Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hungtv0102

Đổi màu khi cộng trừ các text

Các bài được khuyến nghị

Chào các bác em đanh dùng cái lisp cộng trừ nhân chia các text trong bản vẽ như ở dưới đây.

Tuy nhiên công việc của em thực hiện rất nhiều text (tính DT trong nô va) em muốn nhờ các anh sửa giúp em lisp trên sau khi thực hiện phép tính + - * / thi khích vào text kết quả Text kết quả này tự chuyển màu (ví dụ là màu 4 xanh nhạt)

Khẩn thiết mong các bác giúp đỡ

(chân thành cảm ơn)

;;; ****************** C¸c phÐp tÝnh trong AutoCad **********************************************

;;; **************************** PhÐp céng (+) **************************************************

(defun C:+(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(command "Undo" "BEgin")

(princ "Phep tinh cong, Hung tv")

(setq Tong 0)

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (+ tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

;;; **************************** PhÐp nh©n (*) ****************************************************

(defun C:*(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(princ "Phep tinh nhan-Cong ty TNHH KSTKCTGT (KTS) !")

(command "Undo" "BEgin")

(setq Tong 1)

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (* tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

;;; **************************** PhÐp trõ (-) *****************************************************

(defun C:-(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(princ "Phep tinh tru-Cong ty TNHH KSTKCTGT (KTS) !")

(command "Undo" "BEgin")

(setq Tong 1)

(setq newe (car (entsel "\nSo tru-So bi tru: ")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (cdr (assoc 1 newe)))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 3)

)

)

(princ "Sè bÞ trõ:")

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(setq Tong (distof txt 2))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (- tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

 

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

;;; **************************** PhÐp chia (/) *****************************************************

(defun C:/(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(princ "Phep tinh chia-Cong ty TNHH KSTKCTGT (KTS) !")

(command "Undo" "BEgin")

(setq Tong 1)

(setq newe (car (entsel "\nSo bi chia-so chia: ")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (cdr (assoc 1 newe)))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 3)

)

)

;;;

(princ "Sè chia:")

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(setq Tong (distof txt 2))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (/ tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào các bác em đanh dùng cái lisp cộng trừ nhân chia các text trong bản vẽ như ở dưới đây.

Tuy nhiên công việc của em thực hiện rất nhiều text (tính DT trong nô va) em muốn nhờ các anh sửa giúp em lisp trên sau khi thực hiện phép tính + - * / thi khích vào text kết quả Text kết quả này tự chuyển màu (ví dụ là màu 4 xanh nhạt)

Khẩn thiết mong các bác giúp đỡ

(chân thành cảm ơn)

;;; ****************** C¸c phÐp tÝnh trong AutoCad **********************************************

;;; **************************** PhÐp céng (+) **************************************************

(defun C:+(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(command "Undo" "BEgin")

(princ "Phep tinh cong, Hung tv")

(setq Tong 0)

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (+ tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

 

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

;;; **************************** PhÐp nh©n (*) ****************************************************

(defun C:*(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(princ "Phep tinh nhan-Cong ty TNHH KSTKCTGT (KTS) !")

(command "Undo" "BEgin")

(setq Tong 1)

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (* tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

;;; **************************** PhÐp trõ (-) *****************************************************

(defun C:-(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(princ "Phep tinh tru-Cong ty TNHH KSTKCTGT (KTS) !")

(command "Undo" "BEgin")

(setq Tong 1)

(setq newe (car (entsel "\nSo tru-So bi tru: ")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (cdr (assoc 1 newe)))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 3)

)

)

(princ "Sè bÞ trõ:")

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(setq Tong (distof txt 2))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (- tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

 

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

;;; **************************** PhÐp chia (/) *****************************************************

(defun C:/(/ cmd i newe e ss sslen txt Tong)

(setq cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)

(princ "Phep tinh chia-Cong ty TNHH KSTKCTGT (KTS) !")

(command "Undo" "BEgin")

(setq Tong 1)

(setq newe (car (entsel "\nSo bi chia-so chia: ")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (cdr (assoc 1 newe)))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 3)

)

)

(princ "Sè chia:")

(setq ss (ssget))

(setq sslen (sslength ss))

(setq Tong (distof txt 2))

(while (> sslen 0)

(setq e (entget (ssname ss (setq sslen (1- sslen)))))

(if (or

(= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 e)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq tong (/ tong (distof (cdr (assoc 1 e)) 2)))

(entmod e)

)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(setq newe (car (entsel "\nKet qua:")))

(setq newe (entget newe '("ACAD")))

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 4)

(if (or

(= (cdr (assoc 0 newe)) "TEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "MTEXT")

(= (cdr (assoc 0 newe)) "DIMENSION")

)

(progn

(setq txt (rtos tong 2))

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

(entmod newe)

)

)

(redraw (cdr (assoc -1 newe)) 1)

(command "Undo" "End")

)

giúp em với bác ơi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
giúp em với bác ơi

Chào bạn hungtv0102,

Bạn hãy bỏ cái thói "ăn vạ" này đi nhé. 9 giờ 48 post yêu cầu, 9 giờ 50 kêu la ăn vạ .....

Xin lỗi bạn rằng cái trò ấy không bao giờ có tác dụng cả mà ngược lại đấy. Diễn đàn không chỉ có việc phục vụ cho yêu cầu của bạn đâu.

Nếu lần sau bạn còn như vậy thì mình tin rằng bạn sẽ không bao giờ có câu trả lời.

 

Còn về yêu cầu của bạn thì bạn hãy tự bổ sung các dòng code sau đây vào cái lisp mà bạn có sẵn. Vị trí của các dòng code này là dưới dòng

(setq newe (subst (cons 1 txt) (assoc 1 newe) newe))

và trên dòng.

(entmod newe)

(if (= (assoc 62 newe) nil )
(setq newe (cons (cons 62 3) newe))
(setq newe (subst (cons 62 3) (assoc 62 newe) newe))
)

Bạn nhớ là phải bổ sung đầy đủ vào tất cả các hàm cộng trừ nhân chia. Hy vọng bạn hài lòng...

Bài được sửa lỗi do bạn nguyentuyen6 phát hiện. Hề hề hề

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hi hì. Thiếu 1 đấu ) kìa bác bình.

 

(if (= (assoc 62 newe) nil )

(setq newe (cons (cons 62 3) newe))

(setq newe (subst (cons 62 3) (assoc 62 newe) newe))

)

 

Hì hì. Truớc đến h em cứa tưởng hàm cons chỉ có tác dụng tạo dotpair. bây h nhờ bác lại biết thêm công dụng của nó.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hi hì. Thiếu 1 đấu ) kìa bác bình.

 

(if (= (assoc 62 newe) nil )

(setq newe (cons (cons 62 3) newe))

(setq newe (subst (cons 62 3) (assoc 62 newe) newe))

)

 

Hì hì. Truớc đến h em cứa tưởng hàm cons chỉ có tác dụng tạo dotpair. bây h nhờ bác lại biết thêm công dụng của nó.

Sorry, thiếu thiệt. Do đến giờ cơm rồi nên đói quá mình xơi tạm cái ngoặc. Các bác đừng giận nha. Mình sẽ edit ngay.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước tiên xin cảm ơn Phanthanhbinh vi đã trả lời mình.

thứ đến cảm ơn PTBinh đã có nhưng lời chia sẻ. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng đừng vì trả lời được 1 tí mà bạn nghĩ la muốn nói gì thi nói

Và Phanthanhbinh ah tôi phải nói cho anh biết rằng 1."Cười người hôm nay ngày mai người cười".

2."Cách cho hơn của đem cho"

:)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trước tiên xin cảm ơn Phanthanhbinh vi đã trả lời mình.

thứ đến cảm ơn PTBinh đã có nhưng lời chia sẻ. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng đừng vì trả lời được 1 tí mà bạn nghĩ la muốn nói gì thi nói

Và Phanthanhbinh ah tôi phải nói cho anh biết rằng 1."Cười người hôm nay ngày mai người cười".

2."Cách cho hơn của đem cho"

:)

Hề hề hề,

Cám ơn về những lời góp ý của bạn.

Tuy nhiên phải nói thẳng cho bạn biết rằng, bạn nên nghiêm túc tự xem lại mình đi.

