Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
kien089

layer chỉ dành cho dim kích thước

Các bài được khuyến nghị

mọi người ơi vào đâu để mặc định dim kích thước khi dùng luôn chỉ là 1 layer ko?

theo mình việc để mặc định dim kích thước khi dùng luôn chỉ là 1 layer ko cần thiết lắm đâu

mình toàn đặt 1 layer tên là dim. khi triển khai bản vẽ trên bất kì một layer nào bạn cứ dim thoải mái bét nhè chi chít đi

đến khi finish bản vẽ bạn chỉ cần 1 động tác là dùng lệnh Fi -> Dimension rồi đặt về 1 layer là OK

đỡ lằng nhằng mà không phải chú ý chuyển về layer mỗi khi Dim

với lệnh Fi mình cũng hay ứng dụng mỗi khi hatch nhiều, tức là cứ hatch thoải mái rồi cuối cùng mới dùng Fi chọn hatch rồi đặt về layer cần đặt là hatch. OK

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
theo mình việc để mặc định dim kích thước khi dùng luôn chỉ là 1 layer ko cần thiết lắm đâu

mình toàn đặt 1 layer tên là dim. khi triển khai bản vẽ trên bất kì một layer nào bạn cứ dim thoải mái bét nhè chi chít đi

đến khi finish bản vẽ bạn chỉ cần 1 động tác là dùng lệnh Fi -> Dimension rồi đặt về 1 layer là OK

đỡ lằng nhằng mà không phải chú ý chuyển về layer mỗi khi Dim

với lệnh Fi mình cũng hay ứng dụng mỗi khi hatch nhiều, tức là cứ hatch thoải mái rồi cuối cùng mới dùng Fi chọn hatch rồi đặt về layer cần đặt là hatch. OK

a hướng dẫn cụ thể hơn dc ko?dùng lệnh fi--> hộp thoại selection filter e ko biết chọn ntn mới đặt các đường dim về 1 layer dc. júp e nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Free Lisp from CadViet

;; free lisp from cadviet.com
;;Chuc Nang : Chuyen Duong Kick Thuoc vao 1 lop- Lenh 1d
;;
(Defun C:1dS ( ) (princ "\nChuyen doi tuong Dim vao 1 layer:")
  (Setq lis (Ssget '((0 . "Dimension"))))
(command "_layer" "make" "Dims" "c" "1" "" "l" "continuous" "" ""  )
(command  ".Chprop" "p" "" "La" "Dims" "c" "Bylayer" "")
(princ))
;;***************************************************
;;Chuc Nang : Chuyen hatch vao 1 lop- Lenh 1h
;;
(Defun C:1hS ( );
(princ "\nChuyen doi tuong Hatch vao 1 layer:")
  (Setq lis (Ssget '((0 . "hatch"))))
(command "_layer" "make" "Hatch" "c" "7" "" "l" "continuous" "" ""  )
(command  ".Chprop" "p" "" "La" "Hatch" "c" "Bylayer" "")
(princ));;***************************************************
;;Chuc Nang : Chuyen block vao 1 lop- Lenh 1b
;;
(Defun C:1bS ( );
(princ "\nChuyen doi tuong Block vao 1 layer:")
  (Setq lis (Ssget '((0 . "block"))))
(command "_layer" "make" "Block" "c" "1" "" "l" "continuous" "" ""  )
(command  ".Chprop" "p" "" "La" "Block" "c" "Bylayer" "")
(princ))
;;***************************************************
;;Chuc Nang : Chuyen chu va so vao 1 lop- Lenh 1t
;;
(Defun C:1tS ( ) (princ "\nChuyen doi tuong Text vao 1 layer:")
  (Setq lis (Ssget '((0 . "text"))))
(command "_layer" "make" "Text" "c" "3" "" "l" "continuous" "" ""  )
(command  ".Chprop" "p" "" "La" "Text" "c" "Bylayer" "")
(princ))

;;; Tao Layer co mau:
(defun M_Lay_c(layr_name color / tbl t1 t2 key)
(setvar "Cmdecho" 0)
   (setq tbl(tblnext "LAYER" 1))
   (while tbl
      (setq t1(strcase layr_name) t2 (cdr(car(cdr tbl))) )
      (if (equal t1 t2) (setq key 1))  
      (setq tbl(tblnext "LAYER"))
   )  
   (if(/= key 1)
      (progn (setq tbl NIL ) 
         (command "_.LAYER" "N" layr_name "C" color layr_name "" ) 
         (princ (strcat "\nLayer "layr_name".... was created."))
      )
   )
   (setq layr_name NIL)
   (princ)
)


