Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Chuyển mã từ ABC sang VNI


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 16 August 2007 - 03:04 PM

Xin diễn đàn giúp tôi file lisp chuyển mã font từ ABC sang VNI trong acad. Cảm ơn các anh
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 August 2007 - 03:44 PM

Xin diễn đàn giúp tôi file lisp chuyển mã font từ ABC sang VNI trong acad. Cảm ơn các anh


Tên lệnh là T2V (TCVN to VNI)

(defun c:T2V (/ sst)
(defun TCVN2VNIone
(ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
stsua (cdr old)
tapsua (list
(cons "®" "ñ")
(cons "§" "Ñ")
(cons "µ" "aø")
(cons "¸" "aù")
(cons "¶" "aû")
(cons "·" "aõ")
(cons "¹" "aï")
(cons "©" "aâ")
(cons "¢" "AÂ")
(cons "Ç" "aà")
(cons "Ê" "aá")
(cons "È" "aå")
(cons "É" "aã")
(cons "Ë" "a/M/J")
(cons "¨" "aê")
(cons "¡" "AÊ")
(cons "»" "aè")
(cons "¾" "aé")
(cons "¼" "aú")
(cons "½" "aü")
(cons "Æ" "aë")
(cons "Ì" "eø")
(cons "Ð" "eù")
(cons "Î" "eû")
(cons "Ï" "eõ")
(cons "Ñ" "eï")
(cons "ª" "eâ")
(cons "£" "EÂ")
(cons "Ò" "eà")
(cons "Õ" "eá")
(cons "Ó" "eå")
(cons "Ô" "eã")
(cons "Ö" "eä")
(cons "×" "ì")
(cons "Ý" "í")
(cons "Ø" "æ")
(cons "Ü" "ó")
(cons "Þ" "ò")
(cons "ß" "oø")
(cons "ã" "où")
(cons "á" "oû")
(cons "â" "oõ")
(cons "ä" "oï")
(cons "«" "oâ")
(cons "¤" "OÂ")
(cons "å" "oà")
(cons "è" "oá")
(cons "æ" "oå")
(cons "ç" "oã")
(cons "é" "oä")
(cons "¬" "ô")
(cons "¥" "Ô")
(cons "ê" "ôø")
(cons "í" "ôù")
(cons "ë" "ôû")
(cons "ì" "ôõ")
(cons "î" "ôï")
(cons "ï" "uø")
(cons "ó" "uù")
(cons "ñ" "uû")
(cons "ò" "uõ")
(cons "ô" "uï")
(cons "­" "ö")
(cons "¦" "Ö")
(cons "õ" "öø")
(cons "ø" "öù")
(cons "ö" "öû")
(cons "÷" "öõ")
(cons "ù" "öï")
(cons "ú" "yø")
(cons "ý" "yù")
(cons "û" "yû")
(cons "ü" "yõ")
(cons "þ" "î")
)
)
(setq
daichuoi (strlen stsua)
index 1
stdich ""
)
(repeat daichuoi
(setq
chuht (substr stsua index 1)
index (1+ index)
chusua
(cond
((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))
(t chuht)
)
stdich (strcat stdich chusua)
)
)
(setq tt (subst (cons 1 stdich) old tt))
(entmod tt)
(entupd ent)
)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
(setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
(sudung TCVN2VNIone sst)
(princ)
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com")
(princ "\ntype T2V to start!")

