Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
thanhduan2407

Lấy tọa độ Polyline 3D

Các bài được khuyến nghị

Các bác có thể chỉ em cách thức chọn 1 Polyline 3D và lấy ra được tất cả các đỉnh của Polyline 3D được không ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều

. Hic

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bác có thể chỉ em cách thức chọn 1 Polyline 3D và lấy ra được tất cả các đỉnh của Polyline 3D được không ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều

. Hic

Không ai trả lời mình sao ?? Hic. Nhờ các anh em trợ giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không ai trả lời mình sao ??

Bạn đã dùng cái này chưa?

(setq dsdinh (acet-geom-vertex-list (car (entsel))))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không ai trả lời mình sao ?? Hic. Nhờ các anh em trợ giúp

Chào bạn thanhduan2407,

Bạn thử dùng cái này xem nó có đúng ý bạn không nhé:

(acet-geom-vertex-list doituongt)

Trong đó biến doituongt là ename của đối tượng 3D polyline của bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào bạn thanhduan2407,

Bạn thử dùng cái này xem nó có đúng ý bạn không nhé:

(acet-geom-vertex-list doituongt)

Trong đó biến doituongt là ename của đối tượng 3D polyline của bạn.

Cũng trật luôn vì đây là chuyên mục VBA mà bác :iluvyousmiley:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cũng trật luôn vì đây là chuyên mục VBA mà bác :iluvyousmiley:

Hề hề hề.

Sorry các bác, mắt mũi kèm nhèm nên đọc lộn hỉ???? Vụ này thì mình hơi bị nghễnh ngãng rùi. Xin dựa cột ngồi nghe vậy. Hề hề hề,....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bác có thể chỉ em cách thức chọn 1 Polyline 3D và lấy ra được tất cả các đỉnh của Polyline 3D được không ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều

. Hic

Chèn TEXT tại các đỉnh của PLINE (Polyline, LWPolyline, 3DPolyline)

giá trị của TEXT là tọa độ đỉnh đó.

(sưu tầm)

Option Explicit

Sub VertText()
  Dim vertTextObj As AcadText
  Dim objEnt As AcadEntity
  Dim spaceObj As AcadBlock
  Dim TxtInsPoint(2) As Double
  Dim dblHeight As Double
  Dim strText As String
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer

  If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
    Set spaceObj = ThisDrawing.ModelSpace
  Else
    Set spaceObj = ThisDrawing.PaperSpace
  End If

  Dim objSetPoly As AcadSelectionSet
  Set objSetPoly = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MyPoly")
  objSetPoly.SelectOnScreen

  For Each objEnt In objSetPoly
    Dim vert As Variant
    If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
      n = 2
    ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
      n = 3
    Else
      MsgBox "Wrong object"
    End If

    If n > 0 Then
      vert = objEnt.Coordinates
      dblHeight = 150
      For i = LBound(vert) To UBound(vert) Step n

        If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
          strText = R2S(CStr(vert(i)), 2, 5) & "," & R2S(CStr(vert(i + 1)), 2, 5)
        ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
          strText = R2S(CStr(vert(i)), 2, 5) & "," & R2S(CStr(vert(i + 1)), 2, 5) & _
"," & R2S(CStr(vert(i + 2)), 2, 5)
        End If

        TxtInsPoint(0) = vert(i)
        TxtInsPoint(1) = vert(i + 1)
        If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
          TxtInsPoint(2) = 0#
        ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
          TxtInsPoint(2) = vert(i + 2)
        End If

        Set vertTextObj = spaceObj.AddText(strText, TxtInsPoint, dblHeight)
      Next
    End If
  Next

  objSetPoly.Delete
  Set objSetPoly = Nothing
End Sub

'' convert real to string
Function R2S(dblVal As Double, unitEnum As Long, intPrec As Integer) As String
' unitEnum:
' 2-decimal
' 4-architectural etc.
' intPrec - precision
  R2S = ThisDrawing.Utility.RealToString(dblVal, unitEnum, intPrec)
End Function

To Admin :

Forum có vấn đề : Topic này đuợc đánh dấu 5 sao ?

5sao_1.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chèn TEXT tại các đỉnh của PLINE (Polyline, LWPolyline, 3DPolyline)

giá trị của TEXT là tọa độ đỉnh đó.

(sưu tầm)

Option Explicit

Sub VertText()
  Dim vertTextObj As AcadText
  Dim objEnt As AcadEntity
  Dim spaceObj As AcadBlock
  Dim TxtInsPoint(2) As Double
  Dim dblHeight As Double
  Dim strText As String
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer

  If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
    Set spaceObj = ThisDrawing.ModelSpace
  Else
    Set spaceObj = ThisDrawing.PaperSpace
  End If

  Dim objSetPoly As AcadSelectionSet
  Set objSetPoly = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MyPoly")
  objSetPoly.SelectOnScreen

  For Each objEnt In objSetPoly
    Dim vert As Variant
    If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
      n = 2
    ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
      n = 3
    Else
      MsgBox "Wrong object"
    End If

    If n > 0 Then
      vert = objEnt.Coordinates
      dblHeight = 150
      For i = LBound(vert) To UBound(vert) Step n

        If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
          strText = R2S(CStr(vert(i)), 2, 5) & "," & R2S(CStr(vert(i + 1)), 2, 5)
        ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
          strText = R2S(CStr(vert(i)), 2, 5) & "," & R2S(CStr(vert(i + 1)), 2, 5) & _
"," & R2S(CStr(vert(i + 2)), 2, 5)
        End If

        TxtInsPoint(0) = vert(i)
        TxtInsPoint(1) = vert(i + 1)
        If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
          TxtInsPoint(2) = 0#
        ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
          TxtInsPoint(2) = vert(i + 2)
        End If

        Set vertTextObj = spaceObj.AddText(strText, TxtInsPoint, dblHeight)
      Next
    End If
  Next

  objSetPoly.Delete
  Set objSetPoly = Nothing
End Sub

'' convert real to string
Function R2S(dblVal As Double, unitEnum As Long, intPrec As Integer) As String
' unitEnum:
' 2-decimal
' 4-architectural etc.
' intPrec - precision
  R2S = ThisDrawing.Utility.RealToString(dblVal, unitEnum, intPrec)
End Function

To Admin :

Forum có vấn đề : Topic này đuợc đánh dấu 5 sao ?

5sao_1.jpg

Hi. Cảm ơn bác Gia_Bach. Em sẽ nghiên cứu .

Tại em buồn quá nên nghịch kích vào ngôi sao ý mà. Không có ý gì hết. Hi. Bác để ý hết chỗ nói. Hi. Cảm ơn bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×