Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

giúp em về dim


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 thoxd90

thoxd90

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 January 2011 - 03:44 AM

chả là em thấy mấy bác ngoài quán photo dùng lệnh CO(coppy) để đánh số trục trong bản vẽ nhà,làm như thế rất nhanh,các bác ai biêt cách chi júp em với.và chi em cach vẽ bản vẽ nhiều tỉ lệ.hic
 • 0

#2 pdle

pdle

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)

Đã gửi 14 January 2011 - 04:08 AM

chả là em thấy mấy bác ngoài quán photo dùng lệnh CO(coppy) để đánh số trục trong bản vẽ nhà,làm như thế rất nhanh,các bác ai biêt cách chi júp em với.và chi em cach vẽ bản vẽ nhiều tỉ lệ.hic


Về bản vẽ nhiều tỉ lệ, bạn có thể tham khảo tại đây : http://www.cadviet.c...hp?showtopic=49

Còn về lệnh copy bạn có thể miêu tả kĩ hơn việc đánh số trục được không ?
 • 0
Share your knowledge. It is a way to achieve immortality !

***

PS: Nếu bài viết của mình có ích, xin hãy "Bình chọn cho bài viết này" nhé :D

#3 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 January 2011 - 09:43 AM

Chắc bạn muốn đề cập tới lệnh CO khá "kinh điển" này ^^.Cái này chưa fix lỗi 99-100 :)

;01-10-2010***Copy Inte..******************************************
(defun ketthuc ()
(setvar "cmdecho" luuecho)
(setq *error* luu
luu nil
luuecho nil
);setq
(princ)
)
;*********************************************************************
(defun modau ()
(setq luu *error
luuecho (getvar "cmdecho")
*error (ketthuc)
)
)
;*********************************************************************
(defun xulytext (text / kytu ma sokt luusokt lui )
(setq kytu (substr text (strlen text))
ma (ascii kytu)
sokt (read kytu)
lui 1
)
(if (numberp sokt)
(progn
(setq luusokt (1+ sokt))
(if (and (numberp sokt)
(> (strlen text) 1)
)
(progn
(setq kytu (substr text (1- (strlen text)))
sokt (read kytu)
)
(if (numberp sokt)
(setq luusokt (1+ sokt)
lui 2

)
)
);progn
)
(if (= luusokt 100) (setq luusokt 0))
(setq kytu (rtos luusokt 2 0)

text (strcat (substr text 1 (- (strlen text) lui)) kytu)
)
);progn
(if (or (= kytu "z")
(= kytu "Z")
)
(setq text (strcat text "0")
textxl "0"
)
(setq ma (1+ ma)
text (strcat (substr text 1 (1- (strlen text))) (chr ma))
)
);if
);if
)
;*********************************************************************
(defun doitext(tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle)
;Neu doi tuong la text thi tiep tuc
(setq doituong (entget tendoituong)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
canle (cdr (assoc 72 doituong))
)
(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(progn
(setq textxl (xulytext textxl)
text (cons 1 textxl)
vitri10 (cdr (assoc 10 doituong))
vitri10 (list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech)))
vitri10 (cons 10 vitri10)
vitri11 (cdr (assoc 11 doituong))
vitri11 (list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech)))
vitri11 (cons 11 vitri11)
dem 0
dsach nil
)
(foreach tam doituong
(cond
((= (car tam) 1) (setq dsach (append dsach (list text))))
((= (car tam) 10) (setq dsach (append dsach (list vitri10))))
((= (car tam) 11) (setq dsach (append dsach (list vitri11))))
((setq dsach (append dsach (list tam))))
)
)
(entmake dsach)
);progn
);if
);
;*********************************************************************
;sao doi tuong cu sang vi tri moi

(defun copy_dt (tendoituong )
(command "copy" tendoituong "" goc toi )
);defun

;*********************************************************************
(defun c:co ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi)
; Khoi dau cua chuong trinh
(princ "\nCopy thong minh...\n")
(setq luuecho (getvar "cmdecho")
luu *error*
*error* ketthuc
cumdt (ssget)
dodai (sslength cumdt)
goc (getpoint "\nDiem goc copy:")
thoat nil
dem 0
textxl nil
);
(setvar "cmdecho" 0)
; Loc ra duoc ong text de xu ly
(while (and (= thoat nil)
(< dem dodai)
)
(setq ten (ssname cumdt dem)
dem (1+ dem)
doituong (entget ten)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
)

(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(setq thoat T
textxl (cdr (assoc 1 doituong))
)
)
);
(while T
(setq toi (getpoint "\nDiem dat doi tuong: " goc)
vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)))
dem 0
)
(while (< dem dodai)
(setq ten (ssname cumdt dem)
dem (1+ dem)
doituong (entget ten)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
)

(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(doitext ten)
(copy_dt ten)

);if
)
);while
(ketthuc)
);defun
(princ)
;Note: bien toan cuc: textxl vitrilech

 • 1

#4 thoxd90

thoxd90

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 January 2011 - 03:02 PM

Về bản vẽ nhiều tỉ lệ, bạn có thể tham khảo tại đây : http://www.cadviet.c...hp?showtopic=49

Còn về lệnh copy bạn có thể miêu tả kĩ hơn việc đánh số trục được không ?

em cũng không rõ là lệnh (co) hay lệnh (o) nữa.nhưng có sử dụng autolisp.ví dụ như trong 1 bản vẽ nhà có các trục 1 ,2 ,3.... va A,B,C....,đầu tiên người ta đánh số trục 1 sau đó sử dụng lệnh gì đó di chuyển chuột đến các trục kia thì nó tự hiện số.2,3 ,4...
 • 0

#5 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 15 January 2011 - 01:09 AM

Đoạn lisp trên chính là dành cho việc đó của bạn đó.Có vẻ bạn chưa có tiếp cận nhiều với lisp.:) Hãy thử xem, vì lisp còn làm đc nhiều việc kỳ diệu với công việc của chúng ta lắm, có khi bạn lại ham :)
 • 0