 • 0

#3 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 16 August 2007 - 08:40 PM

Tên lệnh là T2V (TCVN to VNI)


(defun c:T2V (/ sst)
(defun TCVN2VNIone
(ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA tAPSUA)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
stsua (cdr old)
tapsua (list
(cons "®" "ñ")
(cons "§" "Ñ")
(cons "µ" "aø")
(cons "¸" "aù")
(cons "¶" "aû")
(cons "·" "aõ")
(cons "¹" "aï")
(cons "©" "aâ")
(cons "¢" "AÂ")
(cons "Ç" "aà")
(cons "Ê" "aá")
(cons "È" "aå")
(cons "É" "aã")
(cons "Ë" "a/M/J")
(cons "¨" "aê")
(cons "¡" "AÊ")
(cons "»" "aè")
(cons "¾" "aé")
(cons "¼" "aú")
(cons "½" "aü")
(cons "Æ" "aë")
(cons "Ì" "eø")
(cons "Ð" "eù")
(cons "Î" "eû")
(cons "Ï" "eõ")
(cons "Ñ" "eï")
(cons "ª" "eâ")
(cons "£" "EÂ")
(cons "Ò" "eà")
(cons "Õ" "eá")
(cons "Ó" "eå")
(cons "Ô" "eã")
(cons "Ö" "eä")
(cons "×" "ì")
(cons "Ý" "í")
(cons "Ø" "æ")
(cons "Ü" "ó")
(cons "Þ" "ò")
(cons "ß" "oø")
(cons "ã" "où")
(cons "á" "oû")
(cons "â" "oõ")
(cons "ä" "oï")
(cons "«" "oâ")
(cons "¤" "OÂ")
(cons "å" "oà")
(cons "è" "oá")
(cons "æ" "oå")
(cons "ç" "oã")
(cons "é" "oä")
(cons "¬" "ô")
(cons "¥" "Ô")
(cons "ê" "ôø")
(cons "í" "ôù")
(cons "ë" "ôû")
(cons "ì" "ôõ")
(cons "î" "ôï")
(cons "ï" "uø")
(cons "ó" "uù")
(cons "ñ" "uû")
(cons "ò" "uõ")
(cons "ô" "uï")
(cons "­" "ö")
(cons "¦" "Ö")
(cons "õ" "öø")
(cons "ø" "öù")
(cons "ö" "öû")
(cons "÷" "öõ")
(cons "ù" "öï")
(cons "ú" "yø")
(cons "ý" "yù")
(cons "û" "yû")
(cons "ü" "yõ")
(cons "þ" "î")
)
)
(setq
daichuoi (strlen stsua)
index 1
stdich ""
)
(repeat daichuoi
(setq
chuht (substr stsua index 1)
index (1+ index)
chusua
(cond
((assoc chuht tapsua) (cdr (assoc chuht tapsua)))
(t chuht)
)
stdich (strcat stdich chusua)
)
)
(setq tt (subst (cons 1 stdich) old tt))
(entmod tt)
(entupd ent)
)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
(setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
(sudung TCVN2VNIone sst)
(princ)
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com")
(princ "\ntype T2V to start!")


tôi gặp lỗi khi sử dụng:
Command: t2v

Convert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com
Select objects: 1 found

Select objects:
; error: too many arguments
anh Hoành check lại giúp tôi. Thanks
 • 0

#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 17 August 2007 - 02:23 PM

tôi gặp lỗi khi sử dụng:
Command: t2v

Convert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com
Select objects: 1 found

Select objects:
; error: too many arguments
anh Hoành check lại giúp tôi. Thanks

Vbao có thể upload file bị lỗi lên được không?
Tôi check lại thấy không lỗi gì cả!
 • 0

#5 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 17 August 2007 - 08:34 PM

Vbao có thể upload file bị lỗi lên được không?
Tôi check lại thấy không lỗi gì cả!


Xin anh Hoành xem giúp

http://www.cadviet.com/upfiles/chuyen_font.dwg
 • 0

#6 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 18 August 2007 - 05:48 PM

Xin anh Hoành xem giúp

http://www.cadviet.com/upfiles/chuyen_font.dwg

Tôi đã chạy thử lisp trên file này và không hề phát sinh lỗi.

