Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
npham

image vector

Các bài được khuyến nghị

Chào các bác!

 

Mấy bác tham khảo đọan code này để làm logô cho mình nhé.

Năm mới chúc các bác và gia đình hạnh phúc , thành đạt.

 

logo.png

 

logo_1.png

 

cmnm.png

 

DCL

cadviet : dialog {
label="Cadviet";
: image_button {
	key="cadviet";
	width=30;
	height=4.6;
	fixed_width=true;
	fixed_height = true;
	}
: text {label="www.cadviet.com";}		

: row {
: column {
	: image_button {
	key="vietlisp";
	width=16.5;
	height=4.5;
	fixed_width=true;
	fixed_height = true;
	color = -15;
	}
	: text {label="www.vietlisp.com";}
	}
: column {
	: image_button {
	key="yahoo";
	width=9.75;
	height=4.5;
	fixed_width=true;
	fixed_height = true;
	color = -15;
	}
	: text {label="Y!Messenger";}
	}
	}


ok_only;

}

 

;www.cadviet.com
;nPham

(defun c:logo (/

YAHOO_LOGO
VIETLISP_LOGO 
CADVIET_LOGO 
VECTOR_CIRLCE_FILL
VECTOR_CIRLCE
VECTOR_LINE) 
;------------------------------------------------------------------------------------------------
(defun vector_line (color lst / i x1 y1 x2 y2)
 (setq i 0)
 (while
(setq x1 (nth i lst))
(setq y1 (nth (+ i 1) lst))
(setq x2 (nth (+ i 2) lst))
(setq y2 (nth (+ i 3) lst))
(if (and x1 y1 x2 y2)		 
	(vector_image x1 y1 x2 y2 color)
 )
(setq i (+ 4 i))
)
 )
;------------------------------------------------------------------------------------------------
(defun vector_cirlce (color center R / i p1 p2)

 (setq p1 (polar center 0 r))
 (setq i 0) 
 (repeat 360
(setq p2 (polar center (* pi i 0.00872665) r)) 
(vector_line color (mapcar 'fix (apply 'append (list p1 p2))))
(setq i (1+ i))
(setq p1 p2)
)
 )
;------------------------------------------------------------------------------------------------
(defun vector_cirlce_fill (color center R / n i p1 p2)

