Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quan08

[Nhờ chỉnh sửa]Vẽ mặt cắt móng

Các bài được khuyến nghị

Mình sưu tầm được lisp vẽ mặt cắt móng,vì phát hiện 1 chỗ vẽ không đúng,vừa mày mò vừa lên diễn đàn nhờ các bác giải thích giúp nhưng làm mãi không được.Nay đưa lên nhờ các bác sửa giúp những cái e cần:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/drawing1_91.dwg

Và đây là đoạn lisp nhờ các bác sửa:

 
;;Ham ve mc cac thanh thep
(defun mcthep (pd pc d n)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq kc (/ (- (distance pd pc) d) (- n 1)))
(command ".line" pd pc "")

(setq a (angle pd pc)
 pd (list (+ (car pd) (/ d 2)) (+ (cadr pd) (/ d 2)))
)

(repeat n
 (command ".donut" 0 d pd c^)
 (setq pd(polar pd a kc))
)
;;(command ".donut" 0 d (polar pc (+ a (* pi 0.75)) d) c^)
(setvar "osmode" old)
)
;;Ham ve thep dai va thep chiu luc cua dam mong
(defun vdai (p1 a b n1 n2 d)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command ".rectangle" p1 (list (+ (car p1) a) (+ (cadr p1) B)))
(setq kc (/ (- a d) (- n1 1))
 p1 (list (+ (car p1) (/ d 2)) (+ (cadr p1) (/ d 2)))
)
;(princ n1)
(setq p p1)
(repeat n1
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p 0 kc))
);end of repeat1
(setq p (polar p1 (/ pi 2) (- b d)))
(repeat n1
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p 0 kc))
);end of repeat2
(setq kc (/ (- b d) (- n2 1)))
(setq p (polar p1 (/ pi 2) kc))
(repeat (- n2 1)
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p (/ pi 2) kc))
);end of repeat3
(setq p (polar p1 0 (- a d)))
(setq p (polar p (/ pi 2) kc))
(repeat ( - n2 1)
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p (/ pi 2) kc))
);end of repeat4

(setvar "osmode" old)
)
;; Chuong trinh chinhs vex mc mongs
(defun c:mcm1 ()
  (initget 1 "MC MB")
 (setq res (getkword "\n<M.BANG/M.COT><MB/MC>:"))
(setq  p1 (getpoint "\nDiem chen:")
 l1 (getreal "\nBe rong mong:")
 l2 (getreal "\nBe rong co mong:")
 l3 (/ (- l1 l2) 2)
 h1 (getreal "\nChieu cao ben mong:")
 h2 (getreal "\nChieu cao phan nghieng:")
 h3 (getreal "\nChieu cao co mong:")
 bv (getreal "\nBe day lop bao ve:")
 d (getreal "\nDuong kinh thep:")
 n (getint "\nS.luong thep day mong:")
)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p (polar p1 pi 100))
(setq p (polar p (/ (- 0 pi) 2) 100))
(command ".rectangle" p (list (+ (car p) 200 l1) (+ (cadr p) 100)))
(command ".pline" p1 "W" 0 0 (setq p (polar p1 (/ pi 2) h1)) (setq p (list (+ (car p) l3) (+ (cadr p) h2))) (setq p (polar p (/ pi 2) h3)) ""
)
(command ".mirror" "l" "" (setq p (polar p1 0 (/ l1 2))) (setq p (polar p (/ pi 2) (/ l1 2))) "")
(setq pd (list (+ (car p1) bv) (+ (cadr p1) bv))
 pc (polar pd 0 (- l1 (* 2 bv)))
)
(mcthep pd pc d n)

(IF (= res "MB")
 (progn
 (setq p (list (+ (car p1) l3 bv) (+ (cadr p1) d bv))
  a (- l2 (* 2 bv))
  b (- (+ h1 h2 h3) (* 2 bv) d)
  n1 (getint "\nS.luong thep ngang dam mong:")
  n2 (getint "\nS.luong thep doc dam mong:")
 )
 (vdai p a b n1 n2 d)
 );end of progn1
 (progn
 (setq p (list (+ (car p1) l3 bv (- 0 (* 10 d))) (+ (cadr p1) (* 2 d) bv))); end of setq
 (command ".pline" p "W" 0 0 (setq p (polar p 0 (* 10 d)))
  (setq p (polar p (/ pi 2) (+ h1 h2 h3 (* 20 d) (- 0 (* 2 d) bv))))
  (setq p (polar p (/ (- 0 pi) 4) (* 2 d))) ""
 ); end of co
 (command ".mirror" "l" "" (setq p (polar p1 0 (/ l1 2))) (setq p (polar p (/ pi 2) (/ l1 2))) "" ); end of co
 );end of progn2

); end of if
(setvar "osmode" old)
)

Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình sưu tầm được lisp vẽ mặt cắt móng,vì phát hiện 1 chỗ vẽ không đúng,vừa mày mò vừa lên diễn đàn nhờ các bác giải thích giúp nhưng làm mãi không được.Nay đưa lên nhờ các bác sửa giúp những cái e cần:

http://www.cadviet.c...drawing1_91.dwg

Và đây là đoạn lisp nhờ các bác sửa:

;;Ham ve mc cac thanh thep
(defun mcthep (pd pc d n)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq kc (/ (- (distance pd pc) d) (- n 1)))
(command ".line" pd pc "")

(setq a (angle pd pc)
 pd (list (+ (car pd) (/ d 2)) (+ (cadr pd) (/ d 2)))
)

(repeat n
 (command ".donut" 0 d pd c^)
 (setq pd(polar pd a kc))
)
;;(command ".donut" 0 d (polar pc (+ a (* pi 0.75)) d) c^)
(setvar "osmode" old)
)
;;Ham ve thep dai va thep chiu luc cua dam mong
(defun vdai (p1 a b n1 n2 d)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command ".rectangle" p1 (list (+ (car p1) a) (+ (cadr p1) B)))
(setq kc (/ (- a d) (- n1 1))
 p1 (list (+ (car p1) (/ d 2)) (+ (cadr p1) (/ d 2)))
)
;(princ n1)
(setq p p1)
(repeat n1
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p 0 kc))
);end of repeat1
(setq p (polar p1 (/ pi 2) (- b d)))
(repeat n1
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p 0 kc))
);end of repeat2
(setq kc (/ (- b d) (- n2 1)))
(setq p (polar p1 (/ pi 2) kc))
(repeat (- n2 1)
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p (/ pi 2) kc))
);end of repeat3
(setq p (polar p1 0 (- a d)))
(setq p (polar p (/ pi 2) kc))
(repeat ( - n2 1)
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p (/ pi 2) kc))
);end of repeat4

(setvar "osmode" old)
)
;; Chuong trinh chinhs vex mc mongs
(defun c:mcm1 ()
  (initget 1 "MC MB")
 (setq res (getkword "\n<M.BANG/M.COT><MB/MC>:"))
(setq  p1 (getpoint "\nDiem chen:")
 l1 (getreal "\nBe rong mong:")
 l2 (getreal "\nBe rong co mong:")
 l3 (/ (- l1 l2) 2)
 h1 (getreal "\nChieu cao ben mong:")
 h2 (getreal "\nChieu cao phan nghieng:")
 h3 (getreal "\nChieu cao co mong:")
 bv (getreal "\nBe day lop bao ve:")
 d (getreal "\nDuong kinh thep:")
 n (getint "\nS.luong thep day mong:")
)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p (polar p1 pi 100))
(setq p (polar p (/ (- 0 pi) 2) 100))
(command ".rectangle" p (list (+ (car p) 200 l1) (+ (cadr p) 100)))
(command ".pline" p1 "W" 0 0 (setq p (polar p1 (/ pi 2) h1)) (setq p (list (+ (car p) l3) (+ (cadr p) h2))) (setq p (polar p (/ pi 2) h3)) ""
)
(command ".mirror" "l" "" (setq p (polar p1 0 (/ l1 2))) (setq p (polar p (/ pi 2) (/ l1 2))) "")
(setq pd (list (+ (car p1) bv) (+ (cadr p1) bv))
 pc (polar pd 0 (- l1 (* 2 bv)))
)
(mcthep pd pc d n)

(IF (= res "MB")
 (progn
 (setq p (list (+ (car p1) l3 bv) (+ (cadr p1) d bv))
  a (- l2 (* 2 bv))
  b (- (+ h1 h2 h3) (* 2 bv) d)
  n1 (getint "\nS.luong thep ngang dam mong:")
  n2 (getint "\nS.luong thep doc dam mong:")
 )
 (vdai p a b n1 n2 d)
 );end of progn1
 (progn
 (setq p (list (+ (car p1) l3 bv (- 0 (* 10 d))) (+ (cadr p1) (* 2 d) bv))); end of setq
 (command ".pline" p "W" 0 0 (setq p (polar p 0 (* 10 d)))
  (setq p (polar p (/ pi 2) (+ h1 h2 h3 (* 20 d) (- 0 (* 2 d) bv))))
  (setq p (polar p (/ (- 0 pi) 4) (* 2 d))) ""
 ); end of co
 (command ".mirror" "l" "" (setq p (polar p1 0 (/ l1 2))) (setq p (polar p (/ pi 2) (/ l1 2))) "" ); end of co
 );end of progn2

); end of if
(setvar "osmode" old)
)

Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm.

Mong các bác bớt chút thời gian giúp e với.Thanks.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình sửa tạm theo kiểu chắp vá bạn dùng đỡ, rãnh rỗi làm cái hộp thoại nhập số liệu chứ nhập kiểu này mỏi tay quá.

