Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
moivaonghe&&

Đặt pass cho bản ve

Các bài được khuyến nghị

chẳng là em làm ở công ty có làm chung máy với các anh em khác cùng cty. nhiều khi có bvẽ cần giữ bí mật các bác cho hỏi có cách nào để đặt pass cho bve như trong word và exls không vậy. cám ơn nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ãåé çíàêîìñòâà ðîñòîâà-íà-äîíó ñðî÷íî õî÷ó ñåêñà ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðãå çíàêîìñòâà â ñòóïèíî äëÿ áðàêà çíàêîìñòâà íà áèëàéí íîìåðà çîî ñåêñ çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà áåç ðåãèñòðàöèè àðìàâèð çíàêîìñòâà íèæíåêàñê çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èæåâñêà ñïîíñîðñòâî çíàêîìñòâà õàáàðîâñê çíàêîìñòâà â ðóçàåâêå èùó çíàêîìñòâà ñ óëè÷íîé øëþõîé êîëåíäà àíäðåé çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà-ðÿçàíü çíàêîìñòâà ðàìáëåð âîëîãäà èíòèì çíàêîìñòâî â êðàñíîäàðå èíòèì çíàêîìñòâà ã.â.óôàëåé çíàêîìñòâà-ñóìè çíàêîìñòâà ñåêñà ëåíñêå çíàêîìñòâà êðàñíîäàð ñèíè÷êà çíàêîìñòâà â àíäðååâêå èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè æåíùèíàìè íîâûå çíàêîìñòâà íîâûå êîëå÷êè è î÷åðåäíîå ðàçáèëà ñåðæå÷êî çíàêîìñòâà ñåìåéíûì ïàðàì ñåêñ êðàñíîÿðñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïîøåõîíüå

 

trời à đang cần ng giúp mà ông tông dật này lại đưa toàn cái gì ko à.

Ban quản trị ơi cái thằng tây hay ta này đưa toàn web tươi mát vào diễn đàn ko à.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CAD viet dang bi Auto Spam.

về vấn đề của bạn thì trong option của CAD có phần set password trong tab Open and Save > Security Options.

Nhưng cách bảo mật tốt nhất là copy đem về và xóa file cũ trên máy đi (nhớ empty Recycle Bin)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CAD viet dang bi Auto Spam.

về vấn đề của bạn thì trong option của CAD có phần set password trong tab Open and Save > Security Options.

Nhưng cách bảo mật tốt nhất là copy đem về và xóa file cũ trên máy đi (nhớ empty Recycle Bin)

 

cám ơn bác nhiều nhé. nhưng bác ơi em làm như vậy khi mở bvẽ ra thì vẫn bình thường ko thấy hỏi pass gì cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cám ơn bác nhiều nhé. nhưng bác ơi em làm như vậy khi mở bvẽ ra thì vẫn bình thường ko thấy hỏi pass gì cả

tick vô Encrypt Drawing properties

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×