Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

ĐÁNH SỐ THỨ TỰ


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 trangkho1610

trangkho1610

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 June 2008 - 07:27 PM

CÁC BÁC CHO HỎI TRONG TRẮC DỌC MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ NHANH BẰNG CÁCH NÀO THẾ?
VD: C.1, C.3, C.4.. MÌNH MUỐN ĐÁNH LẠI CHO ĐÚNG THỨ TỰ THÌ DÙNG CÁCH NÀO THẾ?
CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC.
 • 0

#2 mummy

mummy

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 June 2008 - 09:48 PM

CÁC BÁC CHO HỎI TRONG TRẮC DỌC MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ NHANH BẰNG CÁCH NÀO THẾ?
VD: C.1, C.3, C.4.. MÌNH MUỐN ĐÁNH LẠI CHO ĐÚNG THỨ TỰ THÌ DÙNG CÁCH NÀO THẾ?
CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC.


xài thử cái líp này. chú ý chon font chư phù hợp để chạy đúng. tui dung ok lám
;*********************************************************************
(defun c:tdv ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi)
; Khoi dau cua chuong trinh
(princ "\nCopy Inteligent...\n")
(setq luuecho (getvar "cmdecho")
luu *error*
*error* ketthuc
cumdt (ssget)
dodai (sslength cumdt)
goc (getpoint "\nSelect base point:")
thoat nil
dem 0
textxl nil
);
(setvar "cmdecho" 0)
; Loc ra duoc ong text de xu ly
(while (and (= thoat nil)
(< dem dodai)
)
(setq ten (ssname cumdt dem)
dem (1+ dem)
doituong (entget ten)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
)

(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(setq thoat T
textxl (cdr (assoc 1 doituong))
)
)
);
(while T
(setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc)
vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)))
dem 0
)
(while (< dem dodai)
(setq ten (ssname cumdt dem)
dem (1+ dem)
doituong (entget ten)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
)

(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(doitext ten)
(copy_dt ten)

);if
)
);while
(ketthuc)
);defun
(princ "Type \"tdv\" to start")
;Note: bien toan cuc: textxl vitrilech
 • 0

#3 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 02 June 2008 - 09:51 PM

CÁC BÁC CHO HỎI TRONG TRẮC DỌC MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ NHANH BẰNG CÁCH NÀO THẾ?
VD: C.1, C.3, C.4.. MÌNH MUỐN ĐÁNH LẠI CHO ĐÚNG THỨ TỰ THÌ DÙNG CÁCH NÀO THẾ?
CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC.

Bạn phải làm 2 bước.
Bước 1: Bạn đổi tất cả chữ C.1, C.3, C.4,.. thành C.cadviet bằng cách chọn tất cả các text, nhấn Ctr+1 để hiện bảng properties rồi nhập vào C.cadviet vào ô Contents.
Bước 2: Bạn dùng lệnh TCount, chọn các đối tượng theo thứ tự. và chọn tham số Find&replace rồi chọn search string là cadviet:

Command: tcount
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects:
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>:S
Specify starting number and increment (Start,increment) <1,1>:1,1
Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <Find&replace>: F
Enter search string <123>: cadviet
4 objects modified.


 • 0