Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

chuyển số liệu text từ cad sang excell


 • Please log in to reply
57 replies to this topic

#1 npkh1981

npkh1981

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 March 2008 - 10:49 PM

bạn nào giúp mình 1 lisp khi chọn nhiều text trong cad chuyển sang excell lưu ra từng ô được không
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 12 March 2008 - 11:18 PM

bạn nào giúp mình 1 lisp khi chọn nhiều text trong cad chuyển sang excell lưu ra từng ô được không

bạn xem ở đây: http://www.cadviet.c...xcel-t2959.html
 • 0

#3 npkh1981

npkh1981

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 March 2008 - 09:17 PM

bạn xem ở đây: http://www.cadviet.com/forum/chuyen-so-lie...xcel-t2959.html


Lệnh đó chỉ lấy text ra thôi
Bạn có thể giúp mình tách riêng từng giá trị ra từng ô không
 • 0

#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 13 March 2008 - 10:11 PM

Lệnh đó chỉ lấy text ra thôi
Bạn có thể giúp mình tách riêng từng giá trị ra từng ô không

Bạn nói rõ hơn được không?
 • 0

#5 npkh1981

npkh1981

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 March 2008 - 11:20 PM

Bạn nói rõ hơn được không?

Ý mình là khi chọn nhiều text trong 1 bản vẽ autocad thì khi xuất sang excell nó gom lại thành 1 đối tượng trong 1 ô cell nhưng mình cần là khi chọn nhiều text thì khi xuất sang excell nó tự động tách riêng mỗi text vào 1 ô
Bạn có thể giúp mình chứ
 • 0

#6 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 13 March 2008 - 11:44 PM

Ý mình là khi chọn nhiều text trong 1 bản vẽ autocad thì khi xuất sang excell nó gom lại thành 1 đối tượng trong 1 ô cell nhưng mình cần là khi chọn nhiều text thì khi xuất sang excell nó tự động tách riêng mỗi text vào 1 ô
Bạn có thể giúp mình chứ

Không hiểu bạn đã thử dùng chương trình tại đây chưa: http://www.cadviet.com/forum/chuyen-so-lie...xcel-t2959.html

Chương trình đó dùng để làm điều bạn vừa yêu cầu mà!
 • 0

#7 thanhhoa.36

thanhhoa.36

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 06 October 2010 - 01:40 PM

Các bác cho em hỏi có thể chuyển dữ liệu từ Cad sang Excel theo dạng này không ?

http://www.cadviet.c.../new_folder.rar

Em nhiều khi phải làm thống kê diện tích nhưng toàn phải nhập bằng tay trên Excel, lâu quá là lâu, Nhiều khi lên tới hàng vài trăm thửa đất. Quá trình này rất mất nhiều thời gian.
Rất mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ để cho anh em Trắc Địa đỡ vất vả.
Xin chân thành cảm ơn !
 • 0

#8 DuongTrungHuy

DuongTrungHuy

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 06 October 2010 - 04:02 PM

Các bác cho em hỏi có thể chuyển dữ liệu từ Cad sang Excel theo dạng này không ?

http://www.cadviet.c.../new_folder.rar

Em nhiều khi phải làm thống kê diện tích nhưng toàn phải nhập bằng tay trên Excel, lâu quá là lâu, Nhiều khi lên tới hàng vài trăm thửa đất. Quá trình này rất mất nhiều thời gian.
Rất mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ để cho anh em Trắc Địa đỡ vất vả.
Xin chân thành cảm ơn !

Em load chương trình này vào.
Lệnh là Gan1
Mỗi lần Bạn chọn 1 thửa đất bao gồm tên chủ đất,diện tích v.v..
Chương trình sẽ ghi ra file text c:.txt
bạn vào excel để mở file đó ra.
Bạn nên tạo file trống c:.txt trước để append hợp lệ (file trong đó chua có ký tự gì cả)
(defun c:Gan1(/ ss1)
(setq nhap1 1)
(While nhap1
(setq
; ent0 (car (entsel "\nChon:"))
ss1 (ssget (list (Cons 0 "TEXT")))
)
(If ss1
(progn
(setq ntt (sslength ss1) i 0)
(Repeat ntt
(setq ent (ssname ss1 i)
dsloai (entget ent)
i (1+ i)
)
(Cond
((= "SoThua" (cdr (assoc 8 dsloai)))
(setq ni (cdr (assoc 1 dsloai)))
)
((= "Text" (cdr (assoc 8 dsloai)))
(setq tenchu (cdr (assoc 1 dsloai)))
)
((and (vl-string-search "." (cdr (assoc 1 dsloai)))(> (atof (cdr (assoc 1 dsloai))) 0.01))
(setq Dientich (cdr (assoc 1 dsloai)))
)
((< (atof (cdr (assoc 1 dsloai))) 0.001)
(setq Ghichu (cdr (assoc 1 dsloai)))
)