Chỉ có điều lisp không chuyển đổi được font text, lý do là: Text trong bản vẽ được viết theo mã TCVN số chứ không phải theo mã TCVN thông thường (Vbao edit nó thì sẽ thấy). Chính vì vậy mà chương trình không nhận ra. Ví dụ: chữ 'ô' thay vì phải viết theo mã TCVN là '«' thì bản vẽ trên lại viết là '%%171'. Chính vì vậy, mặc dù ACAD sẽ hiển thị được theo font TCVN nhưng lisp không thể nhận ra.

Đoạn mã dưới đây đã được chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu cụ thể trong file đính kèm của Vbao. Vbao thử dùng xem sao nhé, lệnh vẫn thế:

(defun c:T2V (/ sst)
(setq tapsua (list
(cons "®" "ñ")
(cons "§" "Ñ")
(cons "µ" "aø")
(cons "¸" "aù")
(cons "¶" "aû")
(cons "·" "aõ")
(cons "¹" "aï")
(cons "©" "aâ")
(cons "¢" "AÂ")
(cons "Ç" "aà")
(cons "Ê" "aá")
(cons "È" "aå")
(cons "É" "aã")
(cons "Ë" "aä")
(cons "¨" "aê")
(cons "¡" "AÊ")
(cons "»" "aè")
(cons "¾" "aé")
(cons "¼" "aú")
(cons "½" "aü")
(cons "Æ" "aë")
(cons "Ì" "eø")
(cons "Ð" "eù")
(cons "Î" "eû")
(cons "Ï" "eõ")
(cons "Ñ" "eï")
(cons "ª" "eâ")
(cons "£" "EÂ")
(cons "Ò" "eà")
(cons "Õ" "eá")
(cons "Ó" "eå")
(cons "Ô" "eã")
(cons "Ö" "eä")
(cons "×" "ì")
(cons "Ý" "í")
(cons "Ø" "æ")
(cons "Ü" "ó")
(cons "Þ" "ò")
(cons "ß" "oø")
(cons "ã" "où")
(cons "á" "oû")
(cons "â" "oõ")
(cons "ä" "oï")
(cons "«" "oâ")
(cons "¤" "OÂ")
(cons "å" "oà")
(cons "è" "oá")
(cons "æ" "oå")
(cons "ç" "oã")
(cons "é" "oä")
(cons "¬" "ô")
(cons "¥" "Ô")
(cons "ê" "ôø")
(cons "í" "ôù")
(cons "ë" "ôû")
(cons "ì" "ôõ")
(cons "î" "ôï")
(cons "ï" "uø")
(cons "ó" "uù")
(cons "ñ" "uû")
(cons "ò" "uõ")
(cons "ô" "uï")
(cons "­" "ö")
(cons "¦" "Ö")
(cons "õ" "öø")
(cons "ø" "öù")
(cons "ö" "öû")
(cons "÷" "öõ")
(cons "ù" "öï")
(cons "ú" "yø")
(cons "ý" "yù")
(cons "û" "yû")
(cons "ü" "yõ")
(cons "þ" "î")
(cons "%%174" "ñ")
(cons "%%167" "Ñ")
(cons "%%181" "aø")
(cons "%%184" "aù")
(cons "%%182" "aû")
(cons "%%183" "aõ")
(cons "%%185" "aï")
(cons "%%169" "aâ")
(cons "%%162" "AÂ")
(cons "%%199" "aà")
(cons "%%202" "aá")
(cons "%%200" "aå")
(cons "%%201" "aã")
(cons "%%203" "aä")
(cons "%%168" "aê")
(cons "%%161" "AÊ")
(cons "%%187" "aè")
(cons "%%190" "aé")
(cons "%%188" "aú")
(cons "%%189" "aü")
(cons "%%198" "aë")
(cons "%%204" "eø")
(cons "%%208" "eù")
(cons "%%206" "eû")
(cons "%%207" "eõ")
(cons "%%209" "eï")
(cons "%%170" "eâ")
(cons "%%163" "EÂ")
(cons "%%210" "eà")
(cons "%%213" "eá")
(cons "%%211" "eå")
(cons "%%212" "eã")
(cons "%%214" "eä")
(cons "%%215" "ì")
(cons "%%221" "í")
(cons "%%216" "æ")
(cons "%%220" "ó")
(cons "%%222" "ò")
(cons "%%223" "oø")
(cons "%%227" "où")
(cons "%%225" "oû")
(cons "%%226" "oõ")
(cons "%%228" "oï")
(cons "%%171" "oâ")
(cons "%%164" "OÂ")
(cons "%%229" "oà")
(cons "%%232" "oá")
(cons "%%230" "oå")
(cons "%%231" "oã")
(cons "%%233" "oä")
(cons "%%172" "ô")
(cons "%%165" "Ô")
(cons "%%234" "ôø")
(cons "%%237" "ôù")
(cons "%%235" "ôû")
(cons "%%236" "ôõ")
(cons "%%238" "ôï")
(cons "%%239" "uø")
(cons "%%243" "uù")
(cons "%%241" "uû")
(cons "%%242" "uõ")
(cons "%%244" "uï")
(cons "%%173" "ö")
(cons "%%166" "Ö")
(cons "%%245" "öø")
(cons "%%248" "öù")
(cons "%%246" "öû")
(cons "%%247" "öõ")
(cons "%%249" "öï")
(cons "%%250" "yø")
(cons "%%253" "yù")
(cons "%%251" "yû")
(cons "%%252" "yõ")
(cons "%%254" "î")
)
)
(defun cf (stsua)
(defun pos (sub st / l1 l2 index)
(setq index 1
l1 (strlen sub)
l2 (strlen st)
)
(while
(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))
(setq index (1+ index))
)
(if (= sub (substr st index l1))
index
nil
)
)

