Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Đã xong] Lisp chuyển font mã VNI sang TCVN-3


 • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1 pdhuy

pdhuy

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 September 2007 - 08:27 PM

Cho mình hỏi Mình đang sử dụng font VNI-Helvet bây giòi muốn chuyển text này sang font vnarialh có đoạn lisp nào hoặc cách nào chuyển nhanh được không?
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 20 September 2007 - 10:14 AM

Cho mình hỏi Mình đang sử dụng font VNI-Helvet bây giòi muốn chuyển text này sang font vnarialh có đoạn lisp nào hoặc cách nào chuyển nhanh được không?

Lệnh V2T dưới đây sẽ chuyển mã VNI sang TCVN-3 như bạn muốn.

(defun c:V2T (/ sst)
(setq tapsua (list
(cons "®" "ñ")
(cons "§" "Ñ")
(cons "µ" "aø")
(cons "¸" "aù")
(cons "¶" "aû")
(cons "·" "aõ")
(cons "¹" "aï")
(cons "©" "aâ")
(cons "¢" "AÂ")
(cons "Ç" "aà")
(cons "Ê" "aá")
(cons "È" "aå")
(cons "É" "aã")
(cons "Ë" "aä")
(cons "¨" "aê")
(cons "¡" "AÊ")
(cons "»" "aè")
(cons "¾" "aé")
(cons "¼" "aú")
(cons "½" "aü")
(cons "Æ" "aë")
(cons "Ì" "eø")
(cons "Ð" "eù")
(cons "Î" "eû")
(cons "Ï" "eõ")
(cons "Ñ" "eï")
(cons "ª" "eâ")
(cons "£" "EÂ")
(cons "Ò" "eà")
(cons "Õ" "eá")
(cons "Ó" "eå")
(cons "Ô" "eã")
(cons "Ö" "eä")
(cons "×" "ì")
(cons "Ý" "í")
(cons "Ø" "æ")
(cons "Ü" "ó")
(cons "Þ" "ò")
(cons "ß" "oø")
(cons "ã" "où")
(cons "á" "oû")
(cons "â" "oõ")
(cons "ä" "oï")
(cons "«" "oâ")
(cons "¤" "OÂ")
(cons "å" "oà")
(cons "è" "oá")
(cons "æ" "oå")
(cons "ç" "oã")
(cons "é" "oä")
(cons "¬" "ô")
(cons "¥" "Ô")
(cons "ê" "ôø")
(cons "í" "ôù")
(cons "ë" "ôû")
(cons "ì" "ôõ")
(cons "î" "ôï")
(cons "ï" "uø")
(cons "ó" "uù")
(cons "ñ" "uû")
(cons "ò" "uõ")
(cons "ô" "uï")
(cons "­" "ö")
(cons "¦" "Ö")
(cons "õ" "öø")
(cons "ø" "öù")
(cons "ö" "öû")
(cons "÷" "öõ")
(cons "ù" "öï")
(cons "ú" "yø")
(cons "ý" "yù")
(cons "û" "yû")
(cons "ü" "yõ")
(cons "þ" "î")
)
tapsua (mapcar '(lambda (x)
(cons (cdr x) (car x))
)
tapsua
)

)
(defun cf (stsua)
(defun pos (sub st / l1 l2 index)
(setq index 1
l1 (strlen sub)
l2 (strlen st)
)
(while
(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))
(setq index (1+ index))
)
(if (= sub (substr st index l1))
index
nil
)
)

(setq stdich stsua
stht stdich)
(foreach pt tapsua
(setq
cansua (car pt)
suabang (cdr pt)
)
(while (wcmatch stht (strcat "*" cansua "*"))
(setq
vitri (pos cansua stdich)
stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))
suabang
(substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))
)
vitri (pos cansua stht)
stht (strcat (substr stht 1 (1- vitri))
(substr stht (+ vitri (strlen cansua)))
)
)
)
)
stdich
)
(defun VNI2TCVNone
(ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)
(setq
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
stsua (cdr old)
stdich (cf stsua)
tt (subst (cons 1 stdich) old tt)
)
(entmod tt)
(entupd ent)
)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)
(princ "\nConvert text from VNI to TCVN3 - © CADViet.com")
(setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))))
(sudung VNI2TCVNone sst)
(princ)
)
(princ
"\nConvert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com"
)
(princ "\ntype V2T to start!")
(princ)

 • 2

#3 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 20 September 2007 - 10:40 AM

Lệnh V2T dưới đây sẽ chuyển mã VNI sang TCVN-3 như bạn muốn.


Nếu muốn chuyển ngược lại thì mình đảo đoạn này lại phài không bác!
(setq tapsua (list
 • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 20 September 2007 - 11:02 AM

Nếu muốn chuyển ngược lại thì mình đảo đoạn này lại phài không bác!
(setq tapsua (list


Bỏ dòng lệnh này đi là được:
tapsua (mapcar '(lambda (x)
(cons (cdr x) (car x))
)
tapsua
)
 • 0

#5 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 20 September 2007 - 04:36 PM

Bỏ dòng lệnh này đi là được:
tapsua (mapcar '(lambda (x)
(cons (cdr x) (car x))
)
tapsua
)


tôi sử dụng gặp lỗi sau:
Command: ap APPLOAD V2T.lsp successfully loaded.
Command:
Convert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com
type V2T to start!
Command:
Command: v2t ; error: too many arguments
nhờ anh Hoành xem lại giúp tôi. Thanks
 • 0