)
)
(print (list ni dientich tenchu ghichu))
)
)
(setq chu (strcat "\n" ni ";" dientich ";" tenchu ";" ghichu)
fkq (open "c:/0.txt" "a")
)
(princ chu fkq)(close fkq)
(command "erase" ss1 "")
(setq nhap1 (getstring "\nBan nhap tiep"))
)
)
 • 1

#9 thanhhoa.36

thanhhoa.36

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 06 October 2010 - 06:22 PM

Rất cảm ơn anh !
Nhưng Lisp này không ổn lắm vì :
- Mỗi lần chỉ chọn được 1 thửa
- Sau khi chọn nó nhặt chính cái được chọn đưa vào file .txt
Làm như vậy sau khi chọn xong bản vẽ mất hết Text
 • 0

#10 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 07 October 2010 - 05:14 AM

Các bác cho em hỏi có thể chuyển dữ liệu từ Cad sang Excel theo dạng này không ?

http://www.cadviet.c.../new_folder.rar

Em nhiều khi phải làm thống kê diện tích nhưng toàn phải nhập bằng tay trên Excel, lâu quá là lâu, Nhiều khi lên tới hàng vài trăm thửa đất. Quá trình này rất mất nhiều thời gian.
Rất mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ để cho anh em Trắc Địa đỡ vất vả.
Xin chân thành cảm ơn !

Bạn chạy thử Code này nhé :

(defun c:CTE(/ ss ent sht dtich cthua gchu lst i fname)
;copyright by Tue_NV
(IF (ACET-UTIL-VER)
(PROGN
(iF (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE") (70 . 1))))
(pROGN (setq i -1 lst '())
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq L (acet-geom-vertex-list ent))
(if (and (setq sht (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Sothua") (1 . "~*[~0-9]*"))))
(setq dtich (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "*#.#*,*#,#*"))))
(setq cthua (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Text") (1 . "*@*"))))
(setq gchu (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "@@@"))))
)
(setq lst (vl-sort
(append lst
(list
(mapcar '(lambda(x)
(acet-dxf 1 (entget x))
)
(apply 'append
(mapcar 'acet-ss-to-list
(list sht sht cthua dtich gchu)
)
)
)
)
);append
'(lambda (x1 x2) (< (atoi (car x1)) (atoi (car x2))))
);vl-sort
)
)
);while
;;;;;;;;;;;;;;
(if (setq fName (getfiled "Ten file xuat " (getvar "dwgprefix") "xls" 1))
(progn
(setq fName (open fName "w"))
(write-line "STT\tSO HIEU THUA\tCHU THUA\tDIEN TICH\tGHI CHU" fname)
(foreach pt lst
(write-line (strcat (nth 0 pt) "\t" (nth 1 pt) "\t" (nth 2 pt) "\t"
(nth 3 pt) "\t" (nth 4 pt)) fName)
)
(close fName)
)
)
))));PROGN_IF
(setvar "modemacro" "Chuc ban lam viec hieu qua - tue_nvcc@yahoo.com")
(princ)
)

 • 3

#11 DuongTrungHuy

DuongTrungHuy

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 07 October 2010 - 07:37 AM

Rất cảm ơn anh !
Nhưng Lisp này không ổn lắm vì :
- Mỗi lần chỉ chọn được 1 thửa
- Sau khi chọn nó nhặt chính cái được chọn đưa vào file .txt
Làm như vậy sau khi chọn xong bản vẽ mất hết Text

