Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Giúp Fix Lỗi Vba


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 hungnguyen1011

hungnguyen1011

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 May 2016 - 07:35 PM

Chào mọi người,
 
như tiêu đề em làm tới khúc bấm H để chọn High card và L để chọn Low Card thì nó bị stop tại đó em không biết bị lỗi gì nữa mong mấy anh giúp dùm em. Code của em phía dưới.
 
Option Explicit
 
Sub HighOrLow()
 
  Dim name As String
  Dim balance As Long
  Dim Cards
  Dim Bet
  Dim HiLo As String
 
  
  
  name = InputBox("Please enter your name:")
  MsgBox ("Hi " & name & " Welcome to High and Low game")
  balance = 100
  
  If name = vbNullString Then Exit Sub
  Cards = Array("Ace", 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, "Jack", "Queen", "King")
  
  Call GetBet((name), (balance))
  Call GetHighOrLow((name), (balance), (Bet), (Cards))
  
End Sub
  
 
Function GetBet(name As String, balance As Long)
    Dim Bet As Integer
    
    
    Bet = InputBox(name & ", your current balance is $" & balance & "." & vbNewLine & "How much do you want to bet?")
        MsgBox ("So you want to bet: " & Bet & "$")
 
    If Bet = False Then Exit Function
  
    If Bet <> Int(Bet) Or Bet < 1 Or Bet > balance Then
        MsgBox (name & ", you must enter a whole number between 1 and " & balance & ".")
        Call GetBet(name, balance)
End If
 
    
End Function
 
Function GetHighOrLow(name As String, balance As Long, Bet As Integer, Cards)
    Dim HiLo As String
    Dim ComCard As String
    Dim RanCard(1 To 2) As Integer
    Dim H, L As String
    
    Randomize
    RanCard(1) = Int(13 * Rnd + 1)
    RanCard(2) = Int(13 * Rnd + 1)
    
    HiLo = InputBox(name & ", your card is: " & RanCard(1) & vbNewLine & "Do you think the computer's card is higher [H] or lower [L]?")
  
    If Not UCase(HiLo) Like "[HL]" Then
        MsgBox (name & ", you must enter [H] for higher or [L] for lower.")
    Call GetHighOrLow(name, balance, Bet, Cards)
    End If
    
    If HiLo = vbNullString Then Exit Function
    
   ComCard = (vbNewLine & "The computer's card is: " & Application.Index(Cards, RanCard(2)))
   
Do While HiLo = H
    If RanCard(2) > RanCard(1) Then
          MsgBox ("That's correct, " & name & "." & ComCard & vbNewLine & "your balance: " & balance = balance + Bet)
     ElseIf RanCard(2) < RanCard(1) Then
          MsgBox ("That's incorrect, " & name & "." & ComCard & vbNewLine & "Your balance: " & balance = balance - Bet)
     Else
          MsgBox ("It's a tie, " & name & "." & vbNewLine & ComCard & vbNewLine & "Your balance: " & balance)
    End If
   
Do While HiLo = L
    If RanCard(2) < RanCard(1) Then
          MsgBox ("That's correct, " & name & "." & ComCard & "Your balance" & balance = balance + Bet)
   ElseIf RanCard(2) > RanCard(1) Then
          MsgBox ("That's incorrect, " & name & "." & ComCard & "Your balance" & balance = balance - Bet)
    Else
         MsgBox ("It's a tie, " & name & "." & ComCard & "Your balance" & balance)
    End If
Loop
Loop
 
End Function
 

 • 0

#2 hungnguyen1011

hungnguyen1011

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 May 2016 - 07:39 PM

Code của em em chạy tới khúc bấm H và L thì nó bị lỗi

http://www.cadviet.c...1_highorlow.txt


 • 0