Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
thanhtrungle

Lỗi Autocad message

Các bài được khuyến nghị

Xin chào mọi người.

 

Việc là hôm trước có một đối tác ở Cambodia gửi cho Em một file Autocad mà kể từ khi mở file này lên trở về sau thì lúc nào khởi động hay mở một file cad nào bất kỳ nó cũng hiện lên thông báo sau :

 

http://www.4shared.com/photo/f16E2oRM/Autocad_message.html

 

Khi đó phải ấn OK nhiều lần mới vô được màn hình làm việc, rất mất thời gian.

 

Xin hỏi Anh/chị nào có cách khắc phục được thì chỉ giúp Em dùm nhe.

Xin cảm ơn nhiều.

Trung

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn post file đó lên 4room xem sao.Trường hợp này có thể do virus cad, do trong file đính kèm marco, do bạn load app nào đó thể hiện thông báo này....vv.... Cần biết rõ ngồn gốc thì mới loại bỏ được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn post file đó lên 4room xem sao.Trường hợp này có thể do virus cad, do trong file đính kèm marco, do bạn load app nào đó thể hiện thông báo này....vv.... Cần biết rõ ngồn gốc thì mới loại bỏ được

 

 

Cảm ơn bạn Ketxu!

Đây là toàn bộ file đính kèm hôm đó :

 

http://www.4shared.com/file/kkQVazpj/ST_DRAWINGS.html

 

Còn đây là text window em đã copy lại, Mong mọi người thảm khảo giúp nhe:

 

Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.

Substituting [simplex.shx] for [vn_vni.shx].

Substituting [simplex.shx] for [Geneva].

 

Resolve Xref "Sheet_A1_A0": \\Mainfiles\ii- project management\2- Current

Projects\1010_Crown Can Warehouse Extension\Drawings\RHV\AR DRAWINGS\WORKING

DOCUMENTS\Sheet_A1_A0.dwg

"Sheet_A1_A0" loaded: D:\Projects\1279 Crown Cambodia warehouse extension\ST

DRAWINGS\Sheet_A1_A0.dwg

 

Resolve Xref "1279_Titlebloc": 1279_Titlebloc.dwg

"1279_Titlebloc" loaded: D:\Projects\1279 Crown Cambodia warehouse extension\ST

DRAWINGS\1279_Titlebloc.dwg

Regenerating layout.

Regenerating model.

 

AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.

 

AutoCAD menu utilities loaded.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.

Successfully Protected.*Cancel*

 

Enter new value for DBLCLKEDIT <ON>:

 

Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application

or Autodesk licensed application.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình chỉ nhìn con accadoc.fas là đã có linh cảm xấu rồi ^^.Máy bạn có khả năng đã bị dính virus cad.

Bạn thử cop 1 bản vẽ ra 1 thư mục mới rồi mở nó, xong đóng lại, xem ở thư mục đó có tự tạo ra file acaddoc.fas không?

Nếu đúng bạn kết hợp các bước sau để loại bỏ nó nhé, có thể đến 1 bước nào đó là xong:

1.Down cadviet maccine à cadviet antivirus trên diễn đàn về xài

2.Trog CAD Set ACADLSPASDOC = 1, sau đó thoat CAD ra và không vào lại nữa

3.Quét virus = phần mềm diệt virus thường

4.Search tất cả những thằng có tên acaddoc.fas trên máy rồi xóa đi

5. Search cách diệt nó trên CADviet và Google (ví dụ "diệt acaddoc.fas")

(srr vì trên mạng có nhìu cách quá,vì thằng này nhiều biến thể và can thiệp nhiều vào các file khác nữa,mình k biết theo ai, nên bạn chịu khó thử nhé)

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình chỉ nhìn con accadoc.fas là đã có linh cảm xấu rồi ^^.Máy bạn có khả năng đã bị dính virus cad.

Bạn thử cop 1 bản vẽ ra 1 thư mục mới rồi mở nó, xong đóng lại, xem ở thư mục đó có tự tạo ra file acaddoc.fas không?

Nếu đúng bạn kết hợp các bước sau để loại bỏ nó nhé, có thể đến 1 bước nào đó là xong:

1.Down cadviet maccine à cadviet antivirus trên diễn đàn về xài

2.Trog CAD Set ACADLSPASDOC = 1, sau đó thoat CAD ra và không vào lại nữa

3.Quét virus = phần mềm diệt virus thường

4.Search tất cả những thằng có tên acaddoc.fas trên máy rồi xóa đi

5. Search cách diệt nó trên CADviet và Google (ví dụ "diệt acaddoc.fas")

(srr vì trên mạng có nhìu cách quá,vì thằng này nhiều biến thể và can thiệp nhiều vào các file khác nữa,mình k biết theo ai, nên bạn chịu khó thử nhé)

Thanks bạn nhiều nha!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thanks bạn nhiều nha!

 

Hihi,

 

Không ổn rồi Ketxu oi!

Tình hình vẫn đâu vào đấy thôi. Message vẫn hiện lên mỗi khi khởi động hay mở file lên.

File acađoc.fas vẫn được tạo trên cùng thư mục.

Giờ không biết xử lý thế nào nữa.

 

Lên forum của autodesk hỏi thử nhưng chưa có hồi âm.

Anh Em nào có cách xử lý triệt để xin chỉ giáo nhé!

 

Thanks.

Trung

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình thú thực với bạn là mình search trên Google có quá nhiều kết quả, ngày xưa mình cũng đã bị và diệt.Không biết bạn đã làm đến bước nào rồi đây ??

Sau khi dùng AVG hoặc Bitdefender quét virus, nếu vẫn còn :

1.Bạn xem link sau, lấy cadviet v1.04 cho vào startup suite :

CV

2.Link sau, chú ý bài viết cuối cùng :

Diệt 2

3.Lisp sau vào startup suite, đây là điển hình của "virus ăn virus" :

;;; 

(setq flagx t)
(setq bz "(setq flagx t)")

(defun clearfile (target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)

 (setq flag nil)
 (setq flag1 nil)

 (princ (strcat "\nClearfile -> " target))

 (if (findfile target)			;if file exists
  (progn
   (setq wjm1 (open target "r"))

   (while (setq text (read-line wjm1))
(if (= text bz)
 (setq flag1 t)
)
   )					;while

   (close wjm1)
  )					;progn
 )					;if

 (if flag1				;virus found!
  (progn

   (princ (strcat "\nVirus found -> " target))

   (setq flag t)
   (setq wjm (open target "r"))
   (setq wjm1 (open "temp.lsp" "w"))

   (while (setq text (read-line wjm))

(if (= text bz)
 (setq flag nil)
)

(if flag
 (progn
  (write-line text wjm1)
 )				;progn
)				;if
   )					;while

   (close wjm1)
   (close wjm)

   (setq wjm (open "temp.lsp" "r"))
   (setq wjm1 (open target "w"))

   (while (setq text (read-line wjm))
(write-line text wjm1)
   )					;while
   (close wjm1)
   (close wjm)

   (vl-file-delete "temp.lsp")
  )					;progn
  ;(princ (strcat "\nClean file: " target))
 )					;if
)					;defun

(setq ms "(setq acaddocfix t)")

(defun copyfix (target / wjm1 text flag1)

 (princ (strcat "\nCopyfix -> " target))

 (if (findfile target)			;if file exists
  (progn

   (setq flag1 t)

   (setq wjm1 (open target "r"))
   (while (setq text (read-line wjm1))
(if (= text ms)
 (setq flag1 nil)
)
   )					;while
   (close wjm1)

   (if flag1
(progn

 (setq wjm1 (open target "a"))

 ;(write-line (chr 13) wjm1)
 (write-line "\n(setq acaddocfix t)" wjm1)
 (write-line ";;; ^^ ACADDOCFIX STARTS HERE ^^" wjm1)
 (write-line ";;; ;free lisp from cadviet.com @ ketxu " wjm1)
 (write-line ";;; ks.stung@gmail.com" wjm1)

 ;; Start of clearfix

 (write-line "(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)" wjm1)
 (write-line
  "	(setq lspfiles '(\"acad.vlx\" \"logo.gif\" \"acaddoc.lsp\") )"
  wjm1
 )
 (write-line "	(foreach lspfile lspfiles " wjm1)
 (write-line "		(while (setq x (findfile lspfile))" wjm1)
 (write-line "			(progn" wjm1)
 (write-line "				(vl-file-delete x)" wjm1)
 (write-line "				(princ \"\\nDeleted file : \")" wjm1)
 (write-line "				(princ x)" wjm1)
 (write-line "			);progn" wjm1)
 (write-line "		);while" wjm1)
 (write-line "	);foreach" wjm1)
 (write-line "	)" wjm1)
 (write-line "(cleanvirus)" wjm1)


 (write-line
  "(defun clearfile(target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)"
  wjm1
 )

 (write-line "	(setq flag nil)" wjm1)
 (write-line "	(setq flag1 nil)" wjm1)

 (write-line "	(if (findfile target) ;if file exists" wjm1)
 (write-line "		(progn" wjm1)
 (write-line "			(setq wjm1 (open target \"r\"))" wjm1)
 (write-line "			" wjm1)
 (write-line "			(while (setq text (read-line wjm1))" wjm1)
 (write-line "				(if (= text bz) (setq flag1 t))" wjm1)
 (write-line "			);while" wjm1)
 (write-line "			" wjm1)
 (write-line "			(close wjm1)" wjm1)
 (write-line "		);progn" wjm1)
 (write-line "  );if" wjm1)
 (write-line "	(if flag1 ;virus found!" wjm1)
 (write-line "		(progn" wjm1)

 (write-line
  "			(princ (strcat \"\\nVirus found: \" target))"
  wjm1
 )

 (write-line "			(setq flag t)" wjm1)
 (write-line "			(setq wjm (open target \"r\"))" wjm1)
 (write-line "			(setq wjm1 (open \"temp.lsp\" \"w\"))" wjm1)

 (write-line "			(write-line (chr 13) wjm1)" wjm1)
 (write-line "			(while (setq text (read-line wjm))" wjm1)

 (write-line "				(if (= text bz) (setq flag nil))" wjm1)

 (write-line "				(if flag" wjm1)
 (write-line "					(progn" wjm1)
 (write-line "						(write-line text wjm1)" wjm1)
 (write-line "					);progn" wjm1)
 (write-line "				);if" wjm1)
 (write-line "			);while" wjm1)

 (write-line "			(close wjm1)" wjm1)
 (write-line "			(close wjm)" wjm1)

 (write-line "			(setq wjm (open \"temp.lsp\" \"r\"))" wjm1)
 (write-line "			(setq wjm1 (open target \"w\"))" wjm1)

 (write-line "			(write-line (chr 13) wjm1)" wjm1)
 (write-line "			(while (setq text (read-line wjm))" wjm1)
 (write-line "				(write-line text wjm1)" wjm1)
 (write-line "			);while" wjm1)
 (write-line "			(close wjm1)" wjm1)
 (write-line "			(close wjm)" wjm1)

 (write-line "			(vl-file-delete \"temp.lsp\")" wjm1)
 (write-line "		);progn" wjm1)
 (write-line "  );if" wjm1)
 (write-line ");defun" wjm1)


 (write-line "(setq acadmnl (findfile \"acad.mnl\"))" wjm1)
 (write-line
  "(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))"
  wjm1
 )
 (write-line
  "(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath \"*.mnl\"))"
  wjm1
 )
 (write-line "(setq mnlnum (length mnlfilelist))" wjm1)

 (write-line "(setq acadexe (findfile \"acad.exe\"))" wjm1)
 (write-line
  "(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))"
  wjm1
 )
 (write-line
  "(setq support (strcat acadpath \"\\\\support\"))"
  wjm1
 )

 (write-line
  "(setq acaddoc (strcat support \"\\\\acaddoc.lsp\"))"
  wjm1
 )

 (write-line
  "(setq lspfilelist (vl-directory-files support \"*.lsp\"))"
  wjm1
 )
 (write-line
  "(setq lspfilelist (append lspfilelist (list \"acaddoc.lsp\")))"
  wjm1
 )
 (write-line "(setq lspnum (length lspfilelist))" wjm1)

 (write-line "(setq dwgname (getvar \"dwgname\"))" wjm1)
 (write-line "(if (setq dwgpath (findfile dwgname))" wjm1)
 (write-line
  "\t(progn \n\t\t(setq acaddoclocal (strcat (vl-filename-directory dwgpath) \"\\\\acaddoc.lsp\")) \n\t\t(clearfile acaddoclocal bz) \n\t)"
  wjm1
 )
 (write-line ") ;if" wjm1)

 (write-line "(clearfile acaddoc bz)" wjm1)

 (write-line "(setq mnln 0)" wjm1)