:cheers:
Xin lỗi Em,hqua định ghi chú mà quên!
1.-Để tránh thửa đất đã vào rồi mà vào lại lần 2 nên chương trình cố tình xóa đi các text thửa đất vào rồi.File kết quả là c:0.txt.Khi chọn Em chỉ bao chọn các text (nếu chọn cả đường line cũng không sao)trong cùng 1 thửa chứ k phải pick từng text;Nó sẽ đưa kết quả là 1 dãy gồm số thứ tự,diện tích v.v....của thửa đó,kế tiếp Em bao qua thửa khác...cho đến hết...Nếu mệt thì dừng nghỉ, chiều lại mở file đó ra làm tiếp... :cheers:
2.-Cũng vì vậy nên save qua 1 file tạm để thực thi.
3.-Có lẽ giải pháp chọn các đường POLY như Tue_NV tốt hơn, vì sẽ là chọn cả gói.Em đưa toàn bộ file dwg số liệu lên (ở đây mới 5 thửa không biết các thửa còn lại ra sao)thì mới dễ suy đoán qui luật của bài toán cần làm điều đó mới giúp cho người lập trình tìm được hướng đi tốt nhất.
 • 0

#12 thanhhoa.36

thanhhoa.36

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 07 October 2010 - 06:06 PM

Bạn chạy thử Code này nhé :


(defun c:CTE(/ ss ent sht dtich cthua gchu lst i fname)
;copyright by Tue_NV
(IF (ACET-UTIL-VER)
(PROGN
(iF (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE") (70 . 1))))
(pROGN (setq i -1 lst '())
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq L (acet-geom-vertex-list ent))
(if (and (setq sht (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Sothua") (1 . "~*[~0-9]*"))))
(setq dtich (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "*#.#*,*#,#*"))))
(setq cthua (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Text") (1 . "*@*"))))
(setq gchu (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "@@@"))))
)
(setq lst (vl-sort
(append lst
(list
(mapcar '(lambda(x)
(acet-dxf 1 (entget x))
)
(apply 'append
(mapcar 'acet-ss-to-list
(list sht sht cthua dtich gchu)
)
)
)
)
);append
'(lambda (x1 x2) (< (atoi (car x1)) (atoi (car x2))))
);vl-sort
)
)
);while
;;;;;;;;;;;;;;
(if (setq fName (getfiled "Ten file xuat " (getvar "dwgprefix") "xls" 1))
(progn
(setq fName (open fName "w"))
(write-line "STT\tSO HIEU THUA\tCHU THUA\tDIEN TICH\tGHI CHU" fname)
(foreach pt lst
(write-line (strcat (nth 0 pt) "\t" (nth 1 pt) "\t" (nth 2 pt) "\t"
(nth 3 pt) "\t" (nth 4 pt)) fName)
)
(close fName)
)
)
))));PROGN_IF
(setvar "modemacro" "Chuc ban lam viec hieu qua - tue_nvcc@yahoo.com")
(princ)
)


Anh ơi sau khi Load Lisp của anh em chạy, khi quét các đối tượng nó hiện lên thông báo

Select objects: ; error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST

Đây là lỗi gì vậy anh, em chưa biết về Lisp lắm.
Anh xem hộ em cái nhé !
Xin cảm ơn anh nhiều !
 • 0

#13 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 07 October 2010 - 06:26 PM

Anh ơi sau khi Load Lisp của anh em chạy, khi quét các đối tượng nó hiện lên thông báo

Select objects: ; error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST

Đây là lỗi gì vậy anh, em chưa biết về Lisp lắm.
Anh xem hộ em cái nhé !
Xin cảm ơn anh nhiều !

Máy của bạn phải cài phụ trợ Express mới sử dụng được Lisp đó.
 • 0

#14 thanhhoa.36

thanhhoa.36

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 07 October 2010 - 08:33 PM

Máy của bạn phải cài phụ trợ Express mới sử dụng được Lisp đó.


