Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
vantran

chuyển tọa độ từ file excel sang cad

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các bác viết hộ em cái lisp như thế này.

tọa độ được nhập vào file xxx.txt sau đó chuyển qua cad có tọa độ đúng như file .txt

Đây là file xxx.txt:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/mat_da_voi_1.txt

Mong các bác giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhờ các bác viết hộ em cái lisp như thế này.

tọa độ được nhập vào file xxx.txt sau đó chuyển qua cad có tọa độ đúng như file .txt

Đây là file xxx.txt: http://www.cadviet.com/upfiles/2/mat_da_voi_1.txt

Mong các bác giúp đỡ

File Txt của bạn có 2 dòng không đúng cấu trúc, không nhất thiết phải dùng ký tự TAB để tách dữ liệu, bạn có thể dùng ký tự khác, giải sử là "|"

Khi đó bạn chỉ cần thay cụm ký tự "\t" trong đoạn mã sau thành "|" là được.

Bạn thử xem nhé

(defun c:ABC()
 (setq f (open "D:\\ABC.txt" "r"))
 (while (setq Line (read-line f))
(if (vl-string-search "\t" Line)
 (progn
(setq Point (split Line "\t" ))
(command "Text" "J" "MC" (cdr Point) "" "" (car Point))
 )
)
 )
)
(defun Split (Str Char)
 (setq Lst '())
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
(if (null Lst)
 (setq Lst (list (substr Str 1 Local))
	Str (substr Str (+ Local 2)))
 (setq Lst (append Lst (list (read(substr Str 1 Local))))
 Str (substr Str (+ Local 2)))
)
 )
 (setq Lst (append Lst (list (read Str))))
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
File Txt của bạn có 2 dòng không đúng cấu trúc, không nhất thiết phải dùng ký tự TAB để tách dữ liệu, bạn có thể dùng ký tự khác, giải sử là "|"

Khi đó bạn chỉ cần thay cụm ký tự "\t" trong đoạn mã sau thành "|" là được.

Bạn thử xem nhé

(defun c:ABC()
 (setq f (open "D:\\ABC.txt" "r"))
 (while (setq Line (read-line f))
(if (vl-string-search "\t" Line)
 (progn
(setq Point (split Line "\t" ))
(command "Text" "J" "MC" (cdr Point) "" "" (car Point))
 )
)
 )
)
(defun Split (Str Char)
 (setq Lst '())
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
(if (null Lst)

 (setq Lst (list (substr Str 1 Local))
	Str (substr Str (+ Local 2)))
 (setq Lst (append Lst (list (read(substr Str 1 Local))))
 Str (substr Str (+ Local 2)))
)
 )
 (setq Lst (append Lst (list (read Str))))
)

sao minh load lisp lên rồi đánh lệnh ABC mà cad lại báo lỗi là error: bad argument type: FILE nil.

bạn có thể hướng dẫn mình cách sử dụng không. cảm ơn bạn nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hàm Split của bạn có thể viết gọn hơn :

(defun Split (Str Char / lst)
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
  (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 Local))))
 Str (substr Str (+ Local 2)) ) )
 (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))

 

và chú ý : kiểu của (car Point) : (type(car Point)) -> SYM

bạn có thể giải thích rõ hơn không. mình không biết nhiều về lisp nên không hiểu lắm. mong các bạn giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn có thể giải thích rõ hơn không. mình không biết nhiều về lisp nên không hiểu lắm. mong các bạn giúp đỡ

Để chạy được Lisp thì file .txt của bạn tên là abc.txt được lưu ở ổ D

 

Lisp trên của Hoalẻtang chạy không còn đúng nữa trong trường hợp Text height của Style hiện hành khác 0

Nếu để Lisp chạy đúng trong trường hợp Text height của Style hiện hành khác 0 thì phải thay

Dòng Code này của bạn hoaletrang :

(command "Text" "J" "MC" (cdr Point) "" "" (car Point))

Bạn sửa lại thành :

(command "Text" "J" "MC" (cdr Point) "" (car Point))

 

Cách hay nhất là hoaletrang nên thay mã lệnh viết Text bằng hàm command nên thay bằng mã lệnh bằng hàm Entmake thì sẽ đúng trong mọi trường hợp

 

.....

và chú ý : kiểu của (car Point) : (type(car Point)) -> SYM

Tue_NV không hiểu : (type(car Point)) -> SYM

Nó trả về (type(car Point)) -> STR cơ mà?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
...