 (setq n (* 2 pi r) i 0) 
 (repeat (fix (* n 2))	
(setq p1 (polar center (* i (/ pi n)) r))
(setq p2 (polar center (- pi (* i (/ pi n))) r))
(vector_line color (mapcar 'fix (apply 'append (list p1 p2))))
(setq i (1+ i)) 
)
 )
;------------------------------------------------------------------------------------------------
(defun cadviet_logo (/)
(start_image "cadviet")
(fill_image 0 0 180 60 8) 
(vector_line 7 (list 3 38 3 38 4 32 4 44 5 30 5 46 6 28 6 48 7 27 7 49 8 26 8 50 9 25 9 51 10 24 10 52 11 23 11 53 12 23 12 34 12 42 12 53 13 22 13 32 13 44 13 54 14 22 14 31 14 45 14 54 15 21 15 30 15 46 15 55 16 21 16 30 16 46 16 55 17 21 17 29 17 47 17 55 18 21 18 29 18 47 18 55 19 21 19 29 19 47 19 55 20 21 20 29 20 47 20 55 21 21 21 29 21 47 21 55 22 21 22 29 22 47 22 55 23 21 23 29 23 47 23 55 24 21 24 29 24 47 24 55 25 21 25 30 25 46 25 55 26 21 26 30 26 46 26 55 27 22 27 31 27 45 27 54 28 22 28 32 28 44 28 54 29 23 29 34 29 42 29 53 30 23 30 36 30 40 30 53 31 24 31 36 31 40 31 52 32 25 32 36 32 40 32 51 33 26 33 36 33 40 33 50 34 27 34 36 34 40 34 49 35 28 35 36 35 40 35 48 36 30 36 36 36 40 36 46 37 32 37 36 37 40 37 43 ))
(vector_line 7 (list 33 38 33 38 34 32 34 44 35 30 35 46 36 28 36 48 37 27 37 49 38 26 38 50 39 25 39 51 40 24 40 52 41 23 41 53 42 23 42 53 43 22 43 54 44 22 44 54 45 21 45 55 46 21 46 55 47 21 47 55 48 21 48 55 49 21 49 55 50 21 50 55 51 21 51 55 52 21 52 55 53 21 53 55 54 21 54 55 55 21 55 55 56 21 56 55 57 22 57 54 58 22 58 54 59 23 59 53 60 21 60 55 61 21 61 55 62 21 62 55 63 21 63 55 64 21 64 55 65 21 65 55 66 21 66 55 67 21 67 55 ))
(vector_line 7 (list 65 38 65 38 66 32 66 44 67 30 67 46 68 28 68 48 69 27 69 49 70 26 70 50 71 25 71 51 72 24 72 52 73 23 73 53 74 23 74 53 75 22 75 54 76 22 76 54 77 21 77 55 78 21 78 55 79 21 79 55 80 21 80 55 81 21 81 55 82 21 82 55 83 21 83 55 84 21 84 55 85 21 85 55 86 21 86 55 87 21 87 55 88 21 88 55 89 22 89 54 90 22 90 54 91 23 91 53 92 1 92 55 93 1 93 55 94 1 94 55 95 1 95 55 96 1 96 55 97 1 97 55 98 1 98 55 99 1 99 55 ))
(vector_line 7 (list 97 21 97 49 98 21 98 50 99 21 99 51 100 21 100 52 101 21 101 52 102 21 102 53 103 21 103 54 104 21 104 54 105 21 105 54 106 21 106 55 107 21 107 55 108 21 108 55 109 21 109 55 110 21 110 55 111 21 111 55 112 21 112 55 113 21 113 55 114 21 114 55 115 21 115 55 116 21 116 55 117 22 117 54 118 22 118 54 119 23 119 53 120 23 120 53 121 24 121 52 122 25 122 51 123 25 123 50 124 27 124 49 125 28 125 48 126 29 126 47 127 31 127 45 128 35 128 41 ))
(vector_line 7 (list 125 21 125 38 125 38 125 55 126 21 126 55 127 21 127 55 128 21 128 55 129 21 129 55 130 21 130 55 131 21 131 55 132 21 132 55 133 21 133 55 ))
(vector_line 7 (list 130 38 130 38 131 32 131 44 132 30 132 46 133 28 133 48 134 27 134 49 135 26 135 50 136 25 136 51 137 24 137 52 138 23 138 53 139 23 139 53 140 22 140 54 141 22 141 54 142 21 142 55 143 21 143 55 144 21 144 55 145 21 145 55 146 21 146 55 147 21 147 47 147 47 147 55 148 21 148 46 148 47 148 55 149 21 149 45 149 47 149 55 150 21 150 44 150 47 150 55 151 21 151 44 151 47 151 55 152 21 152 43 152 46 152 55 153 21 153 42 153 46 153 55 154 22 154 41 154 45 154 54 155 22 155 40 155 44 155 54 156 23 156 39 156 43 156 53 157 23 157 38 157 44 157 53 158 24 158 37 158 45 158 52 159 25 159 36 159 46 159 51 160 26 160 35 160 47 160 50 161 27 161 34 161 48 161 49 162 28 162 33 163 30 163 32 ))
(vector_line 7 (list 156 17 156 25 157 17 157 25 158 17 158 25 159 17 159 25 160 1 160 17 160 25 160 52 161 1 161 53 162 1 162 53 163 1 163 54 164 1 164 54 165 1 165 55 166 1 166 55 167 1 167 55 168 1 168 55 169 17 169 25 169 47 169 55 170 17 170 25 170 47 170 55 171 17 171 25 171 47 171 55 172 17 172 25 172 47 172 55 173 17 173 25 173 47 173 55 174 17 174 25 174 47 174 55 175 17 175 25 175 46 175 55 176 17 176 25 176 45 176 54 ))

