Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tvtk2

Không cắt được đường kích thước

Các bài được khuyến nghị

Hề hề hề,

Âu cũng là có tí khè hỉ????

 

Cám ơn bác đã chia xẻ, song giá như không có "bo Duong" thì lisp sẽ tuyệt hơn nhiều bác ạ....

Tán thành với bác em thấy lsp nè trong máy em và cũng không cắt được dim chênh cao Z nên em liều lĩnh sửa lại, mà em chẳng làm việc với dim nhiều lắm. Nên em chỉ sửa lại đôi chút chứ không làm lại theo ghost của mình. :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bản vẽ của em không thể nào cd được dim đối với những dim gắn liền với đối tượng. Còn đối với cd dim bình thường thì vẫn cắt dim bt cái này em ko thể giải thích được mong bác nào giúp đỡ cho em vói em xin gửi file cad như sau :

http://www.mediafire.com/?rpvh9962c032tci

Rất mong các bác giúp đỡ

Bạn có thể dùng lisp này

http://www.cadviet.com/upfiles/3/flat.lsp

Xin lỗi mình cũng mới sử dụng nên chưa biết cách up lisp. Lệnh là "FT"

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

sao mình k dùng dc lisp này nhỉ

Đọc chưa hết bài nhưng mình có lsp cắt được dim có chênh cao Z spam lên cho các bạn khì khì.

(DEFUN C:CD (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI                  PT13I PT14I PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11)(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"));;;(SETQ OLDERR *error*;;;   *error* myerror)(PRINC "Lam on chon duong kich thuoc bat ky can cat bo Duong oi:")(SETQ SS (SSGET))(SETVAR "CMDECHO" 0)(SETQ PT (GETPOINT "Con moi bo Duong nhap diem gioi han duong kich thuoc a:"))(SETQ PT (TRANS PT 1 0))(COMMAND "UCS" "W")(SETQ LTH (SSLENGTH SS))(SETQ DEM 0)(WHILE (< DEM LTH)  (PROGN	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))	(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))	(IF (= "DIMENSION" KDL)	  (PROGN		(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))		(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))		(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))		(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))		(SETQ PT10 (LIST (CAR PT10) (CADR PT10) 0.00))		(SETQ PT11 (LIST (CAR PT11) (CADR PT11) 0.00))		(SETQ PT13 (LIST (CAR PT13) (CADR PT13) 0.00))		(SETQ PT14 (LIST (CAR PT14) (CADR PT14) 0.00))		(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))		(IF (OR (= N70 0) (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))		  (PROGN			(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))			(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))		  )		)		(SETVAR "OSMODE" 0)		(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))		(SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2))		(SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2))		(SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL))		(SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL))		(SETQ O13 (ASSOC 13 DS))		(SETQ O14 (ASSOC 14 DS))		(SETQ N13 (CONS 13 PT13N))		(SETQ N14 (CONS 14 PT14N))		(SETQ DS (SUBST N13 O13 DS))		(SETQ DS (SUBST N14 O14 DS))		(ENTMOD DS)	  )	)	(SETQ DEM (+ DEM 1))  ))(COMMAND "UCS" "P")(SETVAR "CMDECHO" CMD)(SETVAR "OSMODE" OSM);;;(setq *error* OLDERR)        ; Restore old *error* handler(PRINC));******************************************************************************(DEFUN C:BD (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI        PT10 PT10I PT10N O10 N10 PT11 PT11N O11 N11 KC OSM OLDERR)(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"));;;(SETQ OLDERR *error*;;;   *error* myerror)(PRINC "Chon diem dau bo Duong oi")(SETQ SS (SSGET))(SETVAR "CMDECHO" 0)(SETQ PT (GETPOINT "Diem ket thuc nua bo Duong a:"))(SETQ PT (TRANS PT 1 0))(COMMAND "UCS" "W")(SETQ LTH (SSLENGTH SS))(SETQ DEM 0)(WHILE (< DEM LTH)  (PROGN	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))	(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))	(IF (= "DIMENSION" KDL)	  (PROGN		(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))		(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))		(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))		(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))		(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))		(IF (OR (= N70 0) (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))		  (PROGN			(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))			(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))		  )		)		(SETVAR "OSMODE" 0)		(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))		(SETQ PT10I (POLAR PT10 GOCY 2))		(SETQ PT10N (INTERS PT PTI PT10 PT10I NIL))		(SETQ KC (DISTANCE PT10 PT10N))		(SETQ O10 (ASSOC 10 DS))		(SETQ N10 (CONS 10 PT10N))		(SETQ DS (SUBST N10 O10 DS))		(SETQ PT11N (POLAR PT11 (ANGLE PT10 PT10N) KC))		(SETQ O11 (ASSOC 11 DS))		(SETQ N11 (CONS 11 PT11N))		(SETQ DS (SUBST N11 O11 DS))		(ENTMOD DS)	  )	)	(SETQ DEM (+ DEM 1))  ))(COMMAND "UCS" "P")(SETVAR "CMDECHO" CMD)(SETVAR "OSMODE" OSM);;;(setq *error* OLDERR)(PRINC))