Tue_NV không hiểu : (type(car Point)) -> SYM

Nó trả về (type(car Point)) -> STR cơ mà?

Sorry mọi nguời! "nhầm rùi" <_<

 

Bạn chạy thử :

(defun c:ABC (/ data f line point size str ten)
 (setq ten (getfiled "Select a File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
 (setq size 10); chieu cao Text
 (setq f (open ten "r"))
 (while (setq Line (read-line f))
  (if	(vl-string-search "\t" Line)
   (progn
(setq data (split Line "\t")
   str (car data)
   Point (cdr data))
(Make_Text_MC Point size str )  )  ) )
 (princ))

(defun Make_Text_MC(pt size val) 
 (entmake
  (list '(0 . "TEXT")
 (cons 10 pt)(cons 40 size)
 (cons 1 val)(cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
 '(71 . 0) (cons 72 1)
 '(73 . 2) (cons 11 pt))))

(defun Split (Str Char / lst tmp)
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
  (setq tmp (substr Str 1 Local))
  (if (distof tmp)
   (setq Lst (append Lst (list (read tmp))))
   (setq Lst (append Lst (list tmp)))   )
  (setq Str (substr Str (+ Local 2)) ) )
 (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sorry mọi nguời! "nhầm rùi" <_<

 

Bạn chạy thử :

(defun c:ABC (/ data f line point size str ten)
 (setq ten (getfiled "Select a File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
 (setq size 10); chieu cao Text
 (setq f (open ten "r"))
 (while (setq Line (read-line f))
  (if	(vl-string-search "\t" Line)
   (progn
(setq data (split Line "\t")
   str (car data)
   Point (cdr data))
(Make_Text_MC Point size str )  )  ) )
 (princ))

(defun Make_Text_MC(pt size val) 
 (entmake
  (list '(0 . "TEXT")
 (cons 10 pt)(cons 40 size)
 (cons 1 val)(cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
 '(71 . 0) (cons 72 1)
 '(73 . 2) (cons 11 pt))))

(defun Split (Str Char / lst tmp)
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
  (setq tmp (substr Str 1 Local))
  (if (distof tmp)
   (setq Lst (append Lst (list (read tmp))))
   (setq Lst (append Lst (list tmp)))   )
  (setq Str (substr Str (+ Local 2)) ) )
 (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))

cảm ơn bạn. đây đúng là lisp mình cần nhưng nếu có thể nhờ bạn sửa hộ một chút cho giống như ví dụ này được không http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd_7.dwg. Tâm của vòng tròn chính là tọa độ của điểm T-V

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cảm ơn bạn. đây đúng là lisp mình cần nhưng nếu có thể nhờ bạn sửa hộ một chút cho giống như ví dụ này được không http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd_7.dwg. Tâm của vòng tròn chính là tọa độ của điểm T-V

Có phải thế này không ?

