Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đếm Block thuộc tính!?!?!


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 chiewater

chiewater

  biết vẽ point

 • Members
 • PipPip
 • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 22 January 2010 - 01:30 PM

Các bác có thể chỉ cách cho e đếm block thuộc tính trong bản vẽ này được k ạ ?
Em đã dùng thử lisp của bác Phamthanhbinh nhưng mà k có hiệu quả!!!

Lisp của bác ấy có dòng lệnh
Nhap ky tu dau cua block: Nhap ky tu duoi cua block: tức là nhập cái gì của Block có biến ạ? Cụ thể là Tag Prompt hay là Value ?
Em k rõ lắm về phần này vậy mong các bác chỉ giáo !!!!
Cám ơn các bác !!!

Đây là Bản vẽ của e:
http://www.cadviet.c...pfiles/2/bl.dwg
 • 0
Đời là bể khổ...
Quay đầu là ... biển ...
----------o0o-----------

#2 nhattan856

nhattan856

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 January 2015 - 11:53 PM

Mình  cũng gặp trường hợp này, mong các bác chỉ giáo giúp e. 


 • 0

#3 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 09 January 2015 - 07:56 AM

Lisp đếm block atrribute sưu tầm. Lệnh CAV.

;;-----------------=={ Count Attribute Values }==-------------;;
;;  Counts the number of occurrences of attribute values in a selection of attributed blocks. Displays result in an AutoCAD Table object.
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
(defun c:CAV nil (c:CountAttributeValues))
(defun c:CountAttributeValues ( / _Dxf _Assoc++ _SumAttributes ss i alist )
  (defun _Dxf ( key alist ) (cdr (assoc key alist)))
  (defun _Assoc++ ( key alist )
    ((lambda ( pair )
        (if pair
          (subst (list key (1+ (cadr pair))) pair alist)
          (cons  (list key 1) alist)))
      (assoc key alist)))
  (defun _SumAttributes ( entity alist )
    (while
      (not
        (eq "SEQEND"
          (_dxf 0
            (entget
              (setq entity
                (entnext entity))))))
      (setq alist (_Assoc++ (_Dxf 1 (reverse (entget entity))) alist))))
  (cond
    ((not
        (vlax-method-applicable-p
          (setq space
            (vlax-get-property
              (setq doc
                (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
              (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace)))
          'AddTable))
      (princ "\n** This Version of AutoCAD Does not Support Tables **"))
    ((and (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
        (repeat (setq i (sslength ss))
          (setq alist (_SumAttributes (ssname ss (setq i (1- i))) alist)))
        (setq pt (getpoint "\nPick Point for Table: ")))
      (LM:AddTable space (trans pt 1 0) "Attribute Totals"
        (cons '("Value" "Total")
          (vl-sort
            (mapcar
              (function
                (lambda ( pair )
                  (list (car pair) (itoa (cadr pair)))))
              alist)
            (function (lambda ( a b ) (< (strcase (car a)) (strcase (car b))))))))))
  (princ))
;;-------------------=={ Attribute Sum }==--------------------;;
;;  Sums numerical attributes of the same tag in a selection of attributed blocks. Displays result in AutoCAD Table object.
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
(defun c:AttSum ( / _assoc+ doc space ss n lst pt )
  (vl-load-com)
  (defun _assoc+ ( key value lst )
    ((lambda ( pair )
        (if pair
          (subst (list key (+ (cadr pair) value)) pair lst)
          (cons  (list key value) lst)))
      (assoc key lst)))
  (cond
    ((not
        (vlax-method-applicable-p
          (setq space
            (vlax-get-property
              (setq doc
                (vla-get-ActiveDocument
                  (vlax-get-acad-object)))
              (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace)))
          'AddTable))
      (princ "\n** This Version of AutoCAD Does not Support Tables **"))
    ((and (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))
        (progn
          (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
            (mapcar
              (function
                (lambda ( attrib )
                  (if (setq n (distof (vla-get-TextString attrib)))
                    (setq lst (_assoc+ (vla-get-TagString attrib) n lst)))))
              (vlax-invoke obj 'GetAttributes)))
          (vla-delete ss)
          (setq lst (mapcar '(lambda ( x ) (list (car x) (rtos (cadr x)))) lst)))
        (setq pt (getpoint "\nPick Point for Table: ")))
      (LM:AddTable space (trans pt 1 0) "Attribute Totals"
        (cons '("Tag" "Total") (vl-sort lst '(lambda ( a b ) (< (strcase (car a)) (strcase (car b)))))))))
  (princ))
;;---------------------=={ Add Table }==----------------------;;
;;  Creates a VLA Table Object at the specified point, populated with title and data.
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  space - VLA Block Object                                  ;;
;;  pt    - Insertion Point for Table                         ;;
;;  title - Table title                                       ;;
;;  data  - List of data to populate the table                ;;
;;  Returns:  VLA Table Object                                ;;
(defun LM:AddTable ( space pt title data / _itemp ) (vl-load-com)
  (defun _itemp ( collection item )
    (if
      (not
        (vl-catch-all-error-p
          (setq item
            (vl-catch-all-apply 'vla-item (list collection item)))))
      item))
  ((lambda ( table ) (vla-put-StyleName table (getvar 'CTABLESTYLE)) (vla-SetText table 0 0 title)
      ((lambda ( row )
          (mapcar
            (function
              (lambda ( rowitem ) (setq row (1+ row))
                ((lambda ( column )
                    (mapcar
                      (function
                        (lambda ( item )
                          (vla-SetText table row
                            (setq column (1+ column)) item)))
                      rowitem))
                  -1)))
            data))
        0)
      table)
    ((lambda ( textheight )
        (vla-AddTable space (vlax-3D-point pt) (1+ (length data)) (length (car data)) (* 1.8 textheight)
          (* textheight
            (apply 'max
              (cons (/ (strlen title) (length (car data)))
                (mapcar 'strlen (apply 'append data)))))))
      (vla-getTextHeight
        (_itemp
          (_itemp
            (vla-get-Dictionaries
              (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
            "ACAD_TABLESTYLE")
          (getvar 'CTABLESTYLE))
        acDataRow))))
(princ)
 

 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#4 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 09 January 2015 - 08:05 AM

Hoặc là nghiên cứu lệnh DATAEXTRACTION để thống kê chi tiết hơn.


 • 1

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson