Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ Chỉnh Viết Lisp Copy Mtext Ra Nhiều Layout 1 Lần


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 PHAPLUONG

PHAPLUONG

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 09 September 2016 - 06:19 PM

Em xin nhờ các bác viết giúp lisp với công dụng như sau:

1. Tạo Mtext trong layout đầu tiên

2. gõ lệnh ==> chọn Mtext thì tự động copy mtext đã tạo ra tất cả các layout còn lại với cùng toaj độ


 • 0

#2 KangKung

KangKung

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)

Đã gửi 09 September 2016 - 08:41 PM

Lisp theo yêu cầu của bạn đây

(defun c:CopyToLayouts (/ *error* ss)
(princ "\rCOPYTOLAYOUTS ")
(vl-load-com)

(defun *error* (msg)
(if acDoc (vla-endundomark acDoc))
(cond ((not msg)) ; Normal exit
((member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort"))) ; <esc> or (quit)
((princ (strcat "\n** Error: " msg " ** ")))) ; Fatal error, display it
(princ))

(prompt "\nSelect objects to copy to layouts: ")
(if (setq ss (ssget "_:L"))
((lambda (acDoc / oItemList oCurLayout)
(vla-startundomark acDoc)
(vlax-for oItem (setq ss (vla-get-activeselectionset acDoc))
(setq oItemList (cons oItem oItemList)))
(vlax-for oLayout (vla-get-layouts acDoc)
(if (and (/= (cond
(oCurLayout)
((setq oCurLayout (vla-get-activeLayout acDoc))))
oLayout)
(/= "Model" (vla-get-name oLayout)))
(vlax-invoke
acDoc
"copyobjects"
oItemList
(vla-get-block oLayout))))
(vla-delete ss)
(*error* nil))
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(prompt "\n** Nothing selected ** "))
(princ))
 • 2

#3 PHAPLUONG

PHAPLUONG

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 09 September 2016 - 11:16 PM

Tuyệt vời

Cảm ơn bác!


 • 1

#4 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 803 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 09 September 2016 - 11:33 PM

Tuyệt vời. Nhưng bác KangKung viết bằng "Vê lờ" nên hơi dài và bỏ qua Layer Lock. Dùng entmake gọn hơn:

(defun c:tt  (/ els mte i tab)
 (and (not (eq (strcase (setq tab (getvar 'CTAB))) "MODEL"))
      (setq mte (ssget '((0 . "MTEXT"))))
      (repeat (setq i (sslength mte))
       (setq els (entget (ssname mte (setq i (1- i)))))
       (foreach lay (vl-remove tab (layoutlist))
        (entmake (subst (cons 410 lay) (assoc 410 els) els)))))
 (princ))


 • 2

#5 PHAPLUONG

PHAPLUONG

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 10 September 2016 - 10:34 AM

Tuyệt vời. Nhưng bác KangKung viết bằng "Vê lờ" nên hơi dài và bỏ qua Layer Lock. Dùng entmake gọn hơn:

(defun c:tt  (/ els mte i tab)
 (and (not (eq (strcase (setq tab (getvar 'CTAB))) "MODEL"))
      (setq mte (ssget '((0 . "MTEXT"))))
      (repeat (setq i (sslength mte))
       (setq els (entget (ssname mte (setq i (1- i)))))
       (foreach lay (vl-remove tab (layoutlist))
        (entmake (subst (cons 410 lay) (assoc 410 els) els)))))
 (princ))

Cảm ơn bác nhiệt tình giúp đỡ. Lisp của bác ngắn gọn mà đáp ứng đúng nhu cầu ban đầu của e là chỉ copy Mtext, còn lisp của bác @KhangKung thì có thể copy các đối tượng khác, vượt yêu cầu của e. Cảm ơn 2 bác


 • 0

#6 quang_lac

quang_lac

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 168 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 13 September 2016 - 11:15 AM

@Phapluong nếu sheet set của bạn mà có subset và bạn lấy fied title của sheet thì khi copy text các fiel này ko nhảy theo mà vẫn lấy theo giá trị đầu tiên khi tạo


 • 0

#7 PHAPLUONG

PHAPLUONG

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 13 September 2016 - 10:04 PM

@Phapluong nếu sheet set của bạn mà có subset và bạn lấy fied title của sheet thì khi copy text các fiel này ko nhảy theo mà vẫn lấy theo giá trị đầu tiên khi tạo

Mình thấy fiel vẫn nhảy theo sheet mà bạn


 • 0