(defun c:ABC(/ data f line point pt size ten)
 (setq ten (getfiled "Select a File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
 (setq size 10); chieu cao Text
 (setq f (open (findfile ten) "r"))
 (while (setq Line (read-line f))
  (if (vl-string-search "\t" Line)
   (progn
(setq Point (split Line "\t" )
   pt (cdr Point))
(Make_Text_Left pt size (car Point))
(entmake (list '(0 . "CIRCLE")(cons 10 pt)(cons 40 2) ))	 )))
 (princ))

(defun Split (Str Char / Lst)
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
  (if (null Lst)
   (setq Lst (list (substr Str 1 Local))
  Str (substr Str (+ Local 2)) )
   (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 Local))))
  Str (substr Str (+ Local 2)) )))
 (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))

(defun Make_Text_Left(pt size val) 
 (entmake
  (list '(0 . "TEXT")
 (cons 10 pt)(cons 40 size)
 (cons 1 val)(cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
 '(71 . 0) '(72 . 0) )))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có phải thế này không ?(defun Split (Str Char / Lst)
 (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
  (if (null Lst)
   (setq Lst (list (substr Str 1 Local))
  Str (substr Str (+ Local 2)) )
   (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 Local))))
  Str (substr Str (+ Local 2)) )))
 (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))

Chào các bạn có 1 hàm trong express tools dùng để tách chuỗi như sau:

(ACET-STR-TO-LIST char hang) trong đó: char là ký tự ngăn cách như " " hoặc "," ";"... hang là chuỗi str

 

cảm ơn bạn. đây đúng là lisp mình cần nhưng nếu có thể nhờ bạn sửa hộ một chút cho giống như ví dụ này được không http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd_7.dwg. Tâm của vòng tròn chính là tọa độ của điểm T-V

 

Chào vantran, chắc bạn là dân khảo sát địa chất gì đó phải không. Thiep chỉ xin góp 1 ý thôi. Hình vẽ của bạn gồm 2 vòng tròn đồng tâm thể hiện 1 hố khoan tên là "T-V" gì đó. Thường thì ngoài cái tên hố khoan người ta còn thêm chiều sâu khoan, chiếu dày lớp 1A, 1B... Vì vậy theo Thiep thì nên tạo 1 block có nhiều thuộc tính (blockref) mỗi thuộc tính có tên là TenHK, lớp 1A, 1B, 2A....sâu khoan Như vậy qua 1 lisp sẽ đưa hết dữ liệu vào trong blockref luôn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào các bạn có 1 hàm trong express tools dùng để tách chuỗi như sau:

(ACET-STR-TO-LIST char hang) trong đó: char là kyư tự ngăn cách như " " hoặc "," ";"... hang là chuỗi str

Chào vantran, chắc bạn là dân khảo sát địa chất gì đó phải không. Thiep chỉ xin góp 1 ý thôi. Hình vẽ của bạn gồm 2 vòng tròn đồng tâm thể hiện 1 hố khoan tên là "T-V" gì đó. Thường thì ngoài cái tên hố khoan người ta còn thêm chiều sâu khoan, chiếu dày lớp 1A, 1B... Vì vậy theo Thiep thì nên tạo 1 block có nhiều thuộc tính (blockref) mỗi thuộc tính có tên là TenHK, lớp 1A, 1B, 2A....sâu khoan Như vậy qua 1 lisp sẽ đưa hết dữ liệu vào trong blockref luôn.

đúng là mình cũng cần một lisp như thế. nhờ các bạn giúp mình. Đây là file ví dụ: http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd2.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
đúng là mình cũng cần một lisp như thế. nhờ các bạn giúp mình. Đây là file ví dụ: http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd2.dwg

Chào vantran, Thiep chỉ giúp Vantran tạo lisp xuất từ dữ liệu file *.txt hay *.csv ra blockref nhưng các thuộc tính (label) cố định chứ không dịch qua dịch lại cho phù hợp khoảng trống như trong bản vẽ của Vantran được. Nhưng mà cũng phải chờ nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào vantran, Thiep chỉ giúp Vantran tạo lisp xuất từ dữ liệu file *.txt hay *.csv ra blockref nhưng các thuộc tính (label) cố định chứ không dịch qua dịch lại cho phù hợp khoảng trống như trong bản vẽ của Vantran được. Nhưng mà cũng phải chờ nhé!