Mình chả cười ai cả mà bạn nên nhớ đó là cái cách mình nhắc nhở bạn khi tham gia diễn đàn, Những điều mình nói là dựa trên những biểu hiện của chính bạn đó. Hai bài post chỉ cách nhau hai phút, bài sau chỉ là sao lại bài trước với lời kêu cứu như là cần gấp gấp lắm. Điều đó chả giống với hành vi ăn vạ lắm sao ???? Đây là diễn đàn mở, cái gì cũng cần có thời gian chứ không thể nào đáp ứng ngay cái yêu cầu của bất cứ ai được, bạn có hiểu điều đó không???

Tuy nhiên, cái tưởng như là cần lắm lắm thì nửa ngày sau có cũng như không....????

Bạn cũng có thể chả cần đến ngày mai để cười mình mà có thể cười bất cứ lúc nào bạn thích. Mình cũng chẳng vì tiếng cười của bạn mà mất vui đâu. Hề hề hề...

Bạn tưởng rằng mình cho bạn ư??? Nhầm đó, mình chỉ là người chia xẻ chút kiến thức mót được với cộng đồng chứ không phải cho cá nhân ai cả. Cá nhân bạn , cá nhân mình chẳng thể làm nên một cộng đồng đâu. Đừng đặt mình cao hơn mọi người. Đừng tưởng rằng mọi thứ mình cần đều phải được đáp ứng.....

Bạn có thể thích, có thể không thích nhưng đã tham gia vào một cộng đồng nào đó, dù nhỏ cũng phải biết cái quy định chung của cộng đồng đó, chứ không thể chỉ biết có một mình mình.

Bạn cũng có thể chẳng cần dùng đến cái mà bạn tưởng rằng mình cho bạn, vì không có mình cũng sẽ còn có nhiều người khác thừa khả năng giúp bạn. Chỉ cần một điều, đó là bạn cần biết quy định và tôn trọng quy định của diễn đàn.

 

Hy vọng bạn sẽ vui khi tham gia diễn dàn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Diễn đàn là nơi mọi người trao đổi, học hỏi lẫn nhau để mọi người cùng tự hoàn thiện mình. Bạn phamthanhbinh nói như vậy là không hay rồi. Chẳng biết phamthanhbinh nói vậy có nghĩ là đã xúc phạm người khác không hay tự cho là mình giỏi.???

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Diễn đàn là nơi mọi người trao đổi, học hỏi lẫn nhau để mọi người cùng tự hoàn thiện mình. Bạn phamthanhbinh nói như vậy là không hay rồi. Chẳng biết phamthanhbinh nói vậy có nghĩ là đã xúc phạm người khác không hay tự cho là mình giỏi.???
Diễn đàn không phải là chỗ để các ông cái nhau. Ông thanhbinh sai rồi. Ông xin lỗi ông hungtv đi

Hề hề hề,

Cám ơn mọi người đã góp ý.

Song rất rất đáng tiếc là mình chưa thấy mình sai chỗ nào???? Và mình cũng không thấy mình cần phải xin lỗi ai ngoài ban quản trị của diễn đàn trong việc này cả.

Mình chả hề xúc phạm ai cả, mình dùng từ ăn vạ có vẻ không hay, song nó chả xúc phạm ai ở đây hết, chỉ là một cách nói cường điệu cho nó vui mà thôi. Nếu các bạn đã từng xem các bài post của mình, chắc sẽ hiểu được cái vốn tiếng Việt của mình. Mình vốn văn dốt vũ dát, chả dám hơn thua với ai, chỉ là các bạn tự cho là mình đúng mà thôi.

Nếu mọi người tham gia diễn đàn ai cũng làm như bạn Hungtv0102 thì có nhẽ vào diễn đàn các bạn sẽ không thể vui đâu, sẽ toàn là những lời kêu ca than vãn kiểu như : Help me, gấp gấp, cứu em với các bác ơi, gấp gấp lắm rồi, Có ai không giúp tôi với.........

Hãy bớt đi những điều không đáng như vậy để tập trung vào nội dung chính cần trình bày. Và hãy biết kiên nhẫn chờ sự giải đáp. Đó là thông điệp mình muốn nói qua những câu nói với bạn hungtv0102. Nó có thể chưa hay song có nhẽ mọi người cũng không thể bắt mình phải nói hay hơn được.

Mình chưa giỏi song cũng không quá dốt để không thể hiểu là mình là ai và mình muốn cái gì. Do vậy mình vẫn đang phải ngày ngày đi mót đấy các bạn ạ.

Và vì phải mót nên mình muốn diễn đàn bớt đi những cái mà các bạn gọi là rác thôi.

Hy vọng là các bạn hiểu được cái mong muốn nhỏ nhoi này của mình.

Chúc các bạn luôn vui khi tham gia diễn đàn.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào các bạn: yinjun8582, buimanhxd, hungtv0102!

Các bạn tham gia diễn đàn cũng đã lâu nhưng mình nghĩ là các bạn bạn chưa đọc bài viết nào của Bác Bình hay sao ấy. Tính bác ấy là vậy đấy "Rất thật" lúc đầu mới đọc mình cũng thấy rất chối nhưng càng ngày càng thích phong cách đó của Bác. Bạn tìm các bài viết của Bác Bình sẽ thấy những lời lẽ đo của Bác Bình là quá bình thường.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào các bạn: yinjun8582, buimanhxd, hungtv0102!

Các bạn tham gia diễn đàn cũng đã lâu nhưng mình nghĩ là các bạn bạn chưa đọc bài viết nào của Bác Bình hay sao ấy. Tính bác ấy là vậy đấy "Rất thật" lúc đầu mới đọc mình cũng thấy rất chối nhưng càng ngày càng thích phong cách đó của Bác. Bạn tìm các bài viết của Bác Bình sẽ thấy những lời lẽ đo của Bác Bình là quá bình thường.

Đúng đấy các đồng chí ạ, suy nghĩ của bác bình là tinh thần đóng góp rất nhiều mình thấy chuẩn quá. Ai vào diễn đàn đều cố gắng học hỏi or có j share cho nhau được thì share. Mình thấy các ae ở topic viết lisp rất nhiệt tình share vì cộng đồng điều đó rất đáng quý, các ae ở đây làm hơn nói rất nhiều còn các bạn có thể vì công việc cần nên kêu ca rồi mới góp ý chút đã kêu ca chẳng hiểu j cả, hj dân kt hơi tí đã nổi nóng thì làm ăn j.

Đôi điều góp chút tâm sự, hj vọng ko có nhiều bài như thế này nhiều. :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Cám ơn mọi người đã góp ý.

Song rất rất đáng tiếc là mình chưa thấy mình sai chỗ nào???? Và mình cũng không thấy mình cần phải xin lỗi ai ngoài ban quản trị của diễn đàn trong việc này cả.

Mình chả hề xúc phạm ai cả, mình dùng từ ăn vạ có vẻ không hay, song nó chả xúc phạm ai ở đây hết, chỉ là một cách nói cường điệu cho nó vui mà thôi. Nếu các bạn đã từng xem các bài post của mình, chắc sẽ hiểu được cái vốn tiếng Việt của mình. Mình vốn văn dốt vũ dát, chả dám hơn thua với ai, chỉ là các bạn tự cho là mình đúng mà thôi.

Nếu mọi người tham gia diễn đàn ai cũng làm như bạn Hungtv0102 thì có nhẽ vào diễn đàn các bạn sẽ không thể vui đâu, sẽ toàn là những lời kêu ca than vãn kiểu như : Help me, gấp gấp, cứu em với các bác ơi, gấp gấp lắm rồi, Có ai không giúp tôi với.........

Đồng ý với bác Bình

Tôi cũng không thấy bác Bình sai chỗ nào cả.

9 giờ 48 post yêu cầu, 9 giờ 50 post : giúp em với bác ơi

(gặp nhau lần nào cũng vội ...)

Chào các bạn: yinjun8582, buimanhxd, hungtv0102!

Các bạn tham gia diễn đàn cũng đã lâu nhưng mình nghĩ là các bạn bạn chưa đọc bài viết nào của Bác Bình hay sao ấy. Tính bác ấy là vậy đấy "Rất thật" lúc đầu mới đọc mình cũng thấy rất chối nhưng càng ngày càng thích phong cách đó của Bác. Bạn tìm các bài viết của Bác Bình sẽ thấy những lời lẽ đo của Bác Bình là quá bình thường.

