Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lỗi trong chuơng trình chia đất này là vì sao vậy các bác


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 21 February 2011 - 08:13 AM

em xin được cái này của bác ssg - www.cadviet.com lần đầu lấy về load lên thì dùng được. sau khi cài lại máy load lên và dùng lại thì nó hiện lên dòng này: "Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort, ". nhờ bác giúp em với. lisp này hay quá mà không dùng được thì phí thật, cảm ơn bác SSG nhiều!
A! cho em hỏi 1 vấn đề nữa là sao từ tết tới giờ diễn đàn mình đổi màn hình giao diện sang tiếng Anh rồi hay sao mà khó sài thế không biết?
 • 0

#2 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 21 February 2011 - 08:19 AM

em quên chưa viết tên cái lisp đó là lisp chia đất:
;;;=================================
;;;Chuong trinh chia dien tich pline kin
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - February 2009
;;;=================================


;;;=================================
;;;DIALOG FUNCTIONS
;;;=================================
(defun begin_dialog(DiaFile DiaName)
(setq i (load_dialog DiaFile))
(if (not (new_dialog DiaName i)) (exit))
(action_tile "cancel" "(done_dialog) (command \"regen\") (exit)")
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun end_dialog()
(start_dialog) (unload_dialog i)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun set_list(MyTile MyList MyVal / j x)
(start_list MyTile)
(setq j 0)
(while (setq x (nth j MyList))
(add_list x)
(setq j (1+ j))
)
(end_list)
(set_tile MyTile MyVal)
)
;;;-------------------------------------------------------------


;;;=================================
;;;PUBLIC FUNCTIONS
;;;=================================
(defun GetMid (p1 p2)
;;;Midpoint: p1, p2
(polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun ints (e1 e2 / ob1 ob2 V L1 L2)
;;;Intersections of e1, e2. Return LIST of points
;;;Thank Mr. Hoanh for this function!
(setq
ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
)
(setq V (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendOtherEntity)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound V 1) -1)
(progn
(setq L1 (vlax-safearray->list V) L2 nil)
(while L1
(setq L2 (append L2 (list (list (car L1) (cadr L1) (caddr L1)))))
(repeat 3 (setq L1 (cdr L1)))
)
)
(setq L2 nil)
)
L2
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun getVert (e / i L)
;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
(vl-load-com)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
(setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
(setq i (1+ i))
)
L
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun sideP (p1 p2 e / p1n p2n)
;;;Check same side of 2 points by line e, return T or nil
(command "ucs" "n" "ob" e)
(setq
p1n (trans p1 0 1)
p2n (trans p2 0 1)
)
(command "ucs" "p")
(>= (* (cadr p1n) (cadr p2n)) 0)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
(setq
sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun LastLoad( / K)
(setq K (strcat
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\"
"CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*"
))
(vl-registry-read K (substr (vl-registry-read K "MRUList") 1 1))
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun addspath(s) ;;;Add support file search path
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" s))
)
;;;-------------------------------------------------------------;;;=================================
;;;PRIVATE FUNCTIONS
;;;=================================
(defun area_DL (p)
;;;Get area. Specify by e0, e1, p
;;;Filtered vertex, same side with p
(setq Lf (ints e0 e1))
(foreach x L0
(if (sideP x p e1) (setq Lf (append Lf (list x))))
)
;;;Convert to curve-param and sort
(setq Lpara nil)
(foreach x Lf
(setq para (vlax-curve-getParamAtPoint e0 x))
(setq Lpara (append Lpara (list para)))
)
(setq Lpara (vl-sort Lpara '<))
;;;Get area
(command ".area")
(foreach x Lpara (command (vlax-curve-getPointAtParam e0 x)))
(command "")
(setq S (getvar "area"))
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun move_slow (e ag dr) ;;;Move e by angle ag, step dr
(if (= song 1)
(command "move" e "" (list 0 0) (polar (list 0 0) ag dr))
(if (> dr 0)
(command "rotate" e "" pc "r" pC pM pN)
(command "rotate" e "" pc "r" pC pN pM)
)
)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun RunDL ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq
Li (ints e0 e1)
i (- (length Li) 1)
pM (getMid (car Li) (nth i Li))
pN (polar pM ag tol)
St (area_DL pN)
)
(if (<= (* St flag) (* S1 flag))
(progn (setq flag (* flag -1)) (setq OK T))
(move_slow e1 ag (* flag tol))
)
)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun ActTyle()
(setq S1 (* S0 (atof $value)))
(set_tile "dientich" (rtos S1))
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun ActDientich()
(setq k (/ (atof $value) S0))
(set_tile "tyle" (rtos k))
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun theoTL()
(mode_tile "tyle" 0)
(mode_tile "dientich" 1)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun theoDT()
(mode_tile "tyle" 1)
(mode_tile "dientich" 0)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun SL_chiadat()
(setq
byDT (atoi (get_tile "theodt"))
byTL (atoi (get_tile "theotl"))
S1 (atof (get_tile "dientich"))
k (atof (get_tile "tyle"))
Acc (atoi (get_tile "chinhxac"))
Song (atoi (get_tile "song"))
Ghi (atoi (get_tile "ghi"))
)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun Dialog_chiadat()
(begin_dialog "chiadat.dcl" "chiadat")

