Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Cần lisp chuyển dwg/dxf sang Plaxis


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 abidime

abidime

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 10 February 2011 - 03:52 PM

Tôi cần lisp hỗ trợ import file autocad (dxf hoặc dwg) sang file plaxis (geometry only). Cảm ơn nhiều.
 • 1

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 11 February 2011 - 01:04 AM

Tôi cần lisp hỗ trợ import file autocad (dxf hoặc dwg) sang file plaxis (geometry only). Cảm ơn nhiều.

Lisp dưới đây sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu từ AutoCAD sang file [.geo]. Tên lệnh là cad2geo
The lisp routine below will help you to transfer data from AutoCAD to [.geo] file format. Command's name is cad2geo

 (defun dxf(ent code)
(cdr (assoc code (entget ent)))
)
(defun p2s(p)
(apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (fullstr (rtos x 2 Accuracydigit) 14)) p))
)
(defun line2param(ent)
(list (p2s (dxf ent 10)) (p2s (dxf ent 11)))
)

(defun lwpolyline2param(ent / tt z)
(setq
z (dxf ent 38)
tt (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10) ) (entget ent))
tt (mapcar '(lambda (x) (p2s (append (cdr x) (list z)))) tt)
)
tt
)

(defun polyline2param(ent / kq)
(setq ent (entnext ent)
kq nil)
(while (and ent (= (dxf ent 0) "VERTEX"))
(setq kq (append kq (list (p2s (dxf ent 10))))
ent (entnext ent)
)

)
kq
)


(defun getpointindex(pp / tmp)
(if (setq tmp (member pp points))
(1+ (- (length points) (length tmp)))
(length (setq points (append points (list pp))))
)
)

(defun fullstr(str num / sl)
(setq sl (- num (strlen str)))
(repeat sl
(setq str (strcat " " str))
)
)
(defun converttogeometry()
(setq
index 0
sl (if ss (sslength ss) 0)
)
(repeat sl
(setq ent (ssname ss index)

)
(cond
((= (dxf ent 0) "LINE") (setq tmp (line2param ent)))
((= (dxf ent 0) "LWPOLYLINE") (setq tmp (lwpolyline2param ent)))
(T (setq tmp (polyline2param ent)))
)


(setq pline (strcat (fullstr (itoa (length tmp)) 5) " - points on layerboundary" (fullstr (itoa index) 6) "\n ")
currentnumberinrow 0)

(foreach point tmp
(setq pline (strcat pline (fullstr (itoa (getpointindex point)) 5))
currentnumberinrow (1+ currentnumberinrow))
(if (>= currentnumberinrow 10)
(progn
(setq currentnumberinrow 0
pline (strcat pline "\n "))
)
)
)
(setq plines (append plines (list pline))
index (1+ index))
)
(princ)
)

(defun getinput()
(princ "\nPlease select LINE, POLYLINE: ")
(setq ss (ssget '((0 . "*LINE")))
Accuracydigit (getint "\nEnter a integer value to choose Accuracy level (1=0.1, 2=0.01, 3=0.001,...)<2>: ")
Accuracydigit (if Accuracydigit Accuracydigit 2)
fname (getfiled "Please specify [.geo] file" (getvar "dwgprefix") "geo" 1)
)
)

(defun expten(count / kq)
(setq kq 1.0)
(repeat count
(setq kq (* 10.0 kq))
)
)
(defun writeoutput()
(setq fhnd (open fname "w"))
(if (not fhnd)
(alert (strcat "error when write to " fname))
(progn
(write-line (strcat
"GEOMETRY FILE FOR THE M-SERIES\n"
"==============================================================================\n"
"========================== BEGINNING OF DATA ==========================\n"
"POINTS Accuracy = " (fullstr (rtos (/ 1.0 (expten Accuracydigit)) 2 4) 12) "\n"
(fullstr (itoa (length points)) 5) " - Number of geometry-points -"
)
fhnd
)
(setq index 1)
(foreach point points
(write-line (strcat (fullstr (itoa index) 8) point) fhnd)
(setq index (1+ index))
)
(write-line "LAYERS" fhnd)
(write-line (strcat (fullstr (itoa (1- (length plines))) 5) " - Number of layers -") fhnd)

(setq index 0)
(foreach pline plines
(write-line pline fhnd)
(setq index (1+ index))
)
(write-line "" fhnd)
(write-line "END OF DATA FILE" fhnd)
(close fhnd)
)
)
)

(defun c:cad2geo( / ss)
(setq points nil)
(setq plines nil)
(getinput)
(converttogeometry)
(writeoutput)
(alert "Export to [.geo] file successfully!")
(princ)
)

 • 3

#3 hungptbk

hungptbk

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 May 2011 - 08:27 PM

Lisp dưới đây sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu từ AutoCAD sang file [.geo]. Tên lệnh là cad2geo
The lisp routine below will help you to transfer data from AutoCAD to [.geo] file format. Command's name is cad2geo

 (defun dxf(ent code)
(cdr (assoc code (entget ent)))
)
(defun p2s(p)
(apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (fullstr (rtos x 2 Accuracydigit) 14)) p))
)
(defun line2param(ent)
(list (p2s (dxf ent 10)) (p2s (dxf ent 11)))
)

(defun lwpolyline2param(ent / tt z)
(setq
z (dxf ent 38)
tt (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10) ) (entget ent))
tt (mapcar '(lambda (x) (p2s (append (cdr x) (list z)))) tt)
)
tt
)

(defun polyline2param(ent / kq)
(setq ent (entnext ent)
kq nil)
(while (and ent (= (dxf ent 0) "VERTEX"))
(setq kq (append kq (list (p2s (dxf ent 10))))
ent (entnext ent)
)

)
kq
)


(defun getpointindex(pp / tmp)
(if (setq tmp (member pp points))
(1+ (- (length points) (length tmp)))
(length (setq points (append points (list pp))))
)
)

(defun fullstr(str num / sl)
(setq sl (- num (strlen str)))
(repeat sl
(setq str (strcat " " str))
)
)
(defun converttogeometry()
(setq
index 0
sl (if ss (sslength ss) 0)
)
(repeat sl
(setq ent (ssname ss index)

)
(cond
((= (dxf ent 0) "LINE") (setq tmp (line2param ent)))
((= (dxf ent 0) "LWPOLYLINE") (setq tmp (lwpolyline2param ent)))
(T (setq tmp (polyline2param ent)))
)


(setq pline (strcat (fullstr (itoa (length tmp)) 5) " - points on layerboundary" (fullstr (itoa index) 6) "\n ")
currentnumberinrow 0)

(foreach point tmp
(setq pline (strcat pline (fullstr (itoa (getpointindex point)) 5))
currentnumberinrow (1+ currentnumberinrow))
(if (>= currentnumberinrow 10)
(progn
(setq currentnumberinrow 0
pline (strcat pline "\n "))
)
)
)
(setq plines (append plines (list pline))
index (1+ index))
)
(princ)
)

(defun getinput()
(princ "\nPlease select LINE, POLYLINE: ")
(setq ss (ssget '((0 . "*LINE")))
Accuracydigit (getint "\nEnter a integer value to choose Accuracy level (1=0.1, 2=0.01, 3=0.001,...)<2>: ")
Accuracydigit (if Accuracydigit Accuracydigit 2)
fname (getfiled "Please specify [.geo] file" (getvar "dwgprefix") "geo" 1)
)
)

(defun expten(count / kq)
(setq kq 1.0)
(repeat count
(setq kq (* 10.0 kq))
)
)
(defun writeoutput()
(setq fhnd (open fname "w"))
(if (not fhnd)
(alert (strcat "error when write to " fname))
(progn
(write-line (strcat
"GEOMETRY FILE FOR THE M-SERIES\n"
"==============================================================================\n"
"========================== BEGINNING OF DATA ==========================\n"
"POINTS Accuracy = " (fullstr (rtos (/ 1.0 (expten Accuracydigit)) 2 4) 12) "\n"
(fullstr (itoa (length points)) 5) " - Number of geometry-points -"
)
fhnd
)
(setq index 1)
(foreach point points
(write-line (strcat (fullstr (itoa index) 8) point) fhnd)
(setq index (1+ index))
)
(write-line "LAYERS" fhnd)
(write-line (strcat (fullstr (itoa (1- (length plines))) 5) " - Number of layers -") fhnd)

(setq index 0)
(foreach pline plines
(write-line pline fhnd)
(setq index (1+ index))
)
(write-line "" fhnd)
(write-line "END OF DATA FILE" fhnd)
(close fhnd)
)
)
)

(defun c:cad2geo( / ss)
(setq points nil)
(setq plines nil)
(getinput)
(converttogeometry)
(writeoutput)
(alert "Export to [.geo] file successfully!")
(princ)
)

Bác cho em hỏi là lisp này của Bác sao chỉ có thể export Line nhưng Circle thì không được. Em đang cần lisp này nhưng không biết phải edit đoạn code nào để có thể export thêm được Circle. Mong Bác chỉ giáo. Thanks Bác Nguyen Hoanh
 • 0

#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 May 2011 - 09:22 PM

Bác cho em hỏi là lisp này của Bác sao chỉ có thể export Line nhưng Circle thì không được. Em đang cần lisp này nhưng không biết phải edit đoạn code nào để có thể export thêm được Circle. Mong Bác chỉ giáo. Thanks Bác Nguyen Hoanh

Bó tay thôi,

Mình không rành về Plaxis, chỉ đọc định dạng thông qua các cấu trúc mà chương trình khai báo. Làm được với Line là 'may mắn' lắm rồi.
 • 0

#5 lamthienanh

lamthienanh

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 December 2014 - 11:27 PM

Thầy Hoành có thể chỉ rõ cách dùng Cad2geo trong autocad cho em với được không ah?. em đã Load vào rồi nhưng không chuyển qu được, Cám ơn thầy!.


 • 0