Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Jump to content


Change Photo
* * * - - 2 Phiếu

lisp xa tất cả cc đối tượng trong 1 vng kn


 • Please log in to reply
74 replies to this topic

#21 thiep

thiep

  biết dimdiameter

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 331 posts
Danh tiếng: 247 (kh)

Gửi vào 01 July 2009 - 12:51 PM

Bc Thiếp ,,sory bc v lc đầu e chỉ gặp rắc rối với 1 curve, vấn đề về 2 curve l tưởng pht sinh m, hh...nhưng sao lisp ny khng kết hợp được với extrim giống như 1 curve hả bc thiep?nếu kết hợp được với extrim th tuyệt qu bc thip a!Thanks bc nhiều nhiều nha

C lẽ hẹn sau khi vắng mặt một thời gian, khi quay về TP, thiep sẽ thm extrim. Hoặc c thể nhờ bc Hoanh hoặc ai đ vậy.
 • 0

#22 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 posts
Danh tiếng: 18 (tm tạm)

Gửi vào 01 July 2009 - 01:43 PM

C lẽ hẹn sau khi vắng mặt một thời gian, khi quay về TP, thiep sẽ thm extrim. Hoặc c thể nhờ bc Hoanh hoặc ai đ vậy.

vng,chc bc c chuyến cng tc vui vẻ v thnh cng, mong được sự tiếp tục gip đỡ của bc cũng như của cadviet :s_big:
 • 2
Hy lm việc hết mnh rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#23 billgateviet

billgateviet

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 posts
Danh tiếng: 29 (tm tạm)

Gửi vào 01 July 2009 - 02:29 PM

C lẽ hẹn sau khi vắng mặt một thời gian, khi quay về TP, thiep sẽ thm extrim. Hoặc c thể nhờ bc Hoanh hoặc ai đ vậy.

Đi cng tc xa chớ c ăn g rừng l "ngẻo cổ" đ nghe. Chc pc mnột chuyến cng tc ZUI ZẺ
 • 1

#24 xuandao0708

xuandao0708

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 140 posts
Danh tiếng: 9 (bnh thường)

Gửi vào 01 July 2009 - 03:52 PM

Mong Bc Thiệp c một chuyến cng tc tốt đẹp v thuận lợi.
 • 0

#25 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 02 July 2009 - 09:12 AM

Nanhai , v ban đầu bạn chỉ yu cầu xa cc đối tượng trong 1 curve.
Sau đ th Nanhai yu cầu thm xa cc đối tượng ngoi 1 curve.
By giờ th yu cầu thm xa cc đối tượng giữa 2 curve, chứ khng c "hnh như" bạn ạ
...........
Lisp đ chỉnh sửa:

ERC.LSP free lisp from cadviet.com
;; copyright by Thiep,06/2009
................................

Cho cc bạn.
Về cơ bản th LISP ERC của bạn Thiệp đ giải quyết đuợc cc yu cầu xa cc đối tuợng trong, ngoi v giữa 2 đuờng bao.
Tuy nhin với cc đối tuợng c giao với đuờng bao th Lisp ERC chưa hon chỉnh.
Để giải quyết vấn đề xa cc đối tuợng c giao với đuờng bao, tui dng giải php l cắt cc đối tuợng ny tại giao điểm với đuờng bao, sử dụng hm break_with của CAB trn www.TheSwamp.org
Do hm break_with chỉ cắt cc đối tuợng lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs nn với cc đối tuợng cn lại như Text, Dimension,... LISP khng giải quyết triệt để. :s_big:

