Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Toạ độ hiển thị của toạ độ điểm


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 nvhoang

nvhoang

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 September 2010 - 09:37 PM

Tôi có sử dụng một LISP để xác định toạ độ của các điểm trên bản vẽ, nhưng vướng ở chỗ là toạ độ không đồng nhất, và sau khi chỉ điểm và lôi toạ độ ra thì tuỳ theo hướng kéo toạ độ mà cách hiển thị toạ độ khác nhau, không giống nhau. Nhờ mọi người cho cách căn chỉnh các vị trí hiển thị của X, Y , Z sao cho thẳng cho dù ở bất kì điểm nào, kéo toạ độ theo bất cứ huớng nào.
Cảm ơn nhiều
LISP như sau:
(DEFUN C:DSD()
(prompt"\nGet EAST and NORTH of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
); of SETERR
(setvar "Textstyle" "Romans")
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pxy (strcat "E: " pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0)) ;y distance
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;y printing
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
)

;*********************************************
(DEFUN C:SSD()
(prompt"\nGet EAST,NORTH and ELEVATION of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
); of SETERR
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
(setq pz (caddr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pzt (strcat "EL.: " (rtos pz 2 (getvar "luprec")))) ;z value
(setq pxy (strcat pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;text input (print)
(setq txtpnt2 (list (car txtpnt1)
(- (cadr txtpnt1) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt2 ts "0.0" pzt)
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)

)
(Prompt"\nDSD--> Get East, North.")
(Prompt"\nSSD--> Get East, North, Elevation.\n")
;*******************************************************************************

*****
 • 0

#2 kphat369

kphat369

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 02 October 2010 - 02:16 AM

Tôi có sử dụng một LISP để xác định toạ độ của các điểm trên bản vẽ, nhưng vướng ở chỗ là toạ độ không đồng nhất, và sau khi chỉ điểm và lôi toạ độ ra thì tuỳ theo hướng kéo toạ độ mà cách hiển thị toạ độ khác nhau, không giống nhau. Nhờ mọi người cho cách căn chỉnh các vị trí hiển thị của X, Y , Z sao cho thẳng cho dù ở bất kì điểm nào, kéo toạ độ theo bất cứ huớng nào.
Cảm ơn nhiều
LISP như sau:
(DEFUN C:DSD()
(prompt"\nGet EAST and NORTH of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
); of SETERR
(setvar "Textstyle" "Romans")
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pxy (strcat "E: " pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0)) ;y distance
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;y printing
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
)

;*********************************************
(DEFUN C:SSD()
(prompt"\nGet EAST,NORTH and ELEVATION of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
); of SETERR
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
(setq pz (caddr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pzt (strcat "EL.: " (rtos pz 2 (getvar "luprec")))) ;z value
(setq pxy (strcat pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;text input (print)
(setq txtpnt2 (list (car txtpnt1)
(- (cadr txtpnt1) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt2 ts "0.0" pzt)
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)

)
(Prompt"\nDSD--> Get East, North.")
(Prompt"\nSSD--> Get East, North, Elevation.\n")
;*******************************************************************************


*****

mình không tự viết được, nhưng có cho bạn đây. lệnh td
;This function is used to pick up coordinates(X,Y)
;then display coordinates on drawing
;
(defun C:td(/ PNT1 P1X P1Y STDX STDY COORDN COORDE PTXT)
(setq PNT1 (getpoint
"\nPick coordinate point: "))
(setq P1Y (cadr pnt1)) ;Y coord
(setq P1X (car pnt1)) ;X coord
(setq STDX (rtos P1X 2 3))
(setq STDY (rtos P1Y 2 3))
(setq COORDN (strcat "X""="STDX ))
(setq COORDE (strcat "Y""="STDY ))
(setq PTXT (getpoint
"\nPick text location: "))
(command "LEADER" PNT1 PTXT "" COORDN COORDE "")
(princ)
)
 • 1

#3 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 02 October 2010 - 08:44 AM

Tôi có sử dụng một LISP để xác định toạ độ của các điểm trên bản vẽ, nhưng vướng ở chỗ là toạ độ không đồng nhất, và sau khi chỉ điểm và lôi toạ độ ra thì tuỳ theo hướng kéo toạ độ mà cách hiển thị toạ độ khác nhau, không giống nhau. Nhờ mọi người cho cách căn chỉnh các vị trí hiển thị của X, Y , Z sao cho thẳng cho dù ở bất kì điểm nào, kéo toạ độ theo bất cứ huớng nào.
Cảm ơn nhiều
LISP như sau:
(DEFUN C:DSD()
(prompt"\nGet EAST and NORTH of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
); of SETERR
(setvar "Textstyle" "Romans")
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pxy (strcat "E: " pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0)) ;y distance
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;y printing
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
)

;*********************************************
(DEFUN C:SSD()
(prompt"\nGet EAST,NORTH and ELEVATION of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)
); of SETERR
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
(setq pz (caddr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pzt (strcat "EL.: " (rtos pz 2 (getvar "luprec")))) ;z value
(setq pxy (strcat pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;text input (print)
(setq txtpnt2 (list (car txtpnt1)
(- (cadr txtpnt1) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt2 ts "0.0" pzt)
(setq *error* oer seterr nil)
(princ)

)
(Prompt"\nDSD--> Get East, North.")
(Prompt"\nSSD--> Get East, North, Elevation.\n")
;*******************************************************************************


*****

Để hiện thị tất cả ra màn hình mà thẳng bạn phải sử dụng hàm ENTMAKE và hàm TRANS thì mới có kết quả.
 • 1
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.