Cá nhân tôi cho rằng : Vấn đề đúng hay sai tự nó đã có câu trả lời, không cần thiết phải đọc bất kì bài viết nào của Bác Bình (phân tích và bình luận văn phong của bác ấy -> rút ra kết luận : xin hứa ...) :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ê hungtv0102: mày thử hỏi thằng cho mày cái lisp này xem, với 2 phút nó có sửa được cho mày không?

mịa, ngu lại cứ tỏ ra nguy hiểm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ê hungtv0102: mày thử hỏi thằng cho mày cái lisp này xem, với 2 phút nó có sửa được cho mày không?

mịa, ngu lại cứ tỏ ra nguy hiểm

[/quote

thaistreetZ muốn nói gì ah. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thôi thôi,các bác bình tĩnh,cãi nhau làm gì cho mất tình huynh đệ :)

Bác Bình k sai,chỉ có là bác ấy dùng từ hơi dễ phật lòng đó thôi.Quả như từ khi vào 4room,mình cũng coi bác Bình như 1 người anh lớn tuổi,có nói gì thì cũng nên hiểu từ ý tốt của bác ấy mà ra,nên cũng chẳng lấy gì làm giận khi được góp ý

-Có thể là bạn hungtv0102 do vội vã,cần gấp,cũng có thể bạn vô ý hối thúc mà làm nguồi đọc sốt ruột,có thể lời góp ý của bác Binh làm bạn tự ái,nhưng qua cách bạn cảm ơn bác Bình,cũng hiểu bạn là người thấu hiểu lý lẽ,vì vậy hungtv0102 cũng nên nghĩ lại rằng nếu chẳng muốn tốt thì bác Bình cũng chẳng bỏ công ngồi đọc code dài đó và sửa cho bạn.

Nhất là trường hợp cụ thể này,nhìn qua đã thấy bạn vi phạm nội quy diễn đàn,post nguyên 1 code dài dằng dặc mà chẳng code,quote gì cả,chẳng nói gì đến người bận rộn,người cần mẫn và nhiệt tình đọc cũng muốn nản luôn ý chứ ^^.

-Diễn đàn là 1 cộng đồng mở,khi đã post bài mong mọi người giúp đỡ tức là cũng nên mang xu hướng cầu thị,cầu tiến và nhất là tính kiên nhẫn.Vì đơn giản,đa số anh em trên CADViet là dân cày cuốc,đều đang đứng ngồi làm việc hết rồi,đâu phải lúc nào cũng ôm khư khư trang Cadviet để F5 liên tục,chờ có người post bài lên hỏi 1 cái là lao vào hùng hục suy nghĩ,giải quyết,trả lời ngay được cho bạn đâu :D Vì vậy rút kinh nghiệm,lần sau hãy kiên nhẫn hơn bạn nhé (4room khác IM ở chỗ đó)

 

P/S bác Thaistreetz : ấy chớ,bình tĩnh bác ^^..

Như dân XD mình,1 thuật ngữ ám chỉ Chủ đầu tư chăng ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
P/S bác Thaistreetz : ấy chớ,bình tĩnh bác ^^..

Như dân XD mình,1 thuật ngữ ám chỉ Chủ đầu tư chăng ^^

Thuật ngữ gì đâu. Bôi đen vào mà đọc. hê hê.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trước tiên xin cảm ơn Phanthanhbinh vi đã trả lời mình.

thứ đến cảm ơn PTBinh đã có nhưng lời chia sẻ. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng đừng vì trả lời được 1 tí mà bạn nghĩ la muốn nói gì thi nói

Và Phanthanhbinh ah tôi phải nói cho anh biết rằng 1."Cười người hôm nay ngày mai người cười".

