Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Khi các đối tượng không cùng nằm trên 1 mặt phẳng


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 be_chanh

be_chanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)

Đã gửi 02 February 2007 - 06:13 PM

Vẽ 2d mà sao các đối tượng cứ lung tung trục Z ? Hix. Làm thế nào ???

Đây rồi. Lisp CAD hỗ trợ là bản vẽ:


(defun c:ve0 ()
(defun suadinhPl(thongtin / index doituong doituongmoi toado)
(setq
doituong (assoc '38 thongtin)
doituongmoi (cons 38 0.)
)
(subst doituongmoi doituong thongtin)
)
(defun suadinh (thongtin / index doituong doituongmoi toado)
(setq thongtinmoi nil)
(foreach doituong thongtin
(if (and (>= (car doituong) 10)
(<= (car doituong) 36)
)
(setq doituongmoi
(list (car doituong)
(cadr doituong)
(caddr doituong)
0.0
)
)
(setq doituongmoi doituong)
)
(setq thongtinmoi (append thongtinmoi (list doituongmoi)))
)
(setq thongtinmoi thongtinmoi)
)
(defun tendoituong (ssdt /)
(cdr (assoc '0 (entget ssdt)))
)
;;---------------------------------------------
(setq tapdoituong (ssget)
sodt (sslength tapdoituong)
index 0
ta (chr 8)
stxoa (strcat ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta)
stxuly "Xu ly duoc: "
ptcu nil
)
(repeat sodt
(setq
ssdt (ssname tapdoituong index)
pt (* (/ (* index 1.0) sodt) 100.0)
index (1+ index)
)
(if (/= pt ptcu)
(progn
(princ (strcat stxoa stxuly (rtos pt 2 0) "%"))
(setq ptcu pt)
)
)
(if (or (= (tendoituong ssdt) "SPLINE")
(= (tendoituong ssdt) "LINE")
(= (tendoituong ssdt) "CIRCLE")
(= (tendoituong ssdt) "ARC")
(= (tendoituong ssdt) "POLYLINE")
(= (tendoituong ssdt) "ELLIPSE")
(= (tendoituong ssdt) "TEXT")
(= (tendoituong ssdt) "DIMENSION")
(= (tendoituong ssdt) "ATTDEF")
(= (tendoituong ssdt) "SOLID")
(= (tendoituong ssdt) "INSERT")
(= (tendoituong ssdt) "ATTRIB")
(= (tendoituong ssdt) "HATCH")
)
(progn
(setq thongtin (entget ssdt)
thongtin (suadinh thongtin)
)
(entmod thongtin)
)
)
(if (= (tendoituong ssdt) "LWPOLYLINE")
(progn
(setq thongtin (entget ssdt)
thongtin (suadinhPL thongtin)
)
(entmod thongtin)
)
)
(princ)
)
)


Lệnh thực hiện là VE0 ( về 0 )/ Selec các đối tượng/ Enter ! OK

Ngoài ra còn 1 cách nữa. Cái này thì do EXPRESS hỗ trợ. Express/Modify/Flatten objects

Hình đã gửi
 • 0

t: 097.323.1199 | m: cudstk@gmail.com | w: http://www.aicollect.com


#2 paco

paco

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 April 2007 - 05:27 PM

Bravo bro, chiêu này hay. mới áp dụng cái lisp
 • 0