Chào vantran, Lisp này chạy khi trong bản vẽ của bạn đã có block "HOKHOAN" và trong file dữ liệu thêm 1 dòng tiêu đề như trong file Thiep gửi cho bạn sau:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/dulieudavoi.zip

Còn đây là lisp:

;| Lisp nhap cac blockref LOKHOAN tu file du lieu *.txt
 copyright by TRAN THIEP V1 03/2010
 Yeu cau: ACAD da co cai dat Express Tools
=====================================================|;
(vl-load-com)
(defun c:hkh (/ ActDoc *Model* *layer*	f    Lh   posX  posY
   name  Z	 Se	p    objblk n	  taglst
   )
 (setq ActDoc  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    *Model* (vla-get-ModelSpace ActDoc)
    *layer* (vla-get-Layers ActDoc)
    *sumary* (vla-get-SummaryInfo ActDoc)
 )
 (vla-StartUndoMark ActDoc)
 (or fn (setq fn (getfiled "chon file du lieu"
	   "d:/"
	   "txt"
	   0
   )
   )
 )
 (or (tblobjname "layer" "LOKHOAN")(vla-add *layer* "LOKHOAN"))
 (acet-sysvar-set
  (list "cmdecho" 0 "osmode" 0 "clayer" "LOKHOAN")
 )
 (setq f (open fn "r"))
 (setq	Lh  (ACET-STR-TO-LIST "\t" (read-line f))
posX (vl-position "Y" Lh)
posY (vl-position "X" Lh)
name (vl-position "TEN" Lh)
Z  (vl-position "H" Lh)
 )
 (setq	tyle (cond	(tyle)
	(1)
 )
 )
 (setq oldtyle tyle)
 (setq tyle (getreal (strcat "\nChon ty le chen khoi <"
		  (rtos oldtyle 2 0)
		  "> : "
	  )
 )
 )
 (if (null tyle)
  (setq tyle oldtyle)
 )
 (while (setq Lh (read-line f))
  (setq Se (ACET-STR-TO-LIST "\t" Lh)
 p (list (distof (nth posX Se) 2)
	  (distof (nth posY Se) 2)
	  (distof (nth Z Se) 2)
   )
  )
  (setq	objblk (vla-InsertBlock
     *Model*
     (vlax-3d-point p)
     "HOKHOAN"
     tyle
     tyle
     1
     0
    )
n   0
  )
  (setq taglst (vlax-safearray->list
	  (vlax-variant-value
	   (vla-getattributes objblk)
	  )
	 )
  )
  (foreach att taglst
   (cond ((eq (vla-get-tagstring att) "TENHK")
   (vla-put-textstring att (nth name Se))
  )
  ((eq (vla-get-tagstring att) "Z")
   (vla-put-textstring att (nth Z Se))
  )

   )
  )
 )
 (close f)
 (acet-sysvar-restore)
 (vla-EndUndoMark ActDoc)
 (vla-put-Author *sumary* "TRAN-THIEP 0918841230")
 (vla-put-Comments
  *sumary*
  (strcat
   "This drawing used to use hokhoan.lsp"
   " "
   " Copyright by Tran Thiep"
   " "
   " Thank you very much"
  )
 )
 (princ "\nThiep chuc ban thanh cong")
 (princ)
)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào vantran, Lisp này chạy khi trong bản vẽ của bạn đã có block "HOKHOAN" và trong file dữ liệu thêm 1 dòng tiêu đề như trong file Thiep gửi cho bạn sau:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/dulieudavoi.zip

Còn đây là lisp:

;| Lisp nhap cac blockref LOKHOAN tu file du lieu *.txt
 copyright by TRAN THIEP V1 03/2010
 Yeu cau: ACAD da co cai dat Express Tools
=====================================================|;
(vl-load-com)
(defun c:hkh (/ ActDoc *Model* *layer*	f    Lh   posX  posY
   name  Z	 Se	p    objblk n	  taglst
   )
 (setq ActDoc  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    *Model* (vla-get-ModelSpace ActDoc)
    *layer* (vla-get-Layers ActDoc)
    *sumary* (vla-get-SummaryInfo ActDoc)
 )
 (vla-StartUndoMark ActDoc)
 (or fn (setq fn (getfiled "chon file du lieu"
	   "d:/"
	   "txt"
	   0
   )
   )
 )
 (or (tblobjname "layer" "LOKHOAN")(vla-add *layer* "LOKHOAN"))
 (acet-sysvar-set
  (list "cmdecho" 0 "osmode" 0 "clayer" "LOKHOAN")
 )
 (setq f (open fn "r"))
 (setq	Lh  (ACET-STR-TO-LIST "\t" (read-line f))
posX (vl-position "Y" Lh)
posY (vl-position "X" Lh)
name (vl-position "TEN" Lh)
Z  (vl-position "H" Lh)
 )
 (setq	tyle (cond	(tyle)
	(1)
 )
 )
 (setq oldtyle tyle)
 (setq tyle (getreal (strcat "\nChon ty le chen khoi <"
		  (rtos oldtyle 2 0)
		  "> : "
	  )
 )
 )
 (if (null tyle)
  (setq tyle oldtyle)
 )
 (while (setq Lh (read-line f))
  (setq Se (ACET-STR-TO-LIST "\t" Lh)
 p (list (distof (nth posX Se) 2)
	  (distof (nth posY Se) 2)
	  (distof (nth Z Se) 2)
   )
  )
  (setq	objblk (vla-InsertBlock
     *Model*
     (vlax-3d-point p)
     "HOKHOAN"
     tyle
     tyle
     1
     0
    )
n   0
  )
  (setq taglst (vlax-safearray->list
	  (vlax-variant-value
	   (vla-getattributes objblk)
	  )
	 )
  )
  (foreach att taglst
   (cond ((eq (vla-get-tagstring att) "TENHK")
   (vla-put-textstring att (nth name Se))
  )
  ((eq (vla-get-tagstring att) "Z")
   (vla-put-textstring att (nth Z Se))
  )

   )
  )
 )
 (close f)
 (acet-sysvar-restore)
 (vla-EndUndoMark ActDoc)
 (vla-put-Author *sumary* "TRAN-THIEP 0918841230")
 (vla-put-Comments
  *sumary*
  (strcat
   "This drawing used to use hokhoan.lsp"
   " "
   " Copyright by Tran Thiep"
   " "
   " Thank you very much"
  )
 )
 (princ "\nThiep chuc ban thanh cong")
 (princ)
)

cảm ơn Thiep. đây đúng là cái lisp mình cần.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cảm ơn Thiep. đây đúng là cái lisp mình cần.

thiệp có thể hướng dẫn mình cách làm không. Mình đá làm theo cách hướng dẫn của thiep nhưng không được. Trong bản vẽ đá tọa block HOKHOAN, đã sữa file dữ liệu rồi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào vantran, Lisp này chạy khi trong bản vẽ của bạn đã có block "HOKHOAN" và trong file dữ liệu thêm 1 dòng tiêu đề như trong file Thiep gửi cho bạn sau:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/dulieudavoi.zip

Còn đây là lisp:

;| Lisp nhap cac blockref LOKHOAN tu file du lieu *.txt
 copyright by TRAN THIEP V1 03/2010
 Yeu cau: ACAD da co cai dat Express Tools
=====================================================|;
(vl-load-com)
(defun c:hkh (/ ActDoc *Model* *layer*	f    Lh   posX  posY
   name  Z	 Se	p    objblk n	  taglst
   )
 (setq ActDoc  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    *Model* (vla-get-ModelSpace ActDoc)
    *layer* (vla-get-Layers ActDoc)
    *sumary* (vla-get-SummaryInfo ActDoc)
 )
 (vla-StartUndoMark ActDoc)
 (or fn (setq fn (getfiled "chon file du lieu"
	   "d:/"
	   "txt"
	   0
   )
   )
 )
 (or (tblobjname "layer" "LOKHOAN")(vla-add *layer* "LOKHOAN"))
 (acet-sysvar-set
  (list "cmdecho" 0 "osmode" 0 "clayer" "LOKHOAN")
 )
 (setq f (open fn "r"))
 (setq	Lh  (ACET-STR-TO-LIST "\t" (read-line f))
posX (vl-position "Y" Lh)
posY (vl-position "X" Lh)
name (vl-position "TEN" Lh)
Z  (vl-position "H" Lh)
 )
 (setq	tyle (cond	(tyle)
	(1)
 )
 )
 (setq oldtyle tyle)
 (setq tyle (getreal (strcat "\nChon ty le chen khoi <"
		  (rtos oldtyle 2 0)
		  "> : "
	  )
 )
 )
 (if (null tyle)
  (setq tyle oldtyle)
 )
 (while (setq Lh (read-line f))
  (setq Se (ACET-STR-TO-LIST "\t" Lh)
 p (list (distof (nth posX Se) 2)
	  (distof (nth posY Se) 2)
	  (distof (nth Z Se) 2)
   )
  )
  (setq	objblk (vla-InsertBlock
     *Model*
     (vlax-3d-point p)
     "HOKHOAN"
     tyle
     tyle
     1
     0
    )
n   0
  )
  (setq taglst (vlax-safearray->list
	  (vlax-variant-value
	   (vla-getattributes objblk)
	  )
	 )
  )
  (foreach att taglst
   (cond ((eq (vla-get-tagstring att) "TENHK")
   (vla-put-textstring att (nth name Se))
  )
  ((eq (vla-get-tagstring att) "Z")
   (vla-put-textstring att (nth Z Se))
  )

   )
  )
 )
 (close f)
 (acet-sysvar-restore)
 (vla-EndUndoMark ActDoc)
 (vla-put-Author *sumary* "TRAN-THIEP 0918841230")
 (vla-put-Comments
  *sumary*
  (strcat
   "This drawing used to use hokhoan.lsp"
   " "
   " Copyright by Tran Thiep"
   " "
   " Thank you very much"
  )
 )
 (princ "\nThiep chuc ban thanh cong")
 (princ)
)

Thanks Thiep nhe. mình đã làm được rồi. hy vọng sẽ được học hỏi nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thanks Thiep nhe. mình đã làm được rồi. hy vọng sẽ được học hỏi nhiều

Chào vantran, file bản vẽ vd2 có block "HOKHOAN" chỉ là 1 file ví dụ thôi, nó hơi ngộ nghĩnh 1 chút, bạn hãy khám phá cái ngộ nghĩnh này sẽ thấy. Bạn hãy cẩn thận, và khi tạo 1 bản vẽ mới, bạn tạo 1 block khác cho riêng bạn, có tên "HOKHOAN" với các thuộc tính "TENHK" và "Z" giống như tôi làm, trước khi chạy lisp này.

Chúc nhà địa chất thành công!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào vantran, file bản vẽ vd2 có block "HOKHOAN" chỉ là 1 file ví dụ thôi, nó hơi ngộ nghĩnh 1 chút, bạn hãy khám phá cái ngộ nghĩnh này sẽ thấy. Bạn hãy cẩn thận, và khi tạo 1 bản vẽ mới, bạn tạo 1 block khác cho riêng bạn, có tên "HOKHOAN" với các thuộc tính "TENHK" và "Z" giống như tôi làm, trước khi chạy lisp này.

Chúc nhà địa chất thành công!

anh giúp e với . em lấy bản vẽ cũ của anh up lên rồi làm theo mà nó không chạy nó náo lỗi. " error: no function definition: ACET-SYSVAR-SET" 

Command: HKH ; error: no function definition: ACET-SYSVAR-SET
 
Command: HKH ; error: no function definition: ACET-SYSVAR-SET
 
Command: HKH ; error: no function definition: ACET-SYSVAR-SET

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×