Anh ơi có thể chỉnh lại Lisp cho em một trong trường hợp này được không anh

http://www.cadviet.c...iles/3/vd_5.rar

Em rất cảm ơn anh !
 • 0

#15 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 07 October 2010 - 09:17 PM

Bạn chạy thử Code này nhé :


(defun c:CTE(/ ss ent sht dtich cthua gchu lst i fname)
;copyright by Tue_NV
(IF (ACET-UTIL-VER)
(PROGN
(iF (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE") (70 . 1))))
(pROGN (setq i -1 lst '())
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq L (acet-geom-vertex-list ent))
(if (and (setq sht (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Sothua") (1 . "~*[~0-9]*"))))
(setq dtich (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "*#.#*,*#,#*"))))
(setq cthua (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Text") (1 . "*@*"))))
(setq gchu (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "@@@"))))
)
(setq lst (vl-sort
(append lst
(list
(mapcar '(lambda(x)
(acet-dxf 1 (entget x))
)
(apply 'append
(mapcar 'acet-ss-to-list
(list sht sht cthua dtich gchu)
)
)
)
)
);append
'(lambda (x1 x2) (< (atoi (car x1)) (atoi (car x2))))
);vl-sort
)
)
);while
;;;;;;;;;;;;;;
(if (setq fName (getfiled "Ten file xuat " (getvar "dwgprefix") "xls" 1))
(progn
(setq fName (open fName "w"))
(write-line "STT\tSO HIEU THUA\tCHU THUA\tDIEN TICH\tGHI CHU" fname)
(foreach pt lst
(write-line (strcat (nth 0 pt) "\t" (nth 1 pt) "\t" (nth 2 pt) "\t"
(nth 3 pt) "\t" (nth 4 pt)) fName)
)
(close fName)
)
)
))));PROGN_IF
(setvar "modemacro" "Chuc ban lam viec hieu qua - tue_nvcc@yahoo.com")
(princ)
)


Công nhận bác TUE_NV viết siêu thật
Câu lệnh ngắn gọn, đơn giản thật
Tui đọc mà không hiểu luôn
Đến khi load lên chạy mới thấy khả năng ứng dụng của nó
Khâm phục, khâm phục
Bữa nào mời bác làm ly cafe Long buổi sáng nhé
 • 0

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong


#16 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 08 October 2010 - 07:15 AM

Anh ơi có thể chỉnh lại Lisp cho em một trong trường hợp này được không anh

http://www.cadviet.c...iles/3/vd_5.rar

Em rất cảm ơn anh !

Được chứ. Bây giờ thì bạn muốn "bỏ cái gì" cũng được :cheers: . "Bỏ tất cả" cũng được luôn. Lisp sẽ cho ra những thửa "không chủ", bằng những dòng "vườn không nhà trống" trong Excel :cheers:


(defun c:CTE(/ ss ent sht dtich cthua gchu i L lst fname)
;copyright by Tue_NV
(defun checkss (sset)
(if (null sset)
(acet-list-to-ss (list (entmakex (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "") (cons 10 (list 0 0 0)) (cons 40 2) ) ) ))
)
)
(IF (ACET-UTIL-VER)
(PROGN
(iF (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE") (70 . 1))))
(pROGN (setq i -1 lst '())
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq L (acet-geom-vertex-list ent))
(if (null (setq sht (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Sothua") (1 . "~*[~0-9]*")))) )
(setq sht (checkss sht)) )
(if (null (setq dtich (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "*#.#*,*#,#*")))) )
(setq dtich (checkss dtich)) )
(if (null (setq cthua (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Text") (1 . "*@*")))) )
(setq cthua (checkss cthua)) )
(if (null (setq gchu (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Dientich") (1 . "@@@")))) )
(setq gchu (checkss gchu)) )
(setq lst (vl-sort
(append lst
(list
(mapcar '(lambda(x)
(acet-dxf 1 (entget x))
)
(apply 'append
(mapcar 'acet-ss-to-list
(list sht sht cthua dtich gchu)
)
)
)
)
);append
'(lambda (x1 x2) (< (atoi (car x1)) (atoi (car x2))))
);vl-sort
)
);while
;;;;;;;;;;;;;;
(if (setq fName (getfiled "Ten file xuat " (getvar "dwgprefix") "xls" 1))
(progn
(setq fName (open fName "w"))
(write-line "STT\tSO HIEU THUA\tCHU THUA\tDIEN TICH\tGHI CHU" fname)
(foreach pt lst
(write-line (strcat (nth 0 pt) "\t" (nth 1 pt) "\t" (nth 2 pt) "\t"
(nth 3 pt) "\t" (nth 4 pt)) fName)
)
(close fName)
)
)
))));PROGN_IF
(setvar "modemacro" "Chuc ban lam viec hieu qua - tue_nvcc@yahoo.com")
(princ)
)