Cc bạn chạy thử v cho kiến. File
(defun c:EWB (/ ov vl ss1 ss2 ptLst plSet) ;EWB -> Erase With Boundary (defun *error* (msg)    (if ov (mapcar 'setvar vl ov)) ; reset Sys vars  (princ (strcat "\n<< Error: " msg " >>")) ; Print Error Message  (princ) ; Exit Cleanly  ) (command "_.undo" "_begin") (setq vl '("CMDECHO" "OSMODE" "ORTHOMODE") ; Sys Var list    ov (mapcar 'getvar vl)) ; Get Old values  (mapcar 'setvar vl '(0 0 0)) ; Turn off CMDECHO, OSMODE, ORTHOMODE (initget "T N G") (setq	bit (getkword "\nBan muon xoa Trong hay Ngoai duong bao, hay Giua 2 duong bao <T/N/G>: " ) ) (cond  ((= bit "T") ;xoa Trong duong bao   (princ"\n<<< Chon duong bao >>> ")   (if (and (setq ss (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))	   (setq ssInside (GetssInside ss))	   (> (sslength ssInside) 0))    (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssInside))) ) ; xoa ssInside    )   )    ((= bit "G") ;xoa giua 2 duong bao   (princ"\n<<< Chon duong bao ngoai >>> ")   (setq ssN (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))   (princ"\n<<< Chon duong bao trong >>> ")   (setq ssT (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")))	  curT (ssname ssT 0)	  ssT (GetssInside ssT)	  ssN (GetssInside ssN))   (if (and ssT (> (sslength ssT) 0) ssN (> (sslength ssN) 0) )    (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssT)))	 (if (ssmemb e ssN) (ssdel e ssN)))    )   (if (ssmemb curT ssN) (ssdel curT ssN))   (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssN))) ) ; xoa ss   )  ((= bit "N") ;xoa Ngoai duong bao   (initget "T G")   (setq bit (getkword "\nXoa Tat ca doi tuong ngoai duong bao, hay chi doi tuong Giao voi duong bao <T/G>: " ) )   (princ"\n<<< Chon duong bao >>> ")   (setq ss (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")))	  cur (ssname ss 0))   (if (= bit "T")    (progn ;xoa Tat ca doi tuong ngoai duong bao	 (setq ssInside (GetssInside ss)	    ssAll (ssget "x" (list (cons 410 (getvar "ctab")))) )	 (if (and ssInside (> (sslength ssInside) 0) )	  (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssInside)))	   (if (ssmemb e ssAll) (ssdel e ssAll)))	  )	 (if (ssmemb cur ssAll) (ssdel cur ssAll))	 (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssAll))) ) ; xoa ss	 )    ;chi xoa doi tuong Giao voi duong bao    (if (and (setq ssOutside (GetssOutside ss))		(> (sslength ssOutside) 0))	 (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssOutside))) ) ; xoa ssOutside	 )    );if   );;xoa Ngoai duong bao  );cond (mapcar 'setvar vl ov) ; reset Sys Vars (command "_.undo" "_end") (princ))(defun GetssOutside (ss2 / ptLst cur ssInside lstss1 ss1 ssTouching)  (if (and (setq lstss1 (gettouching ss2))	  (setq ss1 (ssadd))	  (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) lstss1)	  )  (progn ; co ssTouching    (break_with ss1 ss2 nil 0)   (setq cur (ssname ss2 0)	  ssTouching (ssadd)	  ssOutside (ssadd))   (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ssTouching)) (gettouching ss2))   ;loc ssTouching -> ssOutside   (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssTouching)))	(if	 (or	  (not(insidep (vlax-curve-getStartPoint e) cur))	  (not(insidep (vlax-curve-getEndPoint e) cur))	  (not(insidep (vlax-curve-getPointAtParam e (/(+(vlax-curve-getStartParam e)(vlax-curve-getEndParam e))2)) cur))	  );or	 (ssadd e ssOutside)	 );if	);foreach   );progn  );if (if (ssmemb cur ssOutside) (ssdel cur ssOutside)) ssOutside )(defun GetssInside (ss2 / ptLst cur ssInside lstss1 ss1 ssTouching) (setq ptLst (GetPtLst (setq cur (ssname ss2 0)))	ssInside (ssget "_WP" ptLst ) )  (if (and (setq lstss1 (gettouching ss2))	  (setq ss1 (ssadd))	  (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) lstss1)	  )  (progn ; co ssTouching   (break_with ss1 ss2 nil 0)   (setq ssTouching (ssadd))   (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ssTouching)) (gettouching ss2))   ;loc ssTouching -> ssInside   (or ssInside (setq ssInside (ssadd)) )   (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssTouching)))	(if	 (and (insidep (vlax-curve-getStartPoint e) cur)	    (insidep (vlax-curve-getEndPoint e) cur)	    (insidep (vlax-curve-getPointAtParam e (/(+(vlax-curve-getStartParam e)(vlax-curve-getEndParam e))2)) cur)	    )	 (ssadd e ssInside)	 );if	);foreach   );progn  );if (if (ssmemb cur ssInside) (ssdel cur ssInside)) ssInside ) (defun GetPtLst (obj / startparam endparam anginc delta div inc pt ptlst) (defun ZClosed (lst)  (if (and (vlax-curve-isClosed obj)    (not(equal (car lst)(last lst) 1e-6)))   (append lst (list (car lst)))   lst))  (or (eq (type obj) 'VLA-OBJECT)  (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))) (setq typ (vlax-get obj 'ObjectName)) (if (or (eq typ "AcDbCircle") (eq typ "AcDbEllipse"))  (progn   (setq param 0)   (while (< param (* pi 2))	(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param)	   ptlst (cons pt ptlst)	   param (+ (/ (* pi 2) 72) param))	)   (reverse ptlst)   )  (progn ;Pline (eq typ "AcDbPolyline")   (setq param (vlax-curve-getStartParam obj)	  endparam (vlax-curve-getEndParam obj)	  anginc (* pi (/ 7.5 180.0)))   (setq tparam param)   (while (<= param endparam)	(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param))	(if (not (equal pt (car ptlst) 1e-12))	 (setq ptlst (cons pt ptlst)))	(if (and (/= param endparam)		 (setq blg (abs (vlax-invoke obj 'GetBulge param)))		 (/= 0 blg))	 (progn	  (setq delta (* 4 (atan blg)) ;included angle		 inc (/ 1.0 (1+ (fix (/ delta anginc))))         arcparam (+ param inc))	  (while (< arcparam (1+ param))	   (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj arcparam)          ptlst (cons pt ptlst)          arcparam (+ inc arcparam))))	 )	(setq param (1+ param))	)   (if (and (apply 'and ptlst)	    (> (length ptlst) 1))	(ZClosed (reverse ptlst))	)   )  ) );; Copyright © 2009, Lee McDonnell;; (Contact Lee Mac, CADTutor.net)(defun insidep (pt Obj / Obj Tol ang doc spc flag int lin xV yV) (defun vlax-list->3D-point (lst flag) (if lst  (cons ((if flag car cadr) lst)     (vlax-list->3D-point (cdddr lst) flag)))) (or (eq 'VLA-OBJECT (type Obj))   (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))) (if (not(vlax-curve-getParamAtPoint Obj pt))  (progn (setq Tol (/ pi 6) ; Uncertainty    ang 0.0 flag T) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))    spc (if (zerop (vla-get-activespace doc))       (if (= (vla-get-mspace doc) :vlax-true)        (vla-get-modelspace doc)        (vla-get-paperspace doc))       (vla-get-modelspace doc))) (while (and (< ang (* 2 pi)) flag)  (setq flag (and         (setq int          (vlax-invoke           (setq lin            (vla-addLine spc             (vlax-3D-point pt)              (vlax-3D-point               (polar pt ang                (if (vlax-property-available-p Obj 'length)                 (vla-get-length Obj) 1.0)))))                 'IntersectWith Obj                  acExtendThisEntity))         (<= 6 (length int))         (setq xV (vl-sort (vlax-list->3D-point int T) '<)            yV (vl-sort (vlax-list->3D-point int nil) '<))         (or (<= (car xV) (car pt) (last xV))           (<= (car yV) (cadr pt) (last yV))))     ang (+ ang Tol))  (vla-delete lin)) flag )  T  ));;; Author: Copyrightゥ 2006-2008 Charles Alan Butler ;;; Contact @ www.TheSwamp.org;;=========================================================================== ;; get all objects touching entities in the sscross              ;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE" ;; returns a list of enames ;;=========================================================================== (defun gettouching (sscros / ss lst lstb lstc objl)  (and   (setq lstb (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sscros)))      objl (mapcar 'vlax-ename->vla-object lstb)   )   (setq ss (ssget "_A" (list (cons 0 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")				 (cons 410 (getvar "ctab"))))   )   (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))   (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))   (mapcar    '(lambda (x)      (mapcar       '(lambda (y)        (if (not           (vl-catch-all-error-p            (vl-catch-all-apply             '(lambda ()               (vlax-safearray->list                (vlax-variant-value                 (vla-intersectwith y x acextendnone)                ))))))         (setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))        )       ) objl)     ) lst)  )  lstc );;; Author: Copyrightゥ 2006-2008 Charles Alan Butler ;;; Contact @ www.TheSwamp.org(defun break_with (ss2brk ss2brkwith self Gap / cmd intpts lst masterlist ss ssobjs          onlockedlayer ssget->vla-list list->3pair GetNewEntities oc          get_interpts break_obj GetLastEnt LastEntInDatabase ss2brkwithList         ) ;; ss2brk   selection set to break ;; ss2brkwith selection set to use as break points ;; self    when true will allow an object to break itself ;;      note that plined will break at each vertex ;; ;; return list of enames of new objects  (vl-load-com)  (princ "\nCalculating Break Points, Please Wait.