(vector_line 5 (list 5 38 5 38 6 33 6 43 7 30 7 46 8 29 8 47 9 28 9 48 10 27 10 33 10 43 10 49 11 26 11 32 11 44 11 50 12 25 12 30 12 46 12 51 13 24 13 29 13 47 13 52 14 24 14 29 14 47 14 52 15 24 15 28 15 48 15 52 16 23 16 27 16 49 16 53 17 23 17 27 17 49 17 53 18 23 18 27 18 49 18 53 19 23 19 27 19 49 19 53 20 23 20 27 20 49 20 53 21 23 21 27 21 49 21 53 22 23 22 27 22 49 22 53 23 23 23 27 23 49 23 53 24 23 24 27 24 49 24 53 25 23 25 27 25 48 25 53 26 24 26 28 26 48 26 52 27 24 27 29 27 47 27 52 28 25 28 29 28 47 28 51 29 25 29 30 29 46 29 51 30 26 30 32 30 44 30 50 31 27 31 34 31 42 31 49 32 28 32 34 32 42 32 48 33 29 33 34 33 42 33 47 34 31 34 34 34 42 34 45 35 33 35 34 35 42 35 43 ))
(vector_line 5 (list 35 38 35 38 36 33 36 43 37 30 37 46 38 29 38 47 39 28 39 48 40 27 40 49 41 26 41 50 42 25 42 51 43 24 43 52 44 24 44 52 45 24 45 52 46 23 46 53 47 23 47 53 48 23 48 53 49 23 49 53 50 23 50 53 51 23 51 53 52 23 52 53 53 23 53 53 54 23 54 53 55 23 55 53 56 24 56 52 57 24 57 52 58 25 58 51 59 25 59 51 60 26 60 50 61 27 61 49 62 23 62 53 63 23 63 53 64 23 64 53 65 23 65 53 ))
(vector_line 5 (list 67 38 67 38 68 33 68 43 69 30 69 46 70 29 70 47 71 28 71 48 72 27 72 49 73 26 73 50 74 25 74 51 75 24 75 52 76 24 76 52 77 24 77 52 78 23 78 53 79 23 79 53 80 23 80 53 81 23 81 53 82 23 82 53 83 23 83 53 84 23 84 53 85 23 85 53 86 23 86 53 87 23 87 53 88 24 88 52 89 24 89 52 90 25 90 51 91 25 91 51 92 26 92 50 93 27 93 49 94 3 94 53 95 3 95 53 96 3 96 53 97 3 97 53 ))
(vector_line 5 (list 99 23 99 48 100 23 100 49 101 23 101 50 102 23 102 51 103 23 103 51 104 47 104 52 105 48 105 52 106 48 106 53 107 23 107 27 107 49 107 53 108 23 108 27 108 49 108 53 109 23 109 27 109 49 109 53 110 23 110 27 110 49 110 53 111 23 111 27 111 49 111 53 112 23 112 27 112 49 112 53 113 23 113 27 113 49 113 53 114 23 114 27 114 49 114 53 115 23 115 27 115 49 115 53 116 23 116 28 116 48 116 53 117 24 117 28 117 48 117 52 118 24 118 29 118 47 118 52 119 25 119 30 119 46 119 51 120 26 120 31 120 45 120 50 121 26 121 33 121 43 121 50 122 27 122 35 122 41 122 49 123 28 123 48 124 30 124 46 125 32 125 44 126 35 126 41 ))
(vector_line 5 (list 127 23 127 38 127 38 127 53 128 23 128 53 129 23 129 53 130 23 130 53 131 23 131 53 ))
(vector_line 5 (list 132 38 132 38 133 33 133 43 134 30 134 46 135 29 135 47 136 28 136 48 137 27 137 49 138 26 138 50 139 25 139 51 140 24 140 52 141 24 141 52 142 24 142 52 143 23 143 48 143 49 143 53 144 23 144 47 144 49 144 53 145 23 145 46 145 49 145 53 146 23 146 46 146 49 146 53 147 23 147 45 147 49 147 53 148 23 148 44 148 49 148 53 149 23 149 43 149 49 149 53 150 23 150 42 150 49 150 53 151 23 151 41 151 49 151 53 152 23 152 40 152 48 152 53 153 24 153 39 153 48 153 52 154 24 154 38 154 47 154 52 155 25 155 37 155 47 155 51 156 25 156 36 156 46 156 51 157 26 157 35 157 47 157 50 158 27 158 34 158 48 158 49 159 28 159 33 160 29 160 32 161 31 161 31 ))
(vector_line 5 (list 158 19 158 23 159 19 159 23 160 19 160 23 161 19 161 23 162 3 162 19 162 23 162 31 162 31 162 51 163 3 163 52 164 3 164 52 165 3 165 53 166 3 166 53 167 19 167 23 167 49 167 53 168 19 168 23 168 49 168 53 169 19 169 23 169 49 169 53 170 19 170 23 170 49 170 53 171 19 171 23 171 49 171 53 172 19 172 23 172 49 172 53 173 19 173 23 173 49 173 53 174 19 174 23 174 49 174 53 ))

(vector_line 7 (list 39 38 39 38 40 33 40 43 41 32 41 44 42 30 42 46 43 29 43 47 44 29 44 47 45 28 45 48 46 27 46 49 47 27 47 49 48 27 48 49 49 27 49 49 50 27 50 49 51 27 51 49 52 27 52 49 53 27 53 49 54 27 54 49 55 27 55 48 56 28 56 48 57 29 57 47 58 29 58 47 59 30 59 46 60 32 60 44 61 34 61 42 ))
(vector_line 7 (list 71 38 71 38 72 33 72 43 73 32 73 44 74 30 74 46 75 29 75 47 76 29 76 47 77 28 77 48 78 27 78 49 79 27 79 49 80 27 80 49 81 27 81 49 82 27 82 49 83 27 83 49 84 27 84 49 85 27 85 49 86 27 86 49 87 27 87 48 88 28 88 48 89 29 89 47 90 29 90 47 91 30 91 46 92 32 92 44 93 34 93 42 ))
(vector_line 7 (list 136 38 136 38 137 33 137 43 138 32 138 44 139 30 139 46 140 29 140 46 141 29 141 45 142 28 142 44 143 27 143 43 144 27 144 42 145 27 145 41 146 27 146 40 147 27 147 39 148 27 148 38 149 27 149 37 150 27 150 36 151 27 151 35 152 27 152 34 153 28 153 33 154 29 154 32 155 29 155 31 156 30 156 30 ))

(vector_line 8 (list 41 38 41 38 42 34 42 42 43 32 43 44 44 31 44 45 45 30 45 46 46 30 46 46 47 29 47 47 48 29 48 47 49 29 49 47 50 29 50 47 51 29 51 47 52 29 52 47 53 29 53 47 54 29 54 47 55 30 55 46 56 30 56 46 57 31 57 45 58 32 58 44 59 34 59 42 ))
(vector_line 8 (list 73 38 73 38 74 34 74 42 75 32 75 44 76 31 76 45 77 30 77 46 78 30 78 46 79 29 79 47 80 29 80 47 81 29 81 47 82 29 82 47 83 29 83 47 84 29 84 47 85 29 85 47 86 29 86 47 87 30 87 46 88 30 88 46 89 31 89 45 90 32 90 44 91 34 91 42 ))
(vector_line 8 (list 138 38 138 38 139 34 139 42 140 32 140 43 141 31 141 42 142 30 142 41 143 30 143 40 144 29 144 39 145 29 145 38 146 29 146 37 147 29 147 36 148 29 148 35 149 29 149 34 150 29 150 33 151 29 151 32 152 30 152 31 153 30 153 30 ))
(vector_line 8 (list 105 31 105 45 106 30 106 46 107 29 107 47 108 29 108 47 109 29 109 47 110 29 110 47 111 29 111 47 112 29 112 47 113 29 113 47 114 29 114 47 115 29 115 46 116 30 116 46 117 31 117 45 118 32 118 44 119 33 119 43 120 36 120 40 ))
(end_image)
)
;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(defun vietlisp_logo (/)
(start_image "vietlisp") 
 (vector_line 8 (list 26 15 14 15 25 16 14 16 25 17 14 17 24 18 13 18 24 19 13 19 23 20 13 20 23 21 12 21 22 22 12 22 22 23 12 23 22 24 12 24 22 25 11 25 21 26 11 26 21 27 11 27 21 28 11 28 21 29 11 29 21 30 11 30 21 31 11 31 21 32 11 32 21 33 11 33 21 34 11 34 21 35 11 35 21 36 11 36 22 37 11 37 22 38 12 38 22 39 12 39 22 40 12 40 23 41 12 41 23 42 13 42 24 43 13 43 24 44 13 44 25 45 14 45 25 46 14 46 26 47 14 47 ))
(vector_line 8 (list 87 15 75 15 87 16 76 16 87 17 76 17 88 18 77 18 88 19 77 19 88 20 78 20 89 21 78 21 89 22 79 22 89 23 79 23 89 24 79 24 90 25 79 25 90 26 80 26 90 27 80 27 90 28 80 28 90 29 80 29 90 30 80 30 90 31 80 31 90 32 80 32 90 33 80 33 90 34 80 34 90 35 80 35 90 36 80 36 90 37 79 37 89 38 79 38 89 39 79 39 89 40 79 40 89 41 78 41 88 42 78 42 88 43 77 43 88 44 77 44 87 45 76 45 87 46 76 46 87 47 75 47 ))
(vector_line 8 (list 77 15 65 15 76 16 65 16 76 17 64 17 75 18 63 18 74 19 63 19 74 20 62 20 73 21 61 21 72 22 61 22 72 23 60 23 71 24 59 24 70 25 59 25 70 26 58 26 69 27 57 27 68 28 57 28 68 29 56 29 67 30 55 30 66 31 55 31 66 32 54 32 65 33 53 33 64 34 53 34 64 35 52 35 63 36 51 36 62 37 51 37 62 38 39 38 61 39 40 39 60 40 41 40 60 41 41 41 59 42 42 42 58 43 43 43 58 44 43 44 57 45 44 45 56 46 45 46 56 47 45 47 ))
(vector_line 8 (list 36 15 24 15 36 16 25 16 37 17 25 17 38 18 26 18 38 19 27 19 39 20 27 20 40 21 28 21 40 22 29 22 41 23 29 23 42 24 30 24 42 25 31 25 43 26 31 26 44 27 32 27 44 28 33 28 45 29 33 29 46 30 34 30 46 31 35 31 47 32 35 32 48 33 36 33 48 34 37 34 49 35 37 35 50 36 38 36 50 37 39 37 ))

(vector_line 7 (list 23 13 11 13 22 14 11 14 22 15 11 15 21 16 10 16 21 17 10 17 20 18 10 18 20 19 9 19 19 20 9 20 19 21 9 21 19 22 9 22 19 23 8 23 18 24 8 24 18 25 8 25 18 26 8 26 18 27 8 27 18 28 8 28 18 29 8 29 18 30 8 30 18 31 8 31 18 32 8 32 18 33 8 33 18 34 8 34 19 35 8 35 19 36 9 36 19 37 9 37 19 38 9 38 20 39 9 39 20 40 10 40 21 41 10 41 21 42 10 42 22 43 11 43 22 44 11 44 23 45 11 45 ))
(vector_line 7 (list 84 13 72 13 84 14 73 14 84 15 73 15 85 16 74 16 85 17 74 17 85 18 75 18 86 19 75 19 86 20 76 20 86 21 76 21 86 22 76 22 87 23 76 23 87 24 77 24 87 25 77 25 87 26 77 26 87 27 77 27 87 28 77 28 87 29 77 29 87 30 77 30 87 31 77 31 87 32 77 32 87 33 77 33 87 34 77 34 87 35 76 35 86 36 76 36 86 37 76 37 86 38 76 38 86 39 75 39 85 40 75 40 85 41 74 41 85 42 74 42 84 43 73 43 84 44 73 44 84 45 72 45 ))
(vector_line 7 (list 74 13 62 13 73 14 62 14 73 15 61 15 72 16 60 16 71 17 60 17 71 18 59 18 70 19 58 19 69 20 58 20 69 21 57 21 68 22 56 22 67 23 56 23 67 24 55 24 66 25 54 25 65 26 54 26 65 27 53 27 64 28 52 28 63 29 52 29 63 30 51 30 62 31 50 31 61 32 50 32 61 33 49 33 60 34 48 34 59 35 48 35 59 36 36 36 58 37 37 37 57 38 38 38 57 39 38 39 56 40 39 40 55 41 40 41 55 42 40 42 54 43 41 43 53 44 42 44 53 45 42 45 ))
(vector_line 7 (list 33 13 21 13 33 14 22 14 34 15 22 15 35 16 23 16 35 17 24 17 36 18 24 18 37 19 25 19 37 20 26 20 38 21 26 21 39 22 27 22 39 23 28 23 40 24 28 24 41 25 29 25 41 26 30 26 42 27 30 27 43 28 31 28 43 29 32 29 44 30 32 30 45 31 33 31 45 32 34 32 46 33 34 33 47 34 35 34 47 35 36 35 ))

(vector_line 253 (list 21 14 12 14 20 15 12 15 20 16 11 16 19 17 11 17 19 18 11 18 19 19 10 19 18 20 10 20 18 21 10 21 18 22 10 22 18 23 9 23 17 24 9 24 17 25 9 25 17 26 9 26 17 27 9 27 17 28 9 28 17 29 9 29 17 30 9 30 17 31 9 31 17 32 9 32 17 33 9 33 17 34 9 34 18 35 9 35 18 36 10 36 18 37 10 37 18 38 10 38 19 39 10 39 19 40 11 40 19 41 11 41 20 42 11 42 20 43 12 43 21 44 12 44 ))
(vector_line 253 (list 83 14 74 14 83 15 75 15 84 16 75 16 84 17 76 17 84 18 76 18 85 19 76 19 85 20 77 20 85 21 77 21 85 22 77 22 86 23 77 23 86 24 78 24 86 25 78 25 86 26 78 26 86 27 78 27 86 28 78 28 86 29 78 29 86 30 78 30 86 31 78 31 86 32 78 32 86 33 78 33 86 34 78 34 86 35 77 35 85 36 77 36 85 37 77 37 85 38 77 38 85 39 76 39 84 40 76 40 84 41 76 41 84 42 75 42 83 43 75 43 83 44 74 44 ))
(setq i 0) (repeat 9 (vector_image (+ 23 i) 14 (+ 43 i) 44 253) (setq i (1+ i)))
(setq i 0) (repeat 9 (vector_image (+ 43 i) 44 (+ 63 i) 14 253) (setq i (1+ i)))
(vector_line 8 (list 31 28 35 28 35 32 31 32 31 28 31 32 35 32 35 28 33 0 33 59 0 30 99 30))	 
(end_image)
)
;------------------------------------------------------------------------------------------------	
(defun yahoo_logo (/)
(start_image "yahoo")
(vector_cirlce_fill 8 '(32 32) 24)
(vector_cirlce 31 '(29 29) 23)
(vector_cirlce 31 '(29 29) 24)
(vector_cirlce_fill 2 '(29 29) 22)
(vector_line 31 (list 10 31 10 31 11 31 11 35 12 31 12 38 13 31 13 40 14 31 14 41 15 31 15 42 16 31 16 43 17 31 17 44 18 31 18 45 19 31 19 45 20 31 20 46 21 31 21 46 22 31 22 47 23 31 23 47 24 31 24 47 25 31 25 48 26 31 26 48 27 31 27 48 28 31 28 48 29 31 29 48 30 31 30 48 31 31 31 48 32 31 32 48 33 31 33 47 34 31 34 47 35 31 35 47 36 31 36 46 37 31 37 46 38 31 38 45 39 31 39 44 40 31 40 43 41 31 41 42 42 31 42 41 43 31 43 40 44 31 44 38 45 31 45 36 46 31 46 32 ))
(vector_line 1 (list 11 31 11 31 12 31 12 35 13 31 13 38 14 31 14 39 15 31 15 41 16 31 16 42 17 31 17 43 18 31 18 44 19 31 19 44 20 31 20 45 21 31 21 45 22 31 22 46 23 31 23 46 24 31 24 46 25 31 25 47 26 31 26 47 27 31 27 47 28 31 28 47 29 31 29 47 30 31 30 47 31 31 31 47 32 31 32 47 33 31 33 46 34 31 34 46 35 31 35 45 36 31 36 45 37 31 37 44 38 31 38 44 39 31 39 43 40 31 40 42 41 31 41 41 42 31 42 40 43 31 43 38 44 31 44 36 45 31 45 32 ))
(fill_image 11 26 35 5 31)
(fill_image 12 27 33 4 7)
(vector_line 0 (list 21 18 21 18 22 16 22 20 23 15 23 21 24 15 24 20 25 17 25 19 ))
(vector_line 0 (list 31 18 31 18 32 16 32 20 33 15 33 21 34 15 34 20 35 17 35 19 ))
(end_image)
)
;------------------------------------------------------------------------------------------------	 
(setq id (load_dialog "cadviet"))
(new_dialog "cadviet" id)

(YAHOO_LOGO)
(VIETLISP_LOGO) 
(CADVIET_LOGO) 

(start_dialog)
(unload_dialog id)

)

(c:logo)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cám ơn pác, mình tìm mãi ^^

Sẵn đang nói về logo, Bạn nào biết xin chỉ giùm:

Tôi làm logo bằng cách vẽ hình trên Acad, sau đó chuyển qua đuôi *.sld. Nhưng không hiểu sao khi logo xuất hiện trên hộp thoại thì nó không được sắc nét, thậm chí các hatch trong hình còn bị nhòe hoặc không thấy đầy đủ nét.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sẵn đang nói về logo, Bạn nào biết xin chỉ giùm:

Tôi làm logo bằng cách vẽ hình trên Acad, sau đó chuyển qua đuôi *.sld. Nhưng không hiểu sao khi logo xuất hiện trên hộp thoại thì nó không được sắc nét, thậm chí các hatch trong hình còn bị nhòe hoặc không thấy đầy đủ nét.

 

Bác phải vẽ bằng vector như ví dụ tôi làm ở trên. Làm bằng slide thì các hatch nó bị gạch nhoè hết.

Hoặc bác có thể vẽ ra ảnh. chèn ảnh vào cad rồi xuát ra sld, cách này thì hình đẹp nhưng khi load rất nặng

Nếu không phiền thì bác gửi mẫu tôi làm thử xem.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác phải vẽ bằng vector như ví dụ tôi làm ở trên. Làm bằng slide thì các hatch nó bị gạch nhoè hết.

Hoặc bác có thể vẽ ra ảnh. chèn ảnh vào cad rồi xuát ra sld, cách này thì hình đẹp nhưng khi load rất nặng

Nếu không phiền thì bác gửi mẫu tôi làm thử xem.

Rất cám ơn tấm lòng tốt của Bạn! Thấy Bạn viết vector dài mà tôi... hoảng hồn. Tuy nhiên, vì Bạn đã có thiện ý nên tôi cũng gởi cái logo mà tôi muốn hiện trên hộp thoại, đang được vẽ bằng Acad, để nếu Bạn muốn giúp thì giúp cho trót. Tuy nhiên, vì mỗi phút-giây bỏ ra để chắt chiu tạo những vector này khiến tôi không đành lòng. Vậy Bạn thấy không mất quá nhiều thời gian thì giúp tôi, bằng không thì cũng rất cám ơn những chia sẽ của Bạn.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/logo1.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất cám ơn tấm lòng tốt của Bạn! Thấy Bạn viết vector dài mà tôi... hoảng hồn. Tuy nhiên, vì Bạn đã có thiện ý nên tôi cũng gởi cái logo mà tôi muốn hiện trên hộp thoại, đang được vẽ bằng Acad, để nếu Bạn muốn giúp thì giúp cho trót. Tuy nhiên, vì mỗi phút-giây bỏ ra để chắt chiu tạo những vector này khiến tôi không đành lòng. Vậy Bạn thấy không mất quá nhiều thời gian thì giúp tôi, bằng không thì cũng rất cám ơn những chia sẽ của Bạn.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/logo1.dwg

 

Thực ra ma nói, cái vector_image này vẽ bằng đơn vị INT (số nguyên) , nên đối với các hình có kích thước nhỏ, phức tạp thì khó có thể cho nó trơn tru như vẽ trên cad được.

Ví dụ như cái logo của bác dưới đây sẽ cho thấy điều đó.

Còn vấn đề tạo vector thì mình phải nghĩ cách, chứ không thể chắc chiu từng cái như bác nói được.

Như cách của tôi là nghĩ ra đoạn code cho nó tự tạo vector rồi ghi ra file. Đoạn code này liên kết nhiều thư viện linh tinh nên hôm nào rãnh tôi lọc ra mới post lên được.

 

evn.png

 

Code

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thực ra ma nói, cái vector_image này vẽ bằng đơn vị INT (số nguyên) , nên đối với các hình có kích thước nhỏ, phức tạp thì khó có thể cho nó trơn tru như vẽ trên cad được.

Ví dụ như cái logo của bác dưới đây sẽ cho thấy điều đó.

Còn vấn đề tạo vector thì mình phải nghĩ cách, chứ không thể chắc chiu từng cái như bác nói được.

Như cách của tôi là nghĩ ra đoạn code cho nó tự tạo vector rồi ghi ra file. Đoạn code này liên kết nhiều thư viện linh tinh nên hôm nào rãnh tôi lọc ra mới post lên được.

 

evn.png

 

Code

Cám ơn Bạn npham nhiều! Tuy nhiên nó vẫn chưa sắc nét. Có lẽ do Cad vậy thì đành chịu thôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dùng vectơ thì đc cái ko cần kèm theo file sld nhưng hiệu quả về sắc nét theo mình là như nhau. Phần hatch thì đừng dùng hatch solid mà dùng hatch loại khác cho dày 1 chút, Text thì chuyển thành pline rồi hatch là xong. Ví dụ cái của mình dùng sld này

TONGHOPTHEP44254.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dùng vectơ thì đc cái ko cần kèm theo file sld nhưng hiệu quả về sắc nét theo mình là như nhau. Phần hatch thì đừng dùng hatch solid mà dùng hatch loại khác cho dày 1 chút, Text thì chuyển thành pline rồi hatch là xong. Ví dụ cái của mình dùng sld này

TONGHOPTHEP44254.jpg

Cám ơn Bạn duy782006 rất nhiều! Xem ra logo có "nét" hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bác npham. Rất thú vị và hay lắm bác ạ

Tue_NV đã xây dựng tạo được Logo này bằng Vecto, Nhân dịp đầu Xuân chúc cho Diễn đàn CADVIET ngày càng phát triển và lớn mạnh

Lệnh là Logo

Hình ảnh minh họa

Down Load File

Source Code

Nhờ anh Hoành xem giúp chức năng Upload. Tue_NV đã sử dụng mediafire để upload file lên và còn hình ảnh thì pick vào đường Link mới xem được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bác npham. Rất thú vị và hay lắm bác ạ

Tue_NV đã xây dựng tạo được Logo này bằng Vecto, Nhân dịp đầu Xuân chúc cho Diễn đàn CADVIET ngày càng phát triển và lớn mạnh

Lệnh là Logo

Hình ảnh minh họa

Down Load File

Source Code

Nhờ anh Hoành xem giúp chức năng Upload. Tue_NV đã sử dụng mediafire để upload file lên và còn hình ảnh thì pick vào đường Link mới xem được

Chỉ tiếc là không có hình nào thật sự sắc nét. Cám ơn mọi người, nhưng có lẽ do Acad vậy nên đành chịu.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chỉ tiếc là không có hình nào thật sự sắc nét. Cám ơn mọi người, nhưng có lẽ do Acad vậy nên đành chịu.

 

Đúng là thú vị thật, vì chúng ta k chỉ ứng dụng image_vector để làm ảnh tĩnh mà có có thể dùng nó để làm các ảnh động theo nhu cầu.

 

Việc độ sắc nét thì chúng ta cứ theo nguyên tắc điểm ảnh. Bác cần tỉa tót 1 chút thì nó sẽ sắc nét thôi. Bác xe thử các icons dưới đây, đâu đến nỗi nào phải không?

 

1.png

 

2.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×