@bác VuVUZELA : Bác cũng ở Đà Nẵng à?? Có duyên chắc Tue_NV cũng sẽ được gặp bác thôi :cheers:
 • 3

#17 hoangtan_vn

hoangtan_vn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2010 - 12:02 AM

Tue_NV thân !
Lisp của bạn rất là hay, rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ anh em trắc địa bọn mình.
bạn cho mình hỏi ? mình đã lisp của bạn một số file được nhưng trên File này thì chủ thửa không xuất hiện

http://www.cadviet.c...drawing1_24.dwg

trường hợp thửa đất quá bé phần diện như file này thì lisp chạy không tốt lắm

http://www.cadviet.c.../3/drawing2.rar

Tue_NV có thể lọc các đối tượng Text như trên theo từng Layer chứa các thông tin về Text đó mà vẫn thỏa mãn các điều kiện trên được không ?

Hy vọng được Tue_NV giúp đỡ.
anh em trắc địa chân thành cảm ơn bạn
 • 0

#18 thanhhoa.36

thanhhoa.36

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2010 - 12:06 AM

[quote name='Tue_NV' date='Oct 8 2010, 7:15' post='111423']
Được chứ. Bây giờ thì bạn muốn "bỏ cái gì" cũng được :cheers: . "Bỏ tất cả" cũng được luôn. Lisp sẽ cho ra những thửa "không chủ", bằng những dòng "vườn không nhà trống" trong Excel :cheers:
[quote]
Cảm ơn anh rất ... rất nhiều...!
 • 0

#19 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 12 October 2010 - 05:19 AM

Tue_NV thân !
Lisp của bạn rất là hay, rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ anh em trắc địa bọn mình.
bạn cho mình hỏi ? mình đã lisp của bạn một số file được nhưng trên File này thì chủ thửa không xuất hiện

http://www.cadviet.c...drawing1_24.dwg

trường hợp thửa đất quá bé phần diện như file này thì lisp chạy không tốt lắm

Bạn phải thay tên Layer của chủ thửa tương ứng trong code
Ví dụ : Layer chủ thửa trong CAD của bạn mang tên là Chu SD thì bạn phải thay tên tương ứng trong code Lisp
Bạn thay dòng :
(if (null (setq cthua (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Text") (1 . "*@*")))) )
(setq cthua (checkss cthua)) )
Thành dòng :
(if (null (setq cthua (ssget "CP" L '((0 . "*TEXT") (8 . "Chu SD") (1 . "*@*")))) )
(setq cthua (checkss cthua)) )
Tương tự như vậy, với Layer số hiệu thửa, diện tích, ghi chú trong code Lisp phải tương ứng với trong file CAD. Tức là tên Layer phải như nhau -> để Lisp có thể tìm được

.................
trường hợp thửa đất quá bé phần diện như file này thì lisp chạy không tốt lắm

http://www.cadviet.c.../3/drawing2.rar

Tue_NV có thể lọc các đối tượng Text như trên theo từng Layer chứa các thông tin về Text đó mà vẫn thỏa mãn các điều kiện trên được không ?

Hy vọng được Tue_NV giúp đỡ.
anh em trắc địa chân thành cảm ơn bạn

Lisp sẽ lọc được chính xác nếu như số hiệu thửa, chủ thửa, diện tích, ghi chú nằm gần trọng tâm của thửa. Vì Lisp sẽ xác định nó theo quy luật này. Nếu như không theo quy luật nào cả, thì Lisp sẽ chạy không chính xác. Lísp trên chưa làm được điều này. nếu các bạn đồng ý và chỉnh sửa như ý của Tue_NV thì mình mới viết tiếp. Vậy nhé

Tue_NV nhắc nhở bạn hoangtan_vn : Không được post 1 chủ đề ở 2 topic khác nhau
 • 1

#20 hoangtan_vn

hoangtan_vn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 October 2010 - 09:05 AM

Cảm ơn Tue_NV đã giúp đỡ, thật sự mình không am hiểu về Lisp nên chỉ là đưa ra đề xuất vậy thôi
Có j mình sẽ thử và nếu trục trặc thì mình sẽ nhờ bạn giúp.
Vì mới vào diễn đàn nên còn thiếu kinh nghiệm nên mình Post trên 2 Topick, Sorry bạn nhé
Xin cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
 • 0