\n");;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;        S U B  F U N C T I O N S           ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;; return T if entity is on a locked layer (defun onlockedlayer (ename / entlst)  (setq entlst (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget ename)))))  (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 entlst)))) ) ;; return a list of objects from a selection set;| (defun ssget->vla-list (ss)  (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss )))) )|; (defun ssget->vla-list (ss / i ename allobj) ; this is faster, changed in ver 1.7    (setq i -1)    (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))     (setq allobj (cons (vlax-ename->vla-object ename) allobj))    )    allobj )  ;; return a list of lists grouped by 3 from a flat list (defun list->3pair (old / new)  (while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)         old (cdddr old)))  (reverse new) ) ;;=====================================;; return a list of intersect points ;;=====================================(defun get_interpts (obj1 obj2 / iplist) (if (not (vl-catch-all-error-p       (setq iplist (vl-catch-all-apply              'vlax-safearray->list              (list               (vlax-variant-value                (vla-intersectwith obj1 obj2 acextendnone)               ))))))  iplist ));;========================================;; Break entity at break points in list ;;========================================(defun break_obj (ent brkptlst BrkGap / brkobjlst en enttype maxparam closedobj         minparam obj obj2break p1param p2param brkpt2 dlst idx brkptS         brkptE brkpt result GapFlg result ignore dist tmppt         #ofpts 2gap enddist lastent obj2break stdist         ) (or BrkGap (setq BrkGap 0.0)) ; default to 0 (setq BrkGap (/ BrkGap 2.0)) ; if Gap use 1/2 per side of break point  (setq obj2break ent    brkobjlst (list ent)    enttype  (cdr (assoc 0 (entget ent)))    GapFlg  (not (zerop BrkGap)) ; gap > 0    closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break) ) ;; when zero gap no need to break at end points (if (zerop Brkgap)  (setq spt (vlax-curve-getstartpoint ent)     ept (vlax-curve-getendpoint ent)     brkptlst (vl-remove-if '(lambda(x) (or (< (distance x spt) 0.0001)                         (< (distance x ept) 0.0001)))                 brkptlst)  ) ) (if brkptlst  (progn ;; sort break points based on the distance along the break object ;; get distance to break point, catch error if pt is off end ;; ver 2.0 fix - added COND to fix break point is at the end of a ;; line which is not a valid break but does no harm (setq brkptlst (mapcar '(lambda(x) (list x (vlax-curve-getdistatparam obj2break                        ;; ver 2.0 fix                        (cond ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break x))                          ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break                           (vlax-curve-getclosestpointto obj2break x))))))              ) brkptlst)) ;; sort primary list on distance (setq brkptlst (vl-sort brkptlst '(lambda (a1 a2) (< (cadr a1) (cadr a2)))))  (if GapFlg ; gap > 0  ;; Brkptlst starts as the break point and then a list of pairs of points  ;; is creates as the break points  (progn   ;; create a list of list of break points   ;; ((idx# stpoint distance)(idx# endpoint distance)...)   (setq idx 0)   (foreach brkpt brkptlst        ;; ----------------------------------------------------------    ;; create start break point, then create end break point      ;; ((idx# startpoint distance)(idx# endpoint distance)...)     ;; ----------------------------------------------------------    (setq dist (cadr brkpt)) ; distance to center of gap    ;; subtract gap to get start point of break gap    (cond     ((and (minusp (setq stDist (- dist BrkGap))) closedobj )      (setq stdist (+ (vlax-curve-getdistatparam obj2break               (vlax-curve-getendparam obj2break)) stDist))      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))      )     ((minusp stDist) ; off start of object so get startpoint      (setq dlst (cons (list idx (vlax-curve-getstartpoint obj2break) 0.0) dlst))      )     (t      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))     )    )    ;; add gap to get end point of break gap    (cond     ((and (> (setq stDist (+ dist BrkGap))          (setq endDist (vlax-curve-getdistatparam obj2break                   (vlax-curve-getendparam obj2break)))) closedobj )      (setq stdist (- stDist endDist))      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))      )     ((> stDist endDist) ; off end of object so get endpoint      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                    (vlax-curve-getendparam obj2break))                 endDist) dlst))      )     (t      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))     )    )    ;; -------------------------------------------------------    (setq idx (1+ IDX))   ) ; foreach brkpt brkptlst      (setq dlst (reverse dlst))   ;; remove the points of the gap segments that overlap   (setq idx -1      2gap (* BrkGap 2)      #ofPts (length Brkptlst)   )   (while (<= (setq idx (1+ idx)) #ofPts)    (cond     ((null result) ; 1st time through      (setq result (list (car dlst)) ; get first start point         result (cons (nth (1+(* idx 2)) dlst) result))     )     ((= idx #ofPts) ; last pass, check for wrap      (if (and closedobj (> #ofPts 1)          (<= (+(- (vlax-curve-getdistatparam obj2break              (vlax-curve-getendparam obj2break))             (cadr (last BrkPtLst))) (cadar BrkPtLst)) 2Gap))       (progn        (if (zerop (rem (length result) 2))         (setq result (cdr result)) ; remove the last end point        )        ;; ignore previous endpoint and present start point        (setq result (cons (cadr (reverse result)) result) ; get last end point           result (cdr (reverse result))           result (reverse (cdr result)))       )      )     )     ;; Break Gap Overlaps     ((< (cadr (nth idx Brkptlst)) (+ (cadr (nth (1- idx) Brkptlst)) 2Gap))      (if (zerop (rem (length result) 2))       (setq result (cdr result)) ; remove the last end point      )      ;; ignore previous endpoint and present start point      (setq result (cons (nth (1+(* idx 2)) dlst) result)) ; get present end point      )     ;; Break Gap does Not Overlap previous point      (t      (setq result (cons (nth (* idx 2) dlst) result)) ; get this start point      (setq result (cons (nth (1+(* idx 2)) dlst) result)) ; get this end point     )    ) ; end cond stmt   ) ; while      (setq dlst   (reverse result)      brkptlst nil)   (while dlst ; grab the points only    (setq brkptlst (cons (list (cadar dlst)(cadadr dlst)) brkptlst)       dlst  (cddr dlst))   )  ) ) ;;  ----------------------------------------------------- ;; (if (equal a ent) (princ)) ; debug CAB -------------  (foreach brkpt (reverse brkptlst)  (if GapFlg ; gap > 0   (setq brkptS (car brkpt)      brkptE (cadr brkpt))   (setq brkptS (car brkpt)      brkptE brkptS)  )  ;; get last entity created via break in case multiple breaks  (if brkobjlst   (progn    (setq tmppt brkptS) ; use only one of the pair of breakpoints    ;; if pt not on object x, switch objects    (if (not (numberp (vl-catch-all-apply              'vlax-curve-getdistatpoint (list obj2break tmppt))))     (progn ; find the one that pt is on      (setq idx (length brkobjlst))      (while (and (not (minusp (setq idx (1- idx))))            (setq obj (nth idx brkobjlst))            (if (numberp (vl-catch-all-apply                    'vlax-curve-getdistatpoint (list obj tmppt)))             (null (setq obj2break obj)) ; switch objects, null causes exit             t            )          )      )     )    )   )  )  (setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))  (if GapFlg ; gap > 0   (if closedobj    (progn ; need to break a closed object     (setq brkpt2 (vlax-curve-getPointAtDist obj2break           (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj2break brkptE) 0.00001)))     (command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt2 0 1)          "_non" (trans brkptE 0 1))     (and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))     (setq BrkptE brkpt2)    )   )   (if (and closedobj        (not (setq brkptE (vlax-curve-getPointAtDist obj2break            (+ (vlax-curve-getdistatparam obj2break              ;;(vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts)) 0.00001))))              ;; ver 2.0 fix              (cond ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts))                 ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break                   (vlax-curve-getclosestpointto obj2break brkpts))))) 0.00001)))))    (setq brkptE (vlax-curve-getPointAtDist obj2break            (- (vlax-curve-getdistatparam obj2break              ;;(vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts)) 0.00001)))              ;; ver 2.0 fix              (cond ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts))                 ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break                   (vlax-curve-getclosestpointto obj2break brkpts))))) 0.00001)))    )  ) ; endif    ;; (if (null brkptE) (princ)) ; debug    (setq LastEnt (GetLastEnt))  (command "._break" obj2break "_non" (trans brkptS 0 1) "_non" (trans brkptE 0 1))  (and *BrkVerbose* (princ (setq *brkcnt* (1+ *brkcnt*))) (princ "\r"))  (and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))  (if (and (not closedobj) ; new object was created       (not (equal LastEnt (entlast))))    (setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))  ) ) ) ) ; endif brkptlst ) ; defun break_obj;;====================================;; CAB - get last entity in datatbase(defun GetLastEnt ( / ename result ) (if (setq result (entlast))  (while (setq ename (entnext result))   (setq result ename)  ) ) result);;===================================;; CAB - return a list of new enames(defun GetNewEntities (ename / new) (cond  ((null ename) (alert "Ename nil"))  ((eq 'ENAME (type ename))   (while (setq ename (entnext ename))    (if (entget ename) (setq new (cons ename new)))   )  )  ((alert "Ename wrong type.")) ) new)  ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;;     S T A R T S U B R O U T I N E  H E R E        ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    (setq LastEntInDatabase (GetLastEnt))  (if (and ss2brk ss2brkwith)  (progn   (setq oc 0      ss2brkwithList (ssget->vla-list ss2brkwith))   (if (> (* (sslength ss2brk)(length ss2brkwithList)) 5000)    (setq *BrkVerbose* t)   )   (and *BrkVerbose*      (princ (strcat "Objects to be Checked: "      (itoa (* (sslength ss2brk)(length ss2brkwithList))) "\n")))   ;; CREATE a list of entity & it's break points   (foreach obj (ssget->vla-list ss2brk) ; check each object in ss2brk    (if (not (onlockedlayer (vlax-vla-object->ename obj)))     (progn      (setq lst nil)      ;; check for break pts with other objects in ss2brkwith      (foreach intobj ss2brkwithList       (if (and (or self (not (equal obj intobj)))            (setq intpts (get_interpts obj intobj))         )        (setq lst (append (list->3pair intpts) lst)) ; entity w/ break points       )       (and *BrkVerbose* (princ (strcat "Objects Checked: " (itoa (setq oc (1+ oc))) "\r")))      )      (if lst       (setq masterlist (cons (cons (vlax-vla-object->ename obj) lst) masterlist))      )     )    )   )     (and *BrkVerbose* (princ "\nBreaking Objects.\n"))   (setq *brkcnt* 0) ; break counter   ;; masterlist = ((ent brkpts)(ent brkpts)...)   (if masterlist    (foreach obj2brk masterlist     (break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk) Gap)    )   )   ) );;==============================================================  (and (zerop *brkcnt*) (princ "\nNone to be broken."))  (setq *BrkVerbose* nil) (GetNewEntities LastEntInDatabase) ; return list of enames of new objects)