(set_tile "tong" (strcat "Dien tich tong cong = " (rtos S0)))
(set_tile "theodt" (itoa byDT))
(set_tile "theotl" (itoa byTL))
(mode_tile "dientich" byTL)
(mode_tile "tyle" byDT)
(set_tile "dientich" (rtos S1))
(set_tile "tyle" (rtos k))
(set_list "chinhxac" AccList (itoa Acc))
(set_tile "song" (itoa song))
(set_tile "quay" (itoa quay))
(set_tile "ghi" (itoa ghi))

(action_tile "theodt" "(theoDT)")
(action_tile "theotl" "(theoTL)")
(action_tile "tyle" "(ActTyle)")
(action_tile "dientich" "(ActDientich)")
(action_tile "accept" "(SL_chiadat) (done_dialog)")

(end_dialog)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun GhiDT()
(wtxt (rtos S1) (getpoint "\nDiem chuan ghi dien tich chia:"))
(wtxt (rtos (- S0 S1)) (getpoint "\nDiem chuan ghi dien tich con lai:"))
)
;;;-------------------------------------------------------------


;;;=================================
;;;MAIN PROGRAM
;;;=================================
(defun C:DL (/ e0 e1 Li i di p0 k tol S0 p1 ag L0 OK Lf x
p Lpara para S oldos S00 flag pM pN St prec)
(vl-load-com)
;;;CHON PLINE VA DUONG CHIA
(setq e0 (car (entsel "\nChon 1 pline kin:")))
(redraw e0 3)
(setq
e1 (car (entsel "\nChon duong chia, cat pline it nhat tai 2 diem:"))
Li (ints e0 e1)
)
(redraw e1 3)
(if (< (length Li) 2) (progn (alert "\nKhong tim thay 2 giao diem!") (progn (command "regen") (exit))))
(setq
i (- (length Li) 1)
di (distance (car Li) (nth i Li))
p0 (getpoint "\nPick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:")
)

;;;GOI DIALOG
(setq S0 (vlax-curve-getArea e0))
(if (not S1) (setq S1 (/ S0 2)))

(if (not byDT) (setq byDT 1))
(if (= byDT 1) (setq byTL 0) (setq byTL 1))
(if (not Acc) (setq Acc 4))
(if (not song) (setq song 1))
(if (= song 1) (setq quay 0) (setq quay 1))
(if (not ghi) (setq ghi 0))
(setq
k (/ S1 S0)
AccList (list "0" "0.0" "0.00" "0.000" "0.0000" "0.00000" "0.000000" "0.0000000" "0.00000000")
)
(Dialog_chiadat)
(command "regen")

;;;TINH TOAN
(if (= song 0) (setq pc (getpoint "\nChon diem co dinh:")))
(setq
L0 (getVert e0) ;;;List of all vertex
S00 (area_DL p0)
St S00
p1 (vlax-curve-getClosestPointTo e1 p0)
ag (angle p1 p0)
prec (expt 10.0 (- acc))
oldos (getvar "osmode")
)
(cond
((<= (abs (- S00 S1)) prec) (progn (alert "Duong chia da dung vi tri!") (command "regen") (exit)))
((> S00 S1) (setq flag 1))
((< S00 S1) (setq flag -1))
)
(setq tol (* di 0.01))

;;;RUN DIVIDE LAND
(while (> (abs (- St S1)) prec) (runDL) (setq tol (* 0.1 tol)))
(alert "FINISH!")

