Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xem Giúp Em Lisp Đánh Số Trang Bản Vẽ Sai Chỗ Nào Với Ạ.


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 vodoifx

vodoifx

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 20 February 2016 - 11:13 PM

(defun C:DS1()
(setq lay (getvar "clayer"))
(command "layer" "new" "9.Thai" "c" "9" "9.Thai" "")
(command "layer" "S" "9.Thai" "")
(command "style" "Thuong.Thai" ".VnArial Narrow" "" "" "" "" "" "")
;(setq Truoc (getstring "\nNhap vao nhung ki tu dung Truoc so trang: "))
;(if (or (= Truoc nil) (= Truoc "")) (setq Truoc ""))
(setq n (getint "\nTong So Trang <10>: ")) ;Tong So Trang
(if (or (= n nil) (= n "")) (setq n 10))
(setq BD (getint "\nSo thu tu cua Trang Bat dau <1>: ")) ;So thu tu cua Trang Bat dau
(if (or (= BD nil) (= BD "")) (setq BD 1))
(setq Sau (getstring "\nNhap vao nhung ki tu dung Sau so trang: ")) ;Nhap vao nhung ki tu dung Sau so trang
(if (or (= Sau nil) (= Sau "")) (setq Sau ""))
(setq BN 1)
(Setq kc (getdist "\nNhap khoang cach giua cac trang <78.4>: ") )
(if (or (= kc nil) (= kc "")) (setq kc 78.4))
(Setq CaoChu (getdist "\nNhap chieu cao chu <0.4>: ") )
(if (or (= CaoChu nil) (= CaoChu "")) (setq CaoChu 0.4))
(setq G1 (Getpoint "\nChon Diem Bat dau Danh so Trang: "))
(setq oslast (getvar "OSMODE")) ; Lay thiet lap Osnap hien tai
(command "osnap" "") ;(command "osnap" "non")
;(Prompt "\nCad se tu dong chon Layer va Text Style hien thoi <Current>!!!")
(setq x (Car G1))
(setq y (Cadr G1))
(setq i 0)
(setq phuong (getstring " Phuong ngang X , Phuong doc Y <Y>: "))
( if ( = "x" phuong)
(progn
(repeat n
(setq ThuTu (itoa BD))
(setq Diem (list x y))
(setq NoiDung (strcat ThuTu Sau))
;(setq NoiDung (strcat Truoc ThuTu Sau))
(command "text" "s" "" "J" "M" Diem CaoChu "0" NoiDung "")
(setq y (- y kc))
(setq BD (+ BD BN))
)))
( if (( = phuong "y" ) or ( = phuong nil))
(progn
(repeat n
(setq ThuTu (itoa BD))
(setq Diem (list x y))
(setq NoiDung (strcat ThuTu Sau))
;(setq NoiDung (strcat Truoc ThuTu Sau))
(command "text" "s" "" "J" "M" Diem CaoChu "0" NoiDung "")
(setq x (+ x kc))
(setq BD (+ BD BN))
)))
(command "setvar" "OSMODE" oslast) ; Tra ve Thiet lap Osnap Ban dau ;(command "osnap" "endpoint")
(command "setvar" "clayer" lay)
(princ)
);

Đến If là nó báo lỗi. em tìm mãi ứ ra. ai giúp em với ạ

 

(setq phuong (getstring " Phuong ngang X , Phuong doc Y <Y>: "))
( if ( = "x" phuong)


 • 0

#2 vodoifx

vodoifx

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 20 February 2016 - 11:48 PM

( if (( = phuong "y" ) or ( = phuong nil))

.  Tình hình là nó sai ở đây nhé mọi người. hì. tks các bác nhé.  :wub:


 • 0