Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đặt pass cho bản ve


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 moivaonghe&&

moivaonghe&&

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 April 2011 - 05:53 PM

chẳng là em làm ở công ty có làm chung máy với các anh em khác cùng cty. nhiều khi có bvẽ cần giữ bí mật các bác cho hỏi có cách nào để đặt pass cho bve như trong word và exls không vậy. cám ơn nhiều.
 • 0

#2 nguyentienthanhddksct

nguyentienthanhddksct

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 05 April 2011 - 07:35 PM

ãåé çíàêîìñòâà ðîñòîâà-íà-äîíó ñðî÷íî õî÷ó ñåêñà ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðãå çíàêîìñòâà â ñòóïèíî äëÿ áðàêà çíàêîìñòâà íà áèëàéí íîìåðà çîî ñåêñ çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà áåç ðåãèñòðàöèè àðìàâèð çíàêîìñòâà íèæíåêàñê çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èæåâñêà ñïîíñîðñòâî çíàêîìñòâà õàáàðîâñê çíàêîìñòâà â ðóçàåâêå èùó çíàêîìñòâà ñ óëè÷íîé øëþõîé êîëåíäà àíäðåé çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà-ðÿçàíü çíàêîìñòâà ðàìáëåð âîëîãäà èíòèì çíàêîìñòâî â êðàñíîäàðå èíòèì çíàêîìñòâà ã.â.óôàëåé çíàêîìñòâà-ñóìè çíàêîìñòâà ñåêñà ëåíñêå çíàêîìñòâà êðàñíîäàð ñèíè÷êà çíàêîìñòâà â àíäðååâêå èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè æåíùèíàìè íîâûå çíàêîìñòâà íîâûå êîëå÷êè è î÷åðåäíîå ðàçáèëà ñåðæå÷êî çíàêîìñòâà ñåìåéíûì ïàðàì ñåêñ êðàñíîÿðñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïîøåõîíüå


trời à đang cần ng giúp mà ông tông dật này lại đưa toàn cái gì ko à.
Ban quản trị ơi cái thằng tây hay ta này đưa toàn web tươi mát vào diễn đàn ko à.
 • 0

Các bạn mới học LISP vào đây học và cho ý kiến nhé:

http://www.vlisp.blo...-loi-mo-au.html


#3 Detailing

Detailing

  biết lệnh imageclip

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)

Đã gửi 05 April 2011 - 10:54 PM

CAD viet dang bi Auto Spam.
về vấn đề của bạn thì trong option của CAD có phần set password trong tab Open and Save > Security Options.
Nhưng cách bảo mật tốt nhất là copy đem về và xóa file cũ trên máy đi (nhớ empty Recycle Bin)
 • 1

Ideas don't matter, execution does!

1908412_308002392716743_8165279281236341


#4 moivaonghe&&

moivaonghe&&

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 April 2011 - 04:13 PM

CAD viet dang bi Auto Spam.
về vấn đề của bạn thì trong option của CAD có phần set password trong tab Open and Save > Security Options.
Nhưng cách bảo mật tốt nhất là copy đem về và xóa file cũ trên máy đi (nhớ empty Recycle Bin)


cám ơn bác nhiều nhé. nhưng bác ơi em làm như vậy khi mở bvẽ ra thì vẫn bình thường ko thấy hỏi pass gì cả
 • 0

#5 Detailing

Detailing

  biết lệnh imageclip

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)

Đã gửi 06 April 2011 - 04:46 PM

cám ơn bác nhiều nhé. nhưng bác ơi em làm như vậy khi mở bvẽ ra thì vẫn bình thường ko thấy hỏi pass gì cả

tick vô Encrypt Drawing properties
 • 0

Ideas don't matter, execution does!

1908412_308002392716743_8165279281236341


#6 haond83

haond83

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 April 2011 - 05:42 PM

tick vô Encrypt Drawing properties

Encrypt Drawing properties nằm ở đâu hả bạn?
 • 0

#7 Detailing

Detailing

  biết lệnh imageclip

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)

Đã gửi 06 April 2011 - 09:14 PM

Encrypt Drawing properties nằm ở đâu hả bạn?

Bạn xem hình bên dưới
Hình đã gửi
 • 1

Ideas don't matter, execution does!

1908412_308002392716743_8165279281236341