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đọc chưa hết bài nhưng mình có lsp cắt được dim có chênh cao Z spam lên cho các bạn khì khì.

 

(DEFUN C:CD (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI
PT13I PT14I PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11)
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
;;;(SETQ OLDERR *error*
;;; *error* myerror)
(PRINC "Lam on chon duong kich thuoc bat ky can cat bo Duong oi:")
(SETQ SS (SSGET))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ PT (GETPOINT "Con moi bo Duong nhap diem gioi han duong kich thuoc a:"))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(WHILE (< DEM LTH)
(PROGN
(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
(IF (= "DIMENSION" KDL)
(PROGN
(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
(SETQ PT10 (LIST (CAR PT10) (CADR PT10) 0.00))
(SETQ PT11 (LIST (CAR PT11) (CADR PT11) 0.00))
(SETQ PT13 (LIST (CAR PT13) (CADR PT13) 0.00))
(SETQ PT14 (LIST (CAR PT14) (CADR PT14) 0.00))
(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
(IF (OR (= N70 0) (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
(PROGN
(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
)
)
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
(SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2))
(SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2))
(SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL))
(SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL))
(SETQ O13 (ASSOC 13 DS))
(SETQ O14 (ASSOC 14 DS))
(SETQ N13 (CONS 13 PT13N))
(SETQ N14 (CONS 14 PT14N))
(SETQ DS (SUBST N13 O13 DS))
(SETQ DS (SUBST N14 O14 DS))
(ENTMOD DS)
)
)
(SETQ DEM (+ DEM 1))
)
)
(COMMAND "UCS" "P")
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(SETVAR "OSMODE" OSM)
;;;(setq *error* OLDERR) ; Restore old *error* handler
(PRINC)
)
;******************************************************************************

(DEFUN C:BD (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI
PT10 PT10I PT10N O10 N10 PT11 PT11N O11 N11 KC OSM OLDERR)
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
;;;(SETQ OLDERR *error*
;;; *error* myerror)
(PRINC "Chon diem dau bo Duong oi")
(SETQ SS (SSGET))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ PT (GETPOINT "Diem ket thuc nua bo Duong a:"))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(WHILE (< DEM LTH)
(PROGN
(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
(IF (= "DIMENSION" KDL)
(PROGN
(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
(IF (OR (= N70 0) (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
(PROGN
(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
)
)
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
(SETQ PT10I (POLAR PT10 GOCY 2))
(SETQ PT10N (INTERS PT PTI PT10 PT10I NIL))
(SETQ KC (DISTANCE PT10 PT10N))
(SETQ O10 (ASSOC 10 DS))
(SETQ N10 (CONS 10 PT10N))
(SETQ DS (SUBST N10 O10 DS))
(SETQ PT11N (POLAR PT11 (ANGLE PT10 PT10N) KC))
(SETQ O11 (ASSOC 11 DS))
(SETQ N11 (CONS 11 PT11N))
(SETQ DS (SUBST N11 O11 DS))
(ENTMOD DS)
)
)
(SETQ DEM (+ DEM 1))
)
)
(COMMAND "UCS" "P")
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(SETVAR "OSMODE" OSM)
;;;(setq *error* OLDERR)
(PRINC)
)

Thanks bác nhé. Hehe. Em cũng bị như vậy mà không biết làm sao. May mà gặp đc bài của bác. Đội ơn bác  :D   :D  :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×