Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Nguyen Hoanh

Các văn bản pháp luật

Các bài được khuyến nghị

Thông tư 02/2005: hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Bao gồm các hướng dẫn luật pháp về hợp đồng, các hợp đồng mẫu về thiết kế, xây dựng, cung cấp trang thiết bị và vật liệu,...

 

BỘ XÂY DỰNG					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Số  02 / 2005/TT-BXD						 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
	 --------------------		 						---------------------------------------------
												  Hà Nội , ngày  25  tháng  2  năm 2005


THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN  HỢP ĐỒNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, như sau:

PHẦN I
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng ( sau đây gọi tắt là hợp đồng xây dựng ) là sự thoả thuận bằng văn bản giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu để thực hiện toàn bộ hay một hoặc một số công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng phải có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ký kết, là căn cứ để thanh toán và phân xử các tranh chấp ( nếu có ) trong quan hệ hợp đồng; 

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 
a/ Phạm vi áp dụng: Các dự án đầu tư xây dựng công trình, các gói thầu về tư vấn và thi công xây dựng công trình có sử dụng các nguồn vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Trường hợp dự án được đầu tư bằng nguồn tài trợ từ nước ngoài thì hợp đồng xây dựng còn phải phù hợp với các quy định của Hiệp định tài trợ đã ký kết.

b/ Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với Bên giao thầu và Bên nhận thầu là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề khi tham gia ký kết hợp đồng thực hiện các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bằng các nguồn vốn khác ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Các loại hợp đồng:
Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình, loại công việc, các mối quan hệ của các bên, hợp đồng xây dựng có thể có nhiều loại với nội dung khác nhau, cụ thể:
a/ Hợp đồng tư vấn: được ký kết giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu để thực hiện các công việc tư vấn như: lập quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán và các hoạt động tư vấn khác có liên quan đến xây dựng công trình;
...

download: http://www.cadviet.com/upfiles/02_2005_TT_BXD.doc

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ 16/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ XÂY DỰNG

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hoạt động xây dựng.

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó....

 

Sau đây là toàn văn của luật xây dựng Việt Nam: http://www.cadviet.com/upfiles/Luat_XD_cadviet.doc

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đối với KTS, KS xây dựng việc đánh quả nhà dân là thường xuyên. Nhưng ít ai để ý đến những tiêu chuẩn thiết kế, những quy phạm pháp luật liên quan đến việc thiết kế nhà ống, nhà liên kế,..

 

Sau đây, xin giới thiệu văn bản luật pháp quy định về thiết kế nhà ở liên kế:

 

TCXDVN 353-2005

NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

ROW HOUSES – DESIGN STANDARDS

 

...Đối với nhà liên kế có sân vườn thì kích thước tối thiểu (tính từ mặt nhà đến chỉ giới đường đỏ) của sân trước là 2,4m và được lấy thống nhất theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Trường hợp có thêm sân sau thì kích thước tối thiểu của sân sau là 2,0m...

 

Sau đây là toàn văn của TCXDVN 353-2005: http://www.cadviet.com/upfiles/nhalienke_353_cadviet.zip

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ngày 13/03/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 390: 2007 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ai có tài liệu "Nghị định 112/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình." post cho xem với nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×