;;;GHI DIEN TICH
(if (= ghi 1) (GhiDT))

;;;KET THUC
(setvar "cmdecho" 1)
(setvar "osmode" oldos)
(command "regen")
(princ)
)
;;;=================================
;;;Add support file search path
(if (not (findfile "Chiadat.lsp")) (addspath (vl-filename-directory (LastLoad))))
;;;=================================
 • 0

#3 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 February 2011 - 01:48 PM

em quên chưa viết tên cái lisp đó là lisp chia đất:

Bạn hãy kiểm tra lại xem file chiadat.dcl có trong đường dẫn tìm kiếm chưa nhé. Có thể khi bạn copy bị thiếu thằng này đó.......
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#4 namnhim

namnhim

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 23 February 2011 - 08:21 AM

oh đúng rồi. cảm ơn bác ThanhBinh nhé!
 • 0

#5 vuminhchau

vuminhchau

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 72 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 22 November 2012 - 02:08 AM

các bác ơi cho em hỏi chút là tại sao lúc trước em vẫn dùng được lisp chia đất này, sao bây giờ dùng lại nó cứ hiện lên dòng error: bad argument type: stringp nil này và khi thực hiện lệnh thì báo lỗi ở đoạn Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort các bác nhỉ?
 • 0

#6 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5544 Bài viết
Điểm đánh giá: 2670 (tuyệt vời)

Đã gửi 22 November 2012 - 06:47 AM

Bạn thử dùng thêm lisp chia đất của tôi xem có được không nhé!
http://www.cadviet.c...=0
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#7 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 22 November 2012 - 11:01 AM

các bác ơi cho em hỏi chút là tại sao lúc trước em vẫn dùng được lisp chia đất này, sao bây giờ dùng lại nó cứ hiện lên dòng error: bad argument type: stringp nil này và khi thực hiện lệnh thì báo lỗi ở đoạn Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort các bác nhỉ?

Hề hề hề.
Kiểm tra lại file dcl.
 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#8 vuminhchau

vuminhchau

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 72 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 23 November 2012 - 12:48 PM

lisp của bác Ha rất hay vì nó chỉ dùng duy nhất 1 file lisp và không phải dùng file ".dcl". nếu bác thêm phần diện tích muốn chia và chia theo phuơng song song hoặc quay theo điểm mình chọn thì tốt quá!

bác Binh ơi, em chép lại cái .dcl của bác ssg rồi mà nó vẫn báo lỗi tại dòng Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort bác ạ
 • 0

#9 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 November 2012 - 01:29 PM

lisp của bác Ha rất hay vì nó chỉ dùng duy nhất 1 file lisp và không phải dùng file ".dcl". nếu bác thêm phần diện tích muốn chia và chia theo phuơng song song hoặc quay theo điểm mình chọn thì tốt quá!

bác Binh ơi, em chép lại cái .dcl của bác ssg rồi mà nó vẫn báo lỗi tại dòng Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort bác ạ

Hề hề hề,
Kiểm tra lại đường dẫn tìm kiếm đã có tới vị trí của file dcl hay chưa.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#10 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5544 Bài viết
Điểm đánh giá: 2670 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 November 2012 - 01:41 PM

lisp của bác Ha rất hay vì nó chỉ dùng duy nhất 1 file lisp và không phải dùng file ".dcl". nếu bác thêm phần diện tích muốn chia và chia theo phuơng song song hoặc quay theo điểm mình chọn thì tốt quá!
bác Binh ơi, em chép lại cái .dcl của bác ssg rồi mà nó vẫn báo lỗi tại dòng Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort bác ạ

Lisp của tôi đã có những tùy chọn này rồi:
- Tỉ lệ giữa 2 diện tích muốn chia.
- Chia theo phương // với 1 line có sẵn.
- Chia theo đường thẳng quay quanh 1 điểm.
Bạn kiểm tra lại nhé!
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.