(setq stdich stsua)
(foreach pt tapsua
(setq
cansua (car pt)
suabang (cdr pt)
)
(while (wcmatch stdich (strcat "*" cansua "*"))
(setq
vitri (pos cansua stdich)
stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))
suabang
(substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))
)
)
)
)
stdich
)
(defun TCVN2VNIone
(ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
stsua (cdr old)
stdich (cf stsua)
tt (subst (cons 1 stdich) old tt)
)
(entmod tt)
(entupd ent)
)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
(setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
(sudung TCVN2VNIone sst)
(princ)
)
(princ
"\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com"
)
(princ "\ntype T2V to start!")
(princ)

 • 0

#7 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 18 August 2007 - 07:14 PM

Tôi đã chạy thử lisp trên file này và không hề phát sinh lỗi.

Chỉ có điều lisp không chuyển đổi được font text, lý do là: Text trong bản vẽ được viết theo mã TCVN số chứ không phải theo mã TCVN thông thường (Vbao edit nó thì sẽ thấy). Chính vì vậy mà chương trình không nhận ra. Ví dụ: chữ 'ô' thay vì phải viết theo mã TCVN là '«' thì bản vẽ trên lại viết là '%%171'. Chính vì vậy, mặc dù ACAD sẽ hiển thị được theo font TCVN nhưng lisp không thể nhận ra.

Đoạn mã dưới đây đã được chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu cụ thể trong file đính kèm của Vbao. Vbao thử dùng xem sao nhé, lệnh vẫn thế:


