Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ Vả] Lisp Tự Động Đánh Số Và Thống Kê Kích Thước Tam Giác (Đa Giác Càng Tốt Ạ)


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 goblinangel

goblinangel

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 January 2017 - 05:05 PM

Như tiêu đề, các bác có thể giúp em làm cái Lisp

 

- Tự đánh số tam giác,

- Xuất bảng thống kê tam giác, ví dụ tam giác "X1" có 3 cạnh A= ??? B=???? C=???.......

 

Em chân thành cảm ơn ạ.

Em không up được file mẫu... có hình đây ạ...

https://s-media-cach...f49fe30bf54.png


 • 0

#2 Bee

Bee

  biết dimbaseline

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 367 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 06 January 2017 - 08:44 PM

Như tiêu đề, các bác có thể giúp em làm cái Lisp

 

- Tự đánh số tam giác,

- Xuất bảng thống kê tam giác, ví dụ tam giác "X1" có 3 cạnh A= ??? B=???? C=???.......

 

Em chân thành cảm ơn ạ.

Em không up được file mẫu... có hình đây ạ...

https://s-media-cach...f49fe30bf54.png

Demo 1 phát. Làm tí cho đỡ buồn ^_^

 

https://youtu.be/iS3042bTAd0

 

Code here:

(defun c:demo (/ a b c doc osm i lst msp name num p pt row rws TblObj triangle txt)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
    msp (vla-get-modelspace doc)
	osm (getvar 'osmode)
    )
 (command "undo" "begin")
 (if (setq p (getpoint "\nVi tri dat bang thong ke: "))
  (progn
   (setvar 'osmode 0)
   (setq TblObj (vla-addtable
           msp
           (vlax-3d-point p)
           2 ;NumRows
           4 ;NumColumns
           750 ;RowHeight 15=txt x 3
           3000 ;ColWidth 100
           )
      ) ;setq

   (vla-put-vertcellmargin TblObj 200)
   (vla-SetColumnWidth TblObj 0 1000)
   (vla-SetRowHeight TblObj 0 1500)
   (mapcar '(lambda (x) (vla-setTextHeight TblObj x 250))
       (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)
       )
   (mapcar '(lambda (x) (vla-setAlignment TblObj x 5))
       (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)
       )
   
   (vla-setText TblObj 0 0 "B\U+1EA3ng th\U+1ED1ng kê kích thu\U+1EDBc tam giác")
   
   (vla-setText TblObj 1 0 "STT")

   (vla-setText TblObj 1 1 "A")

   (vla-setText TblObj 1 2 "B")

   (vla-setText TblObj 1 3 "C")

   (setq i 1
      row 2)
   (setq num (getint "\nChon so ten diem bat dau: "))
    (if (null num)
     (setq num 1)
     )

   (while (setq pt (getpoint "\nChon diem dat text: "))
    
    (setq name (strcat "X" (rtos num 2 0)))
	
    (setq txt (entmake
          (list
           (cons 0 "TEXT")
           (cons 40 (getvar "textsize"))
           (cons 50 0.)
           (cons 10 pt)
           (cons 1 name)
           )
          )
       )
    (command "-boundary" "_none" pt "")
    (setq triangle (entlast))
    (setq lst (mapcar (function cdr)
                (vl-remove-if-not (function (lambda (a) (= (car a) 10))) (entget triangle))
                ) ;_ mapcar
          )
    (setq a (distance (car lst) (cadr lst)))
    (setq b (distance (cadr lst) (caddr lst)))
    (setq c (distance (caddr lst) (car lst)))
    
    (setq rws (vla-Get-Rows TblObj))
    (vla-InsertRows TblObj rws (vla-GetRowHeight TblObj (1- rws)) 1);; 1 number of rows

    
    (vla-setText TblObj row 0 (rtos (1+ i) 2 0))
    (vla-setText TblObj row 1 (rtos a 2 0))
    (vla-setText TblObj row 2 (rtos b 2 0))
    (vla-setText TblObj row 3 (rtos c 2 0))
	(mapcar '(lambda (x) (vla-setTextHeight TblObj x 250))
		(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)
		)
	(mapcar '(lambda (x) (vla-setAlignment TblObj x 5))
		(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)
		)
	(setq i (1+ i)
       row (1+ row)
	   num (1+ num)
       )    
    ) ;while
   ) ;progn
  ) ;if
 (command "undo" "end")
 (setvar 'osmode osm)
 (princ)
 )

 • 1