 (write-line "(while (< mnln mnlnum)" wjm1)
 (write-line
  "	(setq mnlfilename (strcat acadmnlpath \"\\\\\" (nth mnln mnlfilelist)))"
  wjm1
 )
 (write-line "	(clearfile mnlfilename bz)" wjm1)
 (write-line "	(setq mnln (1+ mnln))" wjm1)
 (write-line ");while" wjm1)

 (write-line "(setq lspn 0)" wjm1)

 (write-line "(while (< lspn lspnum)" wjm1)
 (write-line
  "	(setq lspfilename (strcat support \"\\\\\" (nth lspn lspfilelist)))"
  wjm1
 )
 (write-line "	(clearfile lspfilename bz)" wjm1)
 (write-line "	(setq lspn (1+ lspn))" wjm1)
 (write-line ");while" wjm1)

 ;; End of clearfix

 (write-line "(princ)" wjm1)

 (close wjm1)

)				;progn
   )					;if
  )					;progn
 )					;if

)


(setq acadmnl (findfile "acad.mnl"))
(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))
(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
(setq
 mnlnum (vl-list-length (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
)
(setq acadexe (findfile "acad.exe"))
(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))
(setq support (strcat acadpath "\\support"))
(setq acaddoc (strcat support "\\acaddoc.lsp"))
(setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp"))
(setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp")))
(setq lspnum (length lspfilelist))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))

(if (setq dwgpath (findfile dwgname)) ; if a file is open
 (progn
  (setq acaddoclocal
  (strcat (vl-filename-directory dwgpath)
	  "\\acaddoc.lsp"
  )
  )
  (clearfile acaddoclocal bz)
 )
)

(clearfile acaddoc bz)

(setq mnln 0)

(while (< mnln mnlnum)
 (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist)))
 (clearfile mnlfilename bz)
 (setq mnln (1+ mnln))
)					;while

(setq lspn 0)

(while (< lspn lspnum)
(setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist)))
(clearfile lspfilename bz)
(setq lspn (1+ lspn))
);while

(if (findfile "acad2011doc.lsp")
(progn
	(setq acad2011doc (findfile "acad2011doc.lsp"))
	(clearfile acad2011doc ms)
	(copyfix acad2011doc)
)
)

(if (findfile "acad2010doc.lsp")
(progn
	(setq acad2010doc (findfile "acad2010doc.lsp"))
	(clearfile acad2010doc ms)
	(copyfix acad2010doc)
)
)

(if (findfile "acad2009doc.lsp")
(progn
	(setq acad2009doc (findfile "acad2009doc.lsp"))
	(clearfile acad2009doc ms)
	(copyfix acad2009doc)
)
)

(if (findfile "acad2007doc.lsp")
(progn
	(setq acad2007doc (findfile "acad2007doc.lsp"))
	(clearfile acad2007doc ms)
	(copyfix acad2007doc)
)
)

(princ "\nacaddoc.lsp virus cleaned by free lisp from cadviet.com @ ketxu")

(princ)

 

 

4. Tạo 1 file Clean.bat với nội dung sau và chạy nó :

@echo off
echo.
echo Chuong trinh se xoa toan bo file acaddoc.lsp trong may ban
echo Free file from CADVIET.com @ ketxu
echo. 
echo.
echo.

set /p choice= Are you sure to delete all acaddoc.lsp files from your pc? (Y/N) 

if %choice%==y GOTO DELETEALL
if %choice%==Y GOTO DELETEALL

echo.
echo Cleaning of files canceled.
echo.

GOTO END

:DELETEALL

echo.
echo Cleaning of files started.
echo.


FOR %%P IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO (
 IF EXIST %%P:\nul (
echo.
echo Cleaning drive %%P...
echo.
@echo on
 del %%P:\acaddoc.lsp /s
@echo off
 )
)

cls
echo.
echo Cleaning of files finished.
echo.