(defun c:T2V (/ sst)
(setq tapsua (list
(cons "®" "ñ")
(cons "§" "Ñ")
(cons "µ" "aø")
(cons "¸" "aù")
(cons "¶" "aû")
(cons "·" "aõ")
(cons "¹" "aï")
(cons "©" "aâ")
(cons "¢" "AÂ")
(cons "Ç" "aà")
(cons "Ê" "aá")
(cons "È" "aå")
(cons "É" "aã")
(cons "Ë" "aä")
(cons "¨" "aê")
(cons "¡" "AÊ")
(cons "»" "aè")
(cons "¾" "aé")
(cons "¼" "aú")
(cons "½" "aü")
(cons "Æ" "aë")
(cons "Ì" "eø")
(cons "Ð" "eù")
(cons "Î" "eû")
(cons "Ï" "eõ")
(cons "Ñ" "eï")
(cons "ª" "eâ")
(cons "£" "EÂ")
(cons "Ò" "eà")
(cons "Õ" "eá")
(cons "Ó" "eå")
(cons "Ô" "eã")
(cons "Ö" "eä")
(cons "×" "ì")
(cons "Ý" "í")
(cons "Ø" "æ")
(cons "Ü" "ó")
(cons "Þ" "ò")
(cons "ß" "oø")
(cons "ã" "où")
(cons "á" "oû")
(cons "â" "oõ")
(cons "ä" "oï")
(cons "«" "oâ")
(cons "¤" "OÂ")
(cons "å" "oà")
(cons "è" "oá")
(cons "æ" "oå")
(cons "ç" "oã")
(cons "é" "oä")
(cons "¬" "ô")
(cons "¥" "Ô")
(cons "ê" "ôø")
(cons "í" "ôù")
(cons "ë" "ôû")
(cons "ì" "ôõ")
(cons "î" "ôï")
(cons "ï" "uø")
(cons "ó" "uù")
(cons "ñ" "uû")
(cons "ò" "uõ")
(cons "ô" "uï")
(cons "­" "ö")
(cons "¦" "Ö")
(cons "õ" "öø")
(cons "ø" "öù")
(cons "ö" "öû")
(cons "÷" "öõ")
(cons "ù" "öï")
(cons "ú" "yø")
(cons "ý" "yù")
(cons "û" "yû")
(cons "ü" "yõ")
(cons "þ" "î")
(cons "%%174" "ñ")
(cons "%%167" "Ñ")
(cons "%%181" "aø")
(cons "%%184" "aù")
(cons "%%182" "aû")
(cons "%%183" "aõ")
(cons "%%185" "aï")
(cons "%%169" "aâ")
(cons "%%162" "AÂ")
(cons "%%199" "aà")
(cons "%%202" "aá")
(cons "%%200" "aå")
(cons "%%201" "aã")
(cons "%%203" "aä")
(cons "%%168" "aê")
(cons "%%161" "AÊ")
(cons "%%187" "aè")
(cons "%%190" "aé")
(cons "%%188" "aú")
(cons "%%189" "aü")
(cons "%%198" "aë")
(cons "%%204" "eø")
(cons "%%208" "eù")
(cons "%%206" "eû")
(cons "%%207" "eõ")
(cons "%%209" "eï")
(cons "%%170" "eâ")
(cons "%%163" "EÂ")
(cons "%%210" "eà")
(cons "%%213" "eá")
(cons "%%211" "eå")
(cons "%%212" "eã")
(cons "%%214" "eä")
(cons "%%215" "ì")
(cons "%%221" "í")
(cons "%%216" "æ")
(cons "%%220" "ó")
(cons "%%222" "ò")
(cons "%%223" "oø")
(cons "%%227" "où")
(cons "%%225" "oû")
(cons "%%226" "oõ")
(cons "%%228" "oï")
(cons "%%171" "oâ")
(cons "%%164" "OÂ")
(cons "%%229" "oà")
(cons "%%232" "oá")
(cons "%%230" "oå")
(cons "%%231" "oã")
(cons "%%233" "oä")
(cons "%%172" "ô")
(cons "%%165" "Ô")
(cons "%%234" "ôø")
(cons "%%237" "ôù")
(cons "%%235" "ôû")
(cons "%%236" "ôõ")
(cons "%%238" "ôï")
(cons "%%239" "uø")
(cons "%%243" "uù")
(cons "%%241" "uû")
(cons "%%242" "uõ")
(cons "%%244" "uï")
(cons "%%173" "ö")
(cons "%%166" "Ö")
(cons "%%245" "öø")
(cons "%%248" "öù")
(cons "%%246" "öû")
(cons "%%247" "öõ")
(cons "%%249" "öï")
(cons "%%250" "yø")
(cons "%%253" "yù")
(cons "%%251" "yû")
(cons "%%252" "yõ")
(cons "%%254" "î")
)
)
(defun cf (stsua)
(defun pos (sub st / l1 l2 index)
(setq index 1
l1 (strlen sub)
l2 (strlen st)
)
(while
(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))
(setq index (1+ index))
)
(if (= sub (substr st index l1))
index
nil
)
)