#6 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 20 September 2007 - 05:32 PM

tôi sử dụng gặp lỗi sau:
Command: ap APPLOAD V2T.lsp successfully loaded.
Command:
Convert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com
type V2T to start!
Command:
Command: v2t ; error: too many arguments
nhờ anh Hoành xem lại giúp tôi. Thanks

Chắc lại giống lỗi hôm nọ rồi.
Vbao thử xài chương trình đã biên dịch này xem: http://www.cadviet.com/upfiles/vni2tcvn.vlx
 • 2

#7 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 20 September 2007 - 06:29 PM

Chắc lại giống lỗi hôm nọ rồi.
Vbao thử xài chương trình đã biên dịch này xem: http://www.cadviet.com/upfiles/vni2tcvn.vlx


chương trình chạy chính xác, cảm ơn anh Nguyễn Hoành
 • 1

#8 ptdzung

ptdzung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 June 2009 - 04:06 PM

Nhờ các bạn chỉ giúp sử dụng vni2tcvn.vlx như thế nào? Tôi đánh lệnh V2T nó yêu cầu Select objects nhưng chọn vào text muốn đổi mà không thể chọn được. Mà nếu tôi muốn đổi cả cái style standard có font VNI-Book thì làm thế nào? Xin chân thành cám ơn
 • 0

#9 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 22 June 2009 - 06:10 PM

Nhờ các bạn chỉ giúp sử dụng vni2tcvn.vlx như thế nào? Tôi đánh lệnh V2T nó yêu cầu Select objects nhưng chọn vào text muốn đổi mà không thể chọn được. Mà nếu tôi muốn đổi cả cái style standard có font VNI-Book thì làm thế nào? Xin chân thành cám ơn

bạn thử explode text đó ra trước khi dùng lệnh xem sao?
 • 0

#10 ptdzung

ptdzung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 June 2009 - 08:15 AM

Cám ơn bạn, đúng là sau khi explode thì chọn được. Nhưng sau khi chuyển song vẫn không đọc được tiếng Việt. Bạn chỉ giúp với. Xin cám ơn
 • 0

#11 Thaistreetz

Thaistreetz

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)

Đã gửi 26 June 2009 - 02:49 PM

Cám ơn bạn, đúng là sau khi explode thì chọn được. Nhưng sau khi chuyển song vẫn không đọc được tiếng Việt. Bạn chỉ giúp với. Xin cám ơn


Chuyển xong thì bạn fải đổi textstyle sang các font thuộc bảng mã TCVN3 thì mới đọc được chứ
 • 0

Hình đã gửi
IN HIM, I TRUST. THE TRUST IN MY GOD


#12 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2010 - 04:08 PM

vậy mình muốn chuyển từ UNICODE sang VNI dc ko vậy các anh?
 • 0

#13 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)

Đã gửi 06 January 2010 - 04:10 PM

vậy mình muốn chuyển từ UNICODE sang VNI dc ko vậy các anh?

Có bạn ạ!
 • 0
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!

#14 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 06 January 2010 - 04:49 PM

Có bạn ạ!

làm cách nào vậy anh?
 • 0

#15 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 30 April 2010 - 10:34 PM

làm cách nào vậy anh?

sao ko ai trả lời hết vậy?
 • 0

#16 dvqkt112

dvqkt112

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2010 - 11:45 AM

Chào các anh em trên điễn đàn!
Công ty mình trước kia hay dùng font vnsimli.shx Nhưng bây giừ lại chuyển toàn bộ sang dùng arial. Toàn bộ những mẫu chi tiết điển hình của mình bây mà ngồi đánh lại thì mệt chết mất. Mình đã dùng list chuyển font trên diễn đàn rồi nhưng vấn đề mình gặp ở đây là : Khi mình chuyển từ vnsimli.shx sang arial thì font mới là chữ bình thường. Mình muốn là chữ in hoa thì bản vẽ mới đẹp. Rất mong các bạn giúp đỡ.
http://www.cadviet.c...iles/3/font.dwg
 • 0

#17 vbtxd06

vbtxd06

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 53 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 26 June 2011 - 03:59 PM

Anh cho em hỏi file tải về làm sao để đọc được vậy anh?Hình như code lisp này chỉ chuyển chỗ chữ nào chữ thường thôi phải không anh khi em chuyển chữ có dấu chỗ chữ in hoa thì không được.Mấy kí hiệu symbo ở font Vni sang TCVN cũng không đuợc luôn.Mong các anh giải thích và giúp đỡ em, em xin cám ơn!
 • 0

#18 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 29 July 2011 - 03:59 PM

Có cách nào chuyển các Fonts định dạng *.shx sang TCVN3 hoặc UNICODE được không các bác!
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#19 huuty37

huuty37

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 January 2013 - 04:38 PM

Đang đau đầu vụ chuyển font VNI sang Unicode. Anh em có ai biết cách convert font không chỉ giáo tại hạ với ạ. Thanks alot!
 • 0

#20 Chiron

Chiron

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 312 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)

Đã gửi 16 January 2013 - 04:46 PM

Đang đau đầu vụ chuyển font VNI sang Unicode. Anh em có ai biết cách convert font không chỉ giáo tại hạ với ạ. Thanks alot!

Dùng Unikey :)
 • 0