;;; Chuyen toan bo cac doi tuong ve Layer tuong ung voi mau:
(defun C:1c (/ op_ccl sl_op op_find cl_find en_find)
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq op_ccl(ssget "X"))
(if op_ccl
     (progn
      (setq sl_op (sslength op_ccl) next_op 0)
      (while (< next_op sl_op)
          (setq op_find(ssname op_ccl next_op)
                en_find(entget op_find)
                cl_find(cdr(assoc 62 en_find)) )
          (if (and (numberp cl_find) (< cl_find 256))
              (progn (M_lay_c (itoa cl_find) cl_find)
                     (command "_.Chprop" op_find "" "LA" (itoa cl_find) 
                                                     "C" "Bylayer" "")
              )
          )
          (setq next_op(+ next_op 1) cl_find NIL en_find NIL)
      )
      (setq next_op NIL cl_find NIL)
     )
)
(princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
a hướng dẫn cụ thể hơn dc ko?dùng lệnh fi--> hộp thoại selection filter e ko biết chọn ntn mới đặt các đường dim về 1 layer dc. júp e nhé!

bạn tìm trên diễn đàn đi

từ khoá la Filter chăc là ok

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

E dã cài file lisp của bác phiphi nhưng khi đổi màu các đường dim về 1 layer e vẫn fải chọn từng đường,như vậy vừa lâu vừa dễ bị thiếu sót. hay e đã làm sai? a chỉ júp e với!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
E dã cài file lisp của bác phiphi nhưng khi đổi màu các đường dim về 1 layer e vẫn fải chọn từng đường,như vậy vừa lâu vừa dễ bị thiếu sót. hay e đã làm sai? a chỉ júp e với!

Bạn cứ mạnh dạn chọn tất cả bản vẽ lisp sẽ tự lọc ra các đối tượng dim!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
......

......

;;Chuc Nang : Chuyen block vao 1 lop- Lenh 1b

;;

(Defun C:1bS ( );

(princ "\nChuyen doi tuong Block vao 1 layer:")

(Setq lis (Ssget '((0 . "block"))))

(command "_layer" "make" "Block" "c" "1" "" "l" "continuous" "" ""  )

(command  ".Chprop" "p" "" "La" "Block" "c" "Bylayer" "")

(princ))

;;***************************************************

Đoạn CodeLisp của Phiphi post lên bị lỗi 1 chổ :

(Setq lis (Ssget '((0 . "block"))))

-> Phải sửa lại là :

(Setq lis (Ssget '((0 . "INSERT")))) thì mới đúng.

 

Hơn nữa, các đối tượng phải được chọn trong Lisp thì thực thi lệnh còn nếu như User kkhông chọn đối tượng nào cả thì vô tình các đối tượng được chọn trước đó sẽ bị gán vào Layer. Đây là điều không mong muốn của người sử dụng và là điểm bất cập của Lisp trên

 

Mình ủng hộ sử dụng lệnh Fiter hoặc Quick Select của CAD. Nó khá nhanh đấy chứ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đoạn CodeLisp của Phiphi post lên bị lỗi 1 chổ :

(Setq lis (Ssget '((0 . "block"))))

-> Phải sửa lại là :

(Setq lis (Ssget '((0 . "INSERT")))) thì mới đúng.

 

Hơn nữa, các đối tượng phải được chọn trong Lisp thì thực thi lệnh còn nếu như User kkhông chọn đối tượng nào cả thì vô tình các đối tượng được chọn trước đó sẽ bị gán vào Layer. Đây là điều không mong muốn của người sử dụng và là điểm bất cập của Lisp trên

 

Mình ủng hộ sử dụng lệnh Fiter hoặc Quick Select của CAD. Nó khá nhanh đấy chứ?

Đây là đoạn tương tự có phần nếu như mà là thì.

 

(Defun Ckt ( )

(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")

 

(Princ "\nHay chon vung :")

(setq xx (ssget '((0 . "dimension"))))

 

(if (Null xx)

(princ "\nKhong tim thay doi tuong nao")

)

(IF (/= NIL xx) (PROGN

 

(command "-layer" "new" "Duongkt" "color" "9" "Duongkt" "")

(princ "\nDang thuc hien ...............................")

(command "change" xx "" "Properties" "la" "Duongkt" "")

)

)

(princ "\nChuyen doi xong")

(Princ)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mọi người ơi vào đâu để mặc định dim kích thước khi dùng luôn chỉ là 1 layer ko?

 

bạn quá lệ thuộc vào lisp trong khi cad đã có sẵn lệnh filter.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em cũng muốn biết như bác kien089 (vào đâu để mặc định dim kích thước khi dùng luôn chỉ là 1 layer ko). các bác chỉ dân thêm nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×