(setq stdich stsua)
(foreach pt tapsua
(setq
cansua (car pt)
suabang (cdr pt)
)
(while (wcmatch stdich (strcat "*" cansua "*"))
(setq
vitri (pos cansua stdich)
stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))
suabang
(substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))
)
)
)
)
stdich
)
(defun TCVN2VNIone
(ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
stsua (cdr old)
stdich (cf stsua)
tt (subst (cons 1 stdich) old tt)
)
(entmod tt)
(entupd ent)
)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)
(princ "\nConvert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com")
(setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
(sudung TCVN2VNIone sst)
(princ)
)
(princ
"\nConvert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com"
)
(princ "\ntype T2V to start!")
(princ)


cảm ơn anh Hoành đã giúp đỡ và chia sẻ nhưng tôi vẫn gặp lỗi :
Convert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com
type T2V to start!

Command: t2v
; error: too many arguments
(tôi sử dụng win 98SE và cad 2000 không hiểu có ảnh hưởng đến kết quả? )
một lần nữa lại làm phiền đến anh, nhờ anh giúp cho anh em địa hình chúng tôi
Thay mặt anh em, chân thành cảm ơn anh.
 • 0

#8 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 18 August 2007 - 09:47 PM

cảm ơn anh Hoành đã giúp đỡ và chia sẻ nhưng tôi vẫn gặp lỗi :
Convert text from TCVN3 to VNI - free lisp from www.cadviet.com
type T2V to start!

Command: t2v
; error: too many arguments
(tôi sử dụng win 98SE và cad 2000 không hiểu có ảnh hưởng đến kết quả? )
một lần nữa lại làm phiền đến anh, nhờ anh giúp cho anh em địa hình chúng tôi
Thay mặt anh em, chân thành cảm ơn anh.

Vbao thử download file test này về, rồi upload lên và dùng lại lệnh t2v. Sau đó cho tôi biết trên màn hình Text Window có những dòng gì nhé!
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn2vnitest.vlx

Vì tôi xem lại rất kỹ, các mã lệnh cực đơn giản. Test đi test lại trên các version CAD khác nhau không thấy lỗi gì cả.
 • 0

#9 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 19 August 2007 - 08:40 AM

Vbao thử download file test này về, rồi upload lên và dùng lại lệnh t2v. Sau đó cho tôi biết trên màn hình Text Window có những dòng gì nhé!
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn2vnitest.vlx

Vì tôi xem lại rất kỹ, các mã lệnh cực đơn giản. Test đi test lại trên các version CAD khác nhau không thấy lỗi gì cả.


Chương trình chạy rất chính xác, tôi xin up lên những ghi nhận trên màn hình test window để anh tham khảo
Convert text from TCVN3 to VNI - © CADViet.com
Test 11
Select objects: 1 found

Select objects:

Test 12
Test 07
Test 08
Test 04
Test 02
Test 03
Test 04
Test 06
Test 09
Test 13
một lần nữa chân thành cảm ơn anh, chúc anh và gia quyến có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
 • 0

#10 pdhuy

pdhuy

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 September 2007 - 12:20 PM

1. Khi chuyển từ từ ABC sang VNI ở dạng text thì được nhưng ở Mtext thì sao hở bạn, hay có cách gì chuyển đổi từ mtext sang text không?
 • 0