GOTO END

:NOT_EXIST
ECHO DRIVE F: DOES NOT EXIST !
GOTO END

:NOT_READY
ECHO DRIVE F: IS NOT READY
GOTO END

:END
pause

P/S : bạn có thể thêm vào dưới dòng del %%P:\acaddoc.lsp /s các dòng :

 

del %%P:\acad.lsp /s

del %%P:\dwgrun.bat /s

del %%P:\dwgrun.exe /s

del %%P:\winsys.ini /s

del %%P:\winfas.ini /s

del %%P:\acad.fas /s

del %%P:\acad.sys /s

 

5.Vào link sau xem thêm

 

Xóa file

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

máy của mình cũng bị tình trạng như vậy.....bác nào biết cách diệt không :mellow:

Có bạn ạ :) Cách mình thường áp dụng và rất thành công đó là lặng lẽ đọc các bài viết trả lời bên trên, suy nghĩ, thực hành trước khi post hỏi lại vấn đề của chính chủ đề mình đang đọc

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có bạn ạ :) Cách mình thường áp dụng và rất thành công đó là lặng lẽ đọc các bài viết trả lời bên trên, suy nghĩ, thực hành trước khi post hỏi lại vấn đề của chính chủ đề mình đang đọc

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

 

diệt bằng tay là dc

 

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau

(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

 

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

 

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) :D

 

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

 

http://www.mediafire.com/?vkb7skpqejwk40t

 

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

 

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg :unsure: thank bạn trước nhé :D

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

 

diệt bằng tay là dc

 

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau

(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

 

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

 

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) biggrin.gif

 

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

 

http://www.mediafire...vkb7skpqejwk40t

 

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

 

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg unsure.gif thank bạn trước nhé biggrin.gif

---------------------------

mình cũng đau đầu cái con CAMBODIA nầy!

nhưng đã "bụp" được nó rùi!

đơn giản thế nầy:

load AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe

tắt CAD, chạy nó. (nó sẽ vào ổ C)

bật CAD. dùng lệnh AP, load/c/AutoCAD_Anti-Virus_Protection, sau đó nhấn Load.

cứ để nó tự chạy trên CAD. khi diệt hết đám tàn quân bôn bốt là ok thui!

thế là CAD chạy bình thường.

chúc anh em không còn nhức cái đầu nữa!

ps: nếu oke thì thanks nghen!

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks ktscnn

Load AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe

tắt CAD, chạy nó. (nó sẽ vào ổ C)

bật CAD. dùng lệnh AP, load/c/AutoCAD_Anti-Virus_Protection, sau đó nhấn Load.

cứ để nó tự chạy trên CAD. khi diệt hết đám tàn quân bôn bốt là ok thui!

thế là CAD chạy bình thường.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks ktscnn

Load AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe

tắt CAD, chạy nó. (nó sẽ vào ổ C)

bật CAD. dùng lệnh AP, load/c/AutoCAD_Anti-Virus_Protection, sau đó nhấn Load.

cứ để nó tự chạy trên CAD. khi diệt hết đám tàn quân bôn bốt là ok thui!

thế là CAD chạy bình thường.

áp dụng tất cả các cách vẫn chưa diệt được tận gốc ổ virut1 autocad massager kể cà phần mềm abm v4.2 ( bản mới nhất ) mấy bạn có phần mềm nào diệt được triệt để con này không. cám ơn.

 

 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

 

diệt bằng tay là dc

 

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau

(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

 

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

 

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) biggrin.gif

 

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

 

http://www.mediafire...vkb7skpqejwk40t

 

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

 

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg unsure.gif thank bạn trước nhé biggrin.gif

thanks ban

máy mình cũng bị như thế

nhưng giờ được rồi

cám ơn bạn nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình có cách diệt viusautocad đơn giản mà không cần cài phần mềm diệt nào cả.

Các bạn làm theo các bước sau đảm bảo sạch không 1 bóng quân thù.

1. Chuẩn bị 1 file cài cad nén không chứa vius. copy tv autolist ra usb không chứa virus. tắt tất cả các file cad mà bạn đang mở.

2. seach tất cả các file trong máy có đuôi "*.vlx" "*.fas" "*.lsp" rồi lần lượt xóa bỏ chúng. trong đó bao gồm tv autolist của bạn nữa đó.

(nhớ xóa tất cả file ẩn có đuôi đó nữa nha).

3. bạn gỡ bỏ phần mềm cad đang dùng vì bây giờ phần mềm đã bị lỗi. giải nén file cài mà bạn đã chuẩn bị. reset máy tính rồi cài lại dùng bình thường. Nhớ copy tv autolist trở lại từ usb vì tv autolist trong máy đã mất.

 

Kinh nghiệm chống virus autocad là bạn chống từ usb. xóa bỏ các file có đuôi "*.vlx" "*.fas" "*.lsp" trước khi mở hoặc copy file cad từ usb vào máy tính, vì virus sẽ kích hoạt nếu có file virus có đuôi như trên đi kèm.

Với cách nay mình đã diệt cho 5 máy và thành công tuyệt đối. Chúc các bạn may mắn!

Nếu thành công thì nhớ like cái nha!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Like mạnh!

Hi. Số là sáng nay bị thằng e nhờ chạy jum cái file cad, thế là dính con Autocad message Compodia này. Lần trước cũng bị rồi và cài lại máy. Giờ làm theo cách của thanhbinh_vt018 thì ok. Mình xóa file .fas, gỡ bỏ cad và cài lại, thế là ok, không còn bị con virut kia quấy rầy nữa.

Thank bạn nhìu!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình chỉ nhìn con accadoc.fas là đã có linh cảm xấu rồi ^^.Máy bạn có khả năng đã bị dính virus cad. Bạn thử cop 1 bản vẽ ra 1 thư mục mới rồi mở nó, xong đóng lại, xem ở thư mục đó có tự tạo ra file acaddoc.fas không? Nếu đúng bạn kết hợp các bước sau để loại bỏ nó nhé, có thể đến 1 bước nào đó là xong: 1.Down cadviet maccine à cadviet antivirus trên diễn đàn về xài 2.Trog CAD Set ACADLSPASDOC = 1, sau đó thoat CAD ra và không vào lại nữa 3.Quét virus = phần mềm diệt virus thường 4.Search tất cả những thằng có tên acaddoc.fas trên máy rồi xóa đi 5. Search cách diệt nó trên CADviet và Google (ví dụ "diệt acaddoc.fas") (srr vì trên mạng có nhìu cách quá,vì thằng này nhiều biến thể và can thiệp nhiều vào các file khác nữa,mình k biết theo ai, nên bạn chịu khó thử nhé)

Cám ơn bạn rất nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái vụ Acad message này thật là khó chịu! Tớ thử nghiệm các cách mà các bác đưa lên thì thấy cách làm theo cái clip của bác này là dùng được nè

về cơ bản là tìm con 1BlockedSymbols.fas

C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

(Cái này thì quét tìm trên win ko thấy, dùng Dos command "cmd" truy lùng nó thì xóa được ngay, đỡ mất công tìm đường dẫn)

giống như bác thanhdatkts có nói ý.

Ngoài ra còn phải tìm thêm con acaddoc nữa, xóa hết bọn pôn-pốt ấy đi là oki.

(con này thì tớ thấy quét tìm bằng win được nè)

 

Bên Bkav forum có bác Tav4 viết con tool AutoCad RC Master V4.2 quảng cáo rầm rộ lắm nhưng kết quả của tớ thử nghiệm thật đáng thất vọng, virus vẫn quét ra, báo đã diệt xong nhưng vẫn bị bọn tàn quân pôn-pốt ấy nhảy ra kéo cờ hoài.

 

Đây là kết luận của tớ, bác nào có bị bọn pôn-pốt này thì áp dụng thử nhe! Xin lỗi bác Tav4 vì thật sự tớ ko thấy tool của bác có hiệu quả với máy của tớ! so sory!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái lỗi này là do bi virut cad gây ra. Bạn tải phần mềm AutoCAD_Anti-Virus_Protection về cài đặt vào máy, sau đó bạn khởi động autcad lên bạn vào Tools chọn Load Application...Ở cái ô look in bạn nhấp chuột vào cái mũi tên đó, bạn vào ổ C chọn AutoCAD_Anti-Virus_Protection chọn tiếp AutoCAD_Anti-Virus_Protection sau đó bạn Load là xong

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cám ơn bạn nhé mình biết cách diệt nó rồi

 

diệt bằng tay là dc

 

1)Tắt cad đi và làm theo đường dẫn sau

(tùy theo các phiên bản mà đường dẫn nó khác nhau) nhưng chung quy đều ở mục Support

 

C:\Documents and Settings\THANHDAT\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support\1BlockedSymbols.fas

 

nó chính là con 1BlockedSymbols.fas (xóa nó đi là hết) biggrin.gif

 

@ketxu: gửi bạn file của nó để nghiên cứu nhé

 

http://www.mediafire...vkb7skpqejwk40t

 

(link virut cad 1BlockedSymbols.fas)

 

bạn có thể làm 1 file bat để xóa cái này kg unsure.gif thank bạn trước nhé biggrin.gif

 

 

Đã làm theo cách này và thành công. Ths bác nhiều lắm!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×