Jump to content
Invision Community
lysamtanhaccs4

Kô hiện bảng Layer Properties Manager & Plot khi dùng lisp

Recommended Posts

Các Bác chỉ dùm em với ........!

Em dùng notepad viết các lệnh sau và save với tên là "lisp.lsp" sau đó dùng lệnh appload để load lisp.

(defun c:CC() (command ".copy"))

(defun c:LK() (command ".layer"))

(defun c:N() (command ".Plot"))

(defun c:CA() (command ".chamfer"))

(defun c:RT() (command ".rotate"))

(defun c:NN() (command ".qleader"))

................

Khi em gõ lệnh LK thì ko hiện bảng Layer Properties Manager mà có thông báo sau trên Comman:

Command: lk

.layer

Current layer: "3"

Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:

nil

Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:

 

Khi em gõ lệnh "Layer" thì vẫn hiện bảng Layer Properties Manager bình thường

 

Khi em gõ "N" để in bản vẽ thì ko hiện bảng Plot mà có thông báo sau trên Comman:

Command: n .PLOT Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: nil

Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>:

và ko in được

Khi em gõ lệnh "Print" hoặc (Ctrl+p) thì vẫn hiện bảng Plot bình thường & in dc

em đã thử thay bằng: (defun c:N() (command ".Print"))

thì có thông báo

Command: n .Print Unknown command "PRINT". Press F1 for help.

Command: nil

 

Các lệnh khác thì vẫn chạy bình thường. Em sài cad 2004 !

Các Bác chỉ dùm em cách unload cái lisp này ? ặc ặc...!

Share this post


Link to post
Share on other sites
hugo75    4
Các Bác chỉ dùm em với ........!

Em dùng notepad viết các lệnh sau và save với tên là "lisp.lsp" sau đó dùng lệnh appload để load lisp.

(defun c:CC() (command ".copy"))

(defun c:LK() (command ".layer"))

(defun c:N() (command ".Plot"))

(defun c:CA() (command ".chamfer"))

(defun c:RT() (command ".rotate"))

(defun c:NN() (command ".qleader"))

................

Khi em gõ lệnh LK thì ko hiện bảng Layer Properties Manager mà có thông báo sau trên Comman:

Command: lk

.layer

Current layer: "3"

Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:

nil

Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:

 

Khi em gõ lệnh "Layer" thì vẫn hiện bảng Layer Properties Manager bình thường

 

Khi em gõ "N" để in bản vẽ thì ko hiện bảng Plot mà có thông báo sau trên Comman:

Command: n .PLOT Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: nil

Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>:

và ko in được

Khi em gõ lệnh "Print" hoặc (Ctrl+p) thì vẫn hiện bảng Plot bình thường & in dc

em đã thử thay bằng: (defun c:N() (command ".Print"))

thì có thông báo

Command: n .Print Unknown command "PRINT". Press F1 for help.

Command: nil

 

Các lệnh khác thì vẫn chạy bình thường. Em sài cad 2004 !

Các Bác chỉ dùm em cách unload cái lisp này ? ặc ặc...!

Mình cũng bị trường hợp như bạn nhất là những trường hợp tên lệnh để hiện hộp thoại.Hỏi mấy lần mà không thấy ai trả lời.Chắc là không có cách khắc phục.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×