 

 

 


;;Ham ve mc cac thanh thep
(defun mcthep (pd pc d n)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq kc (/ (- (distance pd pc) d) (- n 1)))
(command ".line" pd pc "")

(setq a (angle pd pc)
 pd (list (+ (car pd) (/ d 2)) (+ (cadr pd) (/ d 2)))
)

(repeat n
 (command ".donut" 0 d pd c^)
 (setq pd(polar pd a kc))
)
;;(command ".donut" 0 d (polar pc (+ a (* pi 0.75)) d) c^)
(setvar "osmode" old)
)
;;Ham ve thep dai va thep chiu luc cua dam mong
(defun vdai (p1 a b n1 n2 d)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command ".rectangle" p1 (list (+ (car p1) a) (+ (cadr p1) B)))
(setq kc (/ (- a d) (- n1 1))
 p1 (list (+ (car p1) (/ d 2)) (+ (cadr p1) (/ d 2)))
)
;(princ n1)
(setq p p1)
(repeat n1
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p 0 kc))
);end of repeat1
(setq p (polar p1 (/ pi 2) (- b d)))
(repeat n1
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p 0 kc))
);end of repeat2
(setq kc (/ (- b d) (- n2 1)))
(setq p (polar p1 (/ pi 2) kc))
(repeat (- n2 1)
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p (/ pi 2) kc))
);end of repeat3
(setq p (polar p1 0 (- a d)))
(setq p (polar p (/ pi 2) kc))
(repeat ( - n2 1)
 (command ".donut" 0 d p c^)
 (setq p (polar p (/ pi 2) kc))
);end of repeat4

(setvar "osmode" old)
)
;; Chuong trinh chinhs vex mc mongs
(defun c:mcm1 ()
(initget 1 "MC MB")
 (setq res (getkword "\n<M.BANG/M.COT><MB/MC>:"))
(setq  p1 (getpoint "\nDiem chen:")
 l1 (getreal "\nBe rong mong:")
 l2 (getreal "\nBe rong co mong:")
 l3 (/ (- l1 l2) 2)
 h1 (getreal "\nChieu cao ben mong:")
 h2 (getreal "\nChieu cao phan nghieng:")
 h3 (getreal "\nChieu cao co mong:")
 bv (getreal "\nBe day lop bao ve:")
 d (getreal "\nDuong kinh thep:")
 n (getint "\nS.luong thep day mong:")
)
(setq old (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p (polar p1 pi 100))
(setq p (polar p (/ (- 0 pi) 2) 100))
(command ".rectangle" p (list (+ (car p) 200 l1) (+ (cadr p) 100)))
(command ".pline" p1 "W" 0 0 (setq p (polar p1 (/ pi 2) h1)) (setq p (list (+ (car p) l3) (+ (cadr p) h2))) (setq p (polar p (/ pi 2) h3)) ""
)
(command ".mirror" "l" "" (setq p (polar p1 0 (/ l1 2))) (setq p (polar p (/ pi 2) (/ l1 2))) "")

(IF (= res "MB")
 (progn
 (setq pd (list (+ (car p1) bv) (+ (cadr p1) bv))
 	pc (polar pd 0 (* (- l1 (* 4 bv) l2) 0.5))
)
 (mcthep pd pc d (fix (* n 0.5)))

 (command ".line" pc (setq pc (polar pc 0 (+ l2 (* 2 bv)))) "")
 (setq pd (polar pd 0 (- l1 (* 2 bv))))

(mcthep pc pd d (fix (* n 0.5)))
 (setq p (list (+ (car p1) l3 bv) (+ (cadr p1) d bv))
a (- l2 (* 2 bv))
b (- (+ h1 h2 h3) (* 2 bv) d)
n1 (getint "\nS.luong thep ngang dam mong:")
n2 (getint "\nS.luong thep doc dam mong:")
 )
 (vdai p a b n1 n2 d)
 );end of progn1
 (progn
	(setq pd (list (+ (car p1) bv) (+ (cadr p1) bv))
 pc (polar pd 0 (- l1 (* 2 bv)))
)
(mcthep pd pc d n)
 (setq p (list (+ (car p1) l3 bv (- 0 (* 10 d))) (+ (cadr p1) (* 2 d) bv))); end of setq
 (command ".pline" p "W" 0 0 (setq p (polar p 0 (* 10 d)))
(setq p (polar p (/ pi 2) (+ h1 h2 h3 (* 20 d) (- 0 (* 2 d) bv))))
(setq p (polar p (/ (- 0 pi) 4) (* 2 d))) ""
 ); end of co
 (command ".mirror" "l" "" (setq p (polar p1 0 (/ l1 2))) (setq p (polar p (/ pi 2) (/ l1 2))) "" ); end of co
 );end of progn2

); end of if
(setvar "osmode" old)
)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×