROGN (SETQ FILE~ (OPEN FILE$ "r"))
(SETQ A$ "")(WHILE A$ (SETQ A$ (READ-LINE FILE~)) (PRINC A$)(PRINC "\n") (IF (= (- (/ I% 24.0) (/ I% 24)) 0)
(GETSTRING "An Enter de tiep tuc.."))(SETQ I% (+ I% 1)))(CLOSE FILE~)))(PRINC "\n")
)(DEFUN CHG_PL (SSL% NSS# CODE% VALU%)(SETVAR "highlight" 0)(SETQ I% 0) (WHILE (> SSL% 0)
(SETQ ENT@ (SSNAME NSS# (SETQ SSL% (- SSL% 1)))) (COND ((= CODE% 10)(PT_ELEV ENT@ CODE% VALU!)
)((= CODE% 70)(PT_ELEV ENT@ CODE% VALU!) (IF (= VALU! 32) (SETQ VALU! 8))(SETQ ENT* (ENTGET ENT@))
(SETQ ENT* (SUBST (CONS 70 VALU!)(ASSOC 70 ENT*) ENT* ))(ENTMOD ENT*) )((< VALU! 0)
(SETQ ENT* (ENTGET ENT@)) (IF (ASSOC CODE% ENT*) (SETQ ENT* (SUBST (CONS 99 99999)
(ASSOC CODE% ENT*) ENT* )))(ENTMOD ENT*) )(T (SETQ ENT* (ENTGET ENT@)) (IF (ASSOC CODE% ENT*)
(SETQ ENT* (SUBST (CONS CODE% VALU!) (ASSOC CODE% ENT*) ENT* )) (SETQ ENT* (APPEND ENT* (LIST (CONS CODE% VALU!)))
))(ENTMOD ENT*) ))(SETQ I% (+ I% 1)) (ENTUPD ENT@) )(SETVAR "highlight" 1)(PRINT I%)(PRINC " Polylines da duoc xu ly. ")
)(DEFUN PT_ELEV (ENT@ CODE% VALU!)(SETQ PTS% 0) (SETQ VT@ ENT@) (SETQ VT* (ENTGET VT@))
(SETQ VT$ (CDR (ASSOC 0 VT*))) (WHILE (/= VT$ "SEQEND") (IF (= CODE% 10)(PROGN
(SETQ POSN* (ASSOC 10 VT*)) (SETQ NPOS* (LIST 10 (NTH 1 POSN*) (NTH 2 POSN*)
VALU! ))(SETQ VT* (SUBST NPOS* POSN* VT*)) )(IF (ASSOC CODE% VT*) (SETQ VT* (SUBST
(CONS CODE% VALU!) (ASSOC CODE% VT*) VT* ))(SETQ VT* (APPEND VT* (LIST (CONS CODE% VALU!)))
)))(ENTMOD VT*) (SETQ PTS% (+ PTS% 1)) (SETQ VT@ (ENTNEXT VT@)) (SETQ VT* (ENTGET VT@))
(SETQ VT$ (CDR (ASSOC 0 VT*))) ))(DEFUN C:PT ()(SETQ OLDERR *ERROR*) (SETQ *ERROR* ERR_FUN)
(SETVAR "CMDECHO" 0) (PRINC "\n\nFree lisp from cadviet.com @ ketxu")
(SETQ SS# (SSGET))(IF (NULL SS#)(PROGN (PRINC "\nLoi : Khong co doi tuong nao de xu ly.")(EXIT)
))(SETQ SUMW! 0.0) (SETQ SUME! 0.0) (SETQ SUMA! 0.0) (SETQ SUMP! 0.0) (SETQ SSL% (SSLENGTH SS#))
(SETQ NSS# (SSADD)) (PRINC "\nDang kiem tra.... ")(WHILE (> SSL% 0)
(SETQ ENT@ (SSNAME SS# (SETQ SSL% (- SSL% 1)))) (IF (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ENT@))) "POLYLINE")
(PROGN (SSADD ENT@ NSS#) (SETQ ENT* (ENTGET ENT@)) (SETQ SUME! (+ SUME! (NTH 3 (ASSOC 10 ENT*))))
(SETQ SUMW! (+ SUMW! (CDR (ASSOC 40 ENT*))))(COMMAND "AREA" "E" ENT@)(SETQ SUMA! (+ SUMA! (GETVAR "AREA")))
(SETQ SUMP! (+ SUMP! (GETVAR "PERIMETER"))))))(SETQ SSL% (SSLENGTH NSS#)) (PRINT SSL%)(PRINC " plines duoc tim thay. \n")
(PRINC " Cao do trung binh =") (PRINC (/ SUME! SSL%)) (PRINC " Do day trung binh = ")(PRINC (/ SUMW! SSL%))
(PRINC " Tong dien tich ")(PRINC SUMA!)(PRINC " Tong chu vi= ")(PRINC SUMP!)(SETQ OPT$ "1")
(WHILE (/= OPT$ "X")(INITGET "Elev Width Layer Color 2d 3d ?")(SETQ OPT$ (GETKWORD "\nElev/Width/Layer/Color/2d/3d/? : "))
(COND ((= OPT$ "?") (HLP_OPT "PT"))((= OPT$ "Elev") (INITGET (+ 1 4))(SETQ VALU! (GETREAL "Nhap chieu cao moi "))
(SETQ CODE% 10)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!))((= OPT$ "Width") (INITGET (+ 1 4))
(SETQ VALU! (GETREAL "Nhap chieu day net moi : "))(SETQ CODE% 40)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!)
(SETQ CODE% 41)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!))((= OPT$ "Layer") (INITGET)(SETQ VALU! (GETSTRING "Nhap ten Layer moi "))
(SETQ CODE% 8)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!))((= OPT$ "Color") (INITGET (+ 1))(SETQ VALU! (GETREAL "Nhap so cua mau : "))
(SETQ CODE% 62)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!))((= OPT$ "2d") (SETQ VALU! 0)(SETQ CODE% 10)
(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!)(SETQ VALU! 0)(SETQ CODE% 70)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!)
)((= OPT$ "3d") (SETQ VALU! 32)(SETQ CODE% 70)(CHG_PL SSL% NSS# CODE% VALU!))(T
(SETQ OPT$ "X"))))(PRINC))

 • 0

#8 lp_hai

lp_hai

  biết lệnh Xplode

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)

Đã gửi 27 January 2011 - 08:36 AM

nhờ các bác viết hộ em lisp làm cho giá trị elevation của các đưuờng Pl trong bình đồ về 0 nhé. Thanks.
Không biết Giá trị này có nghĩa gì, mong các Bro chỉ giúp.

khi dùng lệnh Flatten thì máy chạy rất nặng và có nhiều "phản ứng phụ" lắm. bạn dùng thử Lisp này xem. nó có thể đưa tất cả các dt về ele 0. line, pline, xline, block.....
vì khi vẽ hay gặp các dt có elevation /= 0, sẽ khó khăn trong việc vẽ, như tìm diểm giao nhau, lệnh Fillet...
http://www.cadviet.c...pfiles/3/ew.lsp
 • 1