 • 6

#26 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 posts
Danh tiếng: 543 (tốt)

Gửi vào 02 July 2009 - 09:52 AM

Cho cc bạn.
Về cơ bản th LISP ERC của bạn Thiệp đ giải quyết đuợc cc yu cầu xa cc đối tuợng trong, ngoi v giữa 2 đuờng bao.
Tuy nhin với cc đối tuợng c giao với đuờng bao th Lisp ERC chưa hon chỉnh.
Để giải quyết vấn đề xa cc đối tuợng c giao với đuờng bao, tui dng giải php l cắt cc đối tuợng ny tại giao điểm với đuờng bao, sử dụng hm break_with của CAB trn www.TheSwamp.org
Do hm break_with chỉ cắt cc đối tuợng lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs nn với cc đối tuợng cn lại như Text, Dimension,... LISP khng giải quyết triệt để. :s_big:

Cc bạn chạy thử v cho kiến.

(defun c:EWB (/ ov vl ss1 ss2 ptLst plSet) ;EWB -> Erase With Boundary (defun *error* (msg)    (if ov (mapcar 'setvar vl ov)) ; reset Sys vars  (princ (strcat "\n<< Error: " msg " >>")) ; Print Error Message  (princ) ; Exit Cleanly  ) (command "_.undo" "_begin") (setq vl '("CMDECHO" "OSMODE" "ORTHOMODE") ; Sys Var list    ov (mapcar 'getvar vl)) ; Get Old values  (mapcar 'setvar vl '(0 0 0)) ; Turn off CMDECHO, OSMODE, ORTHOMODE (initget "T N G") (setq	bit (getkword "\nBan muon xoa Trong hay Ngoai duong bao, hay Giua 2 duong bao <T/N/G>: " ) ) (cond  ((= bit "T") ;xoa Trong duong bao   (princ"\n<<< Chon duong bao >>> ")   (if (and (setq ss (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))	   (setq ssInside (GetssInside ss))	   (> (sslength ssInside) 0))    (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssInside))) ) ; xoa ssInside    )   )    ((= bit "G") ;xoa giua 2 duong bao   (princ"\n<<< Chon duong bao ngoai >>> ")   (setq ssN (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))   (princ"\n<<< Chon duong bao trong >>> ")   (setq ssT (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")))	  curT (ssname ssT 0)	  ssT (GetssInside ssT)	  ssN (GetssInside ssN))   (if (and ssT (> (sslength ssT) 0) ssN (> (sslength ssN) 0) )    (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssT)))	 (if (ssmemb e ssN) (ssdel e ssN)))    )   (if (ssmemb curT ssN) (ssdel curT ssN))   (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssN))) ) ; xoa ss   )  ((= bit "N") ;xoa Ngoai duong bao   (initget "T G")   (setq bit (getkword "\nXoa Tat ca doi tuong ngoai duong bao, hay chi doi tuong Giao voi duong bao <T/G>: " ) )   (princ"\n<<< Chon duong bao >>> ")   (setq ss (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")))	  cur (ssname ss 0))   (if (= bit "T")    (progn ;xoa Tat ca doi tuong ngoai duong bao	 (setq ssInside (GetssInside ss)	    ssAll (ssget "x" (list (cons 410 (getvar "ctab")))) )	 (if (and ssInside (> (sslength ssInside) 0) )	  (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssInside)))	   (if (ssmemb e ssAll) (ssdel e ssAll)))	  )	 (if (ssmemb cur ssAll) (ssdel cur ssAll))	 (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssAll))) ) ; xoa ss	 )    ;chi xoa doi tuong Giao voi duong bao    (if (and (setq ssOutside (GetssOutside ss))		(> (sslength ssOutside) 0))	 (mapcar 'entdel (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssOutside))) ) ; xoa ssOutside	 )    );if   );;xoa Ngoai duong bao  );cond (mapcar 'setvar vl ov) ; reset Sys Vars (command "_.undo" "_end") (princ))(defun GetssOutside (ss2 / ptLst cur ssInside lstss1 ss1 ssTouching)  (if (and (setq lstss1 (gettouching ss2))	  (setq ss1 (ssadd))	  (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) lstss1)	  )  (progn ; co ssTouching    (break_with ss1 ss2 nil 0)   (setq cur (ssname ss2 0)	  ssTouching (ssadd)	  ssOutside (ssadd))   (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ssTouching)) (gettouching ss2))   ;loc ssTouching -> ssOutside   (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssTouching)))	(if	 (or	  (not(insidep (vlax-curve-getStartPoint e) cur))	  (not(insidep (vlax-curve-getEndPoint e) cur))	  (not(insidep (vlax-curve-getPointAtParam e (/(+(vlax-curve-getStartParam e)               (vlax-curve-getEndParam e))2)) cur))	  );or	 (ssadd e ssOutside)	 );if	);foreach   );progn  );if (if (ssmemb cur ssOutside) (ssdel cur ssOutside)) ssOutside )(defun GetssInside (ss2 / ptLst cur ssInside lstss1 ss1 ssTouching) (setq ptLst (GetPtLst (setq cur (ssname ss2 0)))	ssInside (ssget "_WP" ptLst ) )  (if (and (setq lstss1 (gettouching ss2))	  (setq ss1 (ssadd))	  (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ss1)) lstss1)	  )  (progn ; co ssTouching   (break_with ss1 ss2 nil 0)   (setq ssTouching (ssadd))   (mapcar '(lambda (x) (ssadd x ssTouching)) (gettouching ss2))   ;loc ssTouching -> ssInside   (or ssInside (setq ssInside (ssadd)) )   (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssTouching)))	(if	 (and (insidep (vlax-curve-getStartPoint e) cur)	    (insidep (vlax-curve-getEndPoint e) cur)	    (insidep (vlax-curve-getPointAtParam e (/(+(vlax-curve-getStartParam e)              (vlax-curve-getEndParam e))2)) cur)	    )	 (ssadd e ssInside)	 );if	);foreach   );progn  );if (if (ssmemb cur ssInside) (ssdel cur ssInside)) ssInside ) (defun GetPtLst (obj / startparam endparam anginc delta div inc pt ptlst) (defun ZClosed (lst)  (if (and (vlax-curve-isClosed obj)    (not(equal (car lst)(last lst) 1e-6)))   (append lst (list (car lst)))   lst))  (or (eq (type obj) 'VLA-OBJECT)  (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))) (setq typ (vlax-get obj 'ObjectName)) (if (or (eq typ "AcDbCircle") (eq typ "AcDbEllipse"))  (progn   (setq param 0)   (while (< param (* pi 2))	(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param)	   ptlst (cons pt ptlst)	   param (+ (/ (* pi 2) 72) param))	)   (reverse ptlst)   )  (progn ;Pline (eq typ "AcDbPolyline")   (setq param (vlax-curve-getStartParam obj)	  endparam (vlax-curve-getEndParam obj)	  anginc (* pi (/ 7.5 180.0)))   (setq tparam param)   (while (<= param endparam)	(setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param))	(if (not (equal pt (car ptlst) 1e-12))	 (setq ptlst (cons pt ptlst)))	(if (and (/= param endparam)		 (setq blg (abs (vlax-invoke obj 'GetBulge param)))		 (/= 0 blg))	 (progn	  (setq delta (* 4 (atan blg)) ;included angle		 inc (/ 1.0 (1+ (fix (/ delta anginc))))         arcparam (+ param inc))	  (while (< arcparam (1+ param))	   (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj arcparam)          ptlst (cons pt ptlst)          arcparam (+ inc arcparam))))	 )	(setq param (1+ param))	)   (if (and (apply 'and ptlst)	    (> (length ptlst) 1))	(ZClosed (reverse ptlst))	)   )  ) );; Copyright 2009, Lee McDonnell;; (Contact Lee Mac, CADTutor.net)(defun insidep (pt Obj / Obj Tol ang doc spc flag int lin xV yV) (defun vlax-list->3D-point (lst flag) (if lst  (cons ((if flag car cadr) lst)     (vlax-list->3D-point (cdddr lst) flag)))) (or (eq 'VLA-OBJECT (type Obj))   (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))) (if (not(vlax-curve-getParamAtPoint Obj pt))  (progn (setq Tol (/ pi 6) ; Uncertainty    ang 0.0 flag T) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))    spc (if (zerop (vla-get-activespace doc))       (if (= (vla-get-mspace doc) :vlax-true)        (vla-get-modelspace doc)        (vla-get-paperspace doc))       (vla-get-modelspace doc))) (while (and (< ang (* 2 pi)) flag)  (setq flag (and         (setq int          (vlax-invoke           (setq lin            (vla-addLine spc             (vlax-3D-point pt)              (vlax-3D-point               (polar pt ang                (if (vlax-property-available-p Obj 'length)                 (vla-get-length Obj) 1.0)))))                 'IntersectWith Obj                  acExtendThisEntity))         (<= 6 (length int))         (setq xV (vl-sort (vlax-list->3D-point int T) '<)            yV (vl-sort (vlax-list->3D-point int nil) '<))         (or (<= (car xV) (car pt) (last xV))           (<= (car yV) (cadr pt) (last yV))))     ang (+ ang Tol))  (vla-delete lin)) flag )  T  ));;; Author: Copyrightゥ 2006-2008 Charles Alan Butler ;;; Contact @ www.TheSwamp.org;;=========================================================================== ;; get all objects touching entities in the sscross              ;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE" ;; returns a list of enames ;;=========================================================================== (defun gettouching (sscros / ss lst lstb lstc objl)  (and   (setq lstb (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sscros)))      objl (mapcar 'vlax-ename->vla-object lstb)   )   (setq ss (ssget "_A" (list (cons 0 "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE")				 (cons 410 (getvar "ctab"))))   )   (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))   (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))   (mapcar    '(lambda (x)      (mapcar       '(lambda (y)        (if (not           (vl-catch-all-error-p            (vl-catch-all-apply             '(lambda ()               (vlax-safearray->list                (vlax-variant-value                 (vla-intersectwith y x acextendnone)                ))))))         (setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))        )       ) objl)     ) lst)  )  lstc );;; Author: Copyrightゥ 2006-2008 Charles Alan Butler ;;; Contact @ www.TheSwamp.org(defun break_with (ss2brk ss2brkwith self Gap / cmd intpts lst masterlist ss ssobjs          onlockedlayer ssget->vla-list list->3pair GetNewEntities oc          get_interpts break_obj GetLastEnt LastEntInDatabase ss2brkwithList         ) ;; ss2brk   selection set to break ;; ss2brkwith selection set to use as break points ;; self    when true will allow an object to break itself ;;      note that plined will break at each vertex ;; ;; return list of enames of new objects  (vl-load-com)  (princ "\nCalculating Break Points, Please Wait.\n");;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;        S U B  F U N C T I O N S           ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;; return T if entity is on a locked layer (defun onlockedlayer (ename / entlst)  (setq entlst (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget ename)))))  (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 entlst)))) ) ;; return a list of objects from a selection set;| (defun ssget->vla-list (ss)  (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss )))) )|; (defun ssget->vla-list (ss / i ename allobj) ; this is faster, changed in ver 1.7    (setq i -1)    (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))     (setq allobj (cons (vlax-ename->vla-object ename) allobj))    )    allobj )  ;; return a list of lists grouped by 3 from a flat list (defun list->3pair (old / new)  (while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)         old (cdddr old)))  (reverse new) ) ;;=====================================;; return a list of intersect points ;;=====================================(defun get_interpts (obj1 obj2 / iplist) (if (not (vl-catch-all-error-p       (setq iplist (vl-catch-all-apply              'vlax-safearray->list              (list               (vlax-variant-value                (vla-intersectwith obj1 obj2 acextendnone)               ))))))  iplist ));;========================================;; Break entity at break points in list ;;========================================(defun break_obj (ent brkptlst BrkGap / brkobjlst en enttype maxparam closedobj         minparam obj obj2break p1param p2param brkpt2 dlst idx brkptS         brkptE brkpt result GapFlg result ignore dist tmppt         #ofpts 2gap enddist lastent obj2break stdist         ) (or BrkGap (setq BrkGap 0.0)) ; default to 0 (setq BrkGap (/ BrkGap 2.0)) ; if Gap use 1/2 per side of break point  (setq obj2break ent    brkobjlst (list ent)    enttype  (cdr (assoc 0 (entget ent)))    GapFlg  (not (zerop BrkGap)) ; gap > 0    closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break) ) ;; when zero gap no need to break at end points (if (zerop Brkgap)  (setq spt (vlax-curve-getstartpoint ent)     ept (vlax-curve-getendpoint ent)     brkptlst (vl-remove-if '(lambda(x) (or (< (distance x spt) 0.0001)                         (< (distance x ept) 0.0001)))                 brkptlst)  ) ) (if brkptlst  (progn ;; sort break points based on the distance along the break object ;; get distance to break point, catch error if pt is off end ;; ver 2.0 fix - added COND to fix break point is at the end of a ;; line which is not a valid break but does no harm (setq brkptlst (mapcar '(lambda(x) (list x (vlax-curve-getdistatparam obj2break                        ;; ver 2.0 fix                        (cond ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break x))                          ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break                           (vlax-curve-getclosestpointto obj2break x))))))              ) brkptlst)) ;; sort primary list on distance (setq brkptlst (vl-sort brkptlst '(lambda (a1 a2) (< (cadr a1) (cadr a2)))))  (if GapFlg ; gap > 0  ;; Brkptlst starts as the break point and then a list of pairs of points  ;; is creates as the break points  (progn   ;; create a list of list of break points   ;; ((idx# stpoint distance)(idx# endpoint distance)...)   (setq idx 0)   (foreach brkpt brkptlst        ;; ----------------------------------------------------------    ;; create start break point, then create end break point      ;; ((idx# startpoint distance)(idx# endpoint distance)...)     ;; ----------------------------------------------------------    (setq dist (cadr brkpt)) ; distance to center of gap    ;; subtract gap to get start point of break gap    (cond     ((and (minusp (setq stDist (- dist BrkGap))) closedobj )      (setq stdist (+ (vlax-curve-getdistatparam obj2break               (vlax-curve-getendparam obj2break)) stDist))      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))      )     ((minusp stDist) ; off start of object so get startpoint      (setq dlst (cons (list idx (vlax-curve-getstartpoint obj2break) 0.0) dlst))      )     (t      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))     )    )    ;; add gap to get end point of break gap    (cond     ((and (> (setq stDist (+ dist BrkGap))          (setq endDist (vlax-curve-getdistatparam obj2break                   (vlax-curve-getendparam obj2break)))) closedobj )      (setq stdist (- stDist endDist))      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))      )     ((> stDist endDist) ; off end of object so get endpoint      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                    (vlax-curve-getendparam obj2break))                 endDist) dlst))      )     (t      (setq dlst (cons (list idx                 (vlax-curve-getpointatparam obj2break                     (vlax-curve-getparamatdist obj2break stDist))                 stDist) dlst))     )    )    ;; -------------------------------------------------------    (setq idx (1+ IDX))   ) ; foreach brkpt brkptlst      (setq dlst (reverse dlst))   ;; remove the points of the gap segments that overlap   (setq idx -1      2gap (* BrkGap 2)      #ofPts (length Brkptlst)   )   (while (<= (setq idx (1+ idx)) #ofPts)    (cond     ((null result) ; 1st time through      (setq result (list (car dlst)) ; get first start point         result (cons (nth (1+(* idx 2)) dlst) result))     )     ((= idx #ofPts) ; last pass, check for wrap      (if (and closedobj (> #ofPts 1)          (<= (+(- (vlax-curve-getdistatparam obj2break              (vlax-curve-getendparam obj2break))             (cadr (last BrkPtLst))) (cadar BrkPtLst)) 2Gap))       (progn        (if (zerop (rem (length result) 2))         (setq result (cdr result)) ; remove the last end point        )        ;; ignore previous endpoint and present start point        (setq result (cons (cadr (reverse result)) result) ; get last end point           result (cdr (reverse result))           result (reverse (cdr result)))       )      )     )     ;; Break Gap Overlaps     ((< (cadr (nth idx Brkptlst)) (+ (cadr (nth (1- idx) Brkptlst)) 2Gap))      (if (zerop (rem (length result) 2))       (setq result (cdr result)) ; remove the last end point      )      ;; ignore previous endpoint and present start point      (setq result (cons (nth (1+(* idx 2)) dlst) result)) ; get present end point      )     ;; Break Gap does Not Overlap previous point      (t      (setq result (cons (nth (* idx 2) dlst) result)) ; get this start point      (setq result (cons (nth (1+(* idx 2)) dlst) result)) ; get this end point     )    ) ; end cond stmt   ) ; while      (setq dlst   (reverse result)      brkptlst nil)   (while dlst ; grab the points only    (setq brkptlst (cons (list (cadar dlst)(cadadr dlst)) brkptlst)       dlst  (cddr dlst))   )  ) ) ;;  ----------------------------------------------------- ;; (if (equal a ent) (princ)) ; debug CAB -------------  (foreach brkpt (reverse brkptlst)  (if GapFlg ; gap > 0   (setq brkptS (car brkpt)      brkptE (cadr brkpt))   (setq brkptS (car brkpt)      brkptE brkptS)  )  ;; get last entity created via break in case multiple breaks  (if brkobjlst   (progn    (setq tmppt brkptS) ; use only one of the pair of breakpoints    ;; if pt not on object x, switch objects    (if (not (numberp (vl-catch-all-apply              'vlax-curve-getdistatpoint (list obj2break tmppt))))     (progn ; find the one that pt is on      (setq idx (length brkobjlst))      (while (and (not (minusp (setq idx (1- idx))))            (setq obj (nth idx brkobjlst))            (if (numberp (vl-catch-all-apply                    'vlax-curve-getdistatpoint (list obj tmppt)))             (null (setq obj2break obj)) ; switch objects, null causes exit             t            )          )      )     )    )   )  )  (setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))  (if GapFlg ; gap > 0   (if closedobj    (progn ; need to break a closed object     (setq brkpt2 (vlax-curve-getPointAtDist obj2break           (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj2break brkptE) 0.00001)))     (command "._break" obj2break "_non" (trans brkpt2 0 1)          "_non" (trans brkptE 0 1))     (and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))     (setq BrkptE brkpt2)    )   )   (if (and closedobj        (not (setq brkptE (vlax-curve-getPointAtDist obj2break            (+ (vlax-curve-getdistatparam obj2break              ;;(vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts)) 0.00001))))              ;; ver 2.0 fix              (cond ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts))                 ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break                   (vlax-curve-getclosestpointto obj2break brkpts))))) 0.00001)))))    (setq brkptE (vlax-curve-getPointAtDist obj2break            (- (vlax-curve-getdistatparam obj2break              ;;(vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts)) 0.00001)))              ;; ver 2.0 fix              (cond ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts))                 ((vlax-curve-getparamatpoint obj2break                   (vlax-curve-getclosestpointto obj2break brkpts))))) 0.00001)))    )  ) ; endif    ;; (if (null brkptE) (princ)) ; debug    (setq LastEnt (GetLastEnt))  (command "._break" obj2break "_non" (trans brkptS 0 1) "_non" (trans brkptE 0 1))  (and *BrkVerbose* (princ (setq *brkcnt* (1+ *brkcnt*))) (princ "\r"))  (and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))  (if (and (not closedobj) ; new object was created       (not (equal LastEnt (entlast))))    (setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))  ) ) ) ) ; endif brkptlst ) ; defun break_obj;;====================================;; CAB - get last entity in datatbase(defun GetLastEnt ( / ename result ) (if (setq result (entlast))  (while (setq ename (entnext result))   (setq result ename)  ) ) result);;===================================;; CAB - return a list of new enames(defun GetNewEntities (ename / new) (cond  ((null ename) (alert "Ename nil"))  ((eq 'ENAME (type ename))   (while (setq ename (entnext ename))    (if (entget ename) (setq new (cons ename new)))   )  )  ((alert "Ename wrong type.")) ) new)  ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;;     S T A R T S U B R O U T I N E  H E R E        ;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    (setq LastEntInDatabase (GetLastEnt))  (if (and ss2brk ss2brkwith)  (progn   (setq oc 0      ss2brkwithList (ssget->vla-list ss2brkwith))   (if (> (* (sslength ss2brk)(length ss2brkwithList)) 5000)    (setq *BrkVerbose* t)   )   (and *BrkVerbose*      (princ (strcat "Objects to be Checked: "      (itoa (* (sslength ss2brk)(length ss2brkwithList))) "\n")))   ;; CREATE a list of entity & it's break points   (foreach obj (ssget->vla-list ss2brk) ; check each object in ss2brk    (if (not (onlockedlayer (vlax-vla-object->ename obj)))     (progn      (setq lst nil)      ;; check for break pts with other objects in ss2brkwith      (foreach intobj ss2brkwithList       (if (and (or self (not (equal obj intobj)))            (setq intpts (get_interpts obj intobj))         )        (setq lst (append (list->3pair intpts) lst)) ; entity w/ break points       )       (and *BrkVerbose* (princ (strcat "Objects Checked: " (itoa (setq oc (1+ oc))) "\r")))      )      (if lst       (setq masterlist (cons (cons (vlax-vla-object->ename obj) lst) masterlist))      )     )    )   )     (and *BrkVerbose* (princ "\nBreaking Objects.\n"))   (setq *brkcnt* 0) ; break counter   ;; masterlist = ((ent brkpts)(ent brkpts)...)   (if masterlist    (foreach obj2brk masterlist     (break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk) Gap)    )   )   ) );;==============================================================  (and (zerop *brkcnt*) (princ "\nNone to be broken."))  (setq *BrkVerbose* nil) (GetNewEntities LastEntInDatabase) ; return list of enames of new objects)

Mnh đ chạy thử v c thng bo như sau: << Error: too many arguments >>
Chắc l trong qu trnh copy ln diễn đn bị lỗi. Bc c thể gửi km lun file được khng?
 • 0

#27 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 02 July 2009 - 10:00 AM

Mnh đ chạy thử v c thng bo như sau: << Error: too many arguments >>
Chắc l trong qu trnh copy ln diễn đn bị lỗi. Bc c thể gửi km lun file được khng?

Cho Nataca
Bạn dng chức năng Dowload file của diễn đn, sau đ xa dng .../t/g ... /t/n/g..." tại cuối file EWB.lsp
hay download file
Nhờ Admin xem lại chức năng Dowload file.
(setq bit (getkword "\nBan muon xoa Trong hay Ngoai duong bao, hay Giua 2 duong bao... /t/n/g...: " ) )
(setq bit (getkword "\nBan muon xoa Trong hay Ngoai duong bao, hay Giua 2 duong bao (T/N/G): " ) )
Thanks
 • 3

#28 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 posts
Danh tiếng: 18 (tm tạm)

Gửi vào 02 July 2009 - 11:10 AM

bc Gia Bach , sao e khng thể xo được cc đối tượng l đường đồng mức?e đang lm bnh đồ, muốn xo cc đường đng mức nằm ngoi 1 vng kn nhưng chỉ xo được cc đối tượng khc thi, cn với đường đồng mức th khng lm được.c phải v cc đường đồng mức c thuộc tnh g khc với cc đường pline bnh thường?
 • 1
Hy lm việc hết mnh rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#29 xuandao0708

xuandao0708

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 140 posts
Danh tiếng: 9 (bnh thường)

Gửi vào 02 July 2009 - 11:10 AM

Thank Bc gia bach nhiều. Sau khi text thử th n chạy rất tuyệt tương đương như lệnh đng Fence bn Micro, nay em nhờ Bc c thể viết thm 1 lệnh tương tự như lệnh Ewb nhưng lần ny l n khng xo m chỉ cho mnh chọn đối tượng thi. Thank c Bc nhiều. :s_big:
 • 0

#30 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 02 July 2009 - 12:46 PM

Thank Bc gia bach nhiều. Sau khi text thử th n chạy rất tuyệt tương đương như lệnh đng Fence bn Micro, nay em nhờ Bc c thể viết thm 1 lệnh tương tự như lệnh Ewb nhưng lần ny l n khng xo m chỉ cho mnh chọn đối tượng thi. Thank c Bc nhiều. :s_big:

Cho xuandao0708
Bạn chạy thử Lisp chọn đối tuợng với đuờng bao : SWB
dowload here
 • 1

#31 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 posts
Danh tiếng: 18 (tm tạm)

Gửi vào 02 July 2009 - 02:00 PM

Cho namhai
Theo suy đon của tui : cc đuờng đồng mức c cao độ khc nhau -> khng c giao với đuờng bao, do đ LISP khng xa cc đuờng ny.

E nghĩ khi chuyển sang CAD th cc đường đồng mức cũng l 1 đối tượng của CAD chứ?Nếu explode đường đồng mức th xo bnh thường bc a, c phải trong đường đng mức trong trường hợp ny được hiểu l 1 block, v cũng khng copy=>paste clip được?nhưng lại trim được, điều ny lại tri ngược với giả thuyết n l 1 block?Vậy c cch no giải quyết được vấn đề ny khng , mong cc cao thủ gip đỡ? e lm thiết kế đường, vẽ đường mặt bằng tuyến trn bnh đồ v muốn xo cc đường đồng mức trong mặt bằng tuyến đấy, lm thủ cng rất mất thời gian.
 • 1
Hy lm việc hết mnh rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#32 xuandao0708

xuandao0708

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 140 posts
Danh tiếng: 9 (bnh thường)

Gửi vào 02 July 2009 - 02:59 PM

C mơn Bc Gia Bach nhiều, lisp lệnh swb chưa chạy đng em lắm v khi chọn đối tượng trong vng kn để copy ra ring th bản vẽ chnh của mnh bị ph nt ngay vng kn mnh chọn. Khng biết Bc c giải php no để khi chọn cc đối tượng trong 1 vng kn dng lệnh copy th bản vẽ chnh của mnh khng bị ph nt như khi dng lệnh SWB. Thank Bc nhiều.
Đy l file cad mẫu:
http://www.cadviet.c...iles/mau1_2.dwg
 • 0

#33 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 posts
Danh tiếng: 18 (tm tạm)

Gửi vào 02 July 2009 - 04:20 PM

Bạn c thể Upload file Cad ln diễn đn ?

đy l file m e đ xo bằng thủ cng, bc xem c cch no gip e xo được cc đường đồng mức kh chịu đy khng nh :s_big:
http://www.cadviet.c..._TONG_THE_1.dwg
 • 0
Hy lm việc hết mnh rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#34 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 02 July 2009 - 04:23 PM

C mơn Bc Gia Bach nhiều, lisp lệnh swb chưa chạy đng em lắm v khi chọn đối tượng trong vng kn để copy ra ring th bản vẽ chnh của mnh bị ph nt ngay vng kn mnh chọn. Khng biết Bc c giải php no để khi chọn cc đối tượng trong 1 vng kn dng lệnh copy th bản vẽ chnh của mnh khng bị ph nt như khi dng lệnh SWB. Thank Bc nhiều.
Đy l file cad mẫu:
http://www.cadviet.c...iles/mau1_2.dwg

Đng l : đuợc voi đi Hai b Trưng .... Posted Image
 • 1

#35 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 posts
Danh tiếng: 18 (tm tạm)

Gửi vào 02 July 2009 - 04:56 PM

Trong file CAD của bạn, đuờng bao c cao độ Z=0, cc đuờng đồng mức c cao độ Z khc 0
-> Đuờng bao v đuờng đồng mức thực tế khng giao nhau (mặc d trn mặt bằng nhn thấy giao nhau).
Lisp chỉ chạy đuợc với cc đối tuợng c giao (cắt). :s_big:

e explode đường đồng mức v thấy vẫn xo được cc đối tượng c Z khc 0 m, nhưng chỉ xo được những đối tượng nằm trong curve chứ khng xo được cc đường giao với curve?
 • 0
Hy lm việc hết mnh rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#36 xuandao0708

xuandao0708

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 140 posts
Danh tiếng: 9 (bnh thường)

Gửi vào 02 July 2009 - 05:49 PM

Hix, Bc GiaBach thng cảm, khng phải em được voi m đi b Trương đu. Tại em thấy lệnh Ewb n tương đối giống 1 lệnh trong Micro nn em nhờ Bc viết hộ thm 1 lệnh chọn đối tượng trong vng kn, nhưng khng ngờ sau khi chọn v copy ra th n ph nt bản vẽ. Monh Bc thng cảm, nếu c g sai st mong Bc bỏ qua cho em. Thank Bc nhiều.
 • 0

#37 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 03 July 2009 - 01:16 PM

Hix, Bc GiaBach thng cảm, khng phải em được voi m đi b Trương đu. Tại em thấy lệnh Ewb n tương đối giống 1 lệnh trong Micro nn em nhờ Bc viết hộ thm 1 lệnh chọn đối tượng trong vng kn, nhưng khng ngờ sau khi chọn v copy ra th n ph nt bản vẽ. Monh Bc thng cảm, nếu c g sai st mong Bc bỏ qua cho em. Thank Bc nhiều.

Cho xuandao0708
Bạn chạy thử Lisp Copy đối tuợng chọn theo đuờng bao.
Hy vọng đng bạn. :s_big: download here
 • 5

#38 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 03 July 2009 - 01:55 PM

e explode đường đồng mức v thấy vẫn xo được cc đối tượng c Z khc 0 m, nhưng chỉ xo được những đối tượng nằm trong curve chứ khng xo được cc đường giao với curve?

Cho namhai
Với cc đối tượng nằm trong v ngoi curve : Lisp lm việc bnh thuờng.
Với đối tượng c giao với curve trn mặt bằng nhưng nếu trong khng gian chng khng giao nhau (khng đồng phẳng) th Lisp khng xử l đuợc.
Bạn c thể dng Lisp ny để xa tất cả đối tượng nằm ngoi curve. (khng phn biệt c giao trn mặt bằng hay giao trong khng gian)
(defun C:EOB ( / en ss lst ssall bbox) ;EOB -> Erasre Out Boudary(vl-load-com) (if (and (setq en (car(entsel "\n Chon duong bao : ")))      (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget en))) "*POLYLINE"))  (progn   (setq bbox (ACET-ENT-GEOMEXTENTS en))   (setq bbox (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) bbox))   (setq lst (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST en 1e-3))   (ACET-SS-ZOOM-EXTENTS (ACET-LIST-TO-SS (list en)))   (command "_.Zoom" "0.95x")   (if (null etrim)(load "extrim.lsp"))   (etrim en (polar         (car bbox)         (angle (car bbox)(cadr bbox))         (* (distance (car bbox)(cadr bbox)) 1.1)))   (if (and      (setq ss (ssget "_CP" lst))      (setq ssall (ssget "_X" (list (assoc 410 (entget en)))))      )    (progn     (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))     (foreach e1 lst (ssdel e1 ssall))     (ACET-SS-ENTDEL ssall)     )    )   )  ) )

 • 2

#39 quanghuy181

quanghuy181

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 posts
Danh tiếng: 1 (bnh thường)

Gửi vào 03 July 2009 - 01:57 PM

Lệnh EBO
Command: eob

Chon duong bao : ; error: no function definition: ACET-ENT-GEOMEXTENTS

Command:
Command: EOB
Chon duong bao : ; error: no function definition: ACET-ENT-GEOMEXTENTS

Command:
Command: EOB
Chon duong bao : ; error: no function definition: ACET-ENT-GEOMEXTENTS

Đừng ni l em chưa ci bộ EXPRESS TOOL nha. Em ci rồi bc ạ.
 • 0

#40 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,292 posts
Danh tiếng: 1341 (rất tốt)

Gửi vào 03 July 2009 - 02:50 PM

.....................
Chon duong bao : ; error: no function definition: ACET-ENT-GEOMEXTENTS
.............
Đừng ni l em chưa ci bộ EXPRESS TOOL nha. Em ci rồi bc ạ.

Cho quanghuy181
C lẽ thư viện EXPRESS TOOLS chưa đuợc active.
Bạn cần thực thi lệnh EXPRESSTOOLS để active thư viện EXPRESS TOOLS truớc khi sử dụng.
 • 1