2."Cách cho hơn của đem cho"

:)

ông ngông cuồng quá đấy, có thế thôi mà cũng cười người mới chả người cười, chưa bít thì chịu khó mà mót, mà học. sốt ruột. phí công cho ông cái gì !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thôi thôi,các bác bình tĩnh,cãi nhau làm gì cho mất tình huynh đệ :)

Bác Bình k sai,chỉ có là bác ấy dùng từ hơi dễ phật lòng đó thôi.Quả như từ khi vào 4room,mình cũng coi bác Bình như 1 người anh lớn tuổi,có nói gì thì cũng nên hiểu từ ý tốt của bác ấy mà ra,nên cũng chẳng lấy gì làm giận khi được góp ý

-Có thể là bạn hungtv0102 do vội vã,cần gấp,cũng có thể bạn vô ý hối thúc mà làm nguồi đọc sốt ruột,có thể lời góp ý của bác Binh làm bạn tự ái,nhưng qua cách bạn cảm ơn bác Bình,cũng hiểu bạn là người thấu hiểu lý lẽ,vì vậy hungtv0102 cũng nên nghĩ lại rằng nếu chẳng muốn tốt thì bác Bình cũng chẳng bỏ công ngồi đọc code dài đó và sửa cho bạn.

Nhất là trường hợp cụ thể này,nhìn qua đã thấy bạn vi phạm nội quy diễn đàn,post nguyên 1 code dài dằng dặc mà chẳng code,quote gì cả,chẳng nói gì đến người bận rộn,người cần mẫn và nhiệt tình đọc cũng muốn nản luôn ý chứ ^^.

-Diễn đàn là 1 cộng đồng mở,khi đã post bài mong mọi người giúp đỡ tức là cũng nên mang xu hướng cầu thị,cầu tiến và nhất là tính kiên nhẫn.Vì đơn giản,đa số anh em trên CADViet là dân cày cuốc,đều đang đứng ngồi làm việc hết rồi,đâu phải lúc nào cũng ôm khư khư trang Cadviet để F5 liên tục,chờ có người post bài lên hỏi 1 cái là lao vào hùng hục suy nghĩ,giải quyết,trả lời ngay được cho bạn đâu :D Vì vậy rút kinh nghiệm,lần sau hãy kiên nhẫn hơn bạn nhé (4room khác IM ở chỗ đó)

 

P/S bác Thaistreetz : ấy chớ,bình tĩnh bác ^^..

Như dân XD mình,1 thuật ngữ ám chỉ Chủ đầu tư chăng ^^

 

Một lần nữa tôi phải nói lại rằng ("trước khi nói tôi nói tôi đã cảm ơn bác binh vì các chia sẻ bác ấy và đến bây giờ nhìn lại thi chia sẻ đấy cũng đúng với 4room tuy nhiên bác cũng phải xem lại cái cách ma Bác áp đặt cho người khác và khả năng dùng từ ngũ của mình)

và cũng cảm ơn các bác khác đã có những ý kiến chia sẻ.

Riêng với Thaistre thi Bác cũng nên xem lại cái cách bác nói chuyện đây la diễn đàn của các KS thưa Bác (không phải ngoài chợ)

"Ê hungtv0102: mày thử hỏi thằng cho mày cái lisp này xem, với 2 phút nó có sửa được cho mày không?"

cái này là câu nói của một kỹ sư Việt nam chăng

Còn

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thôi hòa đi các anh ơ :) i !!! Cuộc sống còn nhiều thứ để lo lắm. :)

Hảy thương nhau đi :D

:D Gận dổi làm gì B) B)

 

heeeeeeeeeeeeeeê

thôi chấm dựt tai đây đi :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
heeeeeeeeeeeeeeê

thôi chấm dựt tai đây đi :iluvyousmiley:

Đúng là nên chấm dứt, nhưng cũng có vài câu muốn nói :

 

 

Có khi NHẪN để yêu thương

Có khi NHẪN để tìm đường tiến thân

Có khi NHẪN để chuyển vần

Thiên thời địa lợi nhân tâm thuận hòa

Có khi NHẪN để vị tha

Có khi NHẪN để ta thêm bớt thù

Có khi NHẪNđể khoan dung

Ta vui người cũng vui cùng với ta

Có khi NHẪN để tăng uy

Có khi NHẪN để kiên trì bền gan

Có khi NHẪN để an toàn

Có khi NHẪN để rõ ràng đúng sai

Bạn bè giao tiếp cùng ai

Có khi NHẪN để kính người trọng ta

 

ST

 

Ai chưa học được chữ NHẪN thì chưa phải là người hay

Hở tí là nóng nảy, không NHẪN được, sao có thể làm nên chuyện được???

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Chủ đề này bây giờ đã bị đóng lại để trả lời thêm.
Đăng nhập để thực hiện theo  

×