Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đổi tên Block được chọn !


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#21 duvanngoc

duvanngoc

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 April 2014 - 04:08 PM

Xin lỗi các bạn hôm trước mình đã sửa rồi quên up lại nên bị sai tí chút
code fix

(defun c:dt ()
 (setq oldos (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (command "undo" "be")
 (setq ten (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel "\nChon block dien hinh: "))))))
 (princ "\nChon block can doi ten: ")
 (setq	ssc (ssget (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 ten)))
	tm (getstring "\nNhap ten moi: ")
	)
 (command "rename" "b" ten tm)
 (command "copyclip" ssc "")
 (command "block" "block_temp" "0,0" ssc "")
 (command "insert" "block_temp" "0,0" 1 1 0)
 (setq el (entlast))
 (setq pt (car(acet-ent-geomextents el)))
 (command "undo" "e"
	  "undo" 1)
 (command "erase" ssc "")
 (command "pasteclip" pt)
 (setvar "osmode" oldos)
 )

Bạn cho hiển thị tên block cũ vào trước đoạn chèn tên block mới thì tốt, dễ kiểm soát (xem hình đính kèm)

1609588_638393552882417_6017030616240096

Mình trích

(vl-load-com)
(or *kpblc-activedoc*
  (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ) ;_ end of or

(defun c:vla-rename (/ ent name)
 (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
 (if
  (and (not (vl-catch-all-error-p
		(vl-catch-all-apply
		 '(lambda ()
		   (setq ent (car (entsel "\nSelect a block to be renamed")))
		   ) ;_ end of lambda
		 ) ;_ end of vl-catch-all-apply
		) ;_ end of vl-catch-all-error-p
	   ) ;_ end of not
	 ent
	 (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
	 (/= (substr (cdr (assoc 2 (entget ent))) 1 2) "*U")
	 (not (vl-catch-all-error-p
		(vl-catch-all-apply
		 '(lambda ()
		   (setq name	(getstring t
					  (strcat "\nEnter new name <"
						  (cdr (assoc 2 (entget ent)))
						  "> : "
						  ) ;_ end of strcat
					  ) ;_ end of getstring
			  ) ;_ end of setq
		   ) ;_ end of lambda
		 ) ;_ end of vl-catch-all-apply
		) ;_ end of vl-catch-all-error-p
	   ) ;_ end of not
	 (/= (vl-string-trim " " name))
	 ) ;_ end of and
   (if (vl-catch-all-error-p
	  (vl-catch-all-apply
	   '(lambda ()
		(vla-put-name
		 (vla-item (vla-get-blocks *kpblc-activedoc*)
			  (cdr (assoc 2 (entget ent)))
			  ) ;_ end of vla-item
		 name
		 ) ;_ end of vla-put-name
		) ;_ end of lambda
	   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
	  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
    (princ (strcat "\nCan't rename a block "
		   (cdr (assoc 2 (entget ent)))
		   " with new name "
		   name
		   ) ;_ end of strcat
	   ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of if
   (princ (strcat "\nA error has been catched:"
		  "\nSelection error | Selected entity isn't a block "
		  "| It's a unnamed or dynamic block"
		  ) ;_ end of strcat
	  ) ;_ end of princ
   ) ;_ end of if
 (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
 (princ)
 ) ;_ end of defun 

 

đoạn code có tính năng đó lên cho bạn tham khảo:


 • 0

#22 lehoangtsbd

lehoangtsbd

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 August 2014 - 03:13 PM

mấy cái list đó mình đổi tên 1 block là nó đổi hết những cái block khác cùng tên với nó bạn ah


 • 0

#23 phieuluu35

phieuluu35

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 21 February 2016 - 08:22 PM

Cái lisp này không đổi được tên của dynamic block rồi, bạn cập nhật thêm phần này giúp